Dr Mark Trozzi

35 studier om "vaccinets" effektivitet som ger anledning att tvivla på vaccinationsmandaten

Vissa personer har nu vaccinerats i mer än ett halvår och bevisen för Covid-vaccinets effektivitet strömmar in. När man utvärderar vaccinets effektivitet är det viktigt att skilja mellan effektivitet mot infektion, symtomgivande sjukdom och överföring kontra effektivitet mot sjukhusvistelse och död. När det gäller infektion och symtomgivande sjukdom är COVID-19-vaccinerna inte så effektiva som man hade hoppats, och immuniteten avtar gradvis efter några månader. Mot sjukhusvistelse och dödsfall är immuniteten starkare och varar i minst sex månader.

Resultaten innebär att den globala infektionsexplosion som vi har upplevt - efter dubbel vaccination i t.ex. Israel, Storbritannien, USA osv. -kan bero på att de vaccinerade sprider Covid lika mycket eller mer än de ovaccinerade.

En naturlig fråga är om vacciner med begränsad förmåga att förebygga symtomgivande sjukdom kan driva på utvecklingen av mer virulenta stammar? I en artikel i PLoS Biology från 2015 observerade Read et al. följande:

"Den vanliga uppfattningen är att det naturliga urvalet kommer att ta bort mycket dödliga patogener om värddöden kraftigt minskar överföringen. Vacciner som håller värddjuret vid liv men som ändå tillåter överföring kan därför tillåta att mycket virulenta stammar cirkulerar i en population."

I stället för att de ovaccinerade utsätter de vaccinerade för risker skulle det alltså teoretiskt sett kunna vara de vaccinerade som utsätter de ovaccinerade för risker, men vi har ännu inte sett några bevis för detta.

Här sammanfattar jag studier och rapporter som belyser vaccininducerad immunitet mot Covid. De belyser problemen med vaccinationsmandaten som för närvarande hotar miljontals människors jobb. De väcker också tvivel om argumenten för att vaccinera barn.

1) Gazit et al. från Israel visade att "SARS-CoV-2-naiva vaccinerade hade en 13-faldig (95% CI, 8-21) ökad risk för genombrottsinfektion med Delta-varianten jämfört med dem som tidigare smittats." När man justerade för tidpunkten för sjukdom/vaccin fanns det en 27 gånger ökad risk (95% CI, 13-57).

2) Om man bortser från risken för infektion, givet att någon var smittad, fann Acharya et al. "ingen signifikant skillnad i cykeltröskelvärden mellan vaccinerade och ovaccinerade, asymtomatiska och symtomatiska grupper som smittats med SARS-CoV-2 Delta."

3) Riemersma et al. fann "ingen skillnad i virusbelastning när man jämför ovaccinerade individer med dem som har vaccinerade "genombrottsinfektioner". Dessutom testar personer med genombrottsinfektioner med vaccin ofta positivt med virusbelastning som överensstämmer med förmågan att utsöndra smittsamma virus." Resultaten tyder på att "om vaccinerade personer infekteras med deltavarianten kan de vara källor till överföring av SARS-CoV-2 till andra". De rapporterade "låga Ct-värden (<25) hos 212 av 310 fullt vaccinerade (68%) och 246 av 389 (63%) ovaccinerade individer. Testning av en delmängd av dessa prover med låga Ct-värden visade på smittsamt SARS-CoV-2 i 15 av 17 prover (88%) från ovaccinerade personer och 37 av 39 (95%) från vaccinerade personer."

4) I en studie från Qatar rapporterade Chemaitelly et al. vaccineffektivitet (Pfizer) mot allvarlig och dödlig sjukdom, med effektivitet i intervallet 85-95% åtminstone fram till 24 veckor efter den andra dosen. Däremot avtog effekten mot infektion till omkring 30% 15-19 veckor efter den andra dosen.

5) Från Wisconsin rapporterade Riemersma et al. att vaccinerade personer som smittas av Deltavarianten kan överföra SARS-CoV-2 till andra. De fann en förhöjd virusbelastning hos ovaccinerade och vaccinerade symtomatiska personer (68% respektive 69%, 158/232 och 156/225). Hos de asymtomatiska personerna upptäckte de dessutom förhöjda virusbelastningar (29% respektive 82%) hos ovaccinerade respektive vaccinerade personer. Detta tyder på att de vaccinerade kan smittas, hysa, odla och överföra viruset lätt och omedvetet.

