35 štúdií o účinnosti "vakcín", ktoré vyvolávajú pochybnosti o povinnom očkovaní

Keďže niektorí ľudia sú očkovaní už viac ako pol roka, pribúdajú dôkazy o účinnosti vakcíny Covid. Pri hodnotení účinnosti vakcíny je dôležité rozlišovať medzi účinnosťou proti infekcii, symptomatickému ochoreniu a prenosu oproti účinnosti proti hospitalizácii a úmrtiu. V prípade infekcie a symptomatického ochorenia nie sú vakcíny COVID-19 také účinné, ako sa očakávalo, pričom imunita po niekoľkých mesiacoch postupne slabne. V prípade hospitalizácie a úmrtia je imunita silnejšia a trvá najmenej šesť mesiacov.

Z výsledkov vyplýva, že globálna explózia infekcie, ktorú sme zažili po dvojitom očkovaní napr. v Izraeli, Spojenom kráľovstve, USA atď. -môže byť spôsobená tým, že očkovaní šíria Covid rovnako alebo viac ako neočkovaní.

Je prirodzené položiť si otázku, či vakcíny s obmedzenou schopnosťou zabrániť symptomatickému ochoreniu môžu viesť k evolúcii virulentnejších kmeňov? V článku PLoS Biology z roku 2015 Read a kol. poznamenali, že:

"Podľa zaužívanej múdrosti prírodný výber odstráni veľmi smrteľné patogény, ak smrť hostiteľa výrazne zníži prenos. Vakcíny, ktoré udržujú hostiteľov nažive, ale stále umožňujú prenos, by tak mohli umožniť cirkuláciu veľmi virulentných kmeňov v populácii."

Preto skôr ako neočkovaní ohrozujú očkovaných, by teoreticky mohli neočkovaných ohrozovať očkovaní, ale zatiaľ sme na to nevideli žiadne dôkazy.

V tejto časti uvádzam prehľad štúdií a správ, ktoré objasňujú imunitu vyvolanú očkovacou látkou proti Covidu. Poukazujú na problémy s povinným očkovaním, ktoré v súčasnosti ohrozuje prácu miliónov ľudí. Vyvolávajú tiež pochybnosti o argumentoch za očkovanie detí.

1) Gazit a kol. z Izraela ukázali, že "u vakcinovaných osôb proti SARS-CoV-2 bolo 13-násobne (95% CI, 8-21) zvýšené riziko prelomenia infekcie variantom Delta v porovnaní s osobami, ktoré boli predtým infikované". Po úprave na čas ochorenia/očkovania bolo riziko zvýšené 27-násobne (95% CI, 13-57).

2) Pri ignorovaní rizika infekcie, vzhľadom na to, že niekto bol infikovaný, Acharya a kol. nezistili "žiadny významný rozdiel v prahových hodnotách cyklu medzi očkovanými a neočkovanými, asymptomatickými a symptomatickými skupinami infikovanými SARS-CoV-2 Delta".

3) Riemersma a kol. nezistili "žiadny rozdiel vo vírusovej záťaži pri porovnaní neočkovaných jedincov s tými, u ktorých došlo k "prelomovej" infekcii po očkovaní. Okrem toho jedinci s vakcínovými prelomovými infekciami majú často pozitívne testy s vírusovou záťažou zodpovedajúcou schopnosti vylučovať infekčné vírusy". Výsledky naznačujú, že "ak sa očkovaní jedinci nakazia variantom delta, môžu byť zdrojom prenosu SARS-CoV-2 na iné osoby". Zaznamenali "nízke hodnoty Ct (<25) u 212 z 310 plne očkovaných (68%) a 246 z 389 (63%) neočkovaných jedincov. Testovanie podskupiny týchto vzoriek s nízkou hodnotou Ct odhalilo infekčný SARS-CoV-2 v 15 zo 17 vzoriek (88%) od neočkovaných osôb a v 37 z 39 (95%) od očkovaných osôb."

