Ponad 400 badań dotyczących niepowodzeń obowiązkowych interwencji Covid

Ogromna liczba dowodów (porównawcze badania naukowe oraz wysokiej jakości dowody i raporty uznane za istotne dla tej analizy) pokazuje, że blokady COVID-19, polityka schronienia w miejscu zamieszkania, maski, zamykanie szkół i nakaz stosowania masek nie spełniły swojego zadania, jakim było ograniczenie transmisji lub zmniejszenie liczby zgonów. Te restrykcyjne polityki były nieskuteczne i okazały się druzgocącą porażką, powodując ogromne szkody, zwłaszcza dla biedniejszych i bezbronnych członków społeczeństwa. 

Prawie wszystkie rządy podjęły próby wprowadzenia obowiązkowych środków kontroli wirusa, ale żaden rząd nie może pochwalić się sukcesem. Badania wykazały, że maski, blokady i zamykanie szkół nie miały zauważalnego wpływu na rozwój wirusa. 

Bendavid zgłosił "w ramach tej analizy nie ma dowodów na to, że bardziej restrykcyjne interwencje niefarmakologiczne ("lockdowns") przyczyniły się w znacznym stopniu do wygięcia krzywej nowych przypadków w Anglii, Francji, Niemczech, Iranie, Włoszech, Holandii, Hiszpanii lub Stanach Zjednoczonych na początku 2020 roku". Wiemy o tym od bardzo dawna, ale rządy nadal się dwoją i troją, powodując nieszczęścia ludzi, których skutki będą prawdopodobnie wymagały dziesięcioleci lub więcej, aby je naprawić. 

Korzyści płynące z blokad i ograniczeń społecznych były następujące całkowicie przesadzone a szkody wyrządzone naszym społeczeństwom i dzieciom były poważne:. szkody dla dzieciNierozpoznana choroba, która w przyszłości będzie skutkować nadmierną śmiertelnością, depresja, lęk, myśli samobójcze w naszej młodzieży, przedawkowania narkotyków i samobójstw spowodowanych polityką zamykania zakładów, miażdżącej izolacji spowodowanej zamykaniem zakładów, szkody psychologicznekrajowe i znęcanie się nad dziećmi, wykorzystywanie seksualne dzieciutrata miejsc pracy i przedsiębiorstw i niszczycielskie skutki, a także ogromna liczba zgonów . od zamknięć które będą miały duży wpływ na kobiety i mniejszości

Teraz znów słyszymy szepty o nowych blokadach w odpowiedzi na Wariant Omicron które, według moich szacunków, będą prawdopodobnie zakaźne, ale nie bardziej śmiertelne.

Jak do tego doszło? Wiedzieliśmy, że nigdy nie uda nam się wyeliminować tego mutującego wirusa (który jest rezerwuarem zwierzęcym) za pomocą blokad i że prawdopodobnie stanie się on endemiczny, tak jak inne krążące koronawirusy przeziębienia. Kiedy wiedzieliśmy, że optymalne jest podejście oparte na stratyfikacji ryzyka w zależności od wieku (ukierunkowana ochrona, zgodnie z Deklaracją z Great Barrington), a nie polityka carte blanche, kiedy mieliśmy dowody na 1000-krotną różnicę w ryzyku śmierci między dzieckiem a osobą starszą. Wiedzieliśmy o sile działania i sukcesie wczesne ambulatoryjne leczenie ambulatoryjne w zmniejszaniu ryzyka hospitalizacji i zgonu u osób w trudnej sytuacji.

Bardzo wcześnie stało się jasne, że Zespoły Zadaniowe, doradcy medyczni i decydenci nie czytali dowodów, nie byli na bieżąco z nauką i danymi, nie rozumieli dowodów, nie "rozumieli" dowodów i byli zaślepieni nauką, często kierując się własnymi uprzedzeniami, stronniczością, arogancją i ego. Pozostają w czystym akademickim niechlujstwie i lenistwie. Było jasne, że reakcja nie dotyczyła zdrowia publicznego. Od samego początku była to reakcja polityczna, która trwa do dziś. 

ostatnie badanie (pre-print) oddaje istotę i katastrofę społeczeństwa zamkniętego i wydrążania naszych dzieci, analizując sposób uczenia się dzieci (w wieku od 3 miesięcy do 3 lat) i stwierdzając we wszystkich miarach, że "dzieci urodzone w czasie pandemii mają znacznie obniżone zdolności werbalne, motoryczne i ogólne zdolności poznawcze w porównaniu z dziećmi urodzonymi przed pandemią". Naukowcy stwierdzili również, że "najbardziej ucierpieli mężczyźni i dzieci z rodzin o niższym statusie społeczno-ekonomicznym". Wyniki podkreślają, że nawet przy braku bezpośredniego zakażenia SARS-CoV-2 i choroby COVID-19, zmiany środowiskowe związane z pandemią COVID-19 znacząco i negatywnie wpływają na rozwój niemowląt i dzieci."

Być może Donald Luskin z Wall Street Journal najlepiej oddaje to, czego jesteśmy świadkami od początku tych nienaukowych blokad i zamykania szkół: "Sześć miesięcy po wybuchu pandemii wirusa Covid-19 Stany Zjednoczone przeprowadziły dwa eksperymenty na dużą skalę w dziedzinie zdrowia publicznego - po pierwsze, w marcu i kwietniu, zamknięcie gospodarki w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa, a po drugie, od połowy kwietnia, ponowne otwarcie gospodarki. Są już wyniki. Choć może to być sprzeczne z intuicją, analiza statystyczna pokazuje, że zamknięcie gospodarki nie powstrzymało rozprzestrzeniania się choroby, a jej ponowne otwarcie nie wyzwoliło drugiej fali zakażeń."

Strona Centrum Kontroli Chorób Kolumbii Brytyjskiej (BCCDC) wydało we wrześniu 2020 r. pełne sprawozdanie na temat wpływu zamknięcia szkół na dzieci i stwierdziło, że "i) dzieci stanowią niewielki odsetek zdiagnozowanych przypadków COVID-19, chorują rzadziej, a śmiertelność jest rzadka ii) dzieci nie wydają się być głównym źródłem przenoszenia SARS-CoV-2 w gospodarstwach domowych lub szkołach, co jest zgodne na całym świecie iii) istnieją istotne różnice między sposobami przenoszenia grypy i SARS-CoV-2. Zamykanie szkół może być mniej skutecznym środkiem zapobiegawczym w przypadku COVID-19 iv) zamykanie szkół może mieć poważne i niezamierzone konsekwencje dla dzieci i młodzieży v) zamykanie szkół przyczynia się do większego stresu w rodzinie, zwłaszcza dla kobiet opiekujących się dziećmi, podczas gdy rodziny godzą opiekę nad dziećmi i naukę w domu z wymaganiami związanymi z zatrudnieniem vi) w czasie pandemii COVID może wzrastać przemoc w rodzinie, a zamykanie szkół i ośrodków opieki nad dziećmi może stworzyć lukę w sieci bezpieczeństwa dla dzieci, które są narażone na maltretowanie i zaniedbywanie."

Teraz takie kraje jak Austria (listopad 2021) ponownie wkroczyły w świat obłędu blokad, a Australia im w tym dorównuje. Ilustracją fałszywej potrzeby tych nieprzemyślanych działań jest fakt, że są one podejmowane w obliczu wyraźnych dowodów naukowych wskazujących na to, że podczas wcześniejszych rygorystycznych blokad społecznych, blokad szkół, nakazów masek i dodatkowych ograniczeń społecznych liczba pozytywnych przypadków wzrosła!

Obecnie reakcja na pandemię ma charakter czysto polityczny.

Poniżej przedstawiono całość materiału dowodowego (dostępne badania porównawcze i dowody wysokiego poziomu, raporty i dyskusje) na temat blokad COVID-19, masek, zamykania szkół i nakazów stosowania masek. Nie ma jednoznacznych dowodów na poparcie twierdzeń, że którykolwiek z tych środków restrykcyjnych przyczynił się do zmniejszenia transmisji wirusa lub liczby zgonów. Blokady były nieskuteczne, zamykanie szkół było nieskuteczne, nakazy stosowania masek były nieskuteczne, a same maski były i są nieskuteczne i szkodliwe. 

