Dr Mark Trozzi

Läkare Sjuksköterskor Etik och lag

Etiska och ekonomiska konflikter som läkare, sjuksköterskor och andra yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården ställs inför inom ramen för vad många anser vara "Criminal Covid Enterprise".

Läkare, sjuksköterskor, etik och lag

Låt oss diskutera de etiska och ekonomiska konflikter som läkare, sjuksköterskor och andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården står inför i samband med vad jag, liksom många andra, anser vara "det kriminella kovidföretaget".

I ett sunt samhälle bör man inte stå i konflikt med att samtidigt följa sin egen etik, moral, yrkeseeder och institutionernas regler, samtidigt som man undviker att delta i brottslig verksamhet. Tyvärr är samhället inte alltid sunt, och detta är ett mycket sorgligt exempel på det.

Jag vill betona att jag känner med mina läkar- och sjuksköterskekollegor och andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården. Även om jag inte har några enkla svar kommer jag att utforska ämnet och dela med mig av mina personliga slutsatser och beslut. Jag menar inte att alla kan eller bör följa exakt samma väg genom denna kris som jag gör, eller att det finns enkla svar, särskilt med tanke på ekonomiska påfrestningar och behovet av att försörja sin familj. Jag är mycket medveten om att vi alla står inför svåra beslut i vår nuvarande situation.

Jag skulle inte heller stödja förnekande av problemen eller blind tro på institutionerna. Många institutioner som vi borde kunna lita på har med rätta förlorat förtroendet från många människor som har förkastat propaganda och gjort sin egen noggranna forskning.   

Nürnbergkodexen

Under andra världskriget utförde nazisterna fruktansvärd tortyr och mutationer som de kallade "medicinska experiment" på fängslade grupper, framför allt judar. Efter kriget arbetade internationella grupper för att undvika sådana experimentella övergrepp på människor i framtiden. Mot bakgrund av de fruktansvärda bevis som granskades av domstolen under The Doctor's Trial 1947 antogs en uppsättning forskningsetiska principer för experiment på människor av läkarkåren och blev kända som Nürnbergkodexen. Det förklarades att medicinska och mänskliga experiment måste följa vissa grundläggande principer för att uppfylla moraliska, etiska och rättsliga begrepp.

De tio principerna i koden finns i avsnittet "Tillåtna medicinska experiment" i domen:

 

  1. Den mänskliga försökspersonens frivilliga samtycke är absolut nödvändigt.

 

  1. Försöket bör vara av sådan art att det ger fruktbara resultat för samhällets bästa, som inte kan kontrolleras med andra metoder eller undersökningsmetoder och som inte är slumpmässiga eller onödiga till sin natur.

 

  1. Försöket bör vara så utformat och grundat på resultaten av djurförsök och kunskap om sjukdomens eller det studerade problemets naturliga utveckling att de förväntade resultaten motiverar att försöket genomförs.

 

  1. Försöket bör genomföras på ett sådant sätt att onödigt fysiskt och psykiskt lidande och skada undviks.

 

  1. Inget experiment bör genomföras där det finns en a priori anledning att tro att död eller invalidiserande skada kommer att inträffa, utom kanske i de experiment där försöksläkarna också fungerar som försökspersoner.

 

  1. Den risk som skall tas bör aldrig vara större än den som bestäms av den humanitära betydelsen av det problem som skall lösas genom experimentet.

 

  1. Det bör göras ordentliga förberedelser och tillhandahållas tillräckliga faciliteter för att skydda försökspersonen mot även avlägsna möjligheter till skada, funktionsnedsättning eller död.

 

  1. Försöket bör endast utföras av vetenskapligt kvalificerade personer. De som utför eller deltar i försöket bör under alla faser av försöket ha högsta möjliga skicklighet och noggrannhet.

 

  1. Under experimentets gång bör den mänskliga försökspersonen ha frihet att avsluta experimentet om han eller hon har nått ett fysiskt eller psykiskt tillstånd där det förefaller omöjligt att fortsätta experimentet.

 

  1. Under försökets gång måste den ansvariga forskaren vara beredd att avbryta försöket när som helst om han har sannolika skäl att tro, i god tro, med den överlägsna skicklighet och det noggranna omdöme som krävs av honom, att en fortsättning av försöket sannolikt kommer att leda till att försökspersonen skadas, handikappas eller dör.

 

År 1964 antog World Medical Association (WMA) principerna och utarbetade Helsingforsdeklarationen som en redogörelse för etiska principer för medicinsk forskning som omfattar människor, inklusive forskning om identifierbart mänskligt material och data. Dessa principer styr fortfarande all medicinsk och experimentell forskning, behandling och medicinering som ges på människor i dag. I motsats till detta har regeringsledare och icke valda, privatfinansierade, juridiskt registrerade sällskap, som agerar som överstatliga organisationer som WHO, ignorerat etiska, moraliska och rättsliga lagar och principer som motsätter sig överträdelser som påtvingade experimentella injektioner av viralt budbärar-RNA.

