Dr Mark Trozzi

Vidta åtgärder nu för att stoppa WHO

Dr Tess Lawrie och Dr Peter McCullough en minuts video; ett bra WCH-dokument som förklarar varför och hur; och två enkla strategiska åtgärder att vidta.

Världshälsoorganisationen är en central förövare av covidbrotten mot mänskligheten. Här är två röster som vi litar på, dr Tess Lawrie och dr Peter McCullough, som förklarar. (1 minut)

Här är en viktig sammanfattning av World Council For Health Policy. Den ger väl undersökta bevis, analyser och strategier för att avsluta WHO: s globala tyranni som bygger på falska förutsättningar för att skydda vår "hälsa". Vänligen studera och dela detta. Här är både den förkortade sammanfattningen och den fullständiga briefingen.

Policy Brief från Världsrådet för hälsa: Rejecting Monopoly Power Over Global Health, om de föreslagna ändringarna av IHR och WHO:s pandemifördrag

Sammanfattning

Att avvisa monopolmakten över den globala folkhälsan

En expertgrupp inom statsvetenskap och juridik har utarbetat en djupgående, 45-sidig policy brief om de föreslagna ändringarna av det internationella hälsoreglementet (2005) och WHO:s pandemifördrag/överenskommelse (WHO CA+). Policy briefen ger en professionell inblick i de föreslagna rättsliga instrumenten. Den innehåller också en historisk redogörelse för vad som gick fel under covidpandemin, beskriver de försök som görs för att etablera dessa fel som accepterade standarder och ger värdefulla insikter i hur man kan korrigera kursen innan det är för sent. De viktigaste punkterna i policydokumentet beskrivs nedan för din bekvämlighet.

maj 2023

Introduktion

Förhandlingar pågår för att avsevärt utöka Världshälsoorganisationens (WHO) kontroll över globala folkhälsoinsatser och -tänkande genom a) ändringar av det internationella hälsoreglementet (2005) och b) ett pandemifördrag/överenskommelse (WHO CA+). Båda instrumenten kan ses som komplementära. Medan de föreslagna ändringarna av det internationella hälsoreglementet, om de godkänns, kraftigt skulle öka WHO:s och dess generaldirektörs befogenheter gentemot stater och icke-statliga aktörer, skulle pandemifördraget i sin nuvarande form skapa en ny, kostnadsintensiv överstatlig byråkrati och införa en ideologisk ram inom vilken man ska verka i frågor som rör global hälsa.

Världshälsoförsamlingen (WHA) har fastställt en tidsfrist till maj 2024 för att rösta om de föreslagna ändringarna av IHR och pandemifördraget. Ändringar av IHR antas med enkel majoritet av delegaterna i Världshälsoförsamlingen utan några ytterligare nationella ratificeringsförfaranden. Staterna behåller rätten att inom en viss tid (10 månader) individuellt välja att inte delta. Om de inte gör det gäller den reviderade versionen automatiskt för dem. För fördraget krävs en två tredjedels majoritet i WHA med efterföljande nationell ratificering. Enligt artikel 35 i nollutkastet till fördraget kan avtalet dock träda i kraft provisoriskt innan ratificeringsprocesserna har avslutats. WHO:s pandemifördrag övervägs för antagande enligt artikel 19 (som rör antagande av konventioner eller avtal) i WHO:s konstitution, med en ytterligare bedömning av lämpligheten av artikel 21 (som rör antagande av förordningar).

Officiellt presenteras IHR-ändringarna och pandemifördraget som instrument för att öka det internationella samarbetet, det effektiva informationsutbytet och rättvisan i händelse av en ny global hälsokris. De facto kan de förvandlas till instrument för att ersätta internationellt samarbete med centraliserade diktat, uppmuntra kvävandet av oliktänkande och legitimera en kartell som tvingar på befolkningen intressestyrda hälsoprodukter som genererar vinster framför sådana som fungerar bättre men är mindre lönsamma.

Ett antal av de ändringsförslag till IHR (2005) som lagts fram utgör en rättslig ram för WHO:s monopolmakt över aspekter av den globala folkhälsan i tider av faktisk och potentiell kris. Om dessa ändringsförslag skulle godkännas skulle denna makt utövas av ett fåtal mäktiga primära givare till WHO som utövar en meningsfull kontroll över organisationen. I detta sammanhang är det värt att notera att WHO endast har full kontroll över ungefär en fjärdedel av sin egen budget. Resten består av öronmärkta frivilliga bidrag från finansiärerna. Om man kommer överens om vissa av ändringarna i IHR (2005) skulle de särintressen som har äventyrat organisationen (se t.ex. Cohen & Carter 2010) kunna standardisera och införa hur stater och även icke-statliga aktörer världen över ska reagera på folkhälsokriser och hantera en rad olika globala hälsofrågor i allmänhet.