6) Subramanian rapporterade att "på landsnivå verkar det inte finnas något märkbart samband mellan procentuell andel av befolkningen som är fullt vaccinerad och nya COVID-19-fall". När man jämförde 2947 län i USA fanns det något färre fall på mer vaccinerade platser. Med andra ord finns det inget tydligt urskiljbart samband .

7) Chau et al. undersökte överföring av SARS-CoV-2 Delta-varianten bland vaccinerad vårdpersonal i Vietnam. Av 69 vårdanställda som testades positivt för SARS-CoV-2 deltog 62 i den kliniska studien, och alla återhämtade sig. För 23 av dem erhölls fullständiga genomsekvenser och alla tillhörde Delta-varianten. "Viralbelastningen hos de fall av infektion med genombrottsvarianten Delta-variant var 251 gånger högre än hos de fall som infekterats med gamla stammar som upptäcktes mellan mars och april 2020".

8) I Barnstable, Massachusetts, fann Brown et al att bland 469 fall av COVID-19 var 74% fullt vaccinerade och att "de vaccinerade hade i genomsnitt mer virus i näsan än de ovaccinerade som var infekterade".

9) Hetemäli et al. rapporterade om ett nosokomiskt sjukhusutbrott i Finland och konstaterade att "både symtomatiska och asymtomatiska infektioner hittades bland vaccinerad vårdpersonal, och sekundär överföring skedde från dem med symtomatiska infektioner trots användning av personlig skyddsutrustning".

10) I en utbrottsundersökning på ett sjukhus i Israel observerade Shitrit et al. "hög överförbarhet av SARS-CoV-2 Delta-varianten bland dubbelt vaccinerade och maskerade individer". De tillade att "detta tyder på en viss avtagande immunitet, även om den fortfarande ger skydd för individer utan komorbiditet".

11) I den brittiska COVID-19-vaccinövervakningsrapporten för vecka #42 noterades att "N-antikroppssvaret avtar med tiden" och "att N-antikroppsnivåerna verkar vara lägre hos personer som får infektion efter två vaccinationsdoser". I samma rapport (tabell 2, sidan 13) visas att i de äldre åldersgrupperna över 30 år har dubbelvaccinerade personer större infektionsrisk än ovaccinerade, förmodligen för att den senare gruppen omfattar fler personer med starkare naturlig immunitet från tidigare Covid-sjukdom. Som kontrast hade de vaccinerade personerna en lägre dödsrisk än de ovaccinerade, i alla åldersgrupper, vilket tyder på att vacciner ger ett större skydd mot döden än mot infektion. Se även UK PHE:s rapporter 43, 44, 45 och 46 för liknande uppgifter.

12) I Israel har Levin et al. "genomfört en longitudinell prospektiv sexmånadersstudie med vaccinerad vårdpersonal som varje månad testades för förekomst av IgG mot spik och neutraliserande antikroppar". De fann att "sex månader efter mottagandet av den andra dosen av BNT162b2-vaccinet var det humorala svaret väsentligt minskat, särskilt bland män, bland personer som är 65 år eller äldre och bland personer med immunosuppression".

13) I en studie från delstaten New York rapporterade Rosenberg et al. att "Under perioden 3 maj-25 juli 2021 var den totala åldersjusterade vaccineffektiviteten mot sjukhusvård i New York relativt stabil 89,5%-95,1%). Den totala åldersjusterade vaccineffektiviteten mot infektion för alla vuxna i New York minskade från 91,8% till 75,0%."

14) Suthar et al. noterade att "Våra data visar att antikroppssvaren och T-cellsimmuniteten mot SARS-CoV-2 och dess varianter avtar avsevärt 6 månader efter den andra immuniseringen med BNT162b2-vaccinet".