Tabela 1: Dowody wskazujące, że COVID-19 zamykanie szkół, stosowanie masek na twarz, zamykanie szkół i nakazy stosowania masek były w dużej mierze nieskuteczne i spowodowały miażdżące szkody

Tytuł badania/raportu, autor i rok publikacji oraz interaktywne łącze urlNajważniejsze wyniki badań/informacji o dowodach
LOCKDOWNS
1) Wpływ blokady na przenoszenie wirusa Sars-CoV-2 - dowody z północnej Jutlandii, Kepp, 2021"Analiza pokazuje, że chociaż poziom zakażeń spadł, stało się to zanim zamknięcie stało się skuteczne, a liczba zakażeń spadła również w sąsiednich gminach bez mandatów... bezpośrednie przeniesienie na sąsiednie gminy lub jednoczesne masowe testy nie wyjaśniają tego... dane sugerują, że skuteczny nadzór nad zakażeniami i dobrowolne przestrzeganie przepisów sprawiają, że pełne zamknięcia nie są konieczne."
2) Analiza na poziomie kraju, mierząca wpływ działań rządowych, gotowości kraju i czynników społeczno-ekonomicznych na śmiertelność z powodu COVID-19 i związane z nią wyniki zdrowotne., Chaudhry, 2020"Analiza została przeprowadzona w celu oceny wpływu czasu i rodzaju podjętej krajowej polityki zdrowotnej/działań na śmiertelność z powodu COVID-19 i związane z tym wyniki zdrowotne...niski poziom gotowości krajowej, skala testowania i charakterystyka populacji były związane ze zwiększonym krajowym obciążeniem przypadkami i ogólną śmiertelnością.... w naszej analizie, pełne blokady i szeroko zakrojone testowanie COVID-19 nie były związane ze zmniejszeniem liczby krytycznych przypadków lub ogólnej śmiertelności".
3) Polityka pełnego zamknięcia w krajach Europy Zachodniej nie ma widocznego wpływu na epidemię COVID-19Meunier, 2020 r."Ekstrapolując tendencje wzrostu zachorowań sprzed wprowadzenia blokady, przedstawiamy szacunkowe dane dotyczące liczby zgonów w przypadku braku jakiejkolwiek polityki blokady i wykazujemy, że strategie te mogły nie uratować żadnego życia w Europie Zachodniej. Pokazujemy również, że kraje sąsiednie stosujące mniej restrykcyjne środki dystansu społecznego (w przeciwieństwie do wymuszonego przez policję zamknięcia domu) doświadczają bardzo podobnej ewolucji epidemii w czasie."
4) Wpływ interwencji niefarmakologicznych na COVID-19: Opowieść o trzech modelach, Chin, 2020 r."Wnioskowanie na temat efektów NPI jest niepoprawne i bardzo wrażliwe na specyfikację modelu. Deklarowane korzyści z zamknięcia wydają się grubo przesadzone."
5) Ocena wpływu obowiązkowego pozostawania w domu i zamykania firm na rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19, Bendavid, 2020"Oceniając wpływ obowiązkowego pozostawania w domu i zamykania firm na rozprzestrzenianie się COVID-19... nie znajdujemy znaczących korzyści w zakresie wzrostu liczby zachorowań w przypadku bardziej restrykcyjnych NPI. Podobne ograniczenie wzrostu liczby zachorowań można osiągnąć za pomocą mniej restrykcyjnych interwencji.""Po odjęciu efektów epidemii i lrNPI nie stwierdzamy wyraźnego, istotnego korzystnego wpływu mrNPI na wzrost liczby zachorowań w żadnym kraju.""W ramach tej analizy nie ma dowodów na to, że bardziej restrykcyjne interwencje niefarmakologiczne ("blokady") przyczyniły się w znacznym stopniu do wygięcia krzywej nowych zachorowań w Anglii, Francji, Niemczech, Iranie, Włoszech, Holandii, Hiszpanii lub Stanach Zjednoczonych na początku 2020 r.".
6) Wpływ zamknięcia szkół na śmiertelność z powodu choroby koronawirusowej w 2019 r.: stare i nowe prognozy, Ryż, 2020 r."W związku z tym stwierdzamy, że nieco sprzeczne z intuicją wyniki, zgodnie z którymi zamknięcie szkół prowadzi do większej liczby zgonów, są konsekwencją dodania pewnych interwencji, które tłumią pierwszą falę zakażeń, oraz braku priorytetowego traktowania ochrony osób najbardziej narażonych na zakażenie. Prowadzi to do drugiej fali zakażeń, która może spowodować więcej zgonów, ale w późniejszym czasie. Dalsze blokady doprowadziłyby do powtarzającej się serii fal infekcji, chyba że odporność stada zostałaby osiągnięta dzięki szczepieniom, czego nie uwzględniono w modelu. Podobny wynik uzyskuje się w niektórych scenariuszach uwzględniających ogólny dystans społeczny. Na przykład dodanie ogólnego dystansu społecznego do izolacji przypadków i kwarantanny domowej również silnie wiązało się ze stłumieniem zakażenia w okresie interwencji, ale następnie wystąpiła druga fala, która w rzeczywistości dotyczy większego szczytowego zapotrzebowania na łóżka na oddziałach intensywnej terapii niż w przypadku równoważnego scenariusza bez ogólnego dystansu społecznego."
7) Polityka dotycząca pozostawania w domu jest przypadkiem wyjątkowego błędu: internetowe badanie ekologiczne, Savaris, 2021"Aby ocenić związek między przebywaniem w domu (%) a zmniejszeniem/zwiększeniem liczby zgonów z powodu COVID-19 w kilku regionach świata... Dzięki naszym wynikom nie byliśmy w stanie wyjaśnić, czy śmiertelność z powodu COVID-19 jest zmniejszona przez przebywanie w domu w ~ 98% porównań po tygodniach epidemiologicznych od 9 do 34.""Nie byliśmy w stanie wyjaśnić zróżnicowania liczby zgonów/milion w różnych regionach świata przez izolację społeczną, tutaj analizowaną jako różnice w przebywaniu w domu, w porównaniu z wartością wyjściową. W restrykcyjne oraz globalny tylko 3% i 1,6% porównań różniło się istotnie".
8) Czy niemiecka blokada sieci Corona była konieczna? Kuhbandner, 2020 r."Oficjalne dane niemieckiej agencji RKI sugerują, że rozprzestrzenianie się wirusa koronawirusów w Niemczech postępowało samoistnie, zanim jeszcze jakiekolwiek interwencje stały się skuteczne. Sugeruje się kilka powodów takiego autonomicznego spadku. Jednym z nich jest to, że różnice w podatności i zachowaniu gospodarza mogą skutkować odpornością stada przy stosunkowo niskim poziomie rozpowszechnienia. Uwzględnienie indywidualnych różnic w podatności lub narażeniu na koronawirusa daje maksymalną liczbę od 17% do 20% populacji, która musi zostać zakażona, aby osiągnąć odporność stada - szacunek ten jest empirycznie potwierdzony przez kohortę statku wycieczkowego Diamond Princess. Innym powodem jest to, że sezonowość może również odgrywać ważną rolę w rozpraszaniu."
9) Pierwszy przegląd literatury: Blokady miały tylko niewielki wpływ na COVID-19, Herby, 2021 r."Blokady miały tylko niewielki wpływ na COVID-19...W badaniach, w których rozróżnia się te dwa rodzaje zmian zachowań, stwierdza się, że średnio obowiązkowe zmiany zachowań stanowią jedynie 9% (mediana: 0%) całkowitego wpływu na wzrost pandemii wynikającego ze zmian zachowań. Pozostałe 91% (mediana: 100%) efektu wynikało z dobrowolnych zmian zachowań." 
10) Trajektoria epidemii COVID-19 w Europie, Kolombo, 2020 r."Pokazujemy, że złagodzenie założenia o jednorodności w celu dopuszczenia indywidualnej zmienności w podatności lub łączności daje model, który lepiej pasuje do danych i dokładniej przewiduje śmiertelność na 14 dni naprzód. Dopuszczenie heterogeniczności obniża szacunkową liczbę "alternatywnych" zgonów, które wystąpiłyby, gdyby nie podjęto interwencji, z 3,2 miliona do 262 000, co sugeruje, że większość spowolnienia i odwrócenia tendencji do umieralności z powodu COVID-19 można wyjaśnić budową odporności stada."
11) Modelowanie strategii dystansu społecznego w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się SARS-CoV2 w Izraelu - analiza kosztów i korzyści, Shlomai, 2020 r."Blokada narodowa ma umiarkowaną przewagę w ratowaniu życia, przy ogromnych kosztach i możliwych przytłaczających skutkach ekonomicznych".