Obligatoriska åtgärder och statlig suveränitet

Vissa av de föreslagna ändringarna av IHR (2005) skulle ändra karaktären på de tillfälliga och stående rekommendationer som nämns i artiklarna 15 och 16 och som kan utfärdas av WHO och dess generaldirektör från icke-bindande råd till obligatoriska att genomföra av de fördragsslutande staterna. I artikel 15 i det internationella hälsoreglementet (2005) anges följande: Om "det har fastställts [...] att ett internationellt hot mot folkhälsan föreligger, ska generaldirektören utfärda tillfälliga rekommendationer". Artikel 16 tillägger att "WHO kan [också] utfärda stående rekommendationer om lämpliga hälsoåtgärder [...] för rutinmässig eller periodisk tillämpning". I IHR (2005) definieras de tillfälliga rekommendationer som utfärdas av generaldirektören och de stående rekommendationerna som icke-bindande råd att beakta.{1}

Ett antal av de nyligen föreslagna ändringarna skulle, om de antas, ändra karaktären på de rekommendationer som kan utfärdas och göra dem obligatoriska och rättsligt bindande. Ändringarna skulle uppnå detta genom att ta bort beteckningen icke-bindande från definitionen av termerna tillfälliga rekommendationer och stående rekommendationer i artikel 1 och samtidigt införa ett mandat att följa dessa i en rad efterföljande artiklar. WHO:s egen kommitté för översyn av det internationella hälsoreglementet, IHRRC, konstaterar i sin rapport om en föreslagen ny artikel 13A: "Detta förslag [...] gör de tillfälliga och stående rekommendationer som behandlas i artiklarna 15 och 16 obligatoriska." (WHO 2023: 55) När det gäller punkt 7 i den inlämnade artikeln fortsätter WHO-kommittén att "dessa förslag ger effektivt WHO befogenhet att instruera staterna" (ibid.: 57). När det gäller en föreslagen ändring av artikel 42 förklarar IHRRC på samma sätt: "Den föreslagna ändringen att inkludera en hänvisning till tillfälliga och stående rekommendationer verkar göra tillämpningen av dessa rekommendationer obligatorisk". (ibid.: 67)

Olika ändringsförslag skulle också avsevärt utöka befogenheterna för generaldirektören, som väljs i en odemokratisk och ogenomskinlig process. En ändring av artikel 15 skulle till exempel göra det möjligt för generaldirektören att utfärda rekommendationer inte bara under en PHEIC som förklarats av honom eller henne utan i alla situationer som av honom eller henne bedöms ha potential att bli en sådan (WHO 2023a: 15). Ett tillägg till artikel 42 anger att WHO:s åtgärder, såsom rekommendationer från generaldirektören, inte bara "ska inledas och slutföras utan dröjsmål av alla konventionsstater" utan att "konventionsstaterna också ska vidta åtgärder för att säkerställa att icke-statliga aktörer som verkar inom deras respektive territorier följer sådana åtgärder" (ibid.: 22).

Artikel 18 i den internationella hälsorätten innehåller en icke uttömmande förteckning över åtgärder som WHO kan uppmana konventionsstaterna att genomföra genom rekommendationer när det gäller personer. Denna förteckning omfattar bland annat krav på läkarundersökningar, granskning av bevis på läkarundersökningar och laboratorieanalyser, krav på vaccination eller annan profylax, granskning av bevis på vaccination eller annan profylax, övervakning av folkhälsan, karantän eller andra hälsovårdsåtgärder samt isolering eller behandling (jfr. WHO 2023a: 17).

De föreslagna ändringarna som skulle göra rekommendationer utfärdade av WHO eller dess generaldirektör obligatoriska väcker allvarliga frågor om deras konsekvenser för staters suveränitet och demokratiska styrning som måste behandlas skyndsamt. Svaren kan variera från nation till nation. Även om WHO inte har någon effektiv verkställighetsmekanism gentemot höginkomstländer, kan de föreslagna ändringarna av IHR leda till att mäktiga regeringar som är i linje med eller till och med står bakom WHO:s direktiv hävdar att dessa måste följas och verkställas internt på grund av deras rättsligt bindande natur enligt ett instrument i internationell rätt. Mäktiga nationalstater och privata intressenter i linje med direktiven samt WHO självt skulle vidare kunna använda det reviderade IHR som en rättslig ram för att försöka legitimera hälsokolonialism och ekonomiskt pressa låginkomstländer till efterlevnad - vilket allvarligt undergräver deras suveränitet i processen.

