Dr Mark Trozzi

Podejmij działania teraz i zakończ WHO

Jednominutowe wideo dr Tess Lawrie i dr Petera McCullougha; świetny dokument WCH wyjaśniający, dlaczego i jak; oraz dwa łatwe do podjęcia działania strategiczne.

Światowa Organizacja Zdrowia jest głównym sprawcą zbrodni Covid przeciwko ludzkości. Oto dwa głosy, którym ufamy, dr Tess Lawrie i dr Peter McCullough, wyjaśniające. (1 minuta)

Oto ważny brief Światowej Rady Polityki Zdrowotnej. Zawiera dobrze zbadane dowody, analizy i strategie mające na celu położenie kresu globalnej tyranii WHO, która opiera się na fałszywej przesłance ochrony naszego "zdrowia". Prosimy o przestudiowanie i udostępnienie tego dokumentu. Tutaj znajduje się zarówno skrócone podsumowanie, jak i pełny briefing.

World Council For Health Policy Brief: Odrzucenie władzy monopolistycznej nad globalnym zdrowiem, w sprawie proponowanych poprawek do IHR i traktatu WHO w sprawie pandemii

Streszczenie

Odrzucenie władzy monopolisty nad zdrowiem publicznym na świecie

Grupa ekspertów w dziedzinie nauk politycznych i prawa przygotowała dogłębny, 45-stronicowy raport na temat proponowanych zmian w Międzynarodowych przepisach zdrowotnych (2005) oraz traktacie/porozumieniu WHO w sprawie pandemii (WHO CA+). Dokument oferuje profesjonalny wgląd w proponowane instrumenty prawne. Zawiera również historyczny opis tego, co poszło nie tak podczas pandemii COVID, opisuje próby ustanowienia tych błędów jako przyjętych standardów i dostarcza cennych informacji na temat tego, jak skorygować kurs, zanim będzie za późno. Dla wygody użytkowników poniżej przedstawiono główne punkty tego dokumentu.

Maj 2023 r.

Wprowadzenie

Prowadzone są negocjacje mające na celu znaczne rozszerzenie kontroli Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) nad globalnymi reakcjami i myśleniem w zakresie zdrowia publicznego poprzez a) zmiany w Międzynarodowych przepisach zdrowotnych (2005) oraz b) traktat/porozumienie w sprawie pandemii (WHO CA+). Oba instrumenty mogą być postrzegane jako komplementarne. Podczas gdy przedłożone poprawki do IHR, jeśli zostaną zatwierdzone, znacznie zwiększyłyby uprawnienia WHO, a także jej dyrektora generalnego wobec państw i podmiotów niepaństwowych, traktat pandemiczny w obecnej formie stworzyłby nową, kosztowną ponadnarodową biurokrację i narzuciłby ideologiczne ramy działania w kwestiach globalnego zdrowia.

Światowe Zgromadzenie Zdrowia (WHA) wyznaczyło termin do maja 2024 r. na poddanie pod głosowanie proponowanych poprawek do IHR i traktatu pandemicznego. Poprawki do IHR są przyjmowane zwykłą większością głosów przez delegatów Światowego Zgromadzenia Zdrowia bez dalszych krajowych procedur ratyfikacyjnych. Państwa zachowują prawo do indywidualnej rezygnacji w określonym czasie (10 miesięcy). Jeśli tego nie zrobią, zrewidowana wersja automatycznie będzie miała do nich zastosowanie. Tymczasem traktat wymaga większości dwóch trzecich głosów na WHA, a następnie ratyfikacji krajowej. Jednak zgodnie z art. 35 zerowego projektu traktatu, umowa może wejść w życie tymczasowo przed zakończeniem procesu ratyfikacji. Traktat pandemiczny WHO jest rozważany do przyjęcia na mocy art. 19 (który odnosi się do przyjmowania konwencji lub umów) Konstytucji WHO z dodatkowym rozważeniem przydatności art. 21 (który dotyczy przyjmowania rozporządzeń).

Oficjalnie poprawki do IHR i traktat pandemiczny są przedstawiane jako instrumenty mające na celu zwiększenie współpracy międzynarodowej, skuteczną wymianę informacji i sprawiedliwość w przypadku kolejnego globalnego kryzysu zdrowotnego. W rzeczywistości mogą one przekształcić się w instrumenty zastępujące współpracę międzynarodową scentralizowanym dyktatem, zachęcające do tłumienia sprzeciwu i legitymizujące kartel, który narzuca społeczeństwom produkty zdrowotne oparte na interesach, które generują zyski, a nie te, które działają lepiej, ale są mniej opłacalne.