12) Blokady i zamknięcia kontra COVID - 19: COVID wygrywa, Bhalla, 2020"Jak już podkreślaliśmy, najwłaściwszym testem jest bezpośrednie badanie przypadków zamknięcia. Ten bezpośredni test to test "przed i po", tzn. porównanie tego, co się wydarzyło po wprowadzeniu blokady, z tym, co by się wydarzyło. Tylko w 15 ze 147 krajów blokada "zadziałała", obniżając liczbę zakażeń; w ponad stu krajach szacunki zakażeń po wprowadzeniu blokady były ponad trzykrotnie wyższe niż w scenariuszu alternatywnym. Nie jest to dowód na sukces - jest to raczej dowód na monumentalną porażkę polityki blokad... "Sprawdzamy również, w sposób dość szczegółowy, hipotezę, że wczesne blokady i bardziej rygorystyczne blokady były skuteczne w powstrzymywaniu wirusa. Uzyskane wyniki potwierdzają wniosek przeciwny: późniejsze blokady okazały się lepsze, a mniej rygorystyczne blokady przyniosły lepsze rezultaty." "Po raz pierwszy w historii ludzkości blokady zostały wykorzystane jako strategia przeciwdziałania wirusowi. Podczas gdy dotychczasowa konwencjonalna mądrość głosiła, że blokady były skuteczne (od łagodnych do spektakularnych), nie znaleźliśmy ani jednego dowodu potwierdzającego to twierdzenie."
13) Fale SARS-CoV-2 w Europie: Rozwiązanie oparte na 2-warstwowym modelu SEIRS, Dżaparidze, 2020 r."Stwierdzono, że 180-dniowa obowiązkowa izolacja osób zdrowych w wieku <60 lat (tj. zamknięte szkoły i miejsca pracy) powoduje więcej zgonów końcowych... Obowiązkowa izolacja spowodowała szkody ekonomiczne, a ponieważ te wymuszone izolacje były nieoptymalne, mimowolnie zwiększyły ryzyko szkód związanych z chorobą Covid-19".
14) Blokady narzucone przez rząd nie zmniejszają liczby zgonów spowodowanych wirusem Covid-19: implikacje dla oceny rygorystycznej reakcji Nowej ZelandiiGibson, 2020 r."Blokady nie zmniejszają liczby zgonów spowodowanych przez Covid-19. Wzorzec ten jest widoczny w każdym dniu, w którym w Nowej Zelandii podejmowano kluczowe decyzje dotyczące blokad. Widoczna nieskuteczność blokad sugeruje, że Nowa Zelandia poniosła duże koszty ekonomiczne w zamian za niewielkie korzyści w postaci uratowanych istnień ludzkich."
15) Czy blokada zadziałała? Porównanie między krajami dokonane przez ekonomistęBjørnskov, 2020"Blokady w większości krajów zachodnich wpędziły świat w najpoważniejszą recesję od czasów II wojny światowej i najszybciej rozwijającą się recesję, jaką kiedykolwiek zaobserwowano w dojrzałych gospodarkach rynkowych. Spowodowały one również erozję praw podstawowych i podziału władzy w dużej części świata, ponieważ zarówno reżimy demokratyczne, jak i autokratyczne nadużywały swoich uprawnień w zakresie stanów nadzwyczajnych i ignorowały konstytucyjne ograniczenia w kształtowaniu polityki (Bjørnskov i Voigt, 2020). Dlatego ważne jest, aby ocenić, czy i w jakim stopniu blokady zadziałały zgodnie z oficjalnymi założeniami: aby zahamować rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 i zapobiec zgonom z nim związanym. Porównując śmiertelność tygodniową w 24 krajach europejskich, wyniki niniejszej pracy sugerują, że bardziej rygorystyczna polityka blokad nie wiązała się z niższą śmiertelnością. Innymi słowy, blokady nie przyniosły zamierzonych efektów."
16) Inferring UK COVID-19 fatal infection trajectories from daily mortality data: were infections already in decline before the UK lockdowns? Drewno, 2020 r."Bayesowskie podejście do odwróconego problemu zastosowane do brytyjskich danych dotyczących zgonów pierwszej fali Covid-19 i rozkładu czasu trwania choroby sugeruje, że liczba śmiertelnych zakażeń spadała przed pełnym zamknięciem Wielkiej Brytanii (24 marca 2020 r.), a śmiertelne zakażenia w Szwecji zaczęły spadać dopiero dzień lub dwa później. Analiza danych z Wielkiej Brytanii przy użyciu modelu Flaxmana et al. (2020, Nature 584) daje takie same wyniki przy złagodzeniu wcześniejszych założeń dotyczących R.".
17) 1illusoryczny wpływ niefarmakologicznych interwencji na COVID-19 w Europie, Homburg, 2020 r."Pokazujemy, że ich metody opierają się na rozumowaniu okrężnym. Rzekome efekty są czystymi artefaktami, które są sprzeczne z danymi. Ponadto wykazujemy, że blokada w Wielkiej Brytanii była zbędna i nieskuteczna."
18) Niedożywienie dzieci i COVID-19: nadszedł czas na działanie, Fore, 2020"Pandemia COVID-19 ma negatywny wpływ na odżywianie na całym świecie, zwłaszcza w krajach o niskich i średnich dochodach (LMIC). Najgorsze konsekwencje ponoszą małe dzieci. Niektóre ze strategii reagowania na pandemię COVID-19 - w tym fizyczne oddalenie, zamykanie szkół, ograniczenia handlowe i blokady krajów - mają wpływ na systemy żywnościowe, zakłócając produkcję, transport i sprzedaż pożywnej, świeżej i niedrogiej żywności, zmuszając miliony rodzin do korzystania z alternatywnych produktów ubogich w składniki odżywcze."
19) Śmiertelność z powodu powodzi-19: A Matter of Vulnerability Among Nations Facing Limited Margins of Adaptation (Kwestia podatności na zagrożenia wśród krajów o ograniczonych możliwościach adaptacji)De Larochelambert2020"Kraje, które już doświadczyły stagnacji lub regresu średniej długości życia, o wysokich dochodach i wskaźnikach zachorowań na choroby niezakaźne, miały najwyższą cenę do zapłacenia. Obciążenie to nie zostało złagodzone przez bardziej rygorystyczne decyzje publiczne."
20) Wpływ niefarmakologicznych działań interwencyjnych przeciwko COVID-19 w Europie: Badanie quasi-eksperymentalne, Hunter, 2020 r."Zamknięcie placówek edukacyjnych, zakaz zgromadzeń masowych i zamknięcie niektórych nieistotnych przedsiębiorstw wiązało się ze zmniejszeniem zachorowalności, natomiast nakaz pozostania w domu i zamknięcie wszystkich nieistotnych przedsiębiorstw nie wiązało się z żadnym niezależnym dodatkowym wpływem".
21) Izrael: thefatemperor, 2020"Biorąc pod uwagę, że dowody wskazują na to, że choroba Corona zmniejsza się nawet bez całkowitego zamknięcia, zaleca się odwrócenie obecnej polityki i usunięcie zamknięcia".
22) Inteligentne myślenie, blokada i COVID-19: Implikacje dla polityki publicznej, Altman, 2020"Reakcja na COVID-19 polegała w przeważającej mierze na zamknięciu większości światowych gospodarek w celu zminimalizowania liczby zgonów oraz bezpośrednich negatywnych skutków COVID-19. Twierdzę, że taka polityka jest zbyt często pozbawiona kontekstu, ponieważ ignoruje zewnętrzne efekty polityki, zakłada, że obliczenia współczynnika zgonów są odpowiednio dokładne, a także zakłada, że skupienie się na bezpośrednich skutkach COVID-19 w celu maksymalizacji dobrobytu ludzi jest właściwe. W wyniku takiego podejścia obecna polityka może być źle ukierunkowana i mieć wysoce negatywny wpływ na dobrobyt ludzi. Co więcej, taka polityka może nieumyślnie doprowadzić do tego, że wskaźniki zgonów nie będą w ogóle minimalizowane (z uwzględnieniem efektów zewnętrznych), zwłaszcza w dłuższej perspektywie... taka błędnie ukierunkowana i nieoptymalna polityka jest wynikiem stosowania przez decydentów niewłaściwych modeli myślowych, którym brakuje kilku kluczowych obszarów; nieprzyjmowania bardziej kompleksowej perspektywy makro w odniesieniu do wirusa, stosowania złych heurystyk lub narzędzi decyzyjnych, nieuznawania zróżnicowanych skutków wirusa oraz przyjmowania strategii stadnej (podążania za liderem) przy opracowywaniu polityki." 

