Dr Mark Trozzi

Ponad 150 badań porównawczych i artykułów na temat nieskuteczności i szkodliwości masek

MASKA-NIEEFEKTYWNOŚĆ 
1) Skuteczność dodania zalecenia stosowania masek do innych środków ochrony zdrowia publicznego w celu zapobiegania zakażeniom SARS-CoV-2 u osób noszących maski w DaniiBundgaard, 2021 "Zakażenie SARS-CoV-2 wystąpiło u 42 uczestników, którym zalecono maski (1,8%) i u 53 uczestników z grupy kontrolnej (2,1%). Różnica między grupami wynosiła -0,3 punktu procentowego (95% CI, -1,2 do 0,4 punktu procentowego; P = 0,38) (iloraz szans, 0,82 [CI, 0,54 do 1,23]; P = 0,33). Wielokrotna imputacja uwzględniająca utratę follow-up dała podobne wyniki...zalecenie noszenia masek chirurgicznych jako uzupełnienie innych środków zdrowia publicznego nie zmniejszyło wskaźnika zakażeń SARS-CoV-2 wśród osób noszących maski o więcej niż 50% w społeczności o umiarkowanych wskaźnikach zakażeń, pewnym stopniu dystansu społecznego i rzadkim powszechnym stosowaniu masek."
2) Przenoszenie SARS-CoV-2 wśród rekrutów marynarki wojennej podczas kwarantanny, Letizia, 2020 r. "Nasze badanie wykazało, że w grupie rekrutów wojskowych, głównie młodych mężczyzn, około 2% uzyskało wynik pozytywny na obecność SARS-CoV-2, jak określono metodą qPCR, podczas 2-tygodniowej, ściśle egzekwowanej kwarantanny. Zidentyfikowano wiele niezależnych skupisk przenoszenia szczepu wirusa... wszyscy rekruci nosili dwuwarstwowe maski z tkaniny przez cały czas w pomieszczeniach i na zewnątrz."
3) interwencje fizyczne mające na celu przerwanie lub ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusów oddechowych, Jefferson, 2020 r. "Istnieją dowody o niskiej pewności, pochodzące z dziewięciu badań (3507 uczestników), że noszenie maski może mieć niewielki wpływ lub nie mieć żadnego wpływu na wynik choroby grypopodobnej (ILI) w porównaniu z nienoszeniem maski (współczynnik ryzyka (RR) 0,99, 95% przedział ufności (CI) 0,82 do 1,18. Istnieją dowody o umiarkowanej pewności, że noszenie maski prawdopodobnie ma niewielki wpływ lub nie ma żadnego wpływu na wynik grypy potwierdzonej laboratoryjnie w porównaniu z nienoszeniem maski (RR 0,91, 95% CI 0,66 do 1,26; 6 badań; 3005 uczestników)... łączne wyniki badań z randomizacją nie wykazały wyraźnego zmniejszenia liczby infekcji wirusowych układu oddechowego w przypadku stosowania masek medycznych/chirurgicznych podczas grypy sezonowej."
4) Wpływ maskowania społeczności na badanie COVID-19: Badanie z randomizacją klastrową w Bangladeszu, Abaluck, 2021 r. Heneghan i in. Badanie z randomizacją grupową dotyczące promocji maseczek na poziomie społeczności lokalnej w wiejskim Bangladeszu od listopada 2020 r. do kwietnia 2021 r. (N=600 wiosek, N=342 126 dorosłych). Heneghan pisze: "W Badanie w Bangladeszumaski chirurgiczne zmniejszały liczbę objawowych zakażeń COVID od 0 do 22%, podczas gdy skuteczność masek tkaninowych wynosiła od 11% do 21%. W związku z tym, na podstawie tych randomizowanych badań, wydaje się, że maski dla dorosłych nie mają żadnej skuteczności lub jest ona ograniczona.
5) Dowody przemawiające za stosowaniem masek na twarz w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2: przegląd krytycznyLiu/CATO, 2021 r. "Dostępne dowody kliniczne dotyczące skuteczności masek na twarz są niskiej jakości, a najlepsze dostępne dowody kliniczne w większości nie wykazały skuteczności - w czternastu z szesnastu zidentyfikowanych randomizowanych badań kontrolowanych porównujących maski na twarz z kontrolami bez masek nie stwierdzono statystycznie istotnych korzyści w populacjach, w których zastosowano maski. Z szesnastu metaanaliz ilościowych osiem było niejednoznacznych lub krytycznych w kwestii tego, czy dowody przemawiają za publicznym zaleceniem stosowania masek, a pozostałe osiem popierało publiczną interwencję w sprawie masek na podstawie ograniczonych dowodów, głównie w oparciu o zasadę ostrożności."
6) Środki niefarmakologiczne stosowane w przypadku pandemii grypy w placówkach opieki pozaszpitalnej - środki ochrony indywidualnej i środki ochrony środowiska, CDC/Xiao, 2020 "Dowody pochodzące z 14 randomizowanych badań kontrolowanych tych środków nie potwierdziły znaczącego wpływu na przenoszenie grypy potwierdzonej laboratoryjnie... w żadnym z badań dotyczących gospodarstw domowych nie odnotowano znaczącego zmniejszenia liczby wtórnych zakażeń wirusem grypy potwierdzonych laboratoryjnie w grupie stosującej maski twarzowe... ogólne zmniejszenie ILI lub przypadków grypy potwierdzonych laboratoryjnie w grupie stosującej maski twarzowe nie było znaczące w żadnym z badań."
7) CIDRAP: Maski dla wszystkich dla COVID-19 nie są oparte na solidnych danych, Brosseau, 2020 "Zgadzamy się, że dane potwierdzające skuteczność masek tkaninowych lub osłon na twarz są bardzo ograniczone. Dysponujemy jednak danymi z badań laboratoryjnych, które wskazują, że maski tkaninowe lub osłony twarzy mają bardzo niską skuteczność filtrowania mniejszych cząsteczek, które naszym zdaniem są w dużej mierze odpowiedzialne za przenoszenie zakażenia, szczególnie u osób przed zakażeniem lub bezobjawowych, które nie kaszlą ani nie kichają....Chociaż popieramy noszenie masek przez ogół społeczeństwa, nadal uważamy, że maski materiałowe i osłony twarzy prawdopodobnie będą miały ograniczony wpływ na zmniejszenie przenoszenia COVID-19, ponieważ mają minimalną zdolność zapobiegania emisji małych cząstek, oferują ograniczoną ochronę osobistą w odniesieniu do wdychania małych cząstek i nie powinny być zalecane jako zamiennik fizycznego dystansu lub ograniczenia czasu przebywania w zamkniętych pomieszczeniach z wieloma potencjalnie zakaźnymi osobami."
8) Powszechne maskowanie w szpitalach w epoce Covid-19, Klompas/NEJM, 2020 r. "Wiemy, że noszenie maski poza placówkami służby zdrowia w niewielkim stopniu, jeśli w ogóle, chroni przed zakażeniem. Władze odpowiedzialne za zdrowie publiczne definiują znaczące narażenie na zakażenie wirusem Covid-19 jako kontakt twarzą w twarz w odległości do 6 stóp z pacjentem z objawami zakażenia wirusem Covid-19, który trwa co najmniej kilka minut (a niektórzy twierdzą, że ponad 10 minut lub nawet 30 minut). Szansa zarażenia się wirusem Covid-19 w wyniku przypadkowej interakcji w przestrzeni publicznej jest zatem minimalna. W wielu przypadkach dążenie do powszechnego maskowania jest odruchową reakcją na niepokój związany z pandemią... W placówkach służby zdrowia rachunek może być jednak inny. Przede wszystkim maska jest podstawowym elementem wyposażenia ochrony osobistej (PPE), którego potrzebują lekarze opiekujący się objawowymi pacjentami z infekcjami wirusowymi układu oddechowego, wraz z fartuchem, rękawiczkami i ochroną oczu... Sama maska nie jest panaceum. Maseczka nie ochroni personelu medycznego opiekującego się pacjentem z aktywnym wirusem Covid-19, jeśli nie będzie jej towarzyszyć skrupulatna higiena rąk, ochrona oczu, rękawiczki i fartuch. Sama maska nie uchroni pracowników opieki zdrowotnej z wczesnym stadium Covid-19 przed zanieczyszczeniem rąk i rozprzestrzenieniem wirusa na pacjentów i współpracowników. Skupienie się wyłącznie na uniwersalnej masce może paradoksalnie prowadzić do większej transmisji wirusa Covid-19, jeśli odwróci uwagę od wdrażania bardziej podstawowych środków kontroli zakażeń."
9) Maseczki w profilaktyce wirusowych zakażeń układu oddechowego wśród pracowników służby zdrowia i ludności: przegląd systematyczny parasola PEERDugré, 2020 "Przegląd systematyczny wykazał ograniczone dowody na to, że stosowanie masek może zmniejszyć ryzyko wirusowych zakażeń układu oddechowego. W środowisku społecznym stwierdzono możliwe zmniejszenie ryzyka zachorowań na choroby grypopodobne wśród osób używających masek. U pracowników służby zdrowia wyniki nie wykazały różnicy między maskami N95 a maskami chirurgicznymi w odniesieniu do ryzyka potwierdzonej grypy lub innych potwierdzonych wirusowych infekcji dróg oddechowych, chociaż stwierdzono możliwe korzyści ze stosowania masek N95 w zapobieganiu chorobie grypopodobnej lub innym klinicznym infekcjom dróg oddechowych. Maski chirurgiczne mogą być lepsze od masek tkaninowych, ale dane są ograniczone do jednego badania."
10) Skuteczność środków ochrony osobistej w ograniczaniu przenoszenia grypy pandemicznej: Przegląd systematyczny i metaanalizaSaunders-Hastings, 2017 "Stosowanie maski twarzowej zapewniało nieistotny efekt ochronny (OR = 0,53; 95% CI 0,16-1,71; I2 = 48%) przeciwko zakażeniom grypą pandemiczną 2009."
11) Badania doświadczalne nad rozpraszaniem i akumulacją aerozoli w pomieszczeniach w kontekście projektu COVID-19: Skutki stosowania masek i wentylacji, Shah, 2021 "Mimo to, maski o wysokiej skuteczności, takie jak KN95, nadal oferują znacznie wyższą pozorną skuteczność filtracji (60% i 46% odpowiednio dla masek R95 i KN95) niż częściej stosowane maski tkaninowe (10%) i chirurgiczne (12%), i dlatego nadal są zalecanym wyborem w ograniczaniu przenoszenia chorób przenoszonych drogą powietrzną w pomieszczeniach."
12) Ćwiczenie z maską twarzową - czy mamy do czynienia z diabelskim mieczem - hipoteza fizjologicznaChandrasekaran, 2020 "Ćwiczenia z maskami na twarzy mogą zmniejszać ilość dostępnego tlenu i zwiększać zatrzymywanie powietrza, uniemożliwiając wymianę dwutlenku węgla. Hiperkapniczna hipoksja może potencjalnie zwiększyć kwaśne środowisko, przeciążenie serca, metabolizm beztlenowy i przeciążenie nerek, co może znacznie nasilić patologię leżącą u podstaw ustalonych chorób przewlekłych. Ponadto, wbrew wcześniejszym opiniom, nie ma dowodów na to, że maseczki na twarz podczas ćwiczeń zapewniają dodatkową ochronę przed przenoszeniem wirusa drogą kropelkową."
13) Maseczki chirurgiczne we współczesnych salach operacyjnych - kosztowny i niepotrzebny rytuał? Mitchell, 1991 "Po oddaniu do użytku nowego zestawu sal operacyjnych badania ruchu powietrza wykazały przepływ powietrza od stołu operacyjnego w kierunku peryferii pomieszczenia. Flora bakteryjna jamy ustnej rozproszona przez nie zamaskowanych ochotników i ochotniczki stojących w odległości jednego metra od stołu nie spowodowała skażenia odkrytych płytek osadowych umieszczonych na stole. Wydaje się, że noszenie masek na twarz przez personel nieumyty, pracujący na sali operacyjnej z wymuszoną wentylacją, nie jest konieczne."
14) Maska na twarz przeciw wirusowym zakażeniom układu oddechowego u pielgrzymów udających się na hadżdż: trudne badanie z randomizacją grupową, Alfelali, 2020 r. "W analizie intention-to-treat stosowanie maski twarzowej nie wydawało się skuteczne ani w odniesieniu do potwierdzonych laboratoryjnie wirusowych zakażeń układu oddechowego (iloraz szans [OR], 1,4; 95% przedział ufności [CI], 0,9 do 2,1, p = 0,18), ani w odniesieniu do klinicznych zakażeń układu oddechowego (OR, 1,1; 95% CI, 0,9 do 1,4, p = 0,40)."
15) Prosta ochrona dróg oddechowych - ocena skuteczności filtracji masek tkaninowych i zwykłych materiałów tekstylnych w odniesieniu do cząstek o rozmiarach 20-1000 nmRengasamy, 2010 "Wyniki uzyskane w badaniu wskazują, że powszechnie stosowane materiały tekstylne mogą zapewniać marginalną ochronę przed nanocząsteczkami, w tym cząsteczkami o rozmiarach odpowiadających cząsteczkom zawierającym wirusy w wydychanym powietrzu".
16) Skuteczność oddechowa oferowana przez półmaski N95 i maski chirurgiczne: ocena na ludziach przy użyciu aerozolu NaCl reprezentującego zakres wielkości cząstek bakterii i wirusów, Lee, 2008 "Badanie wskazuje, że półmaski filtrujące N95 mogą nie osiągać oczekiwanego poziomu ochrony przed bakteriami i wirusami. Zawór wydechowy w masce N95 nie ma wpływu na ochronę dróg oddechowych; wydaje się być odpowiednią alternatywą dla zmniejszenia oporu oddechowego."
17) Charakterystyka przenikania aerozolu i szczelności masek stosowanych w służbie zdrowiaWeber, 1993 "Stwierdzamy, że ochrona zapewniana przez maski chirurgiczne może być niewystarczająca w środowiskach zawierających potencjalnie niebezpieczne aerozole o rozmiarach submikrometrowych".
18) Jednorazowe maski chirurgiczne do zapobiegania zakażeniom ran chirurgicznych w czystej chirurgii, Vincent, 2016 "Uwzględniliśmy trzy badania, w których wzięło udział łącznie 2106 uczestników. W żadnym z badań nie stwierdzono statystycznie istotnej różnicy w częstości występowania zakażeń między grupą z maską a grupą bez maski... Na podstawie ograniczonych wyników nie jest jasne, czy noszenie masek chirurgicznych przez członków zespołu chirurgicznego ma jakikolwiek wpływ na częstość występowania zakażeń ran chirurgicznych u pacjentów poddawanych czystym zabiegom chirurgicznym."
19) Jednorazowe chirurgiczne maski twarzowe: przegląd systematyczny, Lipp, 2005 "Na podstawie ograniczonych wyników nie jest jasne, czy noszenie chirurgicznych masek na twarz powoduje jakiekolwiek szkody lub korzyści dla pacjenta poddawanego czystym zabiegom chirurgicznym".