Motverka oliktänkande globalt

Både de införda ändringarna av IHR (2005) och utkastet till pandemifördrag/överenskommelse uppmuntrar till systematiskt globalt samarbete för att motverka avvikande åsikter från regeringar och WHO - som är ett FN-organ - och främjar därmed koncentrerad makt över information. Melissa Fleming, FN:s biträdande generalsekreterare, uttryckte följande övertygelse vid ett möte i Davos 2022 med World Economic Forum (2022:1): "Vi äger vetenskapen och vi anser att världen bör känna till den."

I utkastet till fördrag/överenskommelse om pandemin uppmuntras alla konventionsstater - inklusive demokratiska, auktoritära och diktatoriska stater - att identifiera profiler för vad som uppfattas som felaktig information av WHO eller konventionsstaterna och att ta itu med information och åsikter som
avvika från den officiella linjen. WHO:s IHRRC föreslår till och med att WHO kan ha en skyldighet att "verifiera information som kommer från andra källor än konventionsstaterna" (WHO 2023: 21). Vidare anges att grundläggande mänskliga rättigheter som yttrandefrihet och pressfrihet måste balanseras mot vad WHO och regeringar förkunnar vara korrekt information vid varje given tidpunkt (jfr ibid.: 21). Detta narrativ är farligt, antidemokratiskt och raka motsatsen till vad som borde hända baserat på lärdomarna från covid-19.

Khosla & McCoy (2022: 1-2) förklarar i British Medical Journal: "En tolerans för oliktänkande markerar inte bara förmågan att utmana och hålla regeringar (och andra mäktiga aktörer) ansvariga och viljan att respektera minoritetsåsikter, det uppmuntrar till debatt och överläggningar i samhället på sätt som driver positiv social förändring och utveckling. Oenighet kan bidra till att informera den allmänna opinionen, förändra politiken, påskynda reformer och främja och skydda andra mänskliga rättigheter. Oenighet har varit avgörande för att främja jämställdhet och kvinnors rättigheter och för att motverka förtryck på grund av etnicitet och ras, vilket medborgarrättsrörelsen i USA och kampen mot apartheid i Sydafrika är exempel på. Det har varit en viktig ingrediens i många framgångsrika kampanjer som syftat till att skydda den naturliga miljön från skada och förstörelse. Och på hälsoområdet spelade oliktänkande en viktig roll för att främja tillgången till behandling för hiv-pandemin. [...] Rätten till avvikande åsikter måste respekteras och ses som ett sunt uttryck för demokrati och frihet, och vi måste medvetet sträva efter att kontinuerligt övervaka och skydda denna rättighet. [...] Det är viktigt att vårdpersonalens röster är [...] avgörande för att säkerställa att pandemikontrollåtgärder inte missbrukas som en förevändning för att ytterligare undertrycka mänskliga rättigheter, arrestera journalister och aktivister eller införa drakoniska lagar för att bekämpa "falska nyheter". [...] De som arbetar med global hälsa har en avgörande roll att spela när det gäller att skydda, bevara och främja kritiskt tänkande. När vi nu står inför utmaningar utan motstycke är det viktigare än någonsin att stå fast vid och försvara dessa grundläggande principer för mänskliga rättigheter."

Övervakning: (digitala) hälsointyg och lokaliseringsformulär.

Ytterligare ändringar av IHR (2005) förutser ett utökat övervakningssystem med (helst digitala) hälsointyg och lokaliseringsformulär för att säkerställa massuppfyllelse av centraliserade direktiv. Ändringsförslag om användning av (digitala) hälsointyg eller lokaliseringsformulär för kontroll och övervakning har inte bara lagts fram när det gäller artiklar om internationella hälsokriser utan även när det gäller artikel 23 som handlar om allmänna hälsoåtgärder vid såväl ankomst som avresa. Enligt WHO:s IHRRC gäller denna artikel alla situationer, inte bara folkhälsokriser av internationell betydelse (PHEIC).

De ändringsförslag som lämnats in till artikel 23 omfattar t.ex. en "ny föreslagen punkt 6 [som] inför en specifik hänvisning till passagerarlokaliseringsformulär som en del av de handlingar som kan krävas, och en preferens för att dessa ska vara i digitalt format" (WHO 2023: 61). I ett annat ändringsförslag föreslås att information om laboratorietester ska ingå i resenärernas hälsodokument. IHRRC noterar: "[G]enom att artikel 23 gäller alla situationer, inte bara PHEIC, är kommittén oroad över att ett sådant krav kan överbelasta resenärerna och till och med väcka etiska och diskrimineringsrelaterade frågor." (ibid.: 62) Generellt sett erkänner IHRRC också en oro över "den lämpliga nivån på skyddet av personuppgifter" (ibid.: 66). 