Szereg przedłożonych poprawek do IHR (2005) zapewnia ramy prawne dla monopolistycznej władzy WHO nad aspektami globalnego zdrowia publicznego w czasach rzeczywistego i potencjalnego kryzysu. Gdyby poprawki te zostały zatwierdzone, władza ta byłaby sprawowana przez kilku silnych głównych darczyńców WHO, którzy sprawowaliby znaczącą kontrolę nad organizacją. W tym kontekście warto zauważyć, że WHO ma pełną kontrolę tylko nad około jedną czwartą własnego budżetu. Reszta składa się z dobrowolnych wkładów fundatorów. Jeśli niektóre z poprawek do IHR (2005) zostałyby przyjęte, umożliwiłoby to partykularnym interesom, które skompromitowały organizację (zob. np. Cohen & Carter 2010), standaryzację i narzucenie sposobu, w jaki państwa, a nawet podmioty niepaństwowe na całym świecie, powinny reagować na sytuacje kryzysowe związane ze zdrowiem publicznym i ogólnie podchodzić do różnych kwestii związanych ze zdrowiem na świecie.

Środki obowiązkowe i suwerenność państwa

Niektóre z proponowanych poprawek do IHR (2005) zmieniłyby charakter tymczasowych i stałych zaleceń wymienionych w art. 15 i 16, które mogą być wydawane przez WHO i jej Dyrektora Generalnego z niewiążących porad na obowiązkowe do wdrożenia przez Państwa-Strony. Artykuł 15 Międzynarodowych przepisów zdrowotnych (2005) stanowi: Jeśli "ustalono [...], że ma miejsce stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym, Dyrektor Generalny wydaje tymczasowe zalecenia". Artykuł 16 dodaje, że "WHO może [również] wydawać stałe zalecenia dotyczące odpowiednich środków zdrowotnych [...] do rutynowego lub okresowego stosowania". W IHR (2005) tymczasowe zalecenia wydane przez Dyrektora Generalnego i stałe zalecenia są zdefiniowane jako niewiążące porady do rozważenia.{1}

Szereg nowo zaproponowanych poprawek, jeśli zostaną przyjęte, zmieni charakter zaleceń, które mogą być wydawane, czyniąc je obowiązkowymi i prawnie wiążącymi. Poprawki osiągnęłyby to poprzez usunięcie deskryptora niewiążącego z definicji terminów tymczasowych zaleceń i stałych zaleceń w art. 1, jednocześnie wprowadzając mandat do ich przestrzegania w wielu kolejnych artykułach. Międzynarodowy Komitet ds. Przeglądu Przepisów Zdrowotnych WHO (IHRRC) w swoim raporcie zauważa w odniesieniu do proponowanego nowego art. 13A: "Propozycja ta [...] czyni obowiązkowymi tymczasowe i stałe zalecenia, o których mowa w art. 15 i 16". (WHO 2023: 55) W odniesieniu do ust. 7 przedłożonego artykułu, Komitet WHO kontynuuje, że "propozycje te skutecznie dają WHO uprawnienia do instruowania państw" (ibid.: 57). W odniesieniu do sugerowanej poprawki do art. 42, IHRRC wyjaśnia podobnie: "Proponowana zmiana polegająca na włączeniu odniesienia do tymczasowych i stałych zaleceń wydaje się czynić stosowanie tych zaleceń obowiązkowym". (ibid.: 67)

Różne poprawki znacznie rozszerzyłyby również uprawnienia Dyrektora Generalnego, który jest wybierany w niedemokratycznym, nieprzejrzystym procesie. Na przykład poprawka do art. 15 umożliwiłaby Dyrektorowi Generalnemu wydawanie zaleceń nie tylko podczas ogłoszonej przez niego PHEIC, ale we wszystkich sytuacjach, które w jego ocenie mogą stać się taką sytuacją (WHO 2023a: 15). Tymczasem dodatek do art. 42 stanowi, że środki WHO, takie jak zalecenia Dyrektora Generalnego, nie tylko "są inicjowane i realizowane bezzwłocznie przez wszystkie Państwa-Strony", ale "Państwa-Strony podejmują również środki w celu zapewnienia przestrzegania takich środków przez podmioty niepaństwowe działające na ich odpowiednich terytoriach" (ibid: 22).