23) Tajemnica TajwanuJanaskie, 2020

 

"Innym fascynującym wyjątkiem - często przywoływanym jako przypadek, w którym rząd poradził sobie z pandemią we właściwy sposób - był Tajwan. Rzeczywiście, Tajwan stanowi anomalię, jeśli chodzi o łagodzenie skutków pandemii wirusa Covid-19 i ogólne postępowanie z nią. Pod względem rygorystyczności Tajwan należy do najniższych na świecie, z mniejszą liczbą kontroli niż Szwecja i znacznie mniejszą niż USA..... Rząd przeprowadził testy na granicy i wprowadził drobne kontrole, ale nie były one na poziomie większości krajów. Ogólnie rzecz biorąc, Tajwan odrzucił blokadę na rzecz utrzymania funkcjonowania społecznego i gospodarczego". "Mimo bliskości źródła pandemii i dużej gęstości zaludnienia na Tajwanie odnotowano znacznie niższy wskaźnik zachorowań - 20,7 na milion w porównaniu z 278,0 na milion w Nowej Zelandii. Szybkie i systematyczne wdrażanie środków kontroli, w szczególności efektywne zarządzanie granicami (wyłączenie, badania przesiewowe, kwarantanna/izolacja), śledzenie kontaktów, systematyczna kwarantanna/izolacja potencjalnych i potwierdzonych przypadków, kontrola skupisk, aktywne promowanie maskowania się oraz zrozumiała komunikacja w zakresie zdrowia publicznego, prawdopodobnie odegrały zasadniczą rolę w ograniczeniu rozprzestrzeniania się pandemii. Co więcej, skuteczność tajwańskiej reakcji w zakresie zdrowia publicznego oznacza, że do tej pory nie wprowadzono blokady, co stawia Tajwan w silniejszej pozycji ekonomicznej zarówno podczas, jak i po COVID-19 w porównaniu z Nową Zelandią, która miała siedem tygodni blokady narodowej (na poziomach alarmowych 4 i 3)."
24) Co mówiono o blokadach przed 2020 r.Gartz, 2021"Chociaż konsensus ekspertów co do nieskuteczności masowej kwarantanny w poprzednich latach został ostatnio zakwestionowany, istotne dowody współczesne stale dowodzi, że masowe kwarantanny są zarówno nieskuteczne w zapobieganiu rozprzestrzeniania się chorób, jak i szkodliwe dla jednostek."
25) Koszty zamknięć: Raport wstępnyAIER, 2020 R."W debacie na temat polityki wobec koronawirusów zbyt mało uwagi poświęcono kosztom blokad. Bardzo często zdarza się, że zwolennicy tych interwencji piszą artykuły i obszerne opracowania, nie wspominając nawet o ich minusach... Krótkie spojrzenie na koszty restrykcji w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie, w tym nakazów pozostania w domu, zamykania firm i szkół, ograniczeń zgromadzeń, zamykania ośrodków artystycznych i sportowych, ograniczeń usług medycznych oraz ingerencji w swobodę poruszania się."
26) Badania ujawnione przez rząd niemiecki ostrzegają, że blokada może zabić więcej osób niż koronawirusWatson, 2020 r.
Niemiecki minister: Blokada zabije więcej niż Covid-19
"Blokada i środki podjęte przez niemieckie władze federalne i centralne w celu opanowania koronawirusa najwyraźniej kosztowały więcej istnień ludzkich, na przykład pacjentów chorych na raka, niż osób rzeczywiście przez niego zabitych".
"Jeszcze pół miliona osób umrze na gruźlicę".
27) Ocena skutków polityki schronienia w miejscu zamieszkania w czasie pandemii COVID-19, Berry, 2021"We wcześniejszych badaniach twierdzono, że nakaz schronienia się na miejscu uratował tysiące istnień ludzkich, ale my ponownie oceniamy te analizy i wykazujemy, że nie są one wiarygodne. Stwierdzamy, że nakaz udzielenia schronienia nie przyniósł żadnych wykrywalnych korzyści zdrowotnych, miał jedynie niewielki wpływ na zachowanie oraz niewielki, ale niekorzystny wpływ na gospodarkę."
28) Badanie: Blokada "zniszczy co najmniej siedem razy więcej lat ludzkiego życia" niż ocaliWatson, 2020 r."Badania wykazały, że nakaz "pozostania w domu" w Stanach Zjednoczonych "zniszczy co najmniej siedem razy więcej lat ludzkiego życia" niż ocali, a liczba ta jest "prawdopodobnie" ponad 90 razy większa... Badania wykazały, że co najmniej 16.8% dorosłych w Stanach Zjednoczonych doznało "poważnych szkód psychicznych w wyniku reakcji na Covid-19"... Ekstrapolując te liczby na zewnątrz, można stwierdzić, że "lęk w wyniku reakcji na Covid-19 dotknął 42 873 663 dorosłych i pozbawi ich średnio 1,3 roku życia, niszcząc w ten sposób 55,7 milionów lat życia".
29) Cztery fakty stylistyczne dotyczące COVID-19Atkeson, 2020"Nieuwzględnienie tych czterech stylizowanych faktów może doprowadzić do przecenienia znaczenia NPI narzuconych przez politykę w kształtowaniu rozwoju tej śmiertelnej pandemii... Z istniejącej literatury wynika, że polityka NPI i dystans społeczny miały zasadnicze znaczenie dla ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19 i liczby zgonów spowodowanych tą śmiertelną pandemią. Stylizowane fakty przedstawione w niniejszym opracowaniu podważają ten wniosek."
30) DŁUGOFALOWY WPŁYW SZOKU ZWIĄZANEGO Z BEZROBOCIEM COVID-19 NA OCZEKIWANĄ DŁUGOŚĆ ŻYCIA I WSKAŹNIKI UMIERALNOŚCI, Bianchi, 2021 r."Decydenci powinni zatem rozważyć połączenie blokad z interwencjami politycznymi mającymi na celu zmniejszenie trudności gospodarczych, zagwarantowanie dostępu do opieki zdrowotnej i ułatwienie skutecznego ponownego otwarcia gospodarki w ramach polityki ochrony zdrowia w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się SARS-CoV-19... oceniają długofalowe skutki recesji gospodarczej związanej z COVID-19 na śmiertelność i oczekiwaną długość życia. Szacujemy, że wielkość szoku wywołanego bezrobociem związanym z COVID-19 będzie od 2 do 5 razy większa niż typowy szok wywołany bezrobociem, w zależności od rasy i płci, co spowoduje znaczny wzrost śmiertelności i spadek oczekiwanej długości życia. Przewidujemy również, że szok ten będzie nieproporcjonalnie silnie oddziaływał na Afroamerykanów i kobiety w krótkim horyzoncie czasowym, podczas gdy skutki dla białych mężczyzn będą widoczne w dłuższym horyzoncie czasowym. Liczby te przekładają się na ponad 0,8 miliona dodatkowych zgonów w ciągu najbliższych 15 lat."
31) Blokady nie zwalczają koronawirusa: DowodyAIER, 2020 R."Pytanie brzmi: czy blokady pomogły w zwalczaniu wirusa w sposób możliwy do naukowego sprawdzenia. Na podstawie poniższych badań można stwierdzić, że odpowiedź brzmi: nie, i to z wielu powodów: złe dane, brak korelacji, brak wykazania związku przyczynowego, anomalne wyjątki itd. Nie ma żadnego związku między blokadami (czy jakkolwiek inaczej ludzie chcą je nazywać, aby ukryć ich prawdziwą naturę) a zwalczaniem wirusów."
32) Za mało tego, co dobre Paradoks umiarkowanej kontroli zakażeń, Cohen, 2020"Związek między ograniczeniem narażenia na patogeny a poprawą zdrowia publicznego nie zawsze jest tak prosty. Zmniejszanie ryzyka, że każdy członek społeczności będzie narażony na kontakt z patogenem, skutkuje podwyższeniem średniego wieku, w którym dochodzi do zakażenia. W przypadku patogenów, które powodują większą zachorowalność w starszym wieku, interwencje, które zmniejszają, ale nie eliminują narażenia, mogą paradoksalnie zwiększyć liczbę przypadków ciężkiej choroby poprzez przesunięcie ciężaru zakażenia w kierunku osób starszych."