20) Porównanie skuteczności filtracji medycznych materiałów włókninowych wobec trzech różnych aerozoli mikrobówShimasaki , 2018 "Wnioskujemy, że test skuteczności filtracji z użyciem aerozolu faga phi-X174 może zawyżać skuteczność ochronną włóknin o strukturze filtracyjnej w porównaniu z ochroną przed prawdziwymi patogenami, takimi jak wirus grypy".
21) The use of masks and respirators to preventtransmission of influenza: a systematic review of thescientific evidence21) Stosowanie masek i respiratorów w celu zapobiegania przenoszeniu grypy: systematyczny przegląd dowodów naukowychBin-Reza, 2012 The use of masks and respirators to preventtransmission of influenza: a systematic review of thescientific evidence "W żadnym z badań nie stwierdzono jednoznacznego związku między stosowaniem masek/respiratorów a ochroną przed zakażeniem grypą. Niektóre dowody sugerują, że stosowanie masek jest najlepszym rozwiązaniem jako część pakietu środków ochrony osobistej, zwłaszcza higieny rąk."
22) Ochrona twarzy pracowników służby zdrowia w czasie pandemii: przegląd zakresowyGodoy, 2020 r. "W porównaniu z maskami chirurgicznymi, półmaski N95 wypadają lepiej w testach laboratoryjnych, mogą zapewniać lepszą ochronę w warunkach szpitalnych i działają tak samo w warunkach ambulatoryjnych. Strategie konserwacji masek chirurgicznych i półmasek N95 obejmują przedłużone użytkowanie, ponowne użycie lub dekontaminację, ale te strategie mogą skutkować gorszą ochroną. Ograniczone dowody sugerują, że maski wielokrotnego użytku i maski improwizowane powinny być używane, gdy niedostępna jest ochrona klasy medycznej."
23) Ocena umiejętności zakładania maski N95 wśród ogółu społeczeństwa w Singapurze, Yeung, 2020 "Wyniki te potwierdzają aktualne zalecenia dotyczące nieużywania masek N95 przez ogół społeczeństwa podczas pandemii COVID-19.5 Stosowanie masek N95 przez ogół społeczeństwa może nie przekładać się na skuteczną ochronę, a wręcz przeciwnie - dawać fałszywe poczucie pewności. Oprócz masek N95, należy ocenić umiejętności ogółu społeczeństwa w zakresie zakładania masek chirurgicznych."
24) Ocena skuteczności tkaninowych masek na twarz w zmniejszaniu narażenia na pył zawieszony, Shakya, 2017 "Standardowe działanie maski N95 zostało użyte jako kontrola do porównania wyników z maskami tkaninowymi, a nasze wyniki sugerują, że maski tkaninowe są tylko marginalnie korzystne w ochronie osób przed cząstkami<2,5 μm".
25) Stosowanie chirurgicznych masek twarzowych w celu zmniejszenia częstości występowania przeziębienia wśród pracowników służby zdrowia w Japonii: randomizowane badanie kontrolowane, Jacobs, 2009 "Nie wykazano, aby stosowanie masek na twarz u pracowników służby zdrowia przynosiło korzyści w zakresie objawów przeziębienia lub zapadania na przeziębienia".
26) Respiratory N95 a maski medyczne w zapobieganiu grypie wśród personelu opieki zdrowotnejRadonowicz, 2019 r.  "Wśród personelu ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, respiratory N95 vs maski medyczne noszone przez uczestników tego badania nie spowodowały znaczącej różnicy w częstości występowania grypy potwierdzonej laboratoryjnie".
27) Czy powszechne noszenie masek zmniejsza lub zwiększa rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19? Co z tym zrobić? 2020 "Przegląd recenzowanych badań pokazuje, że powszechne noszenie masek (w przeciwieństwie do noszenia masek w określonych warunkach) nie zmniejsza przenoszenia wirusów oddechowych z osób noszących maski na osoby, które ich nie noszą".
28) Maskowanie: Dokładny przegląd dowodów naukowych, Aleksander, 2021 r. "W rzeczywistości, w chwili obecnej nie jest nierozsądne stwierdzenie, że maski chirurgiczne i tkaninowe, używane tak jak obecnie, nie mają absolutnie żadnego wpływu na kontrolowanie przenoszenia wirusa Covid-19, a obecne dowody sugerują, że maski na twarz mogą być wręcz szkodliwe".
29) Narażenie środowiskowe i narażenie na bliski kontakt związane z COVID-19 wśród dorosłych z objawami ≥18 lat w 11 placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej - Stany Zjednoczone, lipiec 2020 r., Fisher, 2020 r. Zgłoszona charakterystyka objawowych osób dorosłych w wieku ≥18 lat, które były pacjentami ambulatoryjnymi w 11 ośrodkach akademickiej opieki zdrowotnej w USA i które otrzymały dodatnie i ujemne wyniki testów na obecność SARS-CoV-2 (N = 314)* - Stany Zjednoczone, 1-29 lipca 2020 r., wykazała, że 80% osób zakażonych nosiło maski na twarzy prawie przez cały czas lub w ogóle nie nosiło masek. przez większość czasu.
30) Wpływ niefarmakologicznych interwencji przeciwko COVID-19 w Europie: badanie quasi-eksperymentalne, Hunter, 2020 r. Maskowanie twarzy w miejscach publicznych nie wiązało się z mniejszą zapadalnością na tę chorobę.
31) Maskowanie braku dowodów polityką, CEBM, Heneghan, 2020 r. "Wydaje się, że pomimo dwóch dekad przygotowań do pandemii, istnieje znaczna niepewność co do wartości noszenia masek. Na przykład wysokie wskaźniki infekcji w przypadku masek tkaninowych mogą być spowodowane szkodami powodowanymi przez maski tkaninowe lub korzyściami wynikającymi z noszenia masek medycznych. Liczne przeglądy systematyczne, które zostały ostatnio opublikowane, uwzględniają tę samą bazę danych, więc, co nie jest zaskakujące, w dużej mierze prowadzą do tych samych wniosków.
32) Przenoszenie COVID-19 w 282 skupiskach w Katalonii, Hiszpania: badanie kohortowe, Marks, 2021 "Nie zaobserwowaliśmy związku ryzyka przeniesienia zakażenia ze zgłoszonym stosowaniem masek przez osoby z kontaktu, z wiekiem lub płcią przypadku indeksowego, ani z obecnością objawów oddechowych u przypadku indeksowego podczas pierwszej wizyty w ramach badania."
33) Niefarmakologiczne środki zdrowia publicznego służące zmniejszeniu ryzyka i wpływu epidemii i pandemii grypy, WHO, 2020 "W metaanalizie uwzględniono dziesięć RCT i nie było dowodów na to, że maski na twarz są skuteczne w ograniczaniu przenoszenia grypy potwierdzonej laboratoryjnie".
34) Dziwnie nienaukowe maskowanie Ameryki, Younes, 2020 r. "W jednym z raportów wnioski wyciągnięto na podstawie obserwacji "atrapa głowy przymocowana do symulatora oddechu."  Inny analizował stosowanie masek chirurgicznych u osób, u których występują co najmniej dwa objawy ostrej choroby układu oddechowego. Nawiasem mówiąc, żadne z tych badań W żadnym z nich nie wykazano skuteczności powszechnego noszenia masek przez osoby bez objawów chorobowych. Po prostu nie było żadnych dowodów na to, że zdrowi ludzie powinni nosić maski, kiedy prowadzą aktywny tryb życia, zwłaszcza na zewnątrz.
35) Maski na twarz i podobne bariery zapobiegające chorobom układu oddechowego, takie jak COVID-19: Szybki przegląd systematyczny, Brainard, 2020 r. "31 kwalifikujących się badań (w tym 12 RCT). Przeprowadzono syntezę narracyjną i metaanalizę efektów losowych wskaźników zachorowań w prewencji pierwotnej i wtórnej w 28 badaniach. Na podstawie wyników badań RCT można stwierdzić, że noszenie masek na twarz może w bardzo niewielkim stopniu chronić przed pierwotnym zakażeniem w wyniku przypadkowego kontaktu w społeczności i w umiarkowanym stopniu chronić przed zakażeniami domowymi, gdy zarówno zakażeni, jak i niezakażeni członkowie rodziny noszą maski na twarz. Jednak w badaniach RCT często występowały problemy związane z niedostatecznym przestrzeganiem zaleceń i kontrolami z użyciem masek na twarz."
36) Rok przebrań, Koops, 2020 r. "Zdrowi ludzie w naszym społeczeństwie nie powinni być karani za to, że są zdrowi, a to właśnie robią blokady, odgradzanie się, nakaz noszenia masek itd... Dzieci nie powinny mieć zakrytych twarzy. Wszyscy potrzebujemy ciągłej interakcji z otoczeniem, a szczególnie dotyczy to dzieci. W ten sposób rozwija się ich system odpornościowy. Są one grupą najmniejszego ryzyka. Pozwólmy im być dziećmi i pozwólmy im rozwinąć ich układ odpornościowy... Pomysł "mandatu maskowego" jest naprawdę niedorzeczny, jest reakcją na odruch kolanowy i należy go wycofać, a następnie wyrzucić do kosza na śmieci, wraz z zamykaniem szkół. Można głosować na daną osobę, nie popierając ślepo wszystkich jej propozycji!".
37) Szkoły otwarte, Covid-19 oraz zachorowalność dzieci i nauczycieli w Szwecji, Ludvigsson, 2020 r. "Przebadano 1 951 905 dzieci w Szwecji (stan na 31 grudnia 2019 r.), które były w wieku od 1 do 16 lat... w Szwecji zachęcano do zachowania dystansu społecznego, ale noszenie masek na twarzy nie... Żadne dziecko z Covid-19 nie zmarło".
38) Korzyści z podwójnego maskowania są ograniczone - wynika z badań japońskiego superkomputera, Reidy, 2021 "Noszenie dwóch masek daje ograniczone korzyści w zapobieganiu rozprzestrzeniania się kropli, które mogą przenosić koronawirusa, w porównaniu z jedną dobrze dopasowaną maską jednorazową, zgodnie z japońskim badaniem, w którym modelowano rozprzestrzenianie się kropli na superkomputerze."
39) Interwencje fizyczne mające na celu przerwanie lub ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusów oddechowych. Część 1 - Maski na twarz, ochrona oczu i dystansowanie się od osób: przegląd systematyczny i metaanaliza, Jefferson, 2020 r. "Nie było wystarczających dowodów, aby przedstawić zalecenie dotyczące stosowania barier na twarz bez innych środków. Znaleźliśmy niewystarczające dowody na różnicę między maskami chirurgicznymi a półmaskami N95 oraz ograniczone dowody na poparcie skuteczności kwarantanny."
40) Czy osoby przebywające w środowisku bez objawów oddechowych powinny nosić maski na twarz, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19? NIPH, 2020 R. "Do niemedycznych masek na twarz zalicza się różne produkty. Nie ma wiarygodnych dowodów na skuteczność niemedycznych maseczek na twarz w warunkach lokalnych. Istnieje prawdopodobieństwo, że skuteczność poszczególnych produktów jest bardzo zróżnicowana. Istnieją jednak tylko ograniczone dowody z badań laboratoryjnych dotyczące potencjalnych różnic w skuteczności stosowania różnych produktów w środowisku."
41) Czy maska jest niezbędna na sali operacyjnej? Orr, 1981 "Wydaje się, że minimalne skażenie można najlepiej osiągnąć, nie nosząc maski i pracując w ciszy. Niezależnie od związku z zanieczyszczeniem, liczbą bakterii lub rozprzestrzenianiem się squames, nie ma bezpośrednich dowodów na to, że noszenie masek zmniejsza zakażenie rany."
42) Maska chirurgiczna nie nadaje się do redukcji ryzyka, Neilson, 2016 "Jeszcze w 2010 roku Amerykańska Narodowa Akademia Nauk oświadczyła, że w warunkach środowiskowych "maski twarzowe nie są zaprojektowane ani certyfikowane w celu ochrony użytkownika przed narażeniem na zagrożenia układu oddechowego". Wiele badań wykazało nieskuteczność maski chirurgicznej w warunkach domowych w zakresie zapobiegania przenoszeniu wirusa grypy."
43) Maska na twarz a brak maski na twarz w zapobieganiu wirusowym zakażeniom układu oddechowego podczas hadżdżu: klasterowe randomizowane badanie otwarte, Alfelali, 2019 r. "Stosowanie masek na twarz nie zapobiega klinicznym ani potwierdzonym laboratoryjnie wirusowym zakażeniom układu oddechowego wśród pielgrzymów udających się na hadżdż".
44) Maski na twarz w erze COVID-19: Hipoteza zdrowotnaVainshelboim, 2021 "Istniejące dowody naukowe podważają bezpieczeństwo i skuteczność noszenia masek na twarz jako interwencji zapobiegawczej w przypadku COVID-19. Dane sugerują, że zarówno medyczne, jak i niemedyczne maski na twarz są nieskuteczne w blokowaniu przenoszenia chorób wirusowych i zakaźnych, takich jak SARS-CoV-2 i COVID-19, co przemawia przeciwko stosowaniu masek na twarz. Wykazano, że noszenie masek na twarz ma istotne negatywne skutki fizjologiczne i psychologiczne. Należą do nich: hipoksja, hiperkapnia, duszność, zwiększona kwasowość i toksyczność, aktywacja reakcji lękowej i stresowej, wzrost poziomu hormonów stresu, obniżenie odporności, zmęczenie, bóle głowy, spadek sprawności poznawczej, predyspozycje do chorób wirusowych i zakaźnych, przewlekły stres, lęk i depresja".
45) Stosowanie masek i respiratorów w celu zapobiegania przenoszeniu grypy: systematyczny przegląd dowodów naukowychBin-Reza, 2011 "W żadnym z badań nie stwierdzono jednoznacznego związku między stosowaniem masek/respiratorów a ochroną przed zakażeniem grypą. Niektóre dowody sugerują, że stosowanie masek jest najlepszym rozwiązaniem jako część pakietu środków ochrony osobistej, zwłaszcza higieny rąk."
46) Czy maseczki do twarzy są skuteczne? Dowody., Swiss Policy Research, 2021 "Większość badań wykazała niewielką lub żadną skuteczność masek twarzowych w populacji ogólnej, ani jako środków ochrony osobistej, ani jako środków kontroli źródła.
47) Zakażenia ran pooperacyjnych a chirurgiczne maski twarzowe: Badanie kontrolowaneTunevall, 1991 "Wyniki te wskazują, że można ponownie rozważyć stosowanie masek na twarz. Maski mogą być stosowane w celu ochrony zespołu operacyjnego przed kroplami zakażonej krwi i przed zakażeniami przenoszonymi drogą powietrzną, ale nie udowodniono, że chronią pacjenta operowanego przez zdrowy zespół operacyjny."
48) Nakaz stosowania masek i ich skuteczność w ograniczaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 na poziomie krajowym, Guerra, 2021 "Mandaty na maski i ich stosowanie nie są związane z wolniejszym rozprzestrzenianiem się COVID-19 na poziomie państwa podczas gwałtownego wzrostu COVID-19".