15) I en studie från Umeå universitet i Sverige har Nordström et al. observerade att "vaccinets effektivitet av BNT162b2 mot infektion avtog successivt från 92% (95% CI, 92-93, P<0-001) vid dag 15-30 till 47% (95% CI, 39-55, P<0-001) vid dag 121-180, och från och med dag 211 och framåt kunde ingen effektivitet påvisas (23%; 95% CI, -2-41, P=0-07)".

16) Yahi et al. har rapporterat att "när det gäller Delta-varianten har neutraliserande antikroppar en minskad affinitet för spikproteinet, medan underlättande antikroppar uppvisar en slående ökad affinitet. Således kan antikroppsberoende förstärkning vara ett problem för personer som får vaccin baserat på den ursprungliga Wuhan-stammens spiksekvens".

17) Goldberg et al. (BNT162b2 Vaccine in Israel) rapporterade att "immuniteten mot deltavarianten av SARS-CoV-2 avtog i alla åldersgrupper några månader efter mottagandet av den andra vaccindosen".

18) Singanayagam et al. undersökte överföringen och kinetiken för virusbelastning hos vaccinerade och ovaccinerade individer med mild infektion i deltavarianten i samhället. De fann att (hos 602 kontakter i samhället (identifierade via det brittiska systemet för kontraktsföljning) till 471 brittiska COVID-19-indexfall som rekryterades till kohortstudien Assessment of Transmission and Contagiousness of COVID-19 in Contacts och bidrog med 8145 prover från övre luftvägarna från daglig provtagning i upp till 20 dagar) "vaccinering minskar risken för infektion med deltavariant och påskyndar virusavvecklingen. Icke desto mindre har fullt vaccinerade individer med genombrottsinfektioner en maximal virusbelastning som liknar ovaccinerade fall och kan effektivt överföra infektion i hushållsmiljöer, inklusive till fullt vaccinerade kontakter."

19. Keehner et al. i NEJM har nyligen rapporterat om återkomsten av SARS-CoV-2-infektion i ett högt vaccinerat hälsovårdssystem. Vaccinationen med mRNA-vaccin inleddes i mitten av december 2020; i mars hade 76% av personalen vaccinerats fullständigt och i juli hade andelen stigit till 87%. Infektionerna hade minskat dramatiskt i början av februari 2021... "vilket sammanföll med att Kaliforniens maskmandat upphörde den 15 juni och att B.1.617.2 (delta)-varianten som först dök upp i mitten av april och stod för över 95% av UCSDH-isolat i slutet av juli, ökade infektionerna snabbt, inklusive fall bland fullt vaccinerade personer...forskarna rapporterade att den "dramatiska förändringen i vaccineffektivitet från juni till juli troligen beror på både uppkomsten av deltavarianten och avtagande immunitet över tid".

20. Juthani et al. försökte beskriva effekten av vaccination på sjukhusvistelse hos patienter med bekräftad SARS-CoV-2-infektion med hjälp av verkliga data som samlats in av Yale New Haven Health System. "Patienterna ansågs vara fullt vaccinerade om den sista dosen (antingen den andra dosen BNT162b2 eller mRNA-1273 eller den första dosen Ad.26.COV2.S) administrerades minst 14 dagar före symtomdebut eller ett positivt PCR-test för SARS-CoV-2. Totalt identifierade vi 969 patienter som togs in på ett sjukhus inom Yale New Haven Health System med ett bekräftat positivt PCR-test för SARS-CoV-2"... Forskarna rapporterade "ett högre antal patienter med allvarlig eller kritisk sjukdom hos dem som fick BNT162b2-vaccinet än hos dem som fick mRNA-1273 eller Ad.26.COV2.S...".

21. I en nyligen publicerad studie från CDC rapporteras att majoriteten (53%) av de patienter som lagts in på sjukhus med Covid-19-liknande sjukdomar redan var fullt vaccinerade med två doser RNA-spruta. Tabell 1 visar att bland de 20 101 immunsupprimerade vuxna som sjukhusvårdades med Covid-19 var 10 564 (53%) fullt vaccinerade med Pfizer- eller Moderna-vaccinet (Vaccination definierades som att ha fått exakt 2 doser av ett mRNA-baserat COVID-19-vaccin ≥14 dagar före indexdatumet för sjukhusvistelsen, vilket var datumet för insamling av andningsprov i samband med det senaste positiva eller negativa SARS-CoV-2-testresultatet före sjukhusvistelsen eller sjukhusvistelsen om testet skedde först efter inskrivningen). Detta belyser de fortsatta utmaningar som Deltabreakthrough står inför när de är vaccinerade.