33) Covid Lockdown Cost/Benefits: Krytyczna ocena literatury, Allen, 2020 r."Ogólnie rzecz biorąc, nieskuteczność blokad wynika z dobrowolnych zmian w zachowaniu. Jurysdykcje objęte blokadami nie były w stanie zapobiec nieprzestrzeganiu przepisów, a jurysdykcje nieobjęte blokadami korzystały z dobrowolnych zmian w zachowaniu, które naśladowały blokady. Ograniczona skuteczność blokad wyjaśnia, dlaczego po roku bezwarunkowa skumulowana liczba zgonów na milion oraz rozkład dziennych zgonów na milion nie są ujemnie skorelowane z surowością blokad w poszczególnych krajach. Bryana Caplana i przy dwóch skrajnych założeniach dotyczących skuteczności blokad, stosunek kosztów do korzyści blokad w Kanadzie, w przeliczeniu na uratowane lata życia, wynosi od 3,6 do 282. Jest więc możliwe, że blokady przejdą do historii jako jedna z największych porażek politycznych w czasie pokoju w historii Kanady."
34) Covid-19: Jak to się dzieje, że Białoruś ma jeden z najniższych wskaźników umieralności w Europie? Karáth, 2020"Oblężony rząd Białorusi pozostaje niezrażony wirusem Covid-19. Prezydent Aleksander Łukaszenko, który sprawuje władzę od 1994 roku, stanowczo zaprzecza powadze pandemii, odmawiając wprowadzenia blokady, zamknięcia szkół czy odwołania imprez masowych, takich jak białoruska liga piłkarska czy parada z okazji Dnia Zwycięstwa. Mimo to wskaźnik śmiertelności w tym kraju należy do najniższych w Europie - wynosi niewiele ponad 700 osób na 9,5 miliona mieszkańców, przy ponad 73 000 potwierdzonych przypadków."
35) PANDA, Nell, 2020 r."Dla każdego kraju przedstawionego jako przykład, zwykle w jakimś porównaniu parami i z towarzyszącym wyjaśnieniem pojedynczej przyczyny, istnieje wiele krajów, które nie spełniają oczekiwań. My postanowiliśmy modelować chorobę z uwzględnieniem wszystkich przewidywanych niepowodzeń. Wybierając zmienne, od początku było oczywiste, że w rzeczywistym świecie będą występować sprzeczne wyniki. Istniały jednak pewne zmienne, które wydawały się być wiarygodnymi markerami, ponieważ pojawiały się w wielu mediach i pracach poprzedzających publikację. Należały do nich wiek, częstość występowania chorób współistniejących oraz pozornie niższa umieralność populacji w krajach biedniejszych niż w krajach bogatszych. Nawet w najgorzej rozwijających się krajach - kilku krajach równikowej Ameryki Łacińskiej - ogólna umieralność populacji była niższa niż w krajach rozwiniętych. Naszym celem nie było zatem opracowanie ostatecznej odpowiedzi, ale raczej poszukiwanie wspólnych zmiennych przyczynowych, które mogłyby w pewnym stopniu dostarczyć wyjaśnień i pobudzić dyskusję. W tej teorii istnieje kilka bardzo oczywistych wyjątków, z których nie najmniejszym jest Japonia. Sprawdzamy i stwierdzamy, że popularne przekonanie, że zamknięcie i towarzyszący mu dystans społeczny oraz różne inne NPI zapewniają ochronę, jest błędne."
36) Państwa z najmniejszą liczbą ograniczeń dotyczących koronawirusów, McCann, 2021 r.Grafika nie wykazuje zależności między poziomem surowości a wskaźnikami śmiertelności, ale stwierdza wyraźną zależność między surowością a bezrobocie
37) COVID-19 Polityka zamykania pomieszczeń: Przegląd interdyscyplinarnyRobinson, 2021 r."Badania na poziomie analizy ekonomicznej wskazują na możliwość, że zgony związane ze szkodami ekonomicznymi lub niedofinansowaniem innych problemów zdrowotnych mogą przewyższać zgony uratowane dzięki blokadom oraz że niezwykle wysokie koszty finansowe blokad mogą mieć negatywny wpływ na ogólny stan zdrowia populacji w związku z ograniczeniem środków na leczenie innych schorzeń. Badania nad etyką w odniesieniu do blokad wskazują na nieuniknioną konieczność dokonywania ocen wartości w celu wyważenia różnych rodzajów szkód i korzyści, jakie powodują blokady."
38) Komedia i tragedia w dwóch AmerykachTucker, 2021 r."Covid rozpętał w Stanach Zjednoczonych pewną odmianę tyranii. Wielu urzędników państwowych zdołało w jakiś sposób, ukradkiem i okrężną drogą, zdobyć dla siebie olbrzymią władzę i udowodnić, że w odpowiednich warunkach można łatwo przekroczyć wszystkie nasze wychwalane ograniczenia w rządzeniu. Teraz chcą wykorzystać tę władzę do wprowadzenia trwałych zmian w tym kraju. W tej chwili ludzie, kapitał i instytucje uciekają przed nimi do bezpieczniejszych i bardziej wolnych miejsc, co tylko doprowadza ludzi władzy do szaleństwa. Właśnie teraz knują oni spisek, aby zamknąć wolne państwa za pomocą wszelkich możliwych środków".
39) Blokady pogarszają kryzys zdrowotnyYounes, 2021 r."Podejrzewamy, że pewnego dnia kwarantanna całych społeczeństw, przeprowadzona w odpowiedzi na pandemię koronawirusa, która doprowadziła do tego, że znaczna część populacji stała się ogólnie niezdrowa i, jak na ironię, bardziej podatna na poważne skutki działania wirusa, będzie postrzegana jako rozwiązanie 21st wieczna wersja upuszczania krwi. Jak stwierdził epidemiolog Martin Kulldorff zauważyłzdrowie publiczne to nie tylko jedna choroba, ale wszystkie efekty zdrowotne. Najwyraźniej w 2020 roku władze zapomniały o tej oczywistej prawdzie."
40) Szkody wyrządzane młodym ludziom przez blokadyYang, 2021 r."Biologiczne i kulturowe powody, dla których młodzi ludzie, głównie osoby poniżej 30 roku życia, są szczególnie narażeni na izolację i zaburzenia stylu życia spowodowane blokadami... "Dorośli poniżej 30 roku życia doświadczyli największego wzrostu myśli samobójczych w tym samym okresie, przy czym wskaźniki myśli samobójczych wzrosły z 12,5% do 14% u osób w wieku 18-29 lat. W przypadku wielu badanych młodych dorosłych te problemy ze zdrowiem psychicznym utrzymywały się do lata, mimo złagodzenia ograniczeń."
41) Zaburzenia stylu życia i zdrowia psychicznego podczas COVID-19, Giuntella, 2021"COVID-19 wpłynął na życie codzienne w niespotykany dotąd sposób. Opierając się na podłużnym zbiorze danych studentów college'u przed i w trakcie pandemii, dokumentujemy dramatyczne zmiany w aktywności fizycznej, śnie, wykorzystaniu czasu i zdrowiu psychicznym. Pokazujemy, że dane biometryczne i dotyczące wykorzystania czasu są kluczowe dla zrozumienia wpływu COVID-19 na zdrowie psychiczne, ponieważ pandemia wzmocniła związek między stylem życia a depresją."
42) CDC: Jedna czwarta młodych dorosłych twierdzi, że rozważała popełnienie samobójstwa tego lata podczas pandemiiMiltimore, 2020"Jeden na czterech młodych dorosłych w wieku od 18 do 24 lat twierdzi, że rozważał popełnienie samobójstwa w ciągu ostatniego miesiąca z powodu pandemii, według nowych danych CDC, które malują ponury obraz zdrowia psychicznego narodu w czasie kryzysu. Dane wskazują również na wzrost lęków i nadużywania substancji, przy czym ponad 40 procent ankietowanych stwierdziło, że doświadczyło zaburzeń psychicznych lub behawioralnych związanych z epidemią Covid-19. W badaniu CDC przeanalizowano 5 412 ankietowanych w okresie od 24 do 30 czerwca."
43) Globalny wzrost liczby przypadków zaburzeń zdrowia psychicznego u dzieci w obliczu pandemii, LEICESTER, 2021"Dla lekarzy, którzy zajmują się leczeniem dzieci, wpływ pandemii na ich zdrowie psychiczne jest coraz bardziej niepokojący. W paryskim szpitalu pediatrycznym, w którym leczył się Pablo, od września podwoiła się liczba dzieci i nastolatków wymagających leczenia po próbach samobójczych. Lekarze w innych miejscach donoszą o podobnych wzrostach liczby dzieci - niektóre z nich mają nawet 8 lat - celowo wbiegających na jezdnię, przedawkowujących tabletki i dokonujących innych samookaleczeń. W Japonii liczba samobójstw wśród dzieci i nastolatków osiągają rekordowe poziomy w 2020 r., jak podaje Ministerstwo Edukacji."