49) Dwadzieścia powodów, dla których obowiązkowe maski na twarz są niebezpieczne, nieskuteczne i niemoralne, Manley, 2021 r. "A Przegląd finansowany przez CDC na temat maskowania w maju 2020 r. doszedł do wniosku: "Chociaż badania mechanistyczne wspierają potencjalny wpływ higieny rąk lub masek na twarz, dowody z 14 randomizowanych badań kontrolowanych tych środków nie potwierdziły istotnego wpływu na przenoszenie grypy potwierdzonej laboratoryjnie... W żadnym z badań domowych nie odnotowano znaczącego zmniejszenia wtórnych zakażeń wirusem grypy potwierdzonych laboratoryjnie w grupie masek na twarz". Jeśli maski nie są w stanie powstrzymać zwykłej grypy, to jak mogą powstrzymać SAR-CoV-2?".
50) Klastrowe randomizowane badanie masek z tkaniny w porównaniu z maskami medycznymi u pracowników służby zdrowiaMacIntyre, 2015 "Pierwsze badanie RCT dotyczące masek płóciennych, a jego wyniki stanowią przestrogę przed stosowaniem masek płóciennych. Jest to ważny wynik, który może mieć znaczenie dla bezpieczeństwa i higieny pracy. Retencja wilgoci, ponowne użycie masek tkaninowych i słaba filtracja mogą powodować zwiększone ryzyko infekcji... Wskaźniki wszystkich infekcji były najwyższe w ramieniu z maskami tkaninowymi, przy czym wskaźnik ILI był statystycznie istotnie wyższy w ramieniu z maskami tkaninowymi (ryzyko względne (RR)=13,00, 95% CI 1,69 do 100,07) w porównaniu z ramieniem z maskami medycznymi. Maski tkaninowe również charakteryzowały się istotnie wyższym wskaźnikiem ILI w porównaniu z ramieniem kontrolnym. Analiza według użycia masek wykazała, że ILI (RR=6,64, 95% CI 1,45 do 28,65) i wirusy potwierdzone laboratoryjnie (RR=1,72, 95% CI 1,01 do 2,94) były znacząco wyższe w grupie masek tkaninowych w porównaniu z grupą masek medycznych. Penetracja cząsteczek przez maski tkaninowe wynosiła prawie 97%, a maski medyczne 44%."
51) Horowitz: Dane z Indii nadal burzą narrację strachu przed "Deltą, Blazemedia, 2021 "Historia z Indii - źródła wariantu "Delta" - zamiast dowodzić potrzeby siania większej paniki, strachu i kontroli nad ludźmi, obala każde aktualne założenie faszyzmu COVID-u... Maski nie zdołały powstrzymać rozprzestrzeniania się tam wirusa".
52) Wybuch epidemii wywołany wariantem Delta (B.1.617.2) wirusa SARS-CoV-2 w szpitalu średniego szczebla w Finlandii, maj 2021 r.Hetemäki, 2021 Raportowanie na temat epidemia szpitalna w Finlandii, Hetemäli i wsp. zaobserwowali, że "wśród zaszczepionych pracowników służby zdrowia stwierdzono zarówno zakażenia objawowe, jak i bezobjawowe, a wtórne przeniesienie zakażenia nastąpiło od osób z zakażeniami objawowymi, pomimo stosowania środków ochrony osobistej".
53) Ognisko szpitalne wywołane wariantem Delta wirusa SARS-CoV-2 w populacji o wysokim stopniu zaszczepienia, Izrael, lipiec 2021 r., Szitryt, 2021 r. epidemia w szpitalu W badaniu przeprowadzonym w Izraelu Shitrit i wsp. zaobserwowali "wysoką transmisyjność wariantu Delta wirusa SARS-CoV-2 wśród osób dwukrotnie zaszczepionych i zamaskowanych". Dodali, że "sugeruje to pewne osłabienie odporności, chociaż nadal zapewnia ochronę osobom bez chorób współistniejących". Ponownie, pomimo stosowania środków ochrony osobistej.
54) 47 badań potwierdza nieskuteczność masek dla COVID, a 32 kolejne potwierdzają ich negatywny wpływ na zdrowie, Redakcja wiadomości Lifesite, 2021 "Nie były potrzebne żadne badania, aby uzasadnić tę praktykę, ponieważ większość ludzi rozumiała, że wirusy są zbyt małe, aby można je było powstrzymać przez noszenie większości masek, poza zaawansowanymi maskami zaprojektowanymi do tego celu, które były zbyt kosztowne i skomplikowane, aby ogół społeczeństwa mógł je prawidłowo nosić, zmieniać i czyścić. Zdawano sobie również sprawę, że długotrwałe noszenie masek jest niezdrowe dla ich użytkowników, zarówno ze względów zdroworozsądkowych, jak i podstawowych naukowych".
55) Czy maseczki na twarz EUA skutecznie spowalniają rozprzestrzenianie się infekcji wirusowej? Dopp, 2021 r. Wiele dowodów wskazuje na to, że maski są nieskuteczne.
56) CDC Badanie wykazało, że przytłaczająca większość osób zarażonych koronawirusem nosiła maski, Boyd/Federalist, 2021 "A Centers for Disease Control raport opublikowane we wrześniu pokazują, że maski i zakrycia twarzy nie są skuteczne w zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, nawet w przypadku osób, które stale je noszą."
57) Większość badań nad maskami to śmieci, Eugyppius, 2021 "Innym rodzajem badania, właściwym, jest randomizowana próba kontrolowana. Porównuje się w nim wskaźniki zakażeń w kohorcie zamaskowanej ze wskaźnikami zakażeń w kohorcie niezamaskowanej. W tym przypadku sprawy potoczyły się znacznie, znacznie gorzej dla brygady masek. Spędzili miesiące, próbując zapobiec opublikowaniu duńskie randomizowane badanie kontrolowanew którym stwierdzono, że maski nie mają żadnego wpływu. Kiedy ta praca w końcu ukazała się drukiem, spędzili kolejne miesiące, desperacko próbując wyłuskać w niej dziury. Można było poczuć ich bezgraniczną ulgę, gdy badanie w Bangladeszu na początku września w końcu udało się je uratować. Każdy z użytkowników Twittera mógł teraz ogłosić, że nauka pokazuje, że maski działają. Byli tak głodni wszelkich dowodów na poparcie swoich wcześniejszych przekonań, że żaden z nich nie zauważył smutnej natury nauki, o której mowa. Badanie wykazało zaledwie 10% zmniejszenie częstości występowania seroprewalencji w kohorcie, w której stosowano maski - efekt ten był tak mały, że mieścił się w przedziale ufności. Nawet autorzy badania nie byli w stanie wykluczyć, że maski w rzeczywistości przynoszą zerowy efekt".
58) Stosowanie masek twarzowych we wspólnocie: pierwsza aktualizacja, ECDC, 2021 R. "Brak wysokiej jakości dowodów na korzyść masek na twarz i zalecenie ich stosowania tylko na podstawie".zasada ostrożności."
59) Czy środki fizyczne, takie jak mycie rąk lub noszenie masek, powstrzymują lub spowalniają rozprzestrzenianie się wirusów oddechowych?, Cochrane, 2020 r. "Siedem badań przeprowadzono w społeczności, a dwa badania wśród pracowników służby zdrowia. W porównaniu z brakiem maski, noszenie maski może mieć niewielki lub żaden wpływ na to, ile osób zachorowało na chorobę grypopodobną (9 badań; 3507 osób); i prawdopodobnie nie ma wpływu na to, ile osób zachorowało na grypę potwierdzoną testem laboratoryjnym (6 badań; 3005 osób). Działania niepożądane były rzadko zgłaszane, ale obejmowały dyskomfort."
60) Ochrona ust i nosa w miejscach publicznych: Brak dowodów na skutecznośćThieme/ Kappstein, 2020 r. "Stosowanie masek w miejscach publicznych jest wątpliwe ze względu na brak danych naukowych. Jeśli weźmie się pod uwagę niezbędne środki ostrożności, to zgodnie z zasadami znanymi ze szpitali, maski w przestrzeni publicznej stanowią ryzyko zakażenia... Jeśli maski są noszone przez ludność, ryzyko zakażenia potencjalnie wzrasta, niezależnie od tego, czy są to maski medyczne, czy też tak zwane maski społeczne, zaprojektowane w dowolny sposób. Jeśli weźmie się pod uwagę środki ostrożności zalecane przez RKI oraz międzynarodowe władze sanitarne, wszystkie władze musiałyby nawet poinformować ludność, że masek w ogóle nie należy nosić w miejscach publicznych. Niezależnie bowiem od tego, czy jest to obowiązek wszystkich obywateli, czy też dobrowolnie noszą go ci, którzy z jakichkolwiek powodów tego chcą, pozostaje faktem, że maski w miejscach publicznych mogą przynieść więcej szkody niż pożytku."
61) Amerykańskie przepisy dotyczące masek dla dzieci są najbardziej rygorystyczne na świecie Skelding, 2021 Dzieci muszą widzieć twarze" - powiedział "The Post" Jay Bhattacharya, profesor medycyny na Uniwersytecie Stanforda. Młodzi ludzie obserwują ludzkie usta, aby nauczyć się mówić, czytać i rozumieć emocje - powiedział. "Mamy pomysł, że ta choroba jest tak zła, że musimy zastosować wszelkie niezbędne środki, aby powstrzymać jej rozprzestrzenianie się" - powiedział. "Nie chodzi o to, że maski w szkołach nie wiążą się z żadnymi kosztami. W rzeczywistości wiążą się one z poważnymi kosztami".
62) Maskowanie małych dzieci w szkole szkodzi przyswajaniu języka, Walsh, 2021 "Jest to ważne, ponieważ dzieci i/lub uczniowie nie mają takiej samej zdolności mowy i języka jak dorośli - nie są tak samo sprawni, a zdolność widzenia twarzy, a zwłaszcza ust, ma kluczowe znaczenie dla przyswajania języka, w którym dzieci i/lub uczniowie uczestniczą przez cały czas. Co więcej, możliwość zobaczenia ust jest nie tylko niezbędna do komunikacji, ale także do rozwoju mózgu."
63) Argumenty przeciwko maskom dla dzieci, Makary, 2021 r. "Jest nadużyciem zmuszanie dzieci, które mają z tym problemy, do poświęcania się dla dobra nieszczepionych dorosłych... Czy maski zmniejszają przenoszenie wirusa Covid u dzieci? Wierzcie lub nie, ale udało nam się znaleźć tylko jedno badanie retrospektywne na ten temat, a jego wyniki nie były jednoznaczne. Dwa tygodnie temu Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (Centers for Disease Control and Prevention) surowo zadekretowało, że 56 milionów amerykańskich dzieci i nastolatków, zaszczepionych lub nie, powinno zakrywać twarze, niezależnie od częstości występowania infekcji w ich społeczności. Władze w wielu miejscach skorzystały z tego zalecenia i wprowadziły obowiązek noszenia maseczek w szkołach i innych miejscach, wychodząc z założenia, że maseczki nie mogą zaszkodzić. Nie jest to prawdą. Niektóre dzieci dobrze znoszą noszenie masek, ale inne mają z tym problemy. Te, które mają krótkowzroczność, mogą mieć problemy z widzeniem, ponieważ maska zaparowuje im okulary. (Od dawna stanowi to problem dla studentów medycyny na sali operacyjnej). Maski mogą powodować poważny trądzik i inne problemy skórne. Dyskomfort związany z noszeniem maski odwraca uwagę niektórych dzieci od nauki. Zwiększając opór dróg oddechowych podczas wydechu, maski mogą prowadzić do zwiększenia stężenia dwutlenku węgla we krwi. Ponadto maski mogą być wektory patogenów jeśli ulegną zawilgoceniu lub będą używane zbyt długo".
64) Obowiązek zasłaniania twarzy, Peavey, 2021 "Obowiązek zasłaniania twarzy i dlaczego nie jest skuteczny".
65) Czy maski działają? Przegląd dowodów, Anderson, 2021 "W rzeczywistości, wcześniejsze wytyczne CDC, Wielkiej Brytanii i WHO były o wiele bardziej zgodne z najlepszymi badaniami medycznymi dotyczącymi skuteczności masek w zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusów. Badania te sugerują, że wielomiesięczne noszenie masek przez Amerykanów prawdopodobnie przyniosło niewielkie lub żadne korzyści zdrowotne, a nawet mogło przynieść efekt odwrotny do zamierzonego w zapobieganiu rozprzestrzeniania się nowego koronawirusa."
66) Większość masek twarzowych nie zatrzyma wirusa COVID-19 w pomieszczeniach zamkniętych - ostrzegają badania, Anderer, 2021 "Nowe badania ujawniają, że maski z tkaniny filtrują zaledwie 10% wydychanych aerozoli, przy czym wiele osób nie nosi okryć, które są odpowiednio dopasowane do twarzy".
67) Jak zawiodły maski na twarz i blokady/szaleństwo maski twarzowej z perspektywy czasu, Swiss Policy Research, 2021. "Mandaty masek i blokady nie przyniosły żadnych widocznych skutków".
68) CDC publikuje wyniki badań nad przenoszeniem wirusa COVID w szkołach, ale ukrywa jedną z najbardziej obciążających informacji, Davis, 2021 "Niższa częstość występowania 21% w szkołach, które wymagały używania masek przez uczniów, nie była statystycznie istotna w porównaniu ze szkołami, w których używanie masek było nieobowiązkowe... Dziesiątki milionów amerykańskich dzieci wracają jesienią do szkoły, a ich rodzice i przywódcy polityczni są im winni, aby przeprowadzić jasną, naukowo rygorystyczną dyskusję na temat tego, które środki anty-COVID rzeczywiście działają, a które mogą stanowić dodatkowe obciążenie dla wrażliwych młodych ludzi bez znaczącego lub wyraźnego spowolnienia rozprzestrzeniania się wirusa ... że wymóg maskowania uczniów nie wykazał niezależnej korzyści, jest stwierdzeniem o konsekwencji i wielkim zainteresowaniu."
69) Wewnętrzne spotkanie Światowej Organizacji Zdrowia, COVID-19 - wirtualna konferencja prasowa - 30 marca 2020 r., 2020 "To jest pytanie dotyczące Austrii. Rząd austriacki chce, aby wszyscy wchodzący do sklepów nosili maski. Z naszych wcześniejszych spotkań z Panem zrozumiałem, że ogół społeczeństwa nie powinien nosić masek, ponieważ są one deficytowe. Co Pan sądzi o nowych środkach wprowadzonych w Austrii?... Nic mi nie wiadomo na temat tego środka w Austrii. Zakładam, że mają one na celu to, aby osoby, które potencjalnie mogą być nosicielami choroby, nie przekazywały jej innym. Ogólnie rzecz biorąc, WHO zaleca, aby noszenie maski przez osoby postronne miało na celu zapobieżenie przeniesieniu choroby na kogoś innego. Zasadniczo nie zalecamy noszenia masek w miejscach publicznych przez osoby zdrowe, ponieważ do tej pory nie stwierdzono, aby przynosiło to jakieś szczególne korzyści.
70) Maski na twarz zapobiegające przenoszeniu wirusa grypy: przegląd systematyczny, Cowling, 2010 "Przegląd podkreśla ograniczoną bazę dowodów potwierdzających skuteczność i efektywność masek twarzowych w ograniczaniu przenoszenia wirusa grypy.""Żadne z przeanalizowanych badań nie wykazało korzyści z noszenia maski, zarówno przez personel medyczny, jak i członków społeczności lokalnej. gospodarstwa domowe (H)."