Artykuł 18 IHR zawiera niewyczerpujący wykaz środków, które WHO może polecić państwom-stronom do wdrożenia poprzez zalecenia, gdy chodzi o osoby. Lista ta obejmuje między innymi wymóg badań lekarskich, przegląd dowodów badań lekarskich i analiz laboratoryjnych, wymóg szczepień lub innej profilaktyki, przegląd dowodów szczepień lub innej profilaktyki, poddanie osób obserwacji zdrowia publicznego, wdrożenie kwarantanny lub innych środków zdrowotnych oraz wdrożenie izolacji lub leczenia (por. WHO 2023a: 17).

Proponowane poprawki, zgodnie z którymi zalecenia wydawane przez WHO lub jej Dyrektora Generalnego byłyby obowiązkowe, rodzą poważne pytania dotyczące ich konsekwencji dla suwerenności państwa i demokratycznych rządów, którymi należy się pilnie zająć. Odpowiedzi mogą się różnić w zależności od kraju. Podczas gdy WHO nie ma skutecznego mechanizmu egzekwowania prawa wobec krajów o wysokim dochodzie, proponowane poprawki do IHR mogą prowadzić do tego, że potężne rządy, które zgadzają się z dyrektywami WHO lub nawet stoją za nimi, będą argumentować, że muszą one być przestrzegane i egzekwowane wewnętrznie ze względu na ich prawnie wiążący charakter w ramach instrumentu prawa międzynarodowego. Potężne państwa narodowe i prywatni interesariusze w zgodzie z dyrektywami, a także sama WHO, mogliby dalej wykorzystywać zmienione IHR jako ramy prawne, próbując legitymizować kolonializm zdrowotny i wywierać presję finansową na kraje o niskich dochodach, aby się do nich stosowały - poważnie podważając ich suwerenność w tym procesie.

Globalne zwalczanie sprzeciwu

Zarówno wprowadzone poprawki do IHR (2005), jak i projekt traktatu/porozumienia w sprawie pandemii zachęcają do systematycznej globalnej współpracy w celu zwalczania sprzeciwu wobec stanowisk zajmowanych przez rządy i WHO - która jest agencją ONZ - promując w ten sposób skoncentrowaną władzę nad informacjami. Melissa Fleming, zastępca sekretarza generalnego ONZ, wyraziła następujące przekonanie na spotkaniu Światowego Forum Ekonomicznego 2022 (2022: 1) w Davos: "Jesteśmy właścicielami nauki i uważamy, że świat powinien ją znać".

Projekt traktatu/porozumienia pandemicznego zachęca wszystkie państwa-strony - w tym państwa demokratyczne, autorytarne i dyktatorskie - do identyfikowania profili tego, co jest postrzegane jako dezinformacja przez WHO lub państwa-strony oraz do zwalczania informacji i opinii, które
odbiegać od oficjalnej linii. IHRRC WHO sugeruje nawet, że WHO może mieć obowiązek "weryfikowania informacji pochodzących z innych źródeł niż państwa-strony" (WHO 2023: 21). Stwierdza ponadto, że podstawowe prawa człowieka, takie jak wolność słowa i wolność prasy, muszą być zrównoważone z tym, co WHO i rządy ogłaszają jako dokładne informacje w danym momencie (por. tamże: 21). Ta narracja jest niebezpieczna, antydemokratyczna i dokładnie odwrotna do tego, co powinno się wydarzyć w oparciu o wnioski wyciągnięte z COVID.