44) Blokady: Wielka debata, AIER, 2020 R."Globalne blokady na taką skalę i o takim poziomie restrykcyjności nie miały precedensu. A jednak mamy przykłady kilku krajów i stanów USA, które tego nie zrobiły, a ich wyniki w minimalizowaniu kosztów pandemii są lepsze niż krajów i stanów objętych blokadami. Wciąż brakuje dowodów na to, że blokady przyniosły korzyści netto w zakresie zdrowia publicznego."
45) Polityka powstrzymywania COVID-19 na przestrzeni czasu może kosztować więcej istnień ludzkich na poziomie metapopulacji, Wells, 2020 r."Pokazują, że ograniczone czasowo działania powstrzymujące, które potencjalnie mogą spłaszczyć krzywe epidemii, mogą skutkować szerszym rozprzestrzenianiem się choroby i większymi rozmiarami epidemii w metapopulacjach". 
46) Sytuacja nadzwyczajna w Covid-19 nie uzasadnia blokad, Boudreaux, 2021"Nie było jednak takiej starannej kalkulacji w przypadku blokad wprowadzonych w pośpiechu w celu zwalczania Covid-19. Blokady były po prostu założono nie tylko skutecznie spowolni rozprzestrzenianie się SARS-CoV-2, ale także spowoduje tylko takie koszty, które będą do zaakceptowania. Niestety, biorąc pod uwagę nowatorski charakter blokad oraz ogromną skalę ich prawdopodobnych negatywnych skutków, to dziwacznie sceptyczne podejście do blokad było - i pozostaje - całkowicie nieuzasadnione."
47) Śmierć i zamknięcie, Tierney, 2021"Teraz, gdy dane z 2020 roku zostały właściwie zliczone, nadal nie ma przekonujących dowodów na to, że ścisłe blokady zmniejszyły liczbę zgonów spowodowanych przez Covid-19. Jednak jeden efekt jest oczywisty: więcej zgonów z innych przyczyn, zwłaszcza wśród ludzi młodych i w średnim wieku, mniejszości i osób mniej zamożnych. Najlepszym miernikiem wpływu pandemii jest to, co statystycy nazywają "nadumieralnością", która porównuje ogólną liczbę zgonów z liczbą zgonów w poprzednich latach. Wskaźnik ten wzrósł wśród starszych Amerykanów z powodu Covid-19, ale jeszcze szybciej wzrósł wśród osób w wieku od 15 do 54 lat, a większość z tych nadmiernych zgonów nie była spowodowana wirusem.
48) Pandemia COVID może doprowadzić do 75 000 dodatkowych zgonów spowodowanych nadużywaniem alkoholu i narkotyków oraz samobójstwami, Well Being Trust, 2021"W raporcie zaznaczono, że jeśli krajowi nie uda się inwestowanie w rozwiązania które mogą pomóc wyleczyć naród z izolacji, bólu i cierpienia, zbiorowy wpływ COVID-19 będzie jeszcze bardziej niszczycielski. Trzy czynniki, które już działają, pogłębiają śmierć z rozpaczy: bezprecedensowe niepowodzenie gospodarcze połączone z ogromnym bezrobociem, przymusowa izolacja społeczna przez miesiące i możliwa izolacja resztkowa przez lata oraz niepewność spowodowana nagłym pojawieniem się nowego, nieznanego wcześniej mikroba... Śmiertelny wpływ blokad będzie narastał w kolejnych latach ze względu na trwałe konsekwencje ekonomiczne i edukacyjne. W ciągu następnych dwóch dekad w Stanach Zjednoczonych wystąpi ponad 1 milion nadmiarowych zgonów w wyniku ogromnego "szoku bezrobocia" w ubiegłym roku... Blokady są najgorszym błędem w zakresie zdrowia publicznego w ciągu ostatnich 100 lat". mówi dr Jay Bhattacharyaprofesor Szkoły Medycznej Stanforda. "Przez całe pokolenie będziemy liczyć katastrofalne szkody zdrowotne i psychologiczne, wyrządzone niemal każdemu biednemu człowiekowi na powierzchni ziemi".
49) Profesor wyjaśnia wady wielu modeli stosowanych w polityce zamykania obiektów COVID-19, Chen, 2021"Profesor ekonomii Doug Allen chciał się dowiedzieć, dlaczego tak wiele wczesnych modeli wykorzystywanych do tworzenia polityki blokad COVID-19 okazało się wysoce błędnych. Odkrył, że większość z nich opierała się na fałszywych założeniach i "miała tendencję do przeszacowywania korzyści i niedoszacowywania kosztów". Stwierdził, że niepokojące jest to, że na tych modelach oparto takie działania, jak całkowite zamykanie placówek. "Były one oparte na szeregu założeń. Założenia te okazały się naprawdę ważne, a modele są na nie bardzo wrażliwe i okazały się fałszywe" - powiedział Allen, profesor ekonomii z Burnaby Mountain na Uniwersytecie Simona Frasera, w wywiadzie.""Co więcej, "ograniczona skuteczność blokad wyjaśnia, dlaczego po roku bezwarunkowa skumulowana liczba zgonów na milion, a także rozkład dziennych zgonów na milion, nie jest ujemnie skorelowana z surowością blokad w poszczególnych krajach" - pisze Allen. Innymi słowy, w jego ocenie, surowe blokady nie zmniejszają znacząco liczby zgonów w obszarach, w których są wprowadzane, w porównaniu z obszarami, w których blokady nie były wprowadzane lub były równie surowe".
50) Ruch przeciwko zamykaniu ludzi w więzieniach jest duży i rośnieTucker, 2021 r."Wniosek: polityka blokad nie zdołała ochronić osób szczególnie narażonych na ataki, a poza tym w niewielkim stopniu lub wcale nie przyczyniła się do stłumienia lub opanowania wirusa. AIER zebrał ogółem 35 badań nie wykazały żadnego związku między blokadami a wynikami leczenia. Ponadto Heritage Foundation opublikowała raport wybitne zestawienie Covid, ujawniając, że blokady były w dużej mierze teatrem politycznym odwracającym uwagę od tego, co powinno być dobrą praktyką w dziedzinie zdrowia publicznego. 
51) Brzydka prawda o blokadach Covid-19, Hudson, 2021 r."Śledząc dane i oficjalne komunikaty organizacji globalnych, PANDA ujawnia, co takiego się wydarzyło, że doprowadziło nas do szkodliwych blokad, które nadal mają ogromne negatywne skutki na całym świecie".
52) Katastrofalne skutki wymuszonych przez Covid blokad społecznych, Aleksander, 2020"Warto również zauważyć, że te irracjonalne i nieuzasadnione działania restrykcyjne nie ograniczają się do jednej jurysdykcji, takiej jak amerykańska, ale szokująco występują na całym świecie. Jest rzeczą zdumiewającą, dlaczego rządy, których podstawowym zadaniem jest ochrona obywateli, podejmują te represyjne działania, mimo niezbitych dowodów, że polityka ta jest źle ukierunkowana i bardzo szkodliwa, powodując namacalne szkody dla dobrobytu ludzi na tak wielu poziomach. To, co rządy robią swoim obywatelom, jest równoznaczne z szaleństwem i w dużej mierze nie opiera się na żadnych podstawach naukowych. Żadnej! W ten sposób utraciliśmy nasze swobody obywatelskie i podstawowe prawa, a wszystko to na podstawie fałszywej "nauki" lub, co gorsza, opinii, a za tą erozją podstawowych wolności i demokracji stoją przywódcy rządów, którzy lekceważą konstytucyjne (USA) i kartowe (Kanada) ograniczenia ich prawa do tworzenia i realizacji polityki. Te niekonstytucyjne i bezprecedensowe ograniczenia mają ogromny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie, a także są wymierzone w same zasady demokracji, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że ta pandemia wirusowa nie różni się pod względem ogólnego wpływu na społeczeństwo od poprzednich pandemii. Nie ma żadnych racjonalnych powodów, by traktować tę pandemię inaczej."