71) Skuteczność półmasek N95 w porównaniu z maskami chirurgicznymi w ochronie pracowników służby zdrowia przed ostrymi zakażeniami układu oddechowego: przegląd systematyczny i metaanaliza, Smith, 2016 r. "Chociaż wydawało się, że półmaski N95 mają przewagę ochronną nad maskami chirurgicznymi w warunkach laboratoryjnych, nasza metaanaliza wykazała, że nie ma wystarczających danych, aby ostatecznie określić, czy półmaski N95 są lepsze od masek chirurgicznych w ochronie pracowników służby zdrowia przed przenoszonymi ostrymi zakażeniami układu oddechowego w warunkach klinicznych".
72) Skuteczność masek i respiratorów w zwalczaniu zakażeń układu oddechowego u pracowników opieki zdrowotnej: Przegląd systematyczny i metaanaliza, Offeddu, 2017 "Znaleźliśmy dowody na poparcie powszechnego stosowania masek medycznych w warunkach szpitalnych jako części środków kontroli zakażeń w celu zmniejszenia ryzyka zachorowań na CRI i ILI wśród pracowników HCW. Ogólnie rzecz biorąc, maski N95 mogą zapewniać większą ochronę, ale ich powszechne stosowanie podczas całej zmiany roboczej będzie prawdopodobnie mniej akceptowane ze względu na większy dyskomfort... Nasza analiza potwierdza skuteczność masek medycznych i półmasek w walce z SARS. Maski jednorazowe, bawełniane lub papierowe nie są zalecane. Potwierdzona skuteczność masek medycznych jest niezwykle istotna dla środowisk o niższych zasobach i sytuacji kryzysowych, w których nie ma dostępu do półmasek N95. W takich przypadkach preferowane są maski medyczne jednorazowego użytku, a nie maski płócienne, dla których nie ma dowodów ochrony i które mogą ułatwiać przenoszenie patogenów, jeśli są używane wielokrotnie bez odpowiedniej sterylizacji... Nie stwierdzono wyraźnych korzyści ze stosowania masek medycznych lub półmasek N95 przeciwko pH1N1... Ogólnie rzecz biorąc, dowody na poparcie polityki w zakresie używania masek przez pracowników służby zdrowia są słabe, z niewielką liczbą badań, co jest podatne na błędy w raportowaniu i brak mocy statystycznej."
73) Respiratory N95 a maski medyczne w zapobieganiu grypie wśród personelu opieki zdrowotnej, Radonowicz, 2019 r. "Stosowanie respiratorów N95, w porównaniu z maskami medycznymi, w warunkach ambulatoryjnych nie spowodowało istotnych różnic w częstości występowania grypy potwierdzonej laboratoryjnie".
Skuteczność półmasek N95 w porównaniu z maskami chirurgicznymi w ochronie przed grypą: Przegląd systematyczny i metaanaliza74) Maski nie działają: Przegląd badań naukowych dotyczących polityki społecznej COVID-19, Rancourt, 2020 r. Stosowanie masek oddechowych N95 w porównaniu z maskami chirurgicznymi nie wiąże się z mniejszym ryzykiem zachorowania na grypę potwierdzoną laboratoryjnie. Sugeruje to, że półmaski N95 nie powinny być zalecane dla ogółu społeczeństwa i personelu medycznego nie należącego do grupy wysokiego ryzyka, który nie ma bliskiego kontaktu z pacjentami chorymi na grypę lub podejrzanymi o grypę. "Żadne badanie RCT ze zweryfikowanym wynikiem nie wykazało korzyści dla pracowników służby zdrowia lub członków społeczności lokalnej wynikających z noszenia maski lub respiratora. Nie ma takiego badania. Nie ma żadnych wyjątków. Podobnie nie ma badań, które wykazałyby korzyści z wprowadzenia powszechnej polityki noszenia masek w miejscach publicznych (więcej na ten temat poniżej). Co więcej, gdyby noszenie maski przynosiło jakiekolwiek korzyści ze względu na zdolność blokowania kropli i cząsteczek aerozolu, to noszenie maski (N95) powinno przynosić większe korzyści niż noszenie maski chirurgicznej, jednak kilka dużych metaanaliz i wszystkie badania kliniczne dowodzą, że nie ma takiej względnej korzyści."
75) Ponad dwanaście wiarygodnych badań medycznych dowodzi, że maski na twarz nie działają nawet w szpitalach! Firstenberg, 2020 r. "Obowiązek noszenia masek nigdzie nie zmniejszył liczby zgonów. W 20 stanach USA, które nigdy nie nakazały ludziom noszenia masek w pomieszczeniach i na zewnątrz, odnotowano znacznie niższe wskaźniki śmiertelności z powodu zakażenia wirusem COVID-19 niż w 30 stanach, które wprowadziły obowiązek noszenia masek. W większości stanów, w których nie stosuje się masek, współczynnik zgonów z powodu COVID-19 wynosi poniżej 20 na 100 000 mieszkańców, a w żadnym nie przekracza 55. Wszystkie 13 stanów, w których wskaźnik zgonów jest wyższy niż 55, to stany, które wprowadziły obowiązek noszenia masek we wszystkich miejscach publicznych. Nie zapewniło im to ochrony".
76) Czy medycyna oparta na dowodach potwierdza skuteczność maseczek chirurgicznych w zapobieganiu zakażeniom rany pooperacyjnej w planowych zabiegach chirurgicznych??, Bahli, 2009 "Z ograniczonej liczby badań z randomizacją nadal nie wynika jednoznacznie, czy noszenie chirurgicznych masek na twarz jest szkodliwe czy korzystne dla pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym w trybie planowym".
77) Zapobieganie zapaleniu otrzewnej w CAPD: maskować czy nie? Figueiredo, 2000 "Obecne badanie sugeruje, że rutynowe stosowanie masek twarzowych podczas wymiany worków CAPD może być niepotrzebne i można z niego zrezygnować".
78) Środowisko sali operacyjnej pod wpływem ludzi i chirurgicznej maski twarzowej, Ritter, 1975 "Noszenie maski chirurgicznej nie miało wpływu na ogólne skażenie środowiska sali operacyjnej i prawdopodobnie działało jedynie w celu przekierowania efektu pocisków powstających podczas mówienia i oddychania. Ludzie są głównym źródłem skażenia środowiska na sali operacyjnej".
79) Skuteczność standardowych chirurgicznych masek twarzowych: badanie z użyciem "cząstek znacznikowychHa'eri, 1980 "We wszystkich eksperymentach wykazano zanieczyszczenie rany cząsteczkami. Ponieważ mikrokulki nie zostały zidentyfikowane na zewnętrznej stronie masek twarzowych, musiały wydostać się poza krawędzie maski i znaleźć się w ranie."
80) Noszenie czepków i masek nie jest konieczne podczas cewnikowania serca., Laslett, 1989 "Prospektywnie oceniono doświadczenia 504 pacjentów poddanych zabiegowi przezskórnego cewnikowania lewego serca, poszukując dowodów na istnienie związku między tym, czy operatorzy nosili czepki i/lub maski, a częstością występowania zakażeń. U żadnego pacjenta nie stwierdzono zakażeń, niezależnie od tego, czy stosowano czepek czy maskę. Dlatego nie znaleźliśmy dowodów na to, że podczas przezskórnego cewnikowania serca konieczne jest noszenie czepków lub masek."
81) Czy anestezjolodzy muszą nosić maski chirurgiczne na sali operacyjnej? Przegląd piśmiennictwa z zaleceniami opartymi na dowodach naukowych, Skinner, 2001 "Badanie ankietowe przeprowadzone przez Leyland w 1993 roku w celu oceny postaw wobec stosowania masek wykazało, że 20% chirurgów wyrzuciło maski chirurgiczne do pracy endoskopowej. Mniej niż 50% nie nosiło maski zgodnie z zaleceniami Medical Research Council. Równa liczba chirurgów nosiła maski w przekonaniu, że chroni siebie i pacjenta, przy czym 20% z nich przyznało, że tradycja była jedynym powodem ich noszenia."
82) Mandaty masek dla dzieci nie są poparte danymi, Faria, 2021 "Nawet jeśli chcesz wykorzystać sezon grypowy 2018-19, aby uniknąć nakładania się z początkiem pandemii COVID-19, CDC maluje podobny obraz: It szacunkowa strona 480 zgonów z powodu grypy wśród dzieci w tym okresie oraz 46 000 hospitalizacji. Na szczęście COVID-19 nie jest tak śmiertelny dla dzieci. Według Amerykańskiej Akademii Pediatrii, wstępne dane z 45 stanów show że 0,00%-0,03% przypadków dzieci z grupy COVID-19 kończyło się zgonem. Jeśli połączyć te liczby z danymi CDC badanie które wykazały, że obowiązek stosowania masek przez uczniów - wraz z modelami hybrydowymi, dystansem społecznym i barierami w klasach - nie przyniósł statystycznie istotnych korzyści w zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 w szkołach, naleganie, byśmy zmuszali uczniów do przechodzenia przez te procedury dla ich własnej ochrony, nie ma sensu".
83) Ujemne strony maskowania młodych uczniów są realne, Prasad, 2021 r. "Korzyści z wprowadzenia obowiązku stosowania masek w szkołach mogą wydawać się oczywiste - muszą przecież pomóc w zwalczaniu koronawirusów, prawda? W Hiszpanii maski stosuje się u dzieci w wieku 6 lat i starszych. Autorzy jednego z tamtejszych badań przeanalizowali ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa we wszystkich grupach wiekowych. Gdyby maski przynosiły duże korzyści, wskaźnik transmisji wśród 5-latków byłby znacznie wyższy niż wśród 6-latków. Strona . wyniki nie wskazują, że. Zamiast tego wykazali, że wskaźniki transmisji, które były niskie wśród najmłodszych dzieci, stale rosły wraz z wiekiem - zamiast gwałtownie spadać u starszych dzieci objętych wymogiem zakrywania twarzy. Sugeruje to, że maskowanie dzieci w szkole nie przynosi większych korzyści, a być może nie przynosi ich wcale. Mimo to wielu urzędników woli podwajać obowiązek maskowania, tak jakby podstawowa polityka była słuszna, a tylko ludzie zawiedli."
84) Maski w szkołach: Scientific American zawodzi w raporcie o dziecięcym przenoszeniu wirusa COVID, angielski/ACSH, 2021 "Maskowanie jest mało ryzykowną i niedrogą interwencją. Jeśli chcemy je zalecać jako środek zapobiegawczy, zwłaszcza w sytuacjach, gdy szczepienie nie jest możliwe, to świetnie. Ale nie o tym mówi się opinii publicznej". "Gubernator Florydy Ron DeSantis i politycy z Teksasu twierdzą, że badania naukowe nie uzasadniają wprowadzenia obowiązku stosowania masek" - głosi podtytuł SciAm. "Wiele badań wskazuje, że się mylą. "Jeśli tak jest, to zanim wprowadzisz obowiązek stosowania masek w szkołach, udowodnij, że dana interwencja działa. Jeśli nie możesz tego zrobić, przyjmij do wiadomości to, co napisał hematolog-onkolog i profesor nadzwyczajny epidemiologii z UC San Francisco Vinay Prasad. na AtlantykuNie ma naukowego konsensusu co do zasadności wprowadzenia obowiązku maskowania u dzieci w wieku szkolnym... W połowie marca 2020 r. niewielu mogłoby argumentować przeciwko zachowaniu ostrożności. Jednak prawie 18 miesięcy później jesteśmy winni dzieciom i ich rodzicom właściwą odpowiedź na pytanie: Czy korzyści wynikające z maskowania dzieci w szkole przewyższają minusy? Uczciwa odpowiedź w 2021 roku brzmi: nie wiemy tego na pewno."
85) Maski "nie działają", szkodzą zdrowiu i są wykorzystywane do kontrolowania populacji: Panel lekarzy, Haynes, 2021 r. "Jedyne randomizowane badania kontrolne, jakie kiedykolwiek przeprowadzono na maskach, wykazały, że nie działają" - rozpoczął dr Nepute. Odniósł się do "szlachetnego kłamstwa" dr. Anthony'ego Fauci, w którym Fauci "zmienił zdanie" z marca 2020 roku. uwagiw którym bagatelizował potrzebę i skuteczność noszenia masek, po czym jeszcze w tym samym roku wezwał Amerykanów do ich używania. "Cóż, okłamał nas. Skoro skłamał w tej sprawie, to w jakiej jeszcze sprawie was okłamał?" - zapytał Nepute.Maski stały się powszechne w niemal każdym otoczeniu, zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz, ale dr Popper wspomniał, że nie przeprowadzono "żadnych badań", które faktycznie sprawdzałyby "efekt noszenia maski przez cały czas czuwania". "Nie ma żadnych badań naukowych, które potwierdzałyby to wszystko, a w szczególności nie ma żadnych badań naukowych, które potwierdzałyby fakt, że noszenie maski przez dwadzieścia cztery godziny na dobę lub w każdej minucie czuwania jest korzystne dla zdrowia" - dodał Popper."
86) Przenikanie aerozolu przez maski chirurgiczne, Chen, 1992 "Maska o najwyższej skuteczności zbierania niekoniecznie jest najlepszą maską z punktu widzenia współczynnika jakości filtra, który uwzględnia nie tylko skuteczność zbierania, ale także opór powietrza. Chociaż wkłady masek chirurgicznych mogą być odpowiednie do usuwania bakterii wydychanych lub wydalanych przez pracowników opieki zdrowotnej, mogą być niewystarczające do usuwania aerozoli o rozmiarach submikrometrowych zawierających patogeny, na które pracownicy opieki zdrowotnej są potencjalnie narażeni."
87) CDC: W szkołach, w których obowiązują maski, nie zaobserwowano statystycznie istotnych różnic w częstości przenoszenia COVID w porównaniu ze szkołami, w których obowiązują zasady opcjonalne, Miltimore, 2021 "CDC nie uwzględniło w podsumowaniu swojego raportu stwierdzenia, że "wymagane używanie masek wśród uczniów nie było statystycznie istotne w porównaniu ze szkołami, w których używanie masek było opcjonalne"."
88) Horowitz: Dane z Indii nadal burzą narrację strachu przed "Deltą, Howorwitz, 2021 "Zamiast udowadniać potrzebę siania większej paniki, strachu i kontroli nad ludźmi, historia z Indii - źródła wariantu "Delta" - wciąż obala każde aktualne założenie faszyzmu COVID... Jeśli tego nie zrobimy, musimy powrócić do bardzo skutecznych blokad i masek. W rzeczywistości doświadczenia Indii dowodzą czegoś wręcz przeciwnego, a mianowicie:1) Delta jest w dużej mierze wersją atenuowaną, o znacznie niższym wskaźniku śmiertelności, która dla większości ludzi jest podobna do przeziębienia.2) Maski nie zdołały powstrzymać rozprzestrzeniania się choroby.3) Kraj zbliżył się do progu odporności stadnej, przy zaledwie 3% zaszczepionych.
89) Przenoszenie wariantu delta wirusa SARS-CoV-2 wśród zaszczepionych pracowników służby zdrowia w Wietnamie, Chau, 2021 Chociaż publikacja w czasopiśmie LANCET nie zawiera ostatecznych danych, można wywnioskować, że wszystkie pielęgniarki były zamaskowane i miały sprzęt ochrony osobistej, podobnie jak w przypadku ognisk szpitalnych w Finlandii i Izraelu, co wskazuje na to, że sprzęt ochrony osobistej i maski nie były w stanie ograniczyć rozprzestrzeniania się zakażenia Deltą.