4) V štúdii z Kataru Chemaitelly a kol. uvádzajú účinnosť vakcíny (Pfizer) proti závažným a smrteľným ochoreniam s účinnosťou v rozsahu 85-95% najmenej do 24 týždňov po druhej dávke. Na rozdiel od toho účinnosť proti infekcii klesla na približne 30% v 15. až 19. týždni po druhej dávke.

5) Riemersma a kol. z Wisconsinu uviedli, že očkovaní jedinci, ktorí sa nakazia variantom Delta, môžu SARS-CoV-2 preniesť na iné osoby. Zistili zvýšenú vírusovú záťaž u neočkovaných a očkovaných symptomatických osôb (68%, resp. 69%, 158/232 a 156/225). Okrem toho u asymptomatických osôb odhalili zvýšenú vírusovú záťaž (29% a 82%) u neočkovaných, resp. očkovaných osôb. To naznačuje, že očkovaní môžu byť infikovaní, ukrývať, kultivovať a prenášať vírus ľahko a nevedome.

6) Subramanian uviedol, že "na úrovni krajiny sa zdá, že neexistuje žiadny zreteľný vzťah medzi percentom plne zaočkovanej populácie a novými prípadmi COVID-19". Pri porovnaní 2947 okresov v Spojených štátoch sa zistilo, že vo viac zaočkovaných lokalitách bolo o niečo menej prípadov. Inými slovami, neexistuje žiadny jasný rozoznateľný vzťah .

7) Chau a kol. skúmali prenos variantu SARS-CoV-2 Delta medzi očkovanými zdravotníckymi pracovníkmi vo Vietname. Zo 69 zdravotníckych pracovníkov, ktorí boli pozitívne testovaní na SARS-CoV-2, sa 62 zúčastnilo na klinickej štúdii a všetci sa uzdravili. U 23 z nich sa získali kompletné sekvencie genómu a všetci patrili k variantu Delta. "Vírusová záťaž prípadov infekcie prelomovým Delta variantom bola 251-krát vyššia ako v prípadoch infekcie starými kmeňmi zistenými v období marec - apríl 2020".

8) V Barnstable, Massachusetts, Brown et al zistili, že spomedzi 469 prípadov COVID-19 bolo 74% plne očkovaných a že "očkovaní mali v nose v priemere viac vírusu ako neočkovaní, ktorí boli infikovaní".

9) Hetemäli a kol. v správe o nozokomiálnej epidémii v nemocnici vo Fínsku poznamenali, že "medzi očkovanými zdravotníckymi pracovníkmi sa zistili symptomatické aj asymptomatické infekcie a sekundárny prenos sa vyskytol od osôb so symptomatickými infekciami napriek používaniu osobných ochranných prostriedkov".

10) Pri vyšetrovaní nemocničnej epidémie v Izraeli Shitrit a kol. pozorovali "vysokú prenosnosť variantu SARS-CoV-2 Delta medzi dvakrát očkovanými a maskovanými osobami". Dodali, že "to naznačuje určité oslabenie imunity, hoci stále poskytuje ochranu jedincom bez komorbidít".

11) V správe o sledovaní vakcíny COVID-19 v Spojenom kráľovstve za týždeň #42 sa uvádza, že "odpoveď na protilátky N v priebehu času slabne" a "zdá sa, že hladiny protilátok N sú nižšie u jedincov, ktorí sa nakazia po dvoch dávkach očkovania". V tej istej správe (tabuľka 2, strana 13) sa uvádza, že vo vyšších vekových skupinách nad 30 rokov majú osoby s dvojitým očkovaním väčšie riziko infekcie ako neočkované osoby, pravdepodobne preto, že v druhej skupine je viac osôb so silnejšou prirodzenou imunitou z predchádzajúceho ochorenia Covid. Naopak, očkované osoby mali nižšie riziko úmrtia ako neočkované, a to vo všetkých vekových skupinách, čo naznačuje, že očkovacie látky poskytujú väčšiu ochranu pred úmrtím ako pred infekciou. Podobné údaje nájdete aj v správach PHE Spojeného kráľovstva 43, 44, 45, 46.