22. Eyre, 2021 undersökte effekten av SARS-CoV-2-vaccination på överföringen av alfa- och deltavarianter. De rapporterade att "även om vaccination fortfarande sänker risken för infektion, ifrågasätter liknande virusbelastningar hos vaccinerade och ovaccinerade individer som är infekterade med Delta hur mycket vaccinationen förhindrar vidare överföring ... överföringsminskningar minskade med tiden efter den andra vaccinationen, för Delta som nådde liknande nivåer som ovaccinerade individer efter 12 veckor för ChAdOx1 och som dämpades avsevärt för BNT162b2. Skyddet från vaccinering av kontakter minskade också under de tre månaderna efter den andra vaccinationen ... vaccination minskar överföringen av Delta, men i mindre utsträckning än Alpha-varianten."

23. Levine-Tiefenbrun, 2021, undersökte virusbelastning av Delta-variant SARS-CoV-2 genombrottsinfektioner efter vaccination och booster med BNT162b2, och rapporterade att effektiviteten för minskning av virusbelastning minskar med tiden efter vaccinationen, "minskar signifikant vid 3 månader efter vaccinationen och försvinner effektivt efter cirka 6 månader".

24. Puranik, 2021 tittade på en Jämförelse av två mycket effektiva mRNA-vacciner för COVID-19 under perioder med Alpha- och Delta-varianternas prevalens och rapporterade "I juli har vaccineffektiviteten mot sjukhusvistelse förblivit hög (mRNA-1273: 81%, 95% CI: 33-96.3%; BNT162b2: 75%, 95% CI: 24-93.9%), men effektiviteten mot infektion var lägre för båda vaccinerna (mRNA-1273: 76%, 95% CI: 58-87%; BNT162b2: 42%, 95% CI: 13-62%), med en mer uttalad minskning för BNT162b2."

25. Saade, 2021 tittade på neutraliseringstest av levande virus hos konvalescenta patienter och personer som vaccinerats mot 19A, 20B, 20I/501Y.V1 och 20H/501Y.V2 isolat av SARS-CoV-2, och rapporterade följande: "Bedömning av antikropparnas neutraliseringsförmåga för att förhindra cellinfektion med hjälp av ett neutraliseringstest av levande virus med olika stammar [19A (den första), 20B (B.1.1.241-linjen), 20I/501Y.V1 (B.1.1.7-linjen) och 20H/501Y.V2 (B.1.1..351 lineage)] i serumprover som samlats in från olika populationer: två-dos-vaccinerad COVID-19-naiv sjukvårdspersonal (HCWs; Pfizer-BioNTech BNT161b2), HCWs 6 månader efter mild COVID-19 och kritiska COVID-19-patienter... resultatet av denna studie är det minskade neutraliserande svaret som observerats mot 20H/501Y.V2-varianten hos fullt immuniserade personer med BNT162b2-vaccinet i jämförelse med vildtypen och 20I/501Y.V1-varianten."

26. Canaday, 2021 undersökte Signifikant minskning av humoral immunitet bland vårdpersonal och vårdhemsboende 6 månader efter COVID-19 BNT162b2 mRNA-vaccinering och rapporterade "Anti-spike, anti-RBD och neutraliseringsnivåer sjönk mer än 84% under 6 månader i alla grupper, oberoende av tidigare SARS-CoV-2-infektion. Sex månader efter vaccinationen hade 70% av de infektionsnaiva NH-invånarna neutraliseringstitrar på eller under den nedre gränsen för detektion jämfört med 16% två veckor efter full vaccination. Dessa uppgifter visar på en betydande minskning av antikroppsnivåerna i alla grupper. I synnerhet hade de infektionsnaiva NH-borna lägre initial humoral immunitet omedelbart efter vaccinationen och uppvisade de största nedgångarna 6 månader senare."