Khosla i McCoy (2022: 1-2) wyjaśniają w British Medical Journal: "Tolerancja sprzeciwu nie tylko oznacza zdolność do kwestionowania i pociągania rządów (i innych potężnych podmiotów) do odpowiedzialności oraz chęć poszanowania poglądów mniejszości, ale także zachęca do debaty i dyskusji w społeczeństwie w sposób, który napędza pozytywne zmiany społeczne i rozwój. Dezaprobata może pomóc w informowaniu opinii publicznej, zmianie polityki, przyspieszeniu reform oraz promowaniu i ochronie innych praw człowieka. Dezaprobata miała kluczowe znaczenie dla rozwoju równości płci i praw kobiet oraz odwrócenia ucisku etnicznego i rasowego, czego przykładem jest ruch na rzecz praw obywatelskich w USA i walka przeciwko apartheidowi w RPA. Był to kluczowy składnik wielu udanych kampanii mających na celu ochronę środowiska naturalnego przed szkodami i zniszczeniem. A w dziedzinie zdrowia niezgoda odegrała ważną rolę w zwiększaniu dostępu do leczenia pandemii HIV. [...] Prawo do sprzeciwu musi być szanowane i postrzegane jako zdrowy wyraz demokracji i wolności, a my musimy świadomie dążyć do ciągłego monitorowania i ochrony tego prawa. [...] Co ważne, głosy pracowników służby zdrowia są [...] kluczowe dla zapewnienia, że środki kontroli pandemii nie będą nadużywane jako pretekst do dalszego represjonowania praw człowieka, aresztowania dziennikarzy i aktywistów lub wprowadzania drakońskich przepisów w celu zwalczania "fałszywych wiadomości". [...] Osoby pracujące w globalnej przestrzeni zdrowotnej mają do odegrania kluczową rolę w ochronie, zachowaniu i rozwijaniu krytycznej myśli. Ponieważ stoimy w obliczu bezprecedensowych wyzwań, ważniejsze niż kiedykolwiek jest, aby stać twardo i bronić tych podstawowych zasad praw człowieka".

Nadzór: (cyfrowe) świadectwa zdrowia i formularze lokalizacyjne

Dodatkowe poprawki do IHR (2005) przewidują rozszerzony system nadzoru z (najlepiej cyfrowymi) świadectwami zdrowia i formularzami lokalizacyjnymi w celu zapewnienia masowej zgodności ze scentralizowanymi dyrektywami. Poprawki dotyczące wykorzystania (cyfrowych) świadectw zdrowia lub formularzy lokalizacyjnych do kontroli i nadzoru zostały zaproponowane nie tylko w odniesieniu do artykułów dotyczących międzynarodowych sytuacji zagrożenia zdrowia, ale także w odniesieniu do art. 23, który dotyczy ogólnych środków zdrowotnych przy wjeździe i wyjeździe. Według IHRRC WHO artykuł ten ma zastosowanie do wszystkich sytuacji, nie tylko do sytuacji zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym (PHEIC).

Zgłoszone poprawki do art. 23 obejmują na przykład "nowy proponowany ust. 6 [który] wprowadza konkretne odniesienie do formularzy lokalizatora pasażerów jako części dokumentów, które mogą być wymagane, oraz preferencję, aby były one w formacie cyfrowym" (WHO 2023: 61). Inna poprawka sugeruje włączenie informacji dotyczących badań laboratoryjnych do dokumentów zdrowotnych podróżnych. IHRRC zauważa: "Biorąc pod uwagę, że art. 23 ma zastosowanie do wszystkich sytuacji, nie tylko PHEIC, Komitet obawia się, że taki wymóg może nadmiernie obciążać podróżnych, a nawet może budzić obawy etyczne i związane z dyskryminacją". (ibid.: 62) Ogólnie rzecz biorąc, IHRRC uznaje również obawy dotyczące "odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych" (ibid.: 66). 

Jak wyjaśnił indonezyjski minister zdrowia Sadikin podczas szczytu G20 na Bali w listopadzie 2022 r., wprowadzenie globalnych cyfrowych certyfikatów zdrowia stanowi główny cel rewizji IHR (2005). Sama Indonezja rozpoczęła już wdrażanie obowiązkowych cyfrowych certyfikatów zdrowia za pomocą aplikacji, którą można pobrać za pośrednictwem systemów Android i Apple. Kraj ten stanowi przykład tego, jak globalne cyfrowe świadectwa zdrowia, jeśli zostaną przyjęte w drodze zmian IHR, mogą być nadużywane przez osoby sprawujące władzę w celu zmuszania ludzi, w tym dzieci, do poddawania się zabiegom medycznym, ograniczania ich przemieszczania się, zmuszania do osobistego korzystania z pewnych aplikacji cyfrowych i tym samym wydobywania prywatnych danych (zdrowotnych).