12) V Izraeli Levin a kol. "uskutočnili 6-mesačnú longitudinálnu prospektívnu štúdiu zahŕňajúcu očkovaných zdravotníckych pracovníkov, ktorí boli mesačne testovaní na prítomnosť antišpecifických IgG a neutralizačných protilátok". Zistili, že "šesť mesiacov po prijatí druhej dávky vakcíny BNT162b2 bola humorálna odpoveď výrazne znížená, najmä u mužov, u osôb vo veku 65 rokov a starších a u osôb s imunosupresiou".

13) V štúdii zo štátu New York Rosenberg a kol. uvádzajú, že "počas 3. mája až 25. júla 2021 bola celková účinnosť vakcíny proti hospitalizácii v New Yorku upravená podľa veku relatívne stabilná 89,5%-95,1%). Celková vekovo upravená účinnosť vakcíny proti infekcii pre všetkých dospelých v štáte New York klesla z 91,8% na 75,0%."

14) Suthar a kol. poznamenali, že "naše údaje preukazujú výrazné oslabenie protilátkovej odpovede a imunity T-buniek proti SARS-CoV-2 a jeho variantom 6 mesiacov po druhej imunizácii vakcínou BNT162b2".

15) V štúdii z Univerzity Umeå vo Švédsku Nordström a kol. pozorovali, že "účinnosť vakcíny BNT162b2 proti infekcii postupne klesala z 92% (95% CI, 92-93, P<0-001) na 15. - 30. deň na 47% (95% CI, 39-55, P<0-001) na 121. - 180. deň a od 211. dňa sa nedala zistiť žiadna účinnosť (23%; 95% CI, -2-41, P=0-07)."

16) Yahi a kol. uviedli, že "v prípade variantu Delta majú neutralizujúce protilátky zníženú afinitu k proteínu hrotu, zatiaľ čo facilitujúce protilátky vykazujú nápadne zvýšenú afinitu. Zlepšenie závislé od protilátok môže byť teda problémom pre ľudí, ktorí dostávajú vakcíny založené na pôvodnej sekvencii hrotu kmeňa Wuhan".

17) Goldberg a kol. (vakcína BNT162b2 v Izraeli) uviedli, že "imunita proti delta variantu SARS-CoV-2 sa oslabila vo všetkých vekových skupinách niekoľko mesiacov po prijatí druhej dávky vakcíny".

18) Singanayagam a kol. skúmali kinetiku prenosu a vírusovej záťaže u očkovaných a neočkovaných jedincov s miernym variantom infekcie delta v komunite. Zistili, že (u 602 kontaktov v komunite (identifikovaných prostredníctvom systému sledovania zmlúv v Spojenom kráľovstve) 471 indexových prípadov COVID-19 v Spojenom kráľovstve, ktoré boli zaradené do kohortovej štúdie Assessment of Transmission and Contagiousness of COVID-19 in Contacts (Hodnotenie prenosu a nákazlivosti COVID-19 v kontaktoch) a prispeli 8145 vzorkami horných dýchacích ciest z denných odberov počas 20 dní) "očkovanie znižuje riziko infekcie variantom delta a urýchľuje odstránenie vírusu. Napriek tomu majú plne očkovaní jedinci s prelomovou infekciou vrcholovú vírusovú záťaž podobnú ako neočkované prípady a môžu účinne prenášať infekciu v domácom prostredí vrátane plne očkovaných kontaktov."

19. Keehner a kol. v časopise NEJM nedávno informovali o opätovnom výskyte infekcie SARS-CoV-2 u vysoko očkovaných pracovníkov zdravotníckeho systému. Očkovanie vakcínami mRNA sa začalo v polovici decembra 2020; do marca bolo plne zaočkovaných 76% pracovníkov a do júla sa percento zvýšilo na 87%. Do začiatku februára 2021 sa počet infekcií dramaticky znížil... "čo sa zhoduje s ukončením kalifornského mandátu na očkovanie maskami 15. júna a rýchlou dominanciou B.1.617.2 (delta) variantu, ktorý sa prvýkrát objavil v polovici apríla a do konca júla tvoril viac ako 95% izolátov UCSDH, infekcie rýchlo narástli, vrátane prípadov medzi plne zaočkovanými osobami... výskumníci uviedli, že "dramatická zmena účinnosti vakcíny od júna do júla je pravdepodobne spôsobená tak objavením sa delta variantu, ako aj slabnúcou imunitou v priebehu času".