27. Israel, 2021 tittade på Large-scale study of antibody titer decay following BNT162b2 mRNA vaccine or SARS-CoV-2 infection, och rapporterade som "To determine the kinetics of SARS-CoV-2 IgG antibodies following administration of two doses of BNT162b2 vaccine, or SARS-CoV-2 infection in unvaccinated individuals....Hos vaccinerade personer minskade antikroppstitrar med upp till 40% varje efterföljande månad, medan de hos konvalescenta personer minskade med mindre än 5% per månad. Sex månader efter BNT162b2-vaccinationen hade 16,1% personer antikroppsnivåer under tröskelvärdet för seropositivitet på <50 AU/mL, medan endast 10,8% av konvalescentpatienterna låg under tröskelvärdet <50 AU/mL efter 9 månader efter SARS-CoV-2-infektion."

28. Eyran, 2020 undersökte den longitudinella kinetiken hos antikroppar hos COVID-19-patienter som återfått viruset under 14 månader och fann "en betydligt snabbare minskning hos naiva vaccinerade jämfört med återfödda patienter, vilket tyder på att det serologiska minnet efter naturlig infektion är mer robust jämfört med vaccinering". Våra data belyser skillnaderna mellan serologiskt minne som framkallas av naturlig infektion jämfört med vaccination."

29. Salvatore et al. undersökte överföringspotentialen hos vaccinerade och ovaccinerade personer som smittats med Deltavarianten av SARS-CoV-2 i ett federalt fängelse i juli-augusti 2021. De fann att totalt 978 prover tillhandahölls av 95 deltagare, "av vilka 78 (82%) var fullt vaccinerade och 17 (18%) inte var fullt vaccinerade....kliniker och folkhälsopraktiker bör betrakta vaccinerade personer som smittas med SARS-CoV-2 som inte mindre smittsamma än ovaccinerade personer".

30) Andeweg et al. analyserade 28 578 sekvenserade SARS-CoV-2-prover från individer med känd immunstatus som erhållits genom nationella samhällstester i Nederländerna från mars till augusti 2021. De fann bevis för en "ökad risk för infektion med varianterna Beta (B.1.351), Gamma (P.1) eller Delta (B.1.617.2) jämfört med varianten Alpha (B.1.1.1.7) efter vaccination". Inga tydliga skillnader hittades mellan vaccinerna. Effekten var dock större under de första 14-59 dagarna efter fullständig vaccination jämfört med 60 dagar och längre. I motsats till vaccininducerad immunitet hittades ingen ökad risk för återinfektion med Beta, Gamma eller Delta-varianter i förhållande till Alpha-varianten hos individer med infektionsinducerad immunitet."

31) Di Fusco et al. genomförde en utvärdering av COVID-19-vaccinets genombrottsinfektioner hos immunsupprimerade patienter som vaccinerats fullständigt med BNT162b2. "COVID-19-vaccinets genombrottsinfektioner undersöktes hos fullt vaccinerade (≥14 dagar efter 2:a dosen) IC-individer (IC-kohort), 12 ömsesidigt exklusiva IC-betingelsegrupper och en icke-IC-kohort." De fann att "av 1 277 747 individer ≥16 år som fick 2 BNT162b2-doser identifierades 225 796 (17,7%) som IC (medianålder: 58 år; 56,3% kvinnor). De vanligaste IC-tillstånden var solida maligniteter (32,0%), njursjukdomar (19,5%) och reumatologiska/inflammatoriska tillstånd (16,7%). Bland de fullt vaccinerade IC- och icke-IC-kohorterna observerades totalt 978 genombrottsinfektioner under studieperioden. 124 (12,7%) ledde till sjukhusvistelse och 2 (0,2%) var dödsfall i slutenvården. IC-individer stod för 38,2% (N = 374) av alla genombrottsinfektioner, 59,7% (N = 74) av alla sjukhusinläggningar och 100% (N = 2) av dödsfallen i slutenvården. Andelen med genombrottsinfektioner var 3 gånger högre i IC-kohorten jämfört med kohorten utan IC (N = 374 [0,18%] jämfört med N = 604 [0,06%]; ojusterade incidensfrekvenser var 0,89 respektive 0,34 per 100 personår."