Prawa i regulacje dotyczące karteli

Szereg poprawek do IHR (2005), jeśli zostanie zatwierdzonych, przekaże WHO władzę nad identyfikacją, produkcją i alokacją produktów zdrowotnych w określonych okolicznościach (por. WHO 2023a: 13-14), skutecznie przekształcając ją w kartel. Na mocy zmienionych IHR WHO mogłaby na przykład nakazać państwom-stronom zwiększenie produkcji określonego środka farmaceutycznego - zwiększając zyski producenta i / lub udziałowców, którzy mogą mieć relacje z WHO - aby WHO mogła następnie dystrybuować je według własnego uznania, budując system patronatu nad odbiorcami. Jedna z sugerowanych poprawek przewiduje również rolę WHO w tworzeniu znormalizowanych "wytycznych regulacyjnych dotyczących szybkiego zatwierdzania produktów zdrowotnych wysokiej jakości" (WHO 2023: 14).

Infrastruktura wymagana do wdrożenia poprawek związanych z mechanizmem alokacji WHO zostanie ustanowiona za pośrednictwem uzupełniającego traktatu lub porozumienia w sprawie pandemii. To ostatnie ustanowiłoby Globalną Sieć Łańcucha Dostaw i Logistyki WHO (zwaną również Siecią), jeśli zostanie przyjęta.

Wsparcie dla badań nad wzmocnieniem funkcji

W szczególności projekt traktatu/porozumienia w sprawie pandemii ma negatywne konsekwencje dla globalnego bezpieczeństwa (zdrowotnego), ponieważ wspiera badania nad wzmocnieniem funkcji pomimo wyjątkowych zagrożeń dla bezpieczeństwa biologicznego (na temat tych zagrożeń zob. np. Kahn 2023). Projekt traktatu deklaruje, że jeśli chodzi o "laboratoria i placówki badawcze, które prowadzą prace nad zmianami genetycznymi organizmów w celu zwiększenia ich patogeniczności i zdolności do przenoszenia", należy przestrzegać standardów w celu "zapobiegania przypadkowemu uwolnieniu tych patogenów", ale należy zapewnić, że "środki te nie stwarzają żadnych niepotrzebnych przeszkód administracyjnych dla badań" (WHO 2023b: 16). Biorąc pod uwagę, że wyciek laboratoryjny wirusa stworzonego przez człowieka jest najprawdopodobniej odpowiedzialny za kryzys COVID, proponowany traktat pandemiczny ujawnia niepokojące lekceważenie wyjątkowych zniszczeń, które mogą być spowodowane zagrożeniami bezpieczeństwa biologicznego związanymi z badaniami nad uzyskaniem funkcji z potencjalnymi patogenami pandemicznymi. Świat może być świadkiem ucieczki lub uwolnienia znacznie bardziej śmiercionośnego zmodyfikowanego wirusa niż SARS-CoV-2.

Wniosek

Szereg proponowanych poprawek do IHR i traktatu pandemicznego (WHO CA+) - jeśli zostaną uzgodnione - zostanie nieuchronnie wykorzystanych do promowania interesów kilku potężnych podmiotów kosztem innych. Stanowią one bezprecedensową próbę zalegalizowania koncentracji niedemokratycznej władzy pod fałszywym pretekstem, co wymaga szybkiej, skutecznej i zdecydowanej reakcji. Niektóre z proponowanych poprawek do IHR (2005), w szczególności, stanowią ramy dla nielegalnego sprawowania globalnej władzy rządowej bez powszechnej zgody, konstytucyjnych mechanizmów kontroli lub odpowiedzialności. Jako takie, jeśli zostaną przyjęte, stworzą niebezpieczny precedens.

Przewidywane ramy prawne dla władzy monopolistycznej nad aspektami globalnego zdrowia publicznego nie doprowadzą do lepszej gotowości na pandemię, ale do powtórzenia niektórych z najgorszych decyzji podjętych podczas pandemii COVID w przypadku przyszłej sytuacji kryzysowej. Przewidywane ramy prawne dla władzy monopolistycznej nad aspektami globalnego zdrowia publicznego nie są oznaką postępu, ale stanowią cofnięcie się w rozwoju ludzkości do czasów scentralizowanych imperiów, systemów feudalnych i kolonializmu.

Powszechnie wiadomo, że władza monopolistyczna eliminuje wolny wybór i konkurencję, naruszając w ten sposób prawa jednostki, a jednocześnie drastycznie obniżając jakość rozwiązań i innowacyjność. Niewiele jest dziedzin, w których ma to tak tragiczne konsekwencje, jak w obszarze ludzkiego zdrowia. Nadmierna koncentracja władzy stanowi również zagrożenie dla systemów demokratycznych i prawa ludzi do samorządności. Demokracje są chronione poprzez zapobieganie gromadzeniu się skoncentrowanej władzy i rozbijanie monopoli, przy jednoczesnej ochronie podstawowych wartości demokratycznych.