20. Juthani a kol. sa snažili opísať vplyv očkovania na hospitalizáciu pacientov s potvrdenou infekciou SARS-CoV-2 s použitím reálnych údajov zozbieraných zdravotníckym systémom Yale New Haven. "Pacienti boli považovaní za plne zaočkovaných, ak bola posledná dávka (buď druhá dávka BNT162b2 alebo mRNA-1273, alebo prvá dávka Ad.26.COV2.S) podaná najmenej 14 dní pred nástupom príznakov alebo pozitívnym PCR testom na SARS-CoV-2. Celkovo sme identifikovali 969 pacientov, ktorí boli prijatí do nemocnice Yale New Haven Health System s potvrdeným pozitívnym PCR testom na SARS-CoV-2"... Výskumníci zaznamenali "vyšší počet pacientov so závažným alebo kritickým ochorením u tých, ktorí dostali vakcínu BNT162b2, ako u tých, ktorí dostali mRNA-1273 alebo Ad.26.COV2.S..."

21. V nedávnej štúdii, ktorú uverejnilo CDC, sa uvádza, že väčšina (53%) pacientov, ktorí boli hospitalizovaní s ochoreniami podobnými Covid-19, už bola plne zaočkovaná dvojdávkovým očkovaním RNA. Z tabuľky 1 vyplýva, že spomedzi 20 101 imunokompromitovaných dospelých hospitalizovaných s ochorením podobným Covid-19 bolo 10 564 (53%) plne očkovaných vakcínou Pfizer alebo Moderna (Očkovanie bolo definované ako podanie presne 2 dávok vakcíny COVID-19 na báze mRNA ≥ 14 dní pred indexovým dátumom hospitalizácie, čo bol dátum odberu respiračnej vzorky spojený s posledným pozitívnym alebo negatívnym výsledkom testu SARS-CoV-2 pred hospitalizáciou alebo dátum hospitalizácie, ak sa testovanie uskutočnilo až po prijatí). To poukazuje na pretrvávajúce problémy, ktorým čelí Delta prielom pri očkovaní.

22. Eyre, 2021 sa zaoberal vplyvom očkovania proti SARS-CoV-2 na prenos variantov Alpha a Delta. Uviedli, že "hoci očkovanie stále znižuje riziko infekcie, podobné vírusové záťaže u očkovaných a neočkovaných jedincov infikovaných variantom Delta spochybňujú, do akej miery očkovanie zabraňuje ďalšiemu prenosu... zníženie prenosu sa od druhého očkovania časom znížilo, v prípade variantu Delta dosiahlo podobné úrovne ako u neočkovaných jedincov o 12 týždňov v prípade ChAdOx1 a podstatne sa oslabilo v prípade BNT162b2. Ochrana pred očkovaním u kontaktov sa tiež znížila v priebehu 3 mesiacov po druhom očkovaní... očkovanie znižuje prenos Delty, ale menej ako pri variante Alfa."

23. Levine-Tiefenbrun, 2021 skúmali vírusovú záťaž pri prelomových infekciách Delta-variantou SARS-CoV-2 po očkovaní a posilňovacej vakcíne BNT162b2 a uviedli, že účinnosť zníženia vírusovej záťaže klesá s časom po očkovaní, "výrazne klesá po 3 mesiacoch po očkovaní a účinne mizne približne po 6 mesiacoch".