32) Mallapaty (NATURE) rapporterade att den skyddande effekten av att bli vaccinerad om man redan har haft en infektion är "relativt liten och avtar oroväckande tre månader efter den andra vaccinationen". Mallapaty tillägger vidare vad vi har varnat folkhälsosamhället vilket är att personer som är infekterade med Delta har ungefär samma nivåer av viralt genetiskt material i näsan "oavsett om de tidigare hade vaccinerats eller inte, vilket tyder på att vaccinerade och ovaccinerade personer kan vara lika smittsamma". Mallapaty rapporterade om testdata från 139 164 nära kontakter till 95 716 personer som smittats med SARS-CoV-2 mellan januari och augusti 2021 i Storbritannien, och vid en tidpunkt då alfa- och deltavarianterna konkurrerade om dominansen. Slutsatsen var att "även om vaccinerna gav ett visst skydd mot infektion och vidare överföring dämpade Delta den effekten". En person som var fullt vaccinerad och sedan fick en "genombrottsinfektion" med Delta var nästan dubbelt så benägen att föra viruset vidare som en person som var infekterad med Alpha. Och detta var utöver den högre risken att få en genombrottsinfektion orsakad av Delta än en orsakad av Alpha."

33) Chia et al. rapporterade att PCR-cykeltröskelvärden (Ct-värden) var "liknande mellan både vaccinerade och ovaccinerade grupper vid diagnosen, men virusbelastningen minskade snabbare hos vaccinerade individer. En tidig, robust förstärkning av antikroppar mot spikprotein observerades hos vaccinerade patienter, men dessa titrar var betydligt lägre mot B.1.617.2 jämfört med vaccinets vildtypstam".

34) Wilhelm et al. rapporterade om minskad neutralisering av SARS-CoV-2 omikronvariant av vaccinsera och monoklonala antikroppar. "In vitro-fynd med hjälp av autentiska SARS-CoV-2 varianter visar att i motsats till den för närvarande cirkulerande Delta-varianten var neutraliseringseffekten av vaccinserum mot Omicron kraftigt reducerad, vilket framhäver T-cellsmedierad immunitet som en väsentlig barriär för att förhindra allvarlig COVID-19."

35) CDC rapporterade om detaljerna för 43 fall av COVID-19 som tillskrivs Omicron-varianten. De konstaterade att "34 (79%) inträffade hos personer som avslutat den primära serien av ett FDA-auktoriserat eller godkänt COVID-19-vaccin ≥14 dagar före symtomdebut eller mottagande av ett positivt SARS-CoV-2-testresultat".

Dessa resultat är inte okända för folkhälsomyndigheterna. CDC:s chef Rochelle Walensky har sagt att Covid-vaccinerna fungerar "exceptionellt bra" mot allvarlig sjukdom och död, men "vad de inte längre kan göra är att förhindra överföring".

Vad dessa studier visar är att vacciner är viktiga för att minska allvarliga sjukdomar och dödsfall, men att de inte kan förhindra att sjukdomen sprids och så småningom smittar de flesta av oss. Det vill säga, även om vaccinerna ger enskilda fördelar för den som vaccineras, och särskilt för äldre högriskpersoner, är allmänhetens nytta av allmän vaccination allvarligt ifrågasatt. Covid-vaccinerna bör därför inte förväntas bidra till att eliminera virusets spridning i samhället eller till att uppnå immunitet i besättningen. Detta avslöjar skälen till vaccinationsmandat och pass.

Trozzi-rapportenVi vill ge dig de bästa resurserna och uppmanar dig att anmäla dig till vårt nyhetsbrev via e-post.
Click image for ticket details
Telegram
Twitter
Facebook
E-post
Skriv ut

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

CAPTCHA ImageÄndra bild

Trozzi-rapportenVi vill ge dig de bästa resurserna och uppmanar dig att anmäla dig till vårt nyhetsbrev via e-post.

Bli först med att få information när Dr. Trozzi släpper en ny video eller artikel. Det är gratis att gå med i vårt nyhetsbrev och du kan när som helst ändra dina inställningar för meddelanden.

sv_SESvenska