När det gäller Nürnbergkodexen kan vi ta upp två frågor.

För det första, är de injektioner av modifierat viralt budbärar-RNA som kallas "vacciner" experimentella? De har tillstånd för användning i nödsituationer i USA men är inte godkända av FDA. Sådana injektioner har aldrig tidigare administrerats till patienter. Efter att ha granskat en stor del av litteraturen anser jag personligen, liksom många experter, att dessa injektioner är experimentella.

 Den 13 december 2020 protesterade läkare vid CDC:s huvudkontor mot det "största medicinska experimentet i amerikansk historia":    https://www.lifesitenews.com/news/physicians-covid-vaccines-are-experimental-and-should-never-be-mandated-or-forced

Livsmedelsverket håller med. I FDA:s förnyade utfärdande av ett brev om tillstånd för nödfall till Pfizer daterat den 23 december 2020.den står det i början av sidan 2: "Det är ett undersökningsvaccin som inte är godkänt för någon indikation." Detta är helt klart ett experiment, men får människor veta att de frivilligt deltar i ett experiment och att de tydligt ger sitt samtycke? Nej, de får veta att de får ett vaccin mot covid-19.

Om jag utifrån detta skulle ge denna injektion till en patient som ett enkelt "vaccin", utan att göra det klart för mottagaren att detta är ett experiment, skulle jag göra mig skyldig till brott mot den första principen i Nürnbergkodexen. Det är ett mycket allvarligt brott!

Med tanke på den mycket låga dödligheten i Covid-19 och mitt intryck, som delas av många experter, att vi sannolikt har uppnått flockimmunitet för många månader sedan, tror jag att jag också skulle vara inblandad i ett brott mot principerna 2 och 6 i Nürnbergkodexen.

Om vi dessutom beaktar de allvarliga negativa effekterna av tidigare användning av experimentella vaccin mot coronavirus på försöksdjur, är det också fråga om brott mot principerna 3, 4 och 5. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0035421

Även princip 7 bryts, eftersom dessa försökspersoner bara skickas hem efter injektionen, utan något skyddsnät för experimentinjektionens biverkningar.

Princip 8 är åtminstone ifrågasatt. Genomförs allt detta "endast av vetenskapligt kvalificerade personer" med "största möjliga skicklighet och omsorg... i alla faser av experimentet"? Jag tror inte det.

I allmänhet motsätter jag mig inte institutionella regler och förfaranden, och jag vill samarbeta med dem och följa dem var jag än arbetar, men som läkare vill jag inte heller delta i oetiska medicinska experiment på försökspersoner, bara för att det propageras av politiker och olämpliga medier. Det skulle bryta mot Nürnbergkodexen och vara detsamma som att begå brott mot mänskligheten.

För det andra bör vi överväga PCR-testet i förhållande till Nürnbergkodexen. Om människor tvingas till ett invasivt förfarande för att kunna åtnjuta sina rättigheter och friheter enligt stadgan eller för att behålla sina arbeten, kan vi absolut inte betrakta detta som frivilligt samtycke (princip 1). Testet kan på grund av sin utformning och som bevisats i oberoende laboratorietester av PCR-testkittet varken upptäcka det specifika sars-CoV2-viruset eller den virusbelastning som används för att förutsäga om försökspersonen är en smittbärare. Det strider mot princip 2 i Nürnbergkodexen, där det krävs att det ska "ge fruktbara resultat för samhällets bästa, som inte kan fastställas med andra metoder eller undersökningsmetoder och som inte är slumpmässiga och onödiga till sin natur".

På samma sätt innebär det en risk för skador att undersöka näsan och svalget genom näsan, särskilt om det utförs av otillräckligt kvalificerade tekniker. Det sätt på vilket PCR-testerna utförs strider helt klart mot princip 7, men också mot principerna 3, 4, 5, 6, 8, 9 och 10.

Den hippokratiska eden

Denna berömda ed, som tillskrivs den grekiske läkaren Hippokrates, måste avläggas av de som sökte till läkarutbildningen i det antika Grekland innan de fick tillträde till läkarutbildningen, eftersom grekerna visste att dessa människor skulle lära sig att bota, men också att skada och potentiellt döda människor. Numera avläggs den av de som har tagit examen i slutet av läkarutbildningen innan de börjar arbeta som läkare på egen hand. Den innehåller denna fras:       

"Jag kommer att följa det behandlingssystem som jag enligt min förmåga och mitt omdöme anser vara till gagn för mina patienter och avstå från allt som är skadligt och skadligt."