53) Sercowo-naczyniowe i immunologiczne implikacje dystansu społecznego w kontekście badania COVID-19D'Acquisto, 2020"Jest oczywiste, że środki dystansu społecznego, takie jak zamknięcie w czasie pandemii COVID-19, będą miały późniejszy wpływ na organizm, w tym na układ odpornościowy i sercowo-naczyniowy, którego zakres będzie zależał od czasu trwania takich środków. Przesłaniem płynącym z tych badań jest to, że interakcje społeczne są integralną częścią szerokiego zakresu warunków, które wpływają na homeostazę układu sercowo-naczyniowego i immunologicznego."
54) Analiza statystyczna COVID-19 i rządowych środków ochrony w Stanach Zjednoczonych.Dayaratna, 2021"Nasza analiza pokazuje, że czas, jaki upłynął od pierwszego przypadku w danym stanie do dobrowolnych zmian w mobilności zamieszkania, które nastąpiły przed nałożeniem nakazu zapewnienia schronienia w 43 stanach, rzeczywiście skrócił czas do osiągnięcia maksymalnego wzrostu liczby przypadków per capita. Z drugiej strony, nasza analiza wskazuje również, że te zmiany zachowań nie były znacząco skuteczne w ograniczaniu śmiertelności... nasze symulacje wykazują negatywny wpływ czasu, jaki upłynął od pierwszego przypadku w danym stanie do nałożenia nakazu zapewnienia schronienia w miejscu zamieszkania, na czas osiągnięcia określonych progów śmiertelności per capita. Nasza analiza wykazuje również nieco mniejszy negatywny wpływ czasu, jaki upływa od pierwszego przypadku wprowadzenia przez stan zakazu gromadzenia się powyżej 500 osób.... Nakaz zapewnienia schronienia w miejscu zamieszkania może mieć również negatywne, nieprzewidziane konsekwencje zdrowotne, w tym może powodować, że pacjenci będą unikać wizyt w gabinetach lekarskich i na oddziałach ratunkowych. Ponadto polityka ta może powodować, że ludzie, w tym osoby cierpiące na choroby przewlekłe, będą opuszczać rutynowe wizyty lekarskie, nie będą korzystać z rutynowych procedur diagnozowania zaawansowanego raka, nie będą wykonywać kolonoskopii przesiewowych w kierunku raka, będą odkładać cewnikowanie serca w przypadkach innych niż nagłe, nie będą mogli korzystać z rutynowej opieki w przypadku odczuwania przewlekłego bólu i będą odczuwać skutki dla zdrowia psychicznego, między innymi... Odnotowano również wzrost liczby zgonów z powodu przedawkowania narkotyków, spożycia alkoholu i myśli samobójczych w 2020 roku w porównaniu z poprzednimi latami."
55) Blokady na Tajwanie: Mity kontra rzeczywistośćGartz, 2021"Artykuły cytując "zaostrzenie" przepisów tylko krótko przyznaje, że Tajwan nigdy nie został zamknięty. Zamiast tego winą za wzrost liczby spraw obarczają złagodzenie ograniczeń w podróżowaniu oraz na to, że z biegiem czasu ludzie stają się "bardziej zrelaksowani lub nieostrożni". Przy bliższym przyjrzeniu się widać, że ten ostry zwrot w restrykcjach polega na ograniczeniu liczby zgromadzeń do 500 dla pomieszczeń zewnętrznych i 100 dla pomieszczeń wewnętrznych do odpowiednio 10 i 5 - W rzeczywistości hiperboliczne 124 punkty działań błędnie przedstawiają podejście Tajwanu. W porównaniu z innymi krajami Tajwan jest przykładem wolności: dzieci nadal uczęszczały do szkoły, profesjonaliści nadal chodzili do pracy, a przedsiębiorcy mogli otworzyć swoje firmy.
56) Blokady muszą zostać raz na zawsze intelektualnie zdyskredytowane, Yang, 2021"Blokady nie przynoszą żadnych znaczących korzyści i powodują niepotrzebne szkody uboczne. Dobrowolne działania i lekkie środki zaradcze mające na celu ochronę osób szczególnie narażonych, podejmowane na podstawie wszechstronnych analiz, a nie cherry-picked studies o zbyt krótkich terminach, zapewniają podobne, jeśli nie lepsze, łagodzenie skutków zakażeń wirusowych w porównaniu z polityką blokad. Co więcej, wbrew temu, co wielu próbuje wmówić, to właśnie blokady są czynnikiem sprawczym bezprecedensowych szkód ekonomicznych i społecznych, jakie dotknęły społeczeństwo."
57) Kanadyjska strategia COVID-19 jest atakiem na klasę robotniczą, Kulldorff, 2020 r."Kanadyjska strategia zamknięcia COVID-19 jest najgorszym atakiem na klasę robotniczą od wielu dziesięcioleci. Chronieni są studenci szkół wyższych i młodzi profesjonaliści niskiego ryzyka, tacy jak prawnicy, pracownicy rządowi, dziennikarze i naukowcy, którzy mogą pracować w domu, podczas gdy starsi ludzie z klasy robotniczej wysokiego ryzyka muszą pracować, ryzykując życiem, aby wytworzyć odporność populacji, która w końcu pomoże ochronić wszystkich. Takie postępowanie jest wsteczne i prowadzi do wielu niepotrzebnych zgonów zarówno z powodu COVID-19, jak i innych chorób."
58) Nasz plan COVID-19 zminimalizowałby śmiertelność i straty uboczne spowodowane blokadąKulldorff, 2020 r."Chociaż śmiertelność jest nieunikniona w czasie pandemii, strategia zamknięcia COVID-19 doprowadziła do ponad 220 000 zgonówNajwiększy ciężar spoczywa na miejskiej klasie robotniczej. Wielu starszych pracowników zostało zmuszonych do zaakceptowania wysokiego ryzyka śmiertelności lub zwiększonego ubóstwa, albo obu tych czynników jednocześnie. Chociaż obecne blokady są mniej rygorystyczne niż w marcu, strategia blokad i śledzenia kontaktów jest najgorszym atakiem na klasę robotniczą od czasów segregacji i wojny w Wietnamie. Polityka blokad doprowadziła do zamknięcia szkół, firm i kościołów, a jednocześnie nie egzekwuje ścisłych protokołów ochrony pensjonariuszy domów opieki wysokiego ryzyka. Zamykanie uniwersytetów i związane z tym przesunięcia ekonomiczne doprowadziły do miliony młodych dorosłych mieszkają ze starszymi rodzicamizwiększając regularne, bliskie interakcje między pokoleniami".
59) Koszty są zbyt wysokie; naukowiec, który chce szybszego zniesienia blokady; Gupta, 2021"Staje się jasne, że wiele osób było narażonych na kontakt z wirusem, a śmiertelność wśród osób poniżej 65. roku życia nie jest powodem do zamykania gospodarki" - mówi. "Nie możemy myśleć tylko o tych, którzy są podatni na zachorowanie. Musimy pomyśleć także o tych, którzy są podatni na blokadę. Koszty blokady są w tym momencie zbyt wysokie".
60) Przegląd wpływu ograniczeń pierwszej fali COVID-19 na opiekę nad chorymi na raka, Collateral Global, Heneghan; 2021"Środki restrykcyjne w pierwszej fali pandemii COVID19 w latach 2019-20 doprowadziły do zakrojonych na szeroką skalę, globalnych zakłóceń w opiece nad chorymi na nowotwory. Przyszłe ograniczenia powinny uwzględniać zakłócenia w ścieżkach opieki nad chorymi na raka i planować zapobieganie niepotrzebnym szkodom."
61) Niemieckie badanie wykazało, że blokada nie miała wpływu na powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa, Watson, 2021 r."Badacze ze Stanford stwierdzili "brak wyraźnego, znaczącego korzystnego wpływu [bardziej restrykcyjnych środków] na wzrost liczby przypadków w jakimkolwiek kraju".
62) Lockdown pochłonie równowartość 560 tys. istnień ludzkich z powodu skutków zdrowotnych "głębokiej i długotrwałej recesji, którą spowoduje" - ostrzega ekspertAdams/Thomas/Daily Mail, 2020 r."Blokady w końcu pochłoną równowartość ponad 500 000 istnień ludzkich z powodu wpływu na zdrowie 'głębokiej i długotrwałej recesji, którą spowodują'".