24. Puranik, 2021 sa zaoberal Porovnanie dvoch vysoko účinných mRNA vakcín proti COVID-19 v období výskytu variantov Alfa a Delta, pričom uvádza: "V júli zostala účinnosť vakcíny proti hospitalizácii vysoká (mRNA-1273: (mRNA-1273: 81%, 95% CI: 33-96,3%; BNT162b2: 75%, 95% CI: 24-93,9%), ale účinnosť proti infekcii bola nižšia pre obe vakcíny (mRNA-1273: V prípade BNT162b2 bolo zníženie účinnosti výraznejšie (76%, 95% CI: 58-87%; BNT162b2: 42%, 95% CI: 13-62%).

25. Saade, 2021 sa zaoberal testovaním neutralizácie živého vírusu u rekonvalescentov a osôb očkovaných proti izolátom SARS-CoV-2 19A, 20B, 20I/501Y.V1 a 20H/501Y.V2 a uviedol: "Hodnotil neutralizačnú schopnosť protilátok zabrániť infekcii buniek pomocou testu neutralizácie živého vírusu s rôznymi kmeňmi [19A (pôvodný), 20B (B.1.1.241 lineage), 20I/501Y.V1 (B.1.1.7 lineage) a 20H/501Y.V2 (B.1.351 lineage)] vo vzorkách séra odobratých od rôznych populácií: dvojdávkovo očkovaných zdravotníckych pracovníkov (HCWs; Pfizer-BioNTech BNT161b2) proti COVID-19, HCWs 6 mesiacov po miernom COVID-19 a pacientov v kritickom stave COVID-19... zistením tejto štúdie je znížená neutralizačná odpoveď pozorovaná voči 20H/501Y.V2 u plne imunizovaných osôb vakcínou BNT162b2 v porovnaní s divokým typom a variantom 20I/501Y.V1."

26. Canaday, 2021 sa zaoberali Významným znížením humorálnej imunity u zdravotníckych pracovníkov a obyvateľov domovov dôchodcov 6 mesiacov po očkovaní mRNA COVID-19 BNT162b2, pričom uvádzajú: "Hladiny antišpecifických, anti-RBD a neutralizačných látok klesli v priebehu 6 mesiacov vo všetkých skupinách viac ako 84% bez ohľadu na predchádzajúcu infekciu SARS-CoV-2. Po 6 mesiacoch po očkovaní malo 70% obyvateľov NH, ktorí neboli nakazení, neutralizačné titre na dolnej hranici detekcie alebo pod ňou v porovnaní so 16% po 2 týždňoch po úplnom očkovaní. Tieto údaje dokazujú významné zníženie hladín protilátok vo všetkých skupinách. Najmä tí infekčne naivní obyvatelia NH mali bezprostredne po očkovaní nižšiu počiatočnú humorálnu imunitu a po 6 mesiacoch vykazovali najväčší pokles."

27. Izrael, 2021 sa zaoberal rozsiahlou štúdiou rozpadu titra protilátok po vakcíne BNT162b2 mRNA alebo infekcii SARS-CoV-2 a hlásil: "Určiť kinetiku protilátok IgG proti SARS-CoV-2 po podaní dvoch dávok vakcíny BNT162b2 alebo infekcii SARS-CoV-2 u neočkovaných jedincov...U očkovaných osôb sa titre protilátok znižovali až o 40% každý nasledujúci mesiac, zatiaľ čo u rekonvalescentov sa znižovali o menej ako 5% za mesiac. Šesť mesiacov po očkovaní vakcínou BNT162b2 malo 16,1% osôb hladiny protilátok pod prahovou hodnotou séropozitivity <50 AU/ml, zatiaľ čo po 9 mesiacoch od infekcie SARS-CoV-2 bolo len 10,8% rekonvalescentov pod prahovou hodnotou <50 AU/ml."

28. Eyran, 2020 skúmali longitudinálnu kinetiku protilátok u vyliečených pacientov s COVID-19 počas 14 mesiacov a zistili "výrazne rýchlejší rozpad u naivných očkovaných v porovnaní s vyliečenými pacientmi, čo naznačuje, že sérologická pamäť po prirodzenej infekcii je robustnejšia v porovnaní s očkovaním. Naše údaje poukazujú na rozdiely medzi sérologickou pamäťou vyvolanou prirodzenou infekciou v porovnaní s očkovaním."