Enligt min bedömning och efter noggrant övervägande anser jag inte att experimentella injektioner av viralt messenger RNA, PCR-"tester", överdriven och olämplig användning av masker, social isolering, statligt påbjudet bakteriefobiskt beteende och olika andra inslag i den nuvarande kovidpraktiken är "till förmån för mina patienter".

Här finns alltså återigen en konflikt. WHO-organisationen, som inte har vunnit mitt förtroende, ger mandat till regeringar som följer reglerna, som ger mandat till sjukhus och medicinska kliniker. Det är en uppifrån och ner-utformning, från en topp som min forskning visar att den är ovärdig enligt min bedömning. 

 Även om jag alltid har tyckt att sjukhuspolicyn är mycket rimlig och varit tacksam för att den har skapats, finner jag nu konflikter mellan den och den hippokratiska eden.

Personlig etik och moral

Vi lever i ett mångfacetterat samhälle som fram till nyligen hedrade individuella rättigheter och friheter, inklusive religionsfrihet. Även om vi har olika historiska och religiösa bakgrunder stöder alla rimliga religiösa och filosofiska skolor den gyllene regeln:

"Gör mot andra som du vill att man ska göra mot dig." 

Eftersom det är min slutsats att många av de protokoll som rör covid 19 inte ligger i patienternas eller befolkningens intresse, och jag vill inte ha dem själv.Därför kan jag inte stödja eller delta i deras genomförande utan att bryta mot den högsta och mest grundläggande lag som jag känner till, den gyllene regeln.

Vad ska man då göra?

Jag har tyvärr inget generiskt enkelt svar på den frågan. Jag rekommenderar noggranna överväganden, flitig forskning och bönfyllda överväganden.

Det finns en grundläggande rättspraxis som säger att när man står inför två lagar som motsäger varandra i en given situation ska man följa den högre lagen och inte den lägre lagen.

Personligen har jag haft en lång och mycket positiv relation med flera sjukhus och institutioner. Jag tycker om mitt arbete. Jag skulle vilja fortsätta med det, eller åtminstone återgå till det, efter att vi har löst den nuvarande geopolitiska krisen och missbruket och återgått till etiska, moraliska och lagliga regler som tjänar varje enskild människa.

Jag förstår att situationen har utvecklats uppifrån och ner, och tyvärr räknar jag inte med att de medicinska institutionerna kommer att göra något annat än att utan att ifrågasätta följa de styrande regeringarnas folkhälsopolitik.

Jag hoppas att vi skapar lösningar på vår situation när det gäller rättslig och social rättvisa och korrigerar den offentliga politiken för att återgå till samhällelig hälsa. Därför stöder jag åtal för brott mot mänskligheten, liksom grupptalan mot de som utfört det kriminella företaget covid-19. (Se den tyska kommittén för undersökning av coronavirus, Dr Reiner Fuellmich, Michael Swinwood, Äldre utan gränser, Rocco Golati och andra juridiska experter som arbetar med denna uppgift.)

Personligen måste jag följa min uppfattning om moral, etik, den hippokratiska eden och Nürnbergkodexen. Samtidigt har jag valt att undvika konflikter med de institutioner där jag har älskat att arbeta i åratal, genom att säga upp mig från dem för tillfället. Min förhoppning är att vi tillsammans ska lyckas rätta till det som är fel. Då kan jag se fram emot att återgå till min karriär, utan dessa nuvarande konflikter. För att göra detta har jag sålt mitt hus, minskat min familjs existens avsevärt och åtagit mig att göra den lilla men viktiga del jag kan, i hopp om att vi ska vinna denna David-vs-Goliat-strid. Sedan drömmer jag om att återgå till sunda förhållanden inom hälso- och sjukvårdssektorn och min karriär som akutläkare.

Bill Gates, Big Pharma, WHO, PRC:s diktatorer och många korrumperade politiker har tillsammans mycket resurser och makt, men vi har sanningen. De främjar lögner och ett kriminellt företag.

Vad jag önskar för mina läkar- och sjuksköterskekollegor, vårdpersonal och alla människor är: andligt lugn, mental klarhet, självmedvetenhet, självbestämmande och en gemensam väg framåt som kommer att hjälpa oss alla att åtgärda den nuvarande sorgliga situationen.

Trozzi-rapportenVi vill ge dig de bästa resurserna och uppmanar dig att anmäla dig till vårt nyhetsbrev via e-post.
Klicka på bilden för biljettinformation
Telegram
Twitter
Facebook
E-post
Skriv ut

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

CAPTCHA ImageÄndra bild

Trozzi-rapportenVi vill ge dig de bästa resurserna och uppmanar dig att anmäla dig till vårt nyhetsbrev via e-post.

Bli först med att få information när Dr. Trozzi släpper en ny video eller artikel. Det är gratis att gå med i vårt nyhetsbrev och du kan när som helst ändra dina inställningar för meddelanden.

sv_SESvenska