90) Przenikanie aerozolu przez maski chirurgiczne, Willeke, 1992 "Maska o najwyższej skuteczności zbierania niekoniecznie jest najlepszą maską z punktu widzenia współczynnika jakości filtra, który uwzględnia nie tylko skuteczność zbierania, ale także opór powietrza. Chociaż wkłady masek chirurgicznych mogą być odpowiednie do usuwania bakterii wydychanych lub wydalanych przez pracowników opieki zdrowotnej, mogą być niewystarczające do usuwania aerozoli o rozmiarach submikrometrowych zawierających patogeny, na które pracownicy opieki zdrowotnej są potencjalnie narażeni."
91) Skuteczność standardowych chirurgicznych masek twarzowych: badanie z użyciem "cząstek znacznikowych"Wiley, 1980. "We wszystkich eksperymentach wykazano zanieczyszczenie rany cząsteczkami. Ponieważ mikrokulki nie zostały zidentyfikowane na zewnętrznej stronie masek, musiały one przedostać się przez krawędzie maski i znaleźć się w ranie. Noszenie maski pod nakryciem głowy ogranicza tę drogę zakażenia."
92) Naukowa analiza oparta na dowodach naukowych, pokazująca, dlaczego maski są nieskuteczne, niepotrzebne i szkodliwe, Meehan, 2020 r. "Dziesiątki lat dowodów naukowych na najwyższym poziomie (metaanalizy wielu randomizowanych badań kontrolowanych) w przeważającej mierze wskazują, że maski medyczne są nieskuteczne w zapobieganiu przenoszenia wirusów oddechowych, w tym SAR-CoV-2... Zwolennicy masek opierają się na dowodach o niskim poziomie (obserwacyjne badania retrospektywne i teorie mechanistyczne), z których żaden nie jest w stanie przeciwstawić się dowodom, argumentom i ryzyku związanemu z obowiązkiem stosowania masek."
93) List otwarty lekarzy i pracowników służby zdrowia do wszystkich władz belgijskich i wszystkich belgijskich mediów, AIER, 2020 R. "Maseczki doustne u osób zdrowych są nieskuteczne w walce z rozprzestrzenianiem się infekcji wirusowych".
94) Skuteczność półmasek N95 w porównaniu z maskami chirurgicznymi w ochronie przed grypą: Przegląd systematyczny i metaanaliza, Długi, 2020 r. "Stosowanie półmasek N95 w porównaniu z maskami chirurgicznymi nie jest związane z niższym ryzykiem wystąpienia grypy potwierdzonej laboratoryjnie. Sugeruje to, że maski oddechowe N95 nie powinny być zalecane dla ogółu społeczeństwa i personelu medycznego nie należącego do grupy wysokiego ryzyka, który nie ma bliskiego kontaktu z pacjentami chorymi na grypę lub podejrzanymi o grypę."
95) Wskazówki dotyczące stosowania masek w ramach programu COVID-19, WHO, 2020 "Jednak samo stosowanie maski jest niewystarczające, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony lub kontroli źródła, a w celu zahamowania przenoszenia wirusów oddechowych należy również przyjąć inne środki na poziomie osobistym i wspólnotowym".
96) Maska farsowa: jest bezpieczna tylko przez 20 minut, The Sydney Morning Herald, 2003 r. "Władze sanitarne ostrzegają, że maski chirurgiczne mogą nie być skuteczną ochroną przed wirusem. "Maski są skuteczne tylko tak długo, jak długo są suche" - powiedziała profesor Yvonne Cossart z Wydziału Chorób Zakaźnych Uniwersytetu w Sydney - "Gdy tylko nasycą się wilgocią z oddechu, przestają spełniać swoje zadanie i przenoszą kropelki". Profesor Cossart powiedziała, że może to trwać zaledwie 15 lub 20 minut, po których maskę należy zmienić. Ale te ostrzeżenia nie powstrzymały ludzi przed kupowaniem masek, a sprzedawcy mają problemy z nadążeniem za popytem."
97) Badanie: Noszenie zużytej maski jest potencjalnie bardziej ryzykowne niż brak maski, Boyd, 2020 r. Wpływ noszenia maski na wdychalność i osadzanie się aerozoli SARS-CoV-2 w górnych drogach oddechowych człowieka "Według naukowców z University of Massachusetts Lowell i California Baptist University trójwarstwowa maska chirurgiczna jest w 65% skuteczna w filtrowaniu cząsteczek w powietrzu. Po użyciu skuteczność ta spada jednak do 25%. "Naturalne jest przekonanie, że noszenie maski, nieważne czy nowej, czy starej, zawsze jest lepsze niż nic". powiedział . autor Jinxiang Xi. "Nasze wyniki pokazują, że to przekonanie jest prawdziwe tylko w przypadku cząstek większych niż 5 mikrometrów, ale nie w przypadku drobnych cząstek mniejszych niż 2,5 mikrometra" - kontynuuje.
OBOWIĄZKI MASEK
1) Nakaz stosowania masek i ich skuteczność w zapobieganiu rozprzestrzeniania się COVID-19 w stanach USA, Guerra, 2021 "Obliczyliśmy całkowity wzrost liczby przypadków COVID-19 i stosowanie masek dla kontynentalnych Stanów Zjednoczonych na podstawie danych z Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom oraz Instytutu Metryki i Oceny Zdrowia. Oszacowaliśmy wzrost liczby przypadków po wprowadzeniu obowiązku stosowania masek w stanach nieobjętych obowiązkiem stosowania masek, wykorzystując medianę dat wydania masek w sąsiednich stanach objętych obowiązkiem stosowania masek... nie zaobserwowaliśmy związku między obowiązkiem stosowania masek a zmniejszeniem rozprzestrzeniania się COVID-19 w stanach USA."
2) Te 12 wykresów pokazuje, że mandaty masek nie powstrzymują emisji COVID, Weiss, 2020 r. "Maski mogą działać dobrze, jeśli są w pełni szczelne, odpowiednio dopasowane, często zmieniane i mają filtr przeznaczony do cząstek o wielkości wirusa. Nie jest to żadna z powszechnych masek dostępnych na rynku konsumenckim, co sprawia, że powszechne maskowanie jest bardziej sztuczką zaufania niż rozwiązaniem medycznym... Nasze powszechne stosowanie nienaukowych osłon twarzy jest zatem bliższe średniowiecznemu przesądowi niż nauce, ale wiele potężnych instytucji ma obecnie zbyt duży kapitał polityczny zainwestowany w narrację o maskach, więc dogmat jest utrwalany. Narracja ta mówi, że jeśli liczba zachorowań spada, to dlatego, że maski odniosły sukces. Mówi się, że jeśli liczba zachorowań wzrasta, to dlatego, że maski zapobiegły większej liczbie zachorowań. Narracja ta po prostu zakłada, a nie udowadnia, że maski działają, mimo przytłaczających dowodów naukowych na to, że jest inaczej".
3) Badania wskazują, że obowiązek stosowania masek powoduje wzrost liczby zakażeń wirusem CCP, Vadum, 2020 r. "Obowiązki stosowania masek ochronnych, mające na celu zwalczanie rozprzestrzeniania się Wirus CCP które powodują chorobę COVID-19 Według raportu RationalGround.com, prowadzonego przez oddolną grupę analityków danych, informatyków i aktuariuszy, jest to miejsce, w którym obserwuje się tendencje w zakresie danych COVID-19.
4) Horowitz: Wszechstronna analiza 50 stanów wskazuje na większą rozpiętość w stosowaniu mandatów masek, Howorwitz, 2020 Justin Hart "Jak długo nasi politycy będą ignorować wyniki? Wyniki: Porównując stany, w których obowiązywał mandat, z tymi, w których go nie było, lub okresy czasu w obrębie stanu, w którym obowiązywał mandat, z tymi, w których go nie było, nie ma absolutnie żadnych dowodów na to, że mandat na maski spowolnił rozprzestrzenianie się choroby choćby o jotę. W sumie w stanach, w których obowiązywał mandat, odnotowano 9 605 256 potwierdzonych przypadków COVID w ciągu 5 907 dni, co daje średnio 27 przypadków na 100 000 dziennie. Gdy stany nie miały nakazu ogólnostanowego (co obejmuje stany, które nigdy go nie miały, oraz okres czasu, w którym stany maskujące nie posiadały mandatu), odnotowano 5 781 716 przypadków w ciągu 5 772 dni, co daje średnią 17 przypadków na 100 000 osób dziennie."
5) Badanie CDC na temat mandatu maskowego: Obalone, Aleksander, 2021 r. "Nie jest więc zaskakujące, że CDC w swoich najnowszych wnioskach dotyczących stosowania środki niefarmakologiczne, takie jak maski na twarz w przypadku pandemii grypyostrzegł, że "dowody z 14 randomizowanych, kontrolowanych badań tych środków nie potwierdziły znaczącego wpływu na transmisję...". Co więcej, w Wytyczne WHO na 2019 r. na temat niefarmakologicznych środków ochrony zdrowia publicznego w czasie pandemii, w odniesieniu do masek na twarz podali, że "nie ma dowodów na to, że skutecznie ograniczają one przenoszenie choroby...". Podobnie, drobnym drukiem w niedawno przeprowadzonej symulacji podwójnie ślepej próby z podwójnym maskowaniem CDC stwierdziło że "Wyniki tych symulacji [wspierających stosowanie masek] nie powinny być uogólniane na skuteczność (...) ani interpretowane jako reprezentatywne dla skuteczności tych masek w warunkach rzeczywistych".
6) Phil Kerpin, tweet, 2021 The Spectator "Pierwsze ekologiczne badanie dotyczące stanowych mandatów na maski i ich stosowania, obejmujące dane zimowe: "Wzrost zachorowań był niezależny od mandatów przy niskich i wysokich wskaźnikach rozprzestrzeniania się społeczności, a stosowanie masek nie przewidywało wzrostu zachorowań podczas fali letniej lub jesienno-zimowej".
7) Jak zawiodły maski na twarz i blokady, SPR, 2021 "Zakażenia były napędzane głównie przez czynniki sezonowe i endemiczne, natomiast mandaty na maski i blokady nie miały zauważalnego wpływu".
8) Analiza wpływu obowiązku stosowania masek COVID-19 na zużycie zasobów szpitalnych i śmiertelność na poziomie powiatu, Schauer, 2021 "Nie stwierdzono zmniejszenia dziennej śmiertelności w przeliczeniu na populację, liczby łóżek szpitalnych, łóżek na OIOM-ie lub zajętości respiratora u pacjentów COVID-19-dodatnich, które można by przypisać wprowadzeniu obowiązku noszenia maski".
9) Czy potrzebujemy mandatów na maski, Harris, 2021 r. "Maski okazały się jednak o wiele mniej przydatne w przypadku grypy hiszpanki z 1918 roku, choroby wirusowej rozprzestrzenianej przez patogeny mniejsze od bakterii. Na przykład Kalifornijski Departament Zdrowia, podał . że miasta Stockton, w których wymagano stosowania masek, i Boston, w których tego nie robiono, miały niewiele różniące się wskaźniki umieralności, a zatem odradzano wprowadzenie obowiązku stosowania masek z wyjątkiem kilku zawodów wysokiego ryzyka, takich jak fryzjerzy.... Randomizowane badania kontrolowane (RCT) nad stosowaniem masek, na ogół bardziej wiarygodne niż badania obserwacyjne, choć nieomylne, zwykle wykazują, że maski tkaninowe i chirurgiczne zapewniają niewielką ochronę. Kilka RCT sugeruje, że idealne przestrzeganie dokładnego protokołu stosowania masek może chronić przed grypą, ale metaanalizy nie wykazują, aby maski zapewniały znaczącą ochronę. Wytyczne WHO z 2019 r. na temat grypy stwierdza, że pomimo "mechanistycznej wiarygodności potencjalnej skuteczności" masek, badania wykazały zbyt małe korzyści, aby można je było z całą pewnością stwierdzić. Inna strona przegląd literatury przez badaczy z Uniwersytetu w Hongkongu zgadza się z tą tezą. Najlepsze oszacowanie efektu ochronnego masek chirurgicznych przed grypą, oparte na dziesięciu badaniach RCT opublikowanych do 2018 r., wyniosło zaledwie 22 procent i nie można wykluczyć zerowego efektu."
SZKODY MASEK
1) Badania dzieci z Corony: Co-Ki: Pierwsze wyniki ogólnoniemieckiego rejestru dotyczącego zakrywania ust i nosa (masek) u dzieci, Schwarz, 2021 "Średni czas noszenia maski wynosił 270 minut dziennie. Zaburzenia spowodowane noszeniem maski zostały zgłoszone przez 68% rodziców. Należały do nich: drażliwość (60%), ból głowy (53%), trudności z koncentracją (50%), mniejsze zadowolenie (49%), niechęć do chodzenia do szkoły/przedszkola (44%), złe samopoczucie (42%), zaburzenia uczenia się (38%) oraz senność lub zmęczenie (37%)."
2) Niebezpieczne patogeny znalezione na dziecięcych maskach do twarzy, Cabrera, 2021 "Maski były skażone bakteriami, pasożytami i grzybami, w tym trzy niebezpiecznymi bakteriami chorobotwórczymi i wywołującymi zapalenie płuc".
3) Maski, fałszywe bezpieczeństwo i prawdziwe zagrożenia, Część 2: Drobnoustroje w maskach, Borowoj, 2020/2021 "Badania laboratoryjne zużytych masek pochodzących od 20 osób dojeżdżających do pracy pociągiem wykazały, że 11 z 20 badanych masek zawierało ponad 100 000 kolonii bakterii. Stwierdzono również obecność pleśni i drożdży. Trzy z masek zawierały ponad milion kolonii bakterii... Na zewnętrznych powierzchniach masek chirurgicznych stwierdzono wysoki poziom następujących mikroorganizmów, nawet w szpitalach, bardziej skoncentrowanych na zewnątrz masek niż w środowisku. Wśród bakterii dominowały Staphylococcus species (57%) i Pseudomonas spp (38%), a wśród grzybów Penicillium spp (39%) i Aspergillus spp. (31%)."
4) Wstępne doniesienie na temat odtlenienia wywołanego maską chirurgiczną podczas dużych zabiegów chirurgicznych, Beder, 2008 "Biorąc pod uwagę nasze wyniki, po pierwszej godzinie pracy tętno chirurga wzrasta, a SpO2 spada. Ta wczesna zmiana SpO2 może być spowodowana albo maską twarzową, albo stresem operacyjnym. Ponieważ bardzo mały spadek saturacji na tym poziomie, odzwierciedla duży spadek PaO2, nasze wyniki mogą mieć wartość kliniczną dla pracowników służby zdrowia i chirurgów."