Som den indonesiska hälsoministern Sadikin förklarade vid G20-toppmötet på Bali i november 2022 är införandet av globala digitala hälsointyg ett av huvudmålen i översynen av IHR (2005). Indonesien har självt redan börjat införa obligatoriska digitala hälsointyg genom att använda en app som kan laddas ner via Android och Apple. Landet är ett exempel på hur globala digitala hälsointyg, om de antas genom ändringarna av IHR, kan missbrukas av makthavare för att tvinga människor, inklusive barn, att få medicinsk behandling, begränsa deras rörlighet, tvinga dem att använda vissa digitala appar och därigenom utvinna privata (hälso-)uppgifter.

Kartellrättigheter och reglering

Ett antal ändringar av IHR (2005) skulle, om de godkändes, ge WHO makten över identifiering, produktion och tilldelning av hälsoprodukter under särskilda omständigheter (jfr WHO 2023a: 13-14) och i praktiken förvandla den till en kartell. Enligt det reviderade IHR skulle WHO till exempel kunna be de fördragsslutande staterna att öka produktionen av ett visst läkemedel - vilket skulle öka vinsten för tillverkaren och/eller aktieägare som kan ha förbindelser med WHO - som WHO sedan kan distribuera efter eget gottfinnande, och bygga upp ett förmyndarsystem över mottagarna. Enligt ett ändringsförslag ska WHO också skapa standardiserade "regleringsriktlinjer för snabbt godkännande av hälsoprodukter av hög kvalitet" (WHO 2023: 14).

Den infrastruktur som krävs för att genomföra de ändringar som rör WHO:s tilldelningsmekanism skulle inrättas genom det kompletterande pandemifördraget eller pandemiavtalet. Det senare skulle inrätta WHO:s globala nätverk för försörjningskedja och logistik (även kallat nätverket), om det antas.

Stöd till forskning om funktionsförstärkning

I synnerhet utkastet till pandemifördrag/överenskommelse har ytterligare negativa konsekvenser för den globala (hälso)säkerheten eftersom det stöder forskning om funktionsförstärkning trots dess exceptionella biosäkerhetsrisker (om dessa risker se t.ex. Kahn 2023). I utkastet till fördrag förklaras att när det gäller "laboratorier och forskningsanläggningar som utför arbete för att genetiskt förändra organismer för att öka deras patogenicitet och överförbarhet" bör standarder följas för att "förhindra oavsiktlig spridning av dessa patogener" men att det måste säkerställas att "dessa åtgärder inte skapar några onödiga administrativa hinder för forskning" (WHO 2023b: 16). Med tanke på att ett laboratorieläckage av ett mänskligt konstruerat virus sannolikt är orsaken till covidkrisen, visar det föreslagna pandemifördraget på en oroväckande likgiltighet för den exceptionella förödelse som kan orsakas av biosäkerhetsrisker i samband med forskning om funktionsförbättring med patogener med pandemisk potential. Världen skulle kunna bevittna att ett betydligt mer dödligt konstruerat virus än SARS-CoV-2 slipper ut eller släpps ut.

Slutsats

Ett antal av de föreslagna ändringarna av IHR och pandemifördraget (WHO CA+) - om de antas - kommer oundvikligen att användas för att främja ett fåtal mäktiga aktörers intressen på bekostnad av andra. De utgör ett försök utan motstycke att legalisera koncentrationen av odemokratisk makt under falska förespeglingar, vilket kräver ett snabbt, effektivt och kraftfullt svar. I synnerhet vissa av de föreslagna ändringarna av IHR (2005) utgör en ram för olagligt utövande av global regeringsmakt utan folkligt samtycke, konstitutionella kontrollmekanismer eller ansvarsskyldighet. Som sådana skapar de ett farligt prejudikat om de antas.

Den planerade rättsliga ramen för monopolmakt över aspekter av den globala folkhälsan kommer inte att leda till bättre pandemiberedskap utan till att några av de värsta besluten som fattades under covidpandemin upprepas i händelse av en framtida nödsituation. Den planerade rättsliga ramen för monopolmakt över aspekter av den globala folkhälsan är inte ett tecken på framsteg utan innebär en tillbakagång i den mänskliga utvecklingen till tiden för centraliserade imperier, feodala system och kolonialism.