29. Salvatore a kol. skúmali prenosový potenciál očkovaných a neočkovaných osôb infikovaných variantom SARS-CoV-2 Delta vo federálnej väznici, júl-august 2021. Zistili, že 95 účastníkov poskytlo celkovo 978 vzoriek, "z ktorých 78 (82%) bolo plne očkovaných a 17 (18%) nebolo plne očkovaných....klinickí lekári a lekári verejného zdravotníctva by mali považovať očkované osoby, ktoré sa infikovali vírusom SARS-CoV-2, za nemenej infekčné ako neočkované osoby".

30) Andeweg a kol. analyzovali 28 578 sekvenovaných vzoriek SARS-CoV-2 od osôb so známym imunitným stavom získaných v rámci národného komunitného testovania v Holandsku od marca do augusta 2021. Zistili dôkazy o "zvýšenom riziku infekcie variantmi Beta (B.1.351), Gamma (P.1) alebo Delta (B.1.617.2) v porovnaní s variantom Alfa (B.1.1.7) po očkovaní. Medzi vakcínami sa nezistili žiadne jasné rozdiely. Účinok bol však väčší v prvých 14 až 59 dňoch po úplnom očkovaní v porovnaní so 60 dňami a dlhšie. Na rozdiel od imunity vyvolanej očkovaním sa u jedincov s imunitou vyvolanou infekciou nezistilo zvýšené riziko opätovnej infekcie variantmi Beta, Gama alebo Delta v porovnaní s variantom Alfa."

31) Di Fusco a kol. vykonali hodnotenie prelomových infekcií vakcíny COVID-19 u imunokompromitovaných pacientov plne očkovaných vakcínou BNT162b2. "Prelomové infekcie vakcíny COVID-19 sa skúmali u plne očkovaných (≥ 14 dní po 2. dávke) IC jedincov (IC kohorta), 12 vzájomne sa vylučujúcich skupín s IC podmienkami a kohorty bez IC." Zistili, že "z 1 277 747 jedincov vo veku ≥ 16 rokov, ktorí dostali 2 dávky BNT162b2, bolo 225 796 (17,7%) identifikovaných ako IC (medián veku: 58 rokov; 56,3% žien). Najčastejšie sa vyskytujúcimi IC stavmi boli solídne malignity (32,0%), ochorenia obličiek (19,5%) a reumatologické/zápalové stavy (16,7%). Spomedzi plne očkovaných IC a non-IC kohort sa počas obdobia štúdie pozorovalo celkovo 978 prelomových infekcií; 124 (12,7%) viedlo k hospitalizácii a 2 (0,2%) boli hospitalizačné úmrtia. Na IC jedincov pripadalo 38,2% (N = 374) všetkých prelomových infekcií, 59,7% (N = 74) všetkých hospitalizácií a 100% (N = 2) hospitalizačných úmrtí. Podiel pacientov s prelomovými infekciami bol 3-krát vyšší v kohorte s IC v porovnaní s kohortou bez IC (N = 374 [0,18%] oproti N = 604 [0,06%]; neupravené miery výskytu boli 0,89 a 0,34 na 100 osoborokov."

32) Mallapaty (NATURE) uviedol, že ochranný účinok očkovania, ak ste už mali infekciu, je "relatívne malý a alarmujúco sa zmenšuje po troch mesiacoch od podania druhej dávky". Mallapaty ďalej dodáva to, na čo sme upozorňovali verejnú zdravotnícku komunitu, a to, že osoby infikované Deltou majú v nose približne rovnaké množstvo vírusového genetického materiálu "bez ohľadu na to, či boli predtým očkované, čo naznačuje, že očkované a neočkované osoby môžu byť rovnako infekčné". Mallapatyová informovala o údajoch z testovania 139 164 blízkych kontaktov 95 716 ľudí nakazených vírusom SARS-CoV-2 v období od januára do augusta 2021 v Spojenom kráľovstve, a to v čase, keď varianty Alpha a Delta súperili o dominanciu. Zistilo sa, že "hoci vakcíny poskytovali určitú ochranu pred infekciou a ďalším prenosom, Delta tento účinok tlmila. Osoba, ktorá bola plne očkovaná a potom sa u nej vyskytla 'prelomová' infekcia Delta, mala takmer dvakrát vyššiu pravdepodobnosť prenosu vírusu ako osoba, ktorá bola infikovaná Alpha. A to bolo navyše vyššie riziko prelomovej infekcie spôsobenej Deltou ako infekcie spôsobenej Alfou."