Referencje

COHEN, D., & CARTER, P. (2010). WHO i "spiski" związane z pandemią grypy. British Medical Journal (BMJ); 340 :c2912 doi:10.1136/bmj.c2912.

KAHN, Laura H. (2023). Siedem śmiertelnych grzechów badań biomedycznych. Georgetown Journal of International Affairs. https://gjia.georgetown.edu/2023/03/03/the-seven-deadly-sins-of-biomedicalresearch/.

KHOSLA, R., & MCCOY, D. (2022). Niezgoda i prawo do protestu w kontekście globalnego zdrowia. BMJ Global Health 2022; 7: e011540. doi: 10.1136/ bmjgh-2022-011540.

WHO (2023). Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dotyczące zmian w Międzynarodowych przepisach zdrowotnych (2005). https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr2/A_WGIHR2_5-en.pdf.

WHO (2023a). Zestawienie artykuł po artykule proponowanych zmian do Międzynarodowych przepisów zdrowotnych (2005) przedłożone zgodnie z decyzją WHA75(9) (2022). https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr2/A_WGIHR2_7-en.pdf.

WHO (2023b). Zerowy projekt WHO CA+ do rozpatrzenia przez Międzyrządowy Organ Negocjacyjny na jego czwartym posiedzeniu. https://apps.who.int/gb/inb/pdf_files/inb4/A_INB4_3-en.pdf

ŚWIATOWE FORUM GOSPODARCZE (2022). Spotkania dotyczące wpływu na zrównoważony rozwój 2022. Zwalczanie dezinformacji. https://www.weforum.org/events/sustainable-development-impact-meetings2022/sessions/tackling-disinformation.

Pełny opis polityki Wyświetl lub pobierz tutaj 

Wezwanie do działania Prosimy o pomoc w udostępnianiu powyższych pouczających dokumentów politykom, kandydatom i wpływowym osobom na szczeblu lokalnym, prowincjonalnym i federalnym. W ten sposób dasz im solidne dowody przestępstw i nikczemnych planów WHO, a także mapę drogową do wyjścia i zakończenia WHO.  

2. wezwanie do działania / kanadyjska petycja. Leslyn Lewis jest konserwatywną posłanką w Kanadzie. Wystosowała ona internetową petycję o wycofanie Kanady z ONZ, WHO i AGENDY 2030. Zostanie ona odczytana w kanadyjskiej Izbie Gmin, a gdy to nastąpi, stanie się sprawą publiczną. Do tej pory złożono ponad 10 000 podpisów. Prosimy o podpisywanie i udostępnianie. (AKTUALIZACJA 20231103 Obecnie jest już 45 676 sygnatariuszy). 

Linki i materiały powiązane

Raport TrozziegoChcemy zapewnić Ci najlepsze zasoby i zapraszamy do zapisania się do naszego biuletynu e-mailowego.

Pomóż w rozpowszechnianiu informacji:

Telegram
Twitter
Facebook
E-mail:
Drukuj

18 komentarzy

 1. Dlaczego ktokolwiek na tym świecie miałby przestrzegać dyktatu niewybieralnego organu?
  bandytów, którzy najwyraźniej chcą mieć kontrolę, aby mogli nadal sprawiać, że jesteśmy chorzy i
  zabiją nas dla własnej chciwości. Pokazali już swoje prawdziwe oblicze w związku z Covid Scamdemic. Muszą być ścigani !!!!

 2. Niewiarygodne, że nadal mamy powiązania z kimkolwiek, wef lub un.
  Głównym celem każdej z tych organizacji jest wyludnienie świata.
  Nie ma potrzeby szukania poprawek do czegokolwiek. Te grupy działają w porozumieniu i są czystym złem. Nie wyobrażam sobie, by ktokolwiek, kto poświęca czas na czytanie ich stron internetowych, mógł nazwać je inaczej.
  Bardzo wyraźnie pokazali, że są ohydnymi przestępcami tylko przez sposób, w jaki poradzili sobie z COVID.
  Czego potrzeba, by zerwać więzi? Petycja podpisana przez 95% ludności kraju?
  Podoba mi się to, co robi Alberta i mam szczerą nadzieję, że opuszczą konfederację, jeśli jest to konieczne, aby prowincja odmówiła jakichkolwiek powiązań z tymi bandytami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA ImageZmiana obrazu

pl_PLPolski