Det är väl känt att monopolmakt eliminerar valfrihet och konkurrens, och därmed kränker individens rättigheter samtidigt som kvaliteten på lösningar och innovation minskar dramatiskt. Det finns få områden där detta får så allvarliga konsekvenser som inom folkhälsoområdet. Otillbörlig maktkoncentration utgör också ett hot mot demokratiska system och människors rätt till självstyre. Demokratier bevaras genom att man förhindrar en uppbyggnad av koncentrerad makt och genom att man bryter upp monopol samtidigt som man skyddar viktiga demokratiska kärnvärden.

Referenser

COHEN, D., & CARTER, P. (2010). WHO och den pandemiska influensan "konspirationer". British Medical Journal (BMJ); 340 :c2912 doi:10.1136/bmj.c2912.

KAHN, Laura H. (2023). De sju dödssynderna inom biomedicinsk forskning. Georgetown Journal of International Affairs. https://gjia.georgetown.edu/2023/03/03/the-seven-deadly-sins-of-biomedicalresearch/.

KHOSLA, R., & MCCOY, D. (2022). Oenighet och rätten att protestera i samband med global hälsa. BMJ Global Health 2022; 7:e011540. doi:10.1136/ bmjgh-2022-011540.

WHO (2023). Rapport från granskningskommittén om ändringar av det internationella hälsoreglementet (2005). https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr2/A_WGIHR2_5-en.pdf.

WHO (2023a). Sammanställning artikel för artikel av föreslagna ändringar av det internationella hälsoreglementet (2005) som lagts fram i enlighet med beslut WHA75(9) (2022). https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr2/A_WGIHR2_7-en.pdf.

WHO (2023b). Nollutkast av WHO CA+ för övervägande av det mellanstatliga förhandlingsorganet vid dess fjärde möte. https://apps.who.int/gb/inb/pdf_files/inb4/A_INB4_3-en.pdf

VÄRLDSEKONOMISKT FORUM (2022). Möten om hållbar utveckling 2022. Kampen mot desinformation. https://www.weforum.org/events/sustainable-development-impact-meetings2022/sessions/tackling-disinformation.

Fullständig sammanfattning visa eller ladda ner här 

Uppmaning till handling hjälp till att dela de upplysande dokumenten ovan med politiker, kandidater och påverkare lokalt, provinsiellt och federalt. Du kommer att förse dem med solida bevis på WHO:s brott och skändliga planer, samt en färdplan för att lämna och avsluta WHO.  

Andra uppmaningen till handling / Kanadensisk petition. Leslyn Lewis är konservativ parlamentsledamot i Kanada. Hon har startat en namninsamling på nätet för att ta Kanada ur FN, WHO och AGENDA 2030. Detta kommer att läsas i det kanadensiska underhuset och när det väl har gjorts kommer det att bli en offentlig handling. Hittills har över 10 000 personer skrivit under. Vänligen skriv under och dela. (UPPDATERING 20231103 Det finns nu 45 676 undertecknare och klättring.) 

Länkar och relaterat material

Trozzi-rapportenVi vill ge dig de bästa resurserna och uppmanar dig att anmäla dig till vårt nyhetsbrev via e-post.

Hjälp till att sprida ordet:

Telegram
Twitter
Facebook
E-post
Skriv ut

18 kommentarer

 1. Varför skulle NÅGON i denna värld följa diktaten från ett icke valt organ
  av ligister som uppenbarligen vill ha kontroll så att de kan fortsätta att göra oss sjuka &
  döda oss för sin egen girighet. De har redan visat sina sanna färger med Covid Scamdemic. De måste åtalas !!!!

 2. Otroligt att vi fortfarande har kopplingar till någon av dem, wef eller un.
  Ett primärt mål för varje organisation är världens avfolkning.
  Det finns ingen anledning att titta på ändringsförslag till någonting. Dessa grupper arbetar i samförstånd och är ren ondska. Jag kan inte föreställa mig att någon som tar sig tid att läsa deras webbplatser skulle kalla dem något annat.
  De har mycket tydligt visat att de är avskyvärda brottslingar bara genom det sätt på vilket de hanterade covid.
  Vad krävs för att klippa banden? En petition undertecknad av 95% av landets befolkning?
  Jag gillar vad Alberta gör och hoppas innerligt att de lämnar konfederationen om det är vad som krävs för att provinsen skall säga nej till alla förbindelser med dessa skurkar.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

CAPTCHA ImageÄndra bild

sv_SESvenska