5) Mandaty masek mogą wpływać na rozwój emocjonalny i intelektualny dziecka, Gillis, 2020 r. "Rzecz w tym, że nie wiemy na pewno, jaki może być tego efekt, a jaki nie. Wiemy natomiast, że dzieci, zwłaszcza we wczesnym dzieciństwie, używają ust jako części całej twarzy, aby zorientować się, co dzieje się wokół nich, jeśli chodzi o dorosłych i innych ludzi w ich otoczeniu, a także o ich emocje. Odgrywają one także rolę w rozwoju językowym... Gdy myślisz o niemowlęciu, w kontakcie z nim używasz części ust. Są one zainteresowane mimiką twarzy. Jeśli pomyślimy o tym, że ta część twarzy może być zasłonięta, istnieje możliwość, że może to mieć wpływ. Ale nie wiemy, bo to naprawdę bezprecedensowy okres. Zastanawiamy się, czy może to odgrywać jakąś rolę i jak możemy temu zapobiec, jeśli miałoby to wpływ na rozwój dziecka."
6) Bóle głowy i maska twarzowa N95 wśród pracowników służby zdrowia, Lim, 2006 "U pracowników służby zdrowia mogą wystąpić bóle głowy po zastosowaniu maski twarzowej N95".
7) Maximizing Fit for Cloth and Medical Procedure Masks to Improve Performance and Reduce SARS-CoV-2 Transmission and Exposure, 2021Brooks, 2021 r. "Chociaż stosowanie podwójnego maskowania lub wiązania i podwijania to dwie z wielu opcji, które mogą zoptymalizować dopasowanie i poprawić działanie maski w celu kontroli źródła i ochrony użytkownika, podwójne maskowanie może utrudniać oddychanie lub zasłaniać widzenie peryferyjne niektórym użytkownikom, a wiązanie i podwijanie może zmienić kształt maski w taki sposób, że nie zakrywa ona już w pełni nosa i ust osobom o większych twarzach."
8) Maski na twarz w erze COVID-19: Hipoteza zdrowotnaVainshelboim, 2021 "Wykazano, że noszenie masek na twarz ma istotne negatywne skutki fizjologiczne i psychologiczne. Obejmują one hipoksję, hiperkapnię, duszność, zwiększoną kwasowość i toksyczność, aktywację reakcji strachu i stresu, wzrost poziomu hormonów stresu, obniżenie odporności, zmęczenie, bóle głowy, spadek sprawności poznawczej, predyspozycje do chorób wirusowych i zakaźnych, przewlekły stres, lęk i depresję."
9) Badanie wykazało, że noszenie maski może narazić dzieci na kontakt z niebezpiecznymi poziomami dwutlenku węgla w ciągu zaledwie TRZECH MINUTShaheen/Daily Mail, 2021 r. "Europejskie badania wykazały, że dzieci noszące maski tylko przez kilka minut mogły być narażone na niebezpieczny poziom dwutlenku węgla... Czterdzieścioro pięcioro dzieci było narażonych na poziom dwutlenku węgla od trzech do dwunastu razy wyższy od zdrowego poziomu."
10) Ile dzieci musi umrzeć? Shilhavy, 2020 "Jak długo jeszcze rodzice będą maskować swoje dzieci, wyrządzając im wielką krzywdę, nawet z narażeniem życia? Dr Eric Nepute Louis poświęcił czas na nagranie wideo, które chciałby, aby wszyscy się nim podzielili, po tym jak 4-letnie dziecko jednego z jego pacjentów prawie zmarło z powodu bakteryjnego zakażenia płuc spowodowanego długotrwałym używaniem maski".
11) Lekarz ostrzega, że "wzrasta liczba bakteryjnych zapaleń płuc" spowodowanych noszeniem masek, Meehan, 2021 "Spotykam się z pacjentami, którzy mają wysypki na twarzy, infekcje grzybicze, infekcje bakteryjne. Doniesienia moich kolegów z całego świata sugerują, że wzrasta liczba bakteryjnych zapaleń płuc... Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ nieprzeszkoleni członkowie społeczeństwa wielokrotnie zakładają maski medyczne... w sposób niesterylny... Dochodzi do zakażenia. Zdejmują je z fotela samochodowego, z lusterka wstecznego, z kieszeni, z blatu kuchennego i ponownie zakładają maskę, która powinna być za każdym razem świeża i sterylna".
12) List otwarty lekarzy i pracowników służby zdrowia do wszystkich władz belgijskich i wszystkich belgijskich mediów, AIER, 2020 R. "Noszenie maski nie jest pozbawione skutków ubocznych. Niedobór tlenu (ból głowy, mdłości, zmęczenie, utrata koncentracji) pojawia się dość szybko, a efekt jest podobny do choroby wysokościowej. Codziennie spotykamy się z pacjentami skarżącymi się na bóle głowy, problemy z zatokami, problemy z oddychaniem i hiperwentylację spowodowane noszeniem masek. Ponadto nagromadzony CO2 prowadzi do toksycznego zakwaszenia organizmu, co wpływa na naszą odporność. Niektórzy eksperci ostrzegają nawet przed zwiększonym przenoszeniem wirusa w przypadku niewłaściwego stosowania maski."
13) Zasłony twarzy dla chorych na covid-19: od interwencji medycznej do praktyki społecznejPeters, 2020 r. "Obecnie nie ma bezpośrednich dowodów (z badań nad wirusem Covid19 i u zdrowych osób w społeczności) na skuteczność powszechnego maskowania zdrowych osób w społeczności w celu zapobiegania zakażeniom wirusami oddechowymi, w tym wirusem Covid19. W kilku szpitalach wykryto zakażenie górnych dróg oddechowych wirusami i bakteriami znajdującymi się na zewnętrznej stronie masek medycznych. Inne badania wykazały, że wilgotna maska jest pożywką dla (opornych na antybiotyki) bakterii i grzybów, które mogą osłabiać odporność wirusową błon śluzowych. Badania te zalecają stosowanie masek medycznych/chirurgicznych (zamiast bawełnianych masek domowej roboty), które są używane raz i wymieniane po kilku godzinach."
14) Maski na twarz dla ludności w czasie kryzysu wywołanego wirusem Covid-19, Lazzarino, 2020 r. "Dwa potencjalne efekty uboczne, które zostały już rozpoznane, to: (1) Noszenie maski twarzowej może dawać fałszywe poczucie bezpieczeństwa i sprawiać, że ludzie będą rzadziej przestrzegać innych środków kontroli zakażeń, w tym dystansu społecznego i mycia rąk. (2) Niewłaściwe używanie masek twarzowych: ludzie nie mogą dotykać swoich masek, muszą często zmieniać maski jednorazowe lub regularnie je myć, prawidłowo je utylizować i stosować inne środki zaradcze, w przeciwnym razie ryzyko dla nich i dla innych może wzrosnąć. Inne potencjalne skutki uboczne, które musimy rozważyć, to: (3) Jakość i głośność rozmowy między dwiema osobami noszącymi maski jest znacznie pogorszona i mogą one nieświadomie zbliżyć się do siebie. O ile można się nauczyć przeciwdziałać efektowi ubocznemu nr 1, o tyle ten efekt uboczny może być trudniejszy do zwalczenia. (4) Noszenie maski na twarzy powoduje, że wydychane powietrze dostaje się do oczu. Powoduje to nieprzyjemne uczucie i impuls do dotykania oczu. Jeśli masz zanieczyszczone ręce, sam się zarażasz".
15) Zanieczyszczenie wirusami oddechowymi zewnętrznej powierzchni masek medycznych używanych przez pracowników służby zdrowia w szpitalach, Chughtai, 2019 "Patogeny układu oddechowego znajdujące się na zewnętrznej powierzchni używanych masek medycznych mogą powodować samozakażenie. Ryzyko jest większe w przypadku dłuższego czasu używania maski (> 6 h) i częstszych kontaktów klinicznych. Protokoły dotyczące czasu używania masek powinny określać maksymalny czas nieprzerwanego używania i powinny uwzględniać wytyczne dla środowisk o dużym kontakcie z pacjentem."
16) Możliwość ponownego użycia masek twarzowych w czasie pandemii grypy, Bailar, 2006 "Po przeanalizowaniu wszystkich zeznań i innych otrzymanych informacji komisja doszła do wniosku, że obecnie nie ma prostego, niezawodnego sposobu na odkażenie tych urządzeń i umożliwienie ludziom bezpiecznego wielokrotnego korzystania z nich. Dostępnych jest stosunkowo niewiele danych na temat skuteczności tych urządzeń w walce z grypą nawet przy pierwszym użyciu. Nawet najlepszy aparat oddechowy lub maska niewiele ochronią osobę, która używa ich nieprawidłowo. Należy prowadzić intensywne badania, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób rozprzestrzenia się grypa, opracować lepsze maski i respiratory oraz ułatwić ich odkażanie. Wreszcie, stosowanie osłon na twarz jest tylko jedną z wielu strategii, które będą potrzebne do spowolnienia lub powstrzymania pandemii, a ludzie nie powinni angażować się w działania, które zwiększyłyby ich ryzyko narażenia na grypę tylko dlatego, że mają maskę lub respirator."
17) Wydalanie wirusów oddechowych podczas oddychania, kaszlu i mówieniaStelzer-Braid, 2009 "Próbki wydychanego aerozolu powstającego podczas kaszlu, rozmowy i oddychania pobrano od 50 osób przy użyciu nowej maski i przeanalizowano metodą PCR pod kątem dziewięciu wirusów oddechowych. Próbki wydychanego powietrza od podgrupy 10 osób, które uzyskały wynik pozytywny w badaniu PCR na obecność rinowirusa, zostały również zbadane metodą hodowli komórkowej na obecność tego wirusa. Spośród 50 osób, u 33 z objawami infekcji górnych dróg oddechowych, u 21 wykryto przynajmniej jednego wirusa metodą PCR, a u 17 bezobjawowych osób, u 4 wykryto wirusa metodą PCR. W sumie rinowirusy wykryto u 19 osób, grypę u 4 osób, parainfluenzę u 2 osób, a metapneumowirus ludzki u 1 osoby. U dwóch osób stwierdzono współzakażenie. Spośród 25 osób, u których śluz nosowy był dodatni pod względem obecności wirusa, ten sam typ wirusa wykryto w 12 próbkach oddechowych, 8 próbkach z rozmów i u 2 osób z kaszlu. W podzbiorze próbek wydychanych od 10 osób badanych metodą hodowlaną, zakaźny rinowirus wykryto u 2 osób."
18) [Wpływ maski chirurgicznej na sześciominutowy dystans marszu], Osoba, 2018 r. "Noszenie maski chirurgicznej istotnie i klinicznie modyfikuje duszność bez wpływu na dystans marszu".
19) Maski ochronne zmniejszają sprężystość, Science ORF, 2020 "Niemieccy naukowcy wykorzystali w swoim badaniu dwa rodzaje masek twarzowych - maski chirurgiczne i tzw. maski FFP2, które są używane głównie przez personel medyczny. Pomiary przeprowadzono za pomocą spiroergometrii, w której pacjenci, a w tym przypadku osoby badane, wykonują wysiłek fizyczny na rowerze stacjonarnym - tzw. ergometrze - lub na bieżni. Badani byli badani bez maski, z maskami chirurgicznymi i z maskami FFP2. Maski utrudniają zatem oddychanie, a zwłaszcza objętość i największą możliwą prędkość powietrza przy wydychaniu. Maksymalna możliwa do uzyskania siła na ergometrze była znacznie zmniejszona."
20) Noszenie masek jest jeszcze bardziej niezdrowe niż się spodziewano, przejście Coronoa, 2020 r. "Wiele z nich jest wykonanych z poliestru, a więc mamy problem z mikroplastikiem". Wiele masek na twarz zawierałoby poliester ze związkami chloru: "Jeśli mam maskę przed twarzą, to oczywiście wdycham bezpośrednio mikroplastik, a te substancje są znacznie bardziej toksyczne niż po połknięciu, ponieważ dostają się bezpośrednio do układu nerwowego" - kontynuuje Braungart.
21) Maskowanie dzieci: Tragiczne, nienaukowe i szkodliwe, Aleksander, 2021 r. "Dzieci nie zarażają się łatwo wirusem SARS-CoV-2 (bardzo niskie ryzyko), nie rozprzestrzeniają go na inne dzieci lub nauczycieli ani nie stanowią zagrożenia dla rodziców lub innych osób w domu. Jest to prawdą naukową. W rzadkich przypadkach, gdy dziecko zaraża się wirusem Covid, bardzo rzadko dochodzi do ciężkiej choroby lub śmierci dziecka. Maskowanie może przynieść pozytywne szkody dzieciom - podobnie jak niektórym dorosłym. Jednak analiza kosztów i korzyści jest zupełnie inna w przypadku dorosłych i dzieci - zwłaszcza młodszych. Niezależnie od argumentów przemawiających za zgodą dorosłych - dzieci nie powinny być zobowiązane do noszenia masek, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa Covid-19. Oczywiście zerowe ryzyko jest nieosiągalne - z maskami czy bez, szczepionkami, lekami, dystansem czy czymkolwiek innym, co może opracować medycyna lub narzucić agencja rządowa."
22) Niebezpieczeństwa związane z maskami, Aleksander, 2021 r. "Z tym jasnym wezwaniem zwracamy się w tym miejscu do innego niepokojącego problemu, jakim jest potencjalne niebezpieczeństwo związane z chlorem, poliestrem i mikroplastikowymi składnikami masek twarzowych (głównie chirurgicznych, ale także wszystkich masowo produkowanych masek), które stały się częścią naszego codziennego życia w związku z pandemią wirusa Covid-19. Mamy nadzieję, że osoby mające siłę przekonywania w rządzie wysłuchają tego apelu. Mamy nadzieję, że zostaną podjęte niezbędne decyzje w celu zmniejszenia ryzyka dla naszych społeczeństw."
23) 13-letnia osoba nosząca maskę umiera z niewytłumaczalnych powodów, Corona Transition, 2020 "Przypadek ten wywołuje w Niemczech nie tylko spekulacje na temat możliwego zatrucia dwutlenkiem węgla. Ponieważ uczennica "miała na sobie maskę ochronną, gdy nagle zasłabła i zmarła nieco później w szpitalu" - pisze Wochenblick.Editor's Review: Fakt, że prawie trzy tygodnie po śmierci dziewczyny nie podano przyczyny zgonu, jest rzeczywiście niezwykły. Zawartość dwutlenku węgla w powietrzu wynosi zazwyczaj około 0,04%. Od 4 procent pojawiają się pierwsze objawy hiperkapnii, czyli zatrucia dwutlenkiem węgla. Jeśli udział tego gazu wzrośnie do ponad 20 procent, istnieje ryzyko śmiertelnego zatrucia dwutlenkiem węgla. Nie odbywa się to jednak bez sygnałów alarmowych ze strony organizmu. Jak podaje portal medyczny netdoktor, są to "pocenie się, przyspieszony oddech, przyspieszone bicie serca, bóle głowy, dezorientacja, utrata przytomności". Nieprzytomność dziewczynki może więc wskazywać na takie zatrucie."
24) Śmiertelne wypadki uczniów skłaniają chińskie szkoły do zmiany zasad dotyczących masekto jest, 2020 "W kwietniu w prowincjach Zhejiang, Henan i Hunan odnotowano trzy przypadki nagłej śmierci sercowej uczniów podczas biegania na zajęciach gimnastycznych. Beijing Evening News odnotował, że wszyscy trzej uczniowie w chwili śmierci mieli na sobie maski, co wywołało krytyczną dyskusję na temat szkolnych zasad określających, kiedy uczniowie powinni nosić maski."