63) Lęk spowodowany reakcją na Covid-19 zniszczy co najmniej siedem razy więcej lat życia niż można zaoszczędzić dzięki zamknięciu pomieszczeń, Glen, 2021 r."Podobnie 2020 papier o kwarantannach opublikowanych w The Lancet stwierdza: "Rozstanie z bliskimi, utrata wolności, niepewność co do statusu choroby i nuda mogą niekiedy wywołać dramatyczne skutki. Po wprowadzeniu kwarantanny w poprzednich epidemiach odnotowano przypadki samobójstw, wywołano znaczny gniew i wytoczono procesy sądowe. Potencjalne korzyści wynikające z obowiązkowej masowej kwarantanny należy starannie rozważyć w kontekście ewentualnych kosztów psychologicznych. Covid-19 i innych kwestii, politycy czasami ignorują tę podstawową zasadę prawidłowego podejmowania decyzji. Przykładem może być gubernator Nowej Jutlandii Phil Murphy, który ostatnio nalegał że musi utrzymać blokadę, bo inaczej "krew będzie na naszych rękach". Innymi słowy, niepokój wywołany reakcjami na Covid-19 - takimi jak zamykanie firm, nakaz pozostania w domu, wyolbrzymianie przez media i uzasadnione obawy związane z wirusem - spowoduje co najmniej wygaśnięcie siedem razy Ponownie, wszystkie te dane minimalizują liczbę zgonów spowodowanych lękiem, a maksymalizują liczbę osób uratowanych dzięki blokadom. W przypadku bardziej umiarkowanych scenariuszy udokumentowanych powyżej, lęk zniszczy więcej niż 90 razy życie uratowane dzięki zamknięciu".
64) Psychologiczny wpływ kwarantanny i sposoby jego ograniczenia: szybki przegląd dowodówBrooks, 2020 r."Zgłaszano negatywne skutki psychologiczne, w tym objawy stresu pourazowego, dezorientację i złość. Czynniki stresujące obejmowały dłuższy czas trwania kwarantanny, obawy przed zakażeniem, frustrację, nudę, niewystarczające zaopatrzenie, niedostateczne informacje, straty finansowe i stygmatyzację. Niektórzy badacze sugerują długotrwałe skutki. W sytuacjach, w których kwarantanna jest konieczna, urzędnicy powinni poddawać osoby kwarantannie nie dłużej niż jest to wymagane, przedstawić jasne uzasadnienie kwarantanny i informacje o protokołach oraz zapewnić wystarczające zaopatrzenie. Odwołanie się do altruizmu poprzez przypomnienie opinii publicznej o korzyściach płynących z kwarantanny dla szerszego społeczeństwa może być korzystne."
65) Blokada "nie miała wpływu" na pandemię koronawirusa w Niemczech, Huggler, 2021"Nowe badania przeprowadzone przez niemieckich naukowców dowodzą, że blokady miały niewielki wpływ na opanowanie pandemii koronawirusów. Statystycy z Uniwersytetu w Monachium stwierdzili "brak bezpośredniego związku" między blokadami w Niemczech a spadkiem liczby zakażeń w kraju."
66) Szwedzcy naukowcy: restrykcje antykoronowe zabiły tyle samo osób, co sam wirusPeterson, 2021 r."Ograniczenia przeciwko koronawirusowi zabiły tyle samo osób, co sam wirus. Ograniczenia dotknęły przede wszystkim biedniejsze regiony świata i młodych ludzi - uważają badacze, wskazując na dzieci, które zmarły z powodu niedożywienia i różnych chorób. Wskazali również na dorosłych, którzy zmarli z powodu chorób, które można było leczyć. "Te zgony, które obserwujemy w biednych krajach, dotyczą kobiet, które umierają przy porodzie, noworodków, które umierają przedwcześnie, dzieci, które umierają na zapalenie płuc, biegunkę i malarię, ponieważ są niedożywione lub nie są zaszczepione" - powiedział Peterson.
67) Blokady pozostawiają Londyn zniszczony, Burden, 2021"W normalnych czasach Londyn funkcjonuje dzięki rozległej sieci pociągów i autobusów, którymi miliony osób dojeżdżają do pracy i na zakupy. Wymaganie od tych ludzi, by pracowali w domu, wyrwało serce z gospodarki, sprawiając, że stolica Wielkiej Brytanii stała się bardziej miasto duchów niż kwitnąca metropolia. Miasto wychodzi właśnie z rocznego okresu blokad z głębszymi bliznami niż w większości pozostałych części Wielkiej Brytanii. Wiele restauracji, teatrów i sklepów zostało zamkniętych, a pracownicy migrujący, którzy je obsługiwali, dziesiątkami tysięcy uciekli do swoich krajów pochodzenia. Nawet wtedy, gdy większość przepisów wygasa w czerwcuNowe ograniczenia graniczne wprowadzone po opuszczeniu Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię utrudnią wielu osobom powrót. W rezultacie model biznesowy miasta skoncentrowany na gęstości zaludnienia uległ zmianie, a wiele mocnych stron Londynu zamieniło się w słabe strony."
68) Blokady to o jeden krok za daleko w walce z Covid-19, Nocera, 2020 r."Prawda jest taka, że stosowanie zamknięcia w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa nigdy nie było dobrym pomysłem. Jeśli w ogóle są one przydatne, to na krótką metę: pomagają zapewnić, że szpitale nie zostaną przeciążone we wczesnych stadiach pandemii. Natomiast długotrwałe zamykanie szkół i firm oraz nakłanianie ludzi do pozostania w domach - które w tym czy innym momencie wprowadził prawie każdy stan - było przykładem strasznie błędnej polityki publicznej. Jest prawdopodobne, że kiedy historia tej pandemii zostanie opisana, zamykanie szkół i przedsiębiorstw będzie postrzegane jako jeden z najgorszych błędów popełnionych przez świat.
69) Stop kłamstwom: Blokady nie chroniły i nie chronią osób narażonych na niebezpieczeństwo, Aleksander, 2021 r."Blokady nie zapewniły ochrony wrażliwyale raczej im zaszkodziła i przeniosła ciężar zachorowalności i śmiertelności na osoby mniej uprzywilejowane".
70) Dlaczego zamknięcia i maski odpowiadają elitom, Swaim, 2021"Spór o maski, podobnie jak spór o zamykanie szkół, zamykanie firm, wytyczne dotyczące zaburzeń społecznych i całą resztę, zawsze powinien być dyskusją o dopuszczalnym i niedopuszczalnym ryzyku. Jednak większość amerykańskich przywódców kulturalnych i politycznych nie wykazała się zdolnością do myślenia o ryzyku w sposób pomocny."
71) Wpływ pandemii COVID-19 i działań politycznych na nadmierną umieralność, Agrawal, 2021"Stwierdzono, że po wdrożeniu polityki SIP wzrasta nadmierna śmiertelność. Wzrost nadumieralności jest statystycznie istotny w bezpośrednich tygodniach po wdrożeniu SIP tylko dla porównania międzynarodowego i występuje pomimo faktu, że przed wdrożeniem polityki nastąpił spadek liczby nadumieralności... nie udało się stwierdzić, że kraje lub stany USA, które wdrożyły politykę SIP wcześniej i w których polityka SIP miała dłuższy okres działania, miały niższą nadumieralność niż kraje/stany USA, które wolniej wdrażały politykę SIP. Nie udało się również zaobserwować różnic w trendach nadmiaru zgonów przed i po wdrożeniu polityki SIP na podstawie wskaźników zgonów COVID-19 sprzed wdrożenia polityki SIP."
72) Blokady COVID-19 są ponad 10 razy bardziej śmiercionośne niż sama pandemia, Rewolwer, 2020 r."W oparciu o istniejące badania ekonomiczne dotyczące skutków zdrowotnych bezrobocia obliczyliśmy szacunkową liczbę lat życia utraconych w wyniku blokad w Stanach Zjednoczonych i porównaliśmy ją z szacunkową liczbą lat życia uratowanych dzięki tym blokadom. Wyniki są wręcz oszałamiające i sugerują, że blokady będą kosztować Amerykanów ponad 10 razy więcej lat życia, niż zaoszczędzą na samym wirusie."
73