33) Chia a kol. uviedli, že hodnoty prahových cyklov PCR (Ct) boli "podobné medzi očkovanými aj neočkovanými skupinami pri diagnostike, ale vírusová záťaž klesala rýchlejšie u očkovaných jedincov. U očkovaných pacientov sa pozorovalo skoré, robustné zvýšenie protilátok proti proteínu špicatosti, avšak tieto titre boli výrazne nižšie proti B.1.617.2 v porovnaní s divokým typom vakcinačného kmeňa".

34) Wilhelm a kol. uvádzajú zníženú neutralizáciu omikrónového variantu SARS-CoV-2 očkovacími sérami a monoklonálnymi protilátkami. "zistenia in vitro s použitím autentických variantov SARS-CoV-2 naznačujú, že na rozdiel od v súčasnosti cirkulujúceho variantu Delta bola neutralizačná účinnosť očkovacích sér proti omikronu výrazne znížená, čo zvýrazňuje imunitu sprostredkovanú T-bunkami ako základnú bariéru na prevenciu závažného COVID-19."

35) CDC informovalo o podrobnostiach týkajúcich sa 43 prípadov COVID-19 pripisovaných variantu Omicron. Zistili, že "34 (79%) sa vyskytlo u osôb, ktoré ukončili primárnu sériu vakcíny COVID-19 schválenú FDA alebo schválenú FDA ≥ 14 dní pred nástupom príznakov alebo získaním pozitívneho výsledku testu SARS-CoV-2".

Tieto zistenia nie sú orgánom verejného zdravotníctva neznáme. Riaditeľka CDC Rochelle Walenskyová v skutočnosti povedala, že vakcíny Covid fungujú "výnimočne dobre" proti ťažkým ochoreniam a úmrtiam, ale "čo už nedokážu, je zabrániť prenosu".

Z týchto štúdií vyplýva, že vakcíny sú dôležité na zníženie počtu závažných ochorení a úmrtí, ale nedokážu zabrániť šíreniu choroby a prípadnému nakazeniu väčšiny z nás. To znamená, že zatiaľ čo vakcíny poskytujú individuálny prínos pre očkovaného a najmä pre starších vysoko rizikových ľudí, verejný prínos všeobecného očkovania je vážne spochybnený. Od vakcín Covid ako takých by sa nemalo očakávať, že prispejú k eliminácii komunitného šírenia vírusu alebo dosiahnutiu stádovej imunity. Týmto sa rozpadá opodstatnenosť povinného očkovania a pasov.

Telegram
E-mail
Facebook
Twitter
WhatsApp
Tlač

Prihlásenie k odberu noviniek


Odoslaním tohto formulára súhlasíte so zasielaním marketingových e-mailov od: Trozzi, RR2, Bancroft, ON, K0L 1C0, https://drtrozzi.com/. Svoj súhlas so zasielaním e-mailov môžete kedykoľvek odvolať pomocou odkazu SafeUnsubscribe®, ktorý sa nachádza na konci každého e-mailu. E-maily sú obsluhované spoločnosťou Constant Contact

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

CAPTCHA ImageZmeniť obrázok

10% Zľava s kódom: TROZZI

Séria Signature Spike Support Formula

CAD $64.99

Formula pre zdravé srdce a svaly

CAD $54.99

Séria Signature Restful Sleep Formula

 CAD $52.99

sk_SKSlovenčina