25) Blaylock: Maski na twarz stwarzają poważne zagrożenie dla zdrowia, 2020 "Jeśli chodzi o naukowe poparcie dla stosowania masek twarzowych, w niedawno przeprowadzonym starannym przeglądzie literatury, w którym przeanalizowano 17 najlepszych badań, stwierdzono, że: "W żadnym z badań nie stwierdzono jednoznacznego związku między stosowaniem masek/respiratorów a ochroną przed zakażeniem grypą".1   Należy pamiętać, że nie przeprowadzono żadnych badań, które wykazałyby, że maska płócienna lub maska N95 ma jakikolwiek wpływ na przenoszenie wirusa COVID-19. Dlatego wszelkie zalecenia muszą być oparte na badaniach dotyczących przenoszenia wirusa grypy. A, jak widać, nie ma jednoznacznych dowodów na skuteczność tych środków w kontrolowaniu przenoszenia wirusa grypy."
26) Wymóg posiadania maski jest odpowiedzialny za poważne szkody psychiczne i osłabienie układu odpornościowego., Coronoa Transition, 2020 “In fact, the mask has the potential to “trigger strong psychovegetative stress reactions via emerging aggression, which correlate significantly with the degree of stressful after-effects”. Prousa is not alone in her opinion. Several psychologists dealt with the mask problem — and most came to devastating results. Ignoring them would be fatal, according to Prousa.”
27) Fizjologiczny wpływ noszenia maski N95 podczas hemodializy jako zabezpieczenie przed SARS u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek, Kao, 2004 "Noszenie maski N95 przez 4 godziny podczas HD znacząco zmniejszało PaO2 i zwiększało działania niepożądane ze strony układu oddechowego u pacjentów z ESRD".
28) Czy maska zakrywająca usta i nos jest wolna od niepożądanych skutków ubocznych w codziennym użytkowaniu i potencjalnych zagrożeń? Kisieliński, 2021 "Zobiektywizowana ocena wykazała zmiany w fizjologii układu oddechowego u osób noszących maski z istotną korelacją O2 i zmęczenia (p < 0,05), klastrowego współwystępowania upośledzenia oddychania i O2 (67%), maskę N95 i filtr CO2 (82%), maska N95 i O2 spadek (72%), maska N95 i ból głowy (60%), upośledzenie oddychania i wzrost temperatury (88%), ale także wzrost temperatury i wilgoć (100%) pod maskami. Długotrwałe noszenie masek przez ogół społeczeństwa może prowadzić do istotnych skutków i konsekwencji w wielu dziedzinach medycyny.""Poniżej przedstawiono zmiany patofizjologiczne i subiektywne dolegliwości: 1) Zwiększenie stężenia dwutlenku węgla we krwi 2) Zwiększenie oporu oddechowego 3) Zmniejszenie nasycenia krwi tlenem 4) Zwiększenie częstości akcji serca 5) Zmniejszenie wydolności krążeniowo-oddechowej 6) Uczucie wyczerpania 7) Zwiększenie częstości oddechów 8) Trudności z oddychaniem i duszność 9) Ból głowy 10) Zawroty głowy 11) Uczucie wilgoci i gorąca 12) Senność (jakościowe deficyty neurologiczne) 13) Spadek percepcji empatii 14) Upośledzenie funkcji bariery skórnej z trądzikiem, świądem i zmianami skórnymi".
29) Czy maska na twarz N95 może powodować zawroty i bóle głowy? Ipek, 2021 r. "Po użyciu N95 stwierdzono alkalozę oddechową i hipokarbię. Ostra alkaloza oddechowa może powodować ból głowy, niepokój, drżenie, skurcze mięśni. W tym badaniu wykazano ilościowo, że objawy uczestników były spowodowane alkalozą oddechową i hipokarbią."
30) COVID-19 skłania zespół inżynierów do ponownego przemyślenia zwykłej maski twarzowej, Myers, 2020 r. "Ale filtrując te cząsteczki, maska utrudnia również oddychanie. Szacuje się, że maski N95 zmniejszają pobór tlenu od 5 do 20 procent. To bardzo dużo, nawet dla zdrowej osoby. Może to powodować zawroty głowy i światłowstręt. Długotrwałe noszenie maski może doprowadzić do uszkodzenia płuc. W przypadku pacjenta z niewydolnością oddechową może to nawet zagrażać jego życiu".
31) 70 lekarzy w liście otwartym do Bena Weytsa: Zniesienie obowiązku noszenia maski na ustach w szkole" - Belgia, World Today News, 2020 "W liście otwartym do flamandzkiego ministra edukacji Bena Weytsa (N-VA) 70 lekarzy prosi o zniesienie obowiązkowej maseczki na usta w szkole, zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów. Weyts nie zamierza zmieniać kursu. Lekarze proszą, aby minister Ben Weyts natychmiast zmienił swoją metodę pracy: nie wprowadzać obowiązku noszenia maseczki w szkole, a jedynie chronić grupę ryzyka i doradzać, aby osoby z ewentualnym profilem ryzyka skonsultowały się z lekarzem".
32) Maski na twarz stanowią zagrożenie dla niemowląt i małych dzieci podczas pandemii COVID-19, Zdrowie UC Davis, 2020 r. "Maski mogą stanowić zagrożenie zadławieniem dla małych dzieci. Ponadto, w zależności od rodzaju maski i jej dopasowania, dziecko może mieć problemy z oddychaniem. Jeśli tak się stanie, dziecko musi mieć możliwość jej zdjęcia" - mówi pediatra z UC Davis Lena van der List. "Dzieci w wieku poniżej 2 lat nie są w stanie w sposób pewny zdjąć maski i mogą się udusić. Dlatego maski nie powinny być rutynowo stosowane u małych dzieci... "Im młodsze dziecko, tym większe prawdopodobieństwo, że nie założy prawidłowo maski, sięgnie pod maskę i dotknie potencjalnie skażonej maski" - powiedział Dean Blumbergszef pediatrycznych chorób zakaźnych w Szpital dziecięcy UC Davis. "Oczywiście, zależy to od poziomu rozwoju danego dziecka. Myślę jednak, że maski nie przyniosą większych potencjalnych korzyści niż ryzyko aż do wieku nastoletniego".
33) Covid-19: Ważne potencjalne skutki uboczne noszenia masek twarzowych, o których powinniśmy pamiętać, Lazzarino, 2020 r. "Inne potencjalne skutki uboczne, które musimy wziąć pod uwagę, to: 1) Jakość i głośność rozmowy między osobami noszącymi maski jest znacznie pogorszona i mogą one nieświadomie zbliżyć się do siebie2) Noszenie maski powoduje, że wydychane powietrze dostaje się do oczu. Powoduje to impuls do dotykania oczu. 3) Jeśli masz zanieczyszczone ręce, sam się zarażasz, 4) Maski na twarz utrudniają oddychanie. Ponadto podczas każdego cyklu oddechowego wdychany jest ułamek wydychanego wcześniej dwutlenku węgla. Zjawiska te zwiększają częstotliwość i głębokość oddechów, a także mogą pogorszyć obciążenie wirusem Covid-19, jeżeli osoby zakażone noszące maski rozprzestrzeniają więcej skażonego powietrza. Może to również pogorszyć stan kliniczny osób zakażonych, jeżeli wzmożone oddychanie spowoduje przesunięcie ładunku wirusa w dół do płuc. 5) Skuteczność odporności wrodzonej zależy w dużym stopniu od ładunku wirusa. Jeśli maski określają wilgotne środowisko, w którym SARS-CoV-2 może pozostać aktywny ze względu na parę wodną stale dostarczaną przez oddychanie i przechwytywaną przez materiał maski, określają one wzrost ładunku wirusowego (poprzez ponowne wdychanie wydychanych wirusów) i dlatego mogą spowodować porażkę wrodzonej odporności i wzrost infekcji."
34) Ryzyko związane z używaniem maski na twarz N95 u osób z POChP, Kyung, 2020 r. "Spośród 97 uczestników badania 7 osób z POChP nie nosiło maski N95 przez cały czas trwania testu. Ta grupa, w której nie zastosowano maski, uzyskała wyższe wyniki w brytyjskiej zmodyfikowanej skali duszności Medical Research Council i niższe wartości FEV1 procent przewidywanych wartości niż w grupie skutecznie stosującej maskę. Zmodyfikowana skala duszności Medical Research Council uzyskała wynik ≥ 3 (iloraz szans 167, 95% CI 8,4 do >999,9; P = .008) lub FEV1 999,9; P = .001) był związany z ryzykiem nieużywania N95. Częstotliwość oddechów, nasycenie krwi tlenem i poziom wydychanego dwutlenku węgla również wykazywały istotne różnice przed i po zastosowaniu N95."
35) Maseczki są zbyt niebezpieczne dla dzieci poniżej 2 roku życia - ostrzega grupa medyczna, The Japan Times, 2020 r. "Dzieci poniżej 2 roku życia nie powinny nosić masek, ponieważ mogą one utrudniać oddychanie i zwiększać ryzyko zakrztuszenia się - stwierdziła grupa medyczna, wystosowując pilny apel do rodziców w momencie, gdy kraj powraca do normalnego funkcjonowania po kryzysie związanym z koronawirusem... Maski mogą utrudniać oddychanie, ponieważ niemowlęta mają wąskie drogi oddechowe, co zwiększa obciążenie ich serc - stwierdziło stowarzyszenie, dodając, że maski zwiększają również ryzyko udaru cieplnego."
36) Maseczki na twarz mogą być problematyczne i niebezpieczne dla zdrowia niektórych Kanadyjczyków: obrońcy, Spenser, 2020 "Maseczki do twarzy są niebezpieczne dla zdrowia niektórych Kanadyjczyków i problematyczne dla innych... Prezes i dyrektor generalny Asthma Canada, Vanessa Foran, powiedziała, że samo noszenie maski może spowodować ryzyko ataku astmy."
37) COVID-19 Maski są zbrodnią przeciwko ludzkości i znęcaniem się nad dziećmiGriesz-Brisson, 2020 "Oddech wydychanego przez nas powietrza bez wątpienia spowoduje niedobór tlenu i nagromadzenie dwutlenku węgla. Wiemy, że ludzki mózg jest bardzo wrażliwy na niedobór tlenu. Istnieją komórki nerwowe, na przykład w hipokampie, które nie mogą pozostać bez tlenu dłużej niż 3 minuty - nie są w stanie przeżyć. Ostre objawy ostrzegawcze to bóle głowy, senność, zawroty głowy, problemy z koncentracją, spowolnienie czasu reakcji - reakcje systemu poznawczego. Jednak w przypadku przewlekłego niedoboru tlenu wszystkie te objawy znikają, ponieważ człowiek się do tego przyzwyczaja. Ale sprawność pozostaje zaburzona, a niedostateczna ilość tlenu w mózgu nadal się pogłębia. Wiemy, że rozwój chorób neurodegeneracyjnych trwa od lat do dziesięcioleci. Jeśli dziś zapomnisz swój numer telefonu, to awaria w Twoim mózgu rozpoczęła się już 20-30 lat temu... Dziecko potrzebuje mózgu, aby się uczyć, a mózg potrzebuje tlenu, aby funkcjonować. Nie potrzeba do tego żadnych badań klinicznych. To jest prosta, niepodważalna fizjologia. Świadomy i celowy niedobór tlenu jest absolutnie zamierzonym zagrożeniem dla zdrowia i absolutnym przeciwwskazaniem medycznym."
38) Badanie pokazuje, jak maski szkodzą dzieciom, Mercola, 2021 r. "Dane z pierwszego rejestru, w którym rejestrowano doświadczenia dzieci związane z noszeniem masek, wskazują na problemy fizyczne, psychologiczne i behawioralne, w tym drażliwość, trudności z koncentracją i zaburzenia uczenia się.Od czasu zamknięcia szkół wiosną 2020 r. coraz więcej rodziców poszukuje dla swoich dzieci leczenia farmakologicznego zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD).Dowody z Wielkiej Brytanii pokazują, że szkoły nie są super roznosicielami, jak twierdzili urzędnicy służby zdrowia; zmierzone wskaźniki zakażeń w szkołach były takie same jak w społeczności, a nie wyższe.Duże randomizowane badanie kontrolowane wykazało, że noszenie masek nie ogranicza rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2."
39) Nowe badania wykazały, że maski szkodzą uczniom fizycznie, psychicznie i behawioralnieHall, 2021 r. https://www.researchsquare.com/article/rs-124394/v2 "Nowy badanieBadanie, w którym wzięło udział ponad 25 000 dzieci w wieku szkolnym, wykazało, że maski szkodzą dzieciom fizycznie, psychicznie i behawioralnie, ujawniając 24 różne problemy zdrowotne związane z noszeniem masek... Choć wyniki te są niepokojące, badanie wykazało również, że 29,7% dzieci doświadczyło duszności, 26,4% doświadczyło zawrotów głowy, a setki uczestników doświadczyło przyspieszonego oddechu, ucisku w klatce piersiowej, osłabienia i krótkotrwałego upośledzenia świadomości."
40) Ochronne maski twarzowe: Wpływ na stan utlenowania i tętna chirurgów jamy ustnej podczas zabiegu, Scarano, 2021 "U wszystkich 20 chirurgów stosujących FFP2 przykrytych maskami chirurgicznymi stwierdzono zmniejszenie stężenia tętniczego O2 Odnotowano wzrost saturacji z około 97,5% przed zabiegiem do 94% po zabiegu oraz wzrost częstości akcji serca. Odnotowano również duszność i światłowstręt/bóle głowy."
41) Wpływ masek chirurgicznych i masek FFP2/N95 na wydolność wysiłkową układu krążeniowo-oddechowegoFikenzer, 2020 "Wentylacja, wydolność wysiłkowa układu krążeniowo-oddechowego i komfort są zmniejszone przez maski chirurgiczne i silnie upośledzone przez maski twarzowe FFP2/N95 u zdrowych osób. Dane te są ważne dla zaleceń dotyczących noszenia masek twarzowych w pracy lub podczas wysiłku fizycznego."
42) Bóle głowy związane ze środkami ochrony osobistej - badanie przekrojowe wśród pracowników ochrony zdrowia podczas COVID-19, Ong, 2020 "U większości pracowników służby zdrowia występują bóle głowy związane z PPE de novo lub zaostrzenie wcześniej istniejących zaburzeń bólów głowy".
43) List otwarty lekarzy i pracowników służby zdrowia do wszystkich władz belgijskich i wszystkich belgijskich mediów, Amerykański Instytut Stresu, 2020 "Noszenie maski nie jest pozbawione skutków ubocznych. Niedobór tlenu (ból głowy, mdłości, zmęczenie, utrata koncentracji) pojawia się dość szybko, a efekt jest podobny do choroby wysokościowej. Codziennie spotykamy się z pacjentami skarżącymi się na bóle głowy, problemy z zatokami, problemy z oddychaniem i hiperwentylację spowodowane noszeniem masek. Ponadto nagromadzony CO2 prowadzi do toksycznego zakwaszenia organizmu, co wpływa na naszą odporność. Niektórzy eksperci ostrzegają nawet przed zwiększonym przenoszeniem wirusa w przypadku niewłaściwego stosowania maski."
44) Ekspert twierdzi, że ponowne używanie masek może zwiększyć ryzyko zakażenia koronawirusem, Laguipo, 2020 r. "Osoby postronne nie powinny nosić masek na twarzy, chyba że są chore lub jeśli pracownik służby zdrowia im to zalecił. "Dla przeciętnego członka społeczeństwa idącego ulicą nie jest to dobry pomysł" - powiedziała dr Harries. Nie będą jej nosić przez cały czas, zdejmą ją po powrocie do domu, odłożą na powierzchnię, której nie wyczyścili" - dodała. Ponadto dodała, że problemy behawioralne mogą zwiększać ryzyko zakażenia. Na przykład, ludzie wychodzą z domu i nie myją rąk, dotykają części maski lub twarzy i dochodzi do zakażenia".
45) Co się dzieje pod maskami? Wright, 2021 r. "Amerykanie mają dziś przeciętnie całkiem dobre dziąsła, przynajmniej w porównaniu z większością innych ludzi, zarówno w przeszłości, jak i obecnie. Mimo to nie myślimy wystarczająco dużo o zdrowiu jamy ustnej, czego dowodem jest niemal całkowity brak dyskusji na temat wpływu zamknięć i obowiązkowego maskowania na nasze usta."
46) Eksperymentalna ocena zawartości dwutlenku węgla we wdychanym powietrzu z maską lub bez maski u zdrowych dzieci - randomizowane badanie kliniczne, Wałach, 2021 r. "Badanie na dużą skalę W Niemczech badania niepożądanych skutków u rodziców i dzieci z wykorzystaniem danych dotyczących 25 930 dzieci wykazały, że 68% dzieci uczestniczących w badaniach miało problemy podczas noszenia osłon na nos i usta".
47) Dzieci w NM zmuszane są do noszenia masek podczas biegania w 100-stopniowym upale; rodzice podejmują walkę, Smith, 2021 "W skali kraju wskaźnik przeżywalności dzieci z COVID-19 wynosi 99,997%. W Nowym Meksyku tylko 0,7% przypadków dzieci z COVID-19 zakończyło się hospitalizacja. Jest oczywiste, że dzieci mają niezwykle niskie ryzyko ciężkiej choroby lub śmierci z COVID-19, a mandaty masek obciążają dzieci, co jest szkodliwe dla ich zdrowia i dobrego samopoczucia".
48) Health Canada wydaje zalecenie dotyczące jednorazowych masek z grafenem, CBC, 2021 "Health Canada odradza Kanadyjczykom stosowanie jednorazowych masek na twarz, które zawierają grafen. Health Canada wydał zawiadomienie w piątek i powiedział, że osoby noszące maski mogły wdychać grafen, pojedynczą warstwę atomów węgla. Maski zawierające toksyczne cząsteczki mogły być rozprowadzane w niektórych placówkach służby zdrowia."
49) COVID-19: Badanie skuteczności ryzyka wdychania mikroplastiku związanego z noszeniem masek, Li, 2021 Czy czy grafen jest bezpieczny?  "Noszenie masek znacznie zmniejsza ryzyko wdychania cząstek (np. granulowanych mikroplastików i nieznanych cząstek) nawet wtedy, gdy są one noszone bez przerwy przez 720 h. Noszenie masek chirurgicznych, bawełnianych, modnych i z węglem aktywnym wiąże się z większym ryzykiem wdychania mikroplastików włóknistych, podczas gdy wszystkie maski generalnie zmniejszają narażenie, gdy są używane przez zakładany czas (<4 h). Maska N95 stwarza mniejsze ryzyko wdychania mikroplastiku podobnego do włókien. Ponowne użycie masek po poddaniu ich różnym procesom wstępnej dezynfekcji może zwiększyć ryzyko wdychania cząstek (np. granulowanych mikroplastików) i mikroplastików włóknistych. Dezynfekcja ultrafioletowa ma stosunkowo słaby wpływ na wdychanie mikroplastiku włóknistego, dlatego może być zalecana jako proces obróbki masek wielokrotnego użytku, jeśli okaże się skuteczna z mikrobiologicznego punktu widzenia. Noszenie maski N95 zmniejsza ryzyko inhalacji mikroplastików typu kulistego o 25,5 raza w porównaniu z brakiem maski."
50) Producenci stosują grafen pochodzący z nanotechnologii w maskach do twarzy - teraz pojawiają się obawy dotyczące bezpieczeństwa, Maynard, 2021 r. "Wczesne obawy dotyczące grafenu były spowodowane wcześniejszymi badaniami nad inną formą węgla - nanorurki węglowe. Okazuje się, że niektóre formy tych podobnych do włókien materiałów mogą powodować poważne szkody w przypadku ich wdychania. W związku z tym naturalnym pytaniem, jakie nasuwa się po przeprowadzeniu badań w tym zakresie, jest to, czy z bliskim kuzynem nanorurek węglowych, grafenem, wiążą się podobne obawy. czynią je szkodliwymi (np. jest długi, cienki i trudny do usunięcia przez organizm), wszystko wskazuje na to, że materiał ten jest bezpieczniejszy od swoich nanorurkowych kuzynów. Ale bezpieczniejszy nie znaczy pewny. Obecne badania wskazują, że nie jest to materiał, który powinien być stosowany w miejscach, w których mógłby być wdychany, bez uprzedniego przeprowadzenia dużej liczby testów bezpieczeństwa... Ogólna zasada jest taka, że nanomateriały techniczne nie powinny być stosowane w produktach, w których mogłyby być przypadkowo wdychane i dotrzeć do wrażliwych dolnych partii płuc."
51) Maskowanie małych dzieci w szkole szkodzi przyswajaniu języka, Walsh, 2021 "Jest to ważne, ponieważ dzieci i/lub uczniowie nie mają takiej samej zdolności mowy i języka jak dorośli - nie są tak samo sprawni, a możliwość zobaczenia twarzy, a zwłaszcza ust, ma kluczowe znaczenie w procesie przyswajania języka, w którym dzieci i/lub uczniowie uczestniczą przez cały czas. Co więcej, możliwość zobaczenia ust jest nie tylko niezbędna do komunikacji, ale także do rozwoju mózgu. "Badania wykazują, że do czwartego roku życia dzieci z rodzin o niskich dochodach usłyszą o 30 milionów słów mniej niż ich zamożniejsi koledzy, którzy mają więcej czasu spędzonego z opiekunami". (https://news.stanford.edu/news/2014/november/language-toddlers-fernald-110514.html)."
52) Niebezpieczne patogeny znalezione na dziecięcych maskach do twarzy, "Racjonalny grunt", 2021 "Grupa rodziców z Gainesville w stanie Floryda wysłała 6 masek do laboratorium na Uniwersytecie Florydy z prośbą o analizę zanieczyszczeń znajdujących się na maskach po ich założeniu. Otrzymany raport wykazał, że pięć masek było zanieczyszczonych bakteriami, pasożytami i grzybami, w tym trzy niebezpiecznymi bakteriami chorobotwórczymi i wywołującymi zapalenie płuc. Chociaż test jest w stanie wykryć wirusy, w tym SARS-CoV-2, na jednej masce znaleziono tylko jednego wirusa (alcelaphine herpesvirus 1)... Połowa masek była skażona jednym lub więcej szczepami bakterii wywołujących zapalenie płuc. Jedna trzecia masek była skażona jednym lub kilkoma szczepami bakterii wywołujących zapalenie opon mózgowych. Jedna trzecia masek była skażona niebezpiecznymi, opornymi na antybiotyki patogenami bakteryjnymi. Ponadto zidentyfikowano mniej niebezpieczne patogeny, w tym patogeny, które mogą powodować gorączkę, wrzody, trądzik, infekcje drożdżakowe, anginę, choroby przyzębia, gorączkę plamistą Gór Skalistych i inne."
53) Zapalenie skóry wywołane obowiązkowymi maskami na twarzy w czasie pandemii SARS-CoV-2: dane z 550 pracowników służby zdrowia i pracowników spoza służby zdrowia w Niemczech, Niesert, 2021 r. "Czas noszenia masek miał istotny wpływ na częstość występowania objawów (p < 0,001). Nadwrażliwość typu IV była istotnie bardziej prawdopodobna u uczestników z objawami w porównaniu z tymi bez objawów (p = 0,001), podczas gdy nie zaobserwowano wzrostu liczby objawów u uczestników z diatezą atopową. Pracownicy służby zdrowia stosowali produkty do pielęgnacji skóry twarzy istotnie częściej niż osoby niebędące pracownikami służby zdrowia (p = 0,001)."
54) Wpływ noszenia masek twarzowych na stężenie dwutlenku węgla w strefie oddychania, AAQR/Geiss, 2020 "Wykryte stężenia dwutlenku węgla wahały się od 2150 ± 192 do 2875 ± 323 ppm. Stężenia dwutlenku węgla bez maski wahały się w granicach 500-900 ppm. Wykonywanie pracy biurowej i stanie w miejscu na bieżni powodowało stężenie dwutlenku węgla wynoszące około 2200 ppm. Niewielki wzrost można było zaobserwować podczas chodzenia z prędkością 3 km h-1 (tempo spaceru rekreacyjnego)... Stężenia w wykrytym zakresie mogą powodować niepożądane objawy, takie jak zmęczenie, ból głowy i utrata koncentracji."
55) Maski chirurgiczne jako źródło zakażenia bakteryjnego podczas zabiegów operacyjnych, Zhiqing, 2018 "Źródłem skażenia bakteryjnego w SM była raczej powierzchnia ciała chirurgów niż środowisko sali operacyjnej. Ponadto zalecamy, aby chirurdzy zmieniali maski po każdej operacji, szczególnie tej trwającej dłużej niż 2 godziny."
56) Szkody wyrządzone przez maskowanie dzieci mogą być nieodwracalneHussey, 2021 r. "Kiedy przez rok otaczamy dzieci osobami noszącymi maski, czy nie upośledzamy rozpoznawania kodu kreskowego twarzy w okresie gorącego rozwoju neuronalnego, narażając tym samym pełny rozwój FFA na ryzyko? Czy wymóg separacji od innych, ograniczający interakcje społeczne, zwiększa potencjalne konsekwencje, tak jak może to mieć miejsce w autyzmie? Kiedy możemy być pewni, że nie będziemy zakłócać dopływu bodźców wzrokowych do neuronów wzrokowych rozpoznających twarz, aby nie zakłócać rozwoju mózgu? Na jak długi czas ingerencji w bodźce możemy pozwolić bez konsekwencji? To wszystko są pytania, na które obecnie nie ma odpowiedzi - nie wiemy. Niestety, z badań naukowych wynika, że jeśli zaburzymy rozwój mózgu w zakresie rozpoznawania twarzy, możemy nie dysponować terapiami, które pozwoliłyby cofnąć wszystko, co zrobiliśmy."
57) Maski mogą być morderstwem, Grossman, 2021 "Noszenie masek może dać agresorowi poczucie anonimowości, a jednocześnie odczłowieczyć ofiarę. To uniemożliwia empatię, wzmacnia przemoc i prowadzi do morderstwa". Maskowanie pomaga pozbyć się empatii i współczucia, pozwalając innym na popełnianie na zamaskowanej osobie niewypowiedzianych czynów".
58) Nauczycielka z londyńskiego liceum nazywa maski na twarz "okropną i niewybaczalną formą znęcania się nad dziećmi, Butler, 2020 r. "W swoim e-mailu Farquharson nazwał kampanię na rzecz wprowadzenia przepisów dotyczących noszenia masek "haniebną farsą, szaradą, aktem teatru politycznego", w którym bardziej chodzi o wymuszenie "posłuszeństwa i zgodności" niż o zdrowie publiczne. Przyrównał również noszenie masek przez dzieci do "mimowolnego samookaleczenia", nazywając to "okropną i niewybaczalną formą znęcania się nad dziećmi i przemocy fizycznej".
59) Doradca rządu brytyjskiego przyznaje, że maski to tylko "koce ratunkowe", które praktycznie nic nie robią, ZeroHedge, 2021 "Rząd brytyjski ogłasza dziś "Dzień Wolności", który jest wszystko opróczProfesor zauważył, że "aerozole wydostają się przez maski i sprawiają, że maska staje się nieskuteczna", dodając: "Społeczeństwo domagało się, aby coś zrobić, dostało maski, które są tylko kocem ratunkowym. Ale teraz to się utrwaliło, a my utrwalamy złe zachowania (...) Na całym świecie można przyjrzeć się nakazom stosowania masek i nałożyć je na wskaźniki infekcji, nie widać, aby nakaz stosowania masek miał jakikolwiek wpływ" - zauważył Axon, dodając, że "najlepszą rzeczą, jaką można powiedzieć o jakiejkolwiek masce, jest to, że jakikolwiek pozytywny efekt jej działania jest zbyt mały, aby go zmierzyć".
60) Maski, fałszywe bezpieczeństwo i prawdziwe zagrożenia, Część 1: Cząstki stałe w maskach kruchych i wrażliwość płuc, Borowoj, 2020 r. "Personel chirurgiczny jest przeszkolony, aby nigdy nie dotykać żadnej części maski, z wyjątkiem pętli i mostka nosowego. W przeciwnym razie maskę uważa się za bezużyteczną i należy ją wymienić. Personel chirurgiczny jest ściśle przeszkolony, aby nie dotykać swoich masek w inny sposób. Można jednak zaobserwować, że zwykli ludzie dotykają różnych części swoich masek. Na powyższych zdjęciach widać, że nawet maski dopiero co wyjęte z opakowania producenta zawierają cząstki i włókna, których wdychanie nie byłoby optymalne... Dalsze badania powinny dotyczyć reakcji makrofagów oraz innych czynników immunologicznych, zapalnych i fibroblastów na takie wdychane cząstki pochodzące z masek twarzowych. Jeśli maski nadal będą stosowane na szeroką skalę, to setki milionów ludzi może codziennie wdychać włókna z masek oraz zanieczyszczenia środowiskowe i biologiczne. Powinno to być niepokojące dla lekarzy i epidemiologów znających się na zagrożeniach zawodowych."
61) Maski medyczne, Desai, 2020 r. "Maski na twarz powinny być używane tylko przez osoby, które mają objawy infekcji dróg oddechowych, takie jak kaszel, kichanie lub, w niektórych przypadkach, gorączka. Maski na twarz powinny być również noszone przez pracowników służby zdrowia, osoby opiekujące się osobami z infekcjami dróg oddechowych lub pozostające z nimi w bliskim kontakcie, a także zgodnie z zaleceniami lekarza. Maski na twarz nie powinny być noszone przez osoby zdrowe w celu ochrony przed zakażeniem układu oddechowego, ponieważ nie ma dowodów wskazujących na to, że maski na twarz noszone przez osoby zdrowe skutecznie zapobiegają zachorowaniu."
Telegram
Twitter
Drukuj
E-mail:
Raport TrozziegoChcemy zapewnić Ci najlepsze zasoby i zapraszamy do zapisania się do naszego biuletynu e-mailowego.

Dowiedz się jako pierwszy, gdy dr Trozzi opublikuje nowy film lub artykuł. Dołączenie do naszego biuletynu e-mail jest bezpłatne, a ustawienia powiadomień można zmienić w dowolnym momencie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA ImageZmiana obrazu

pl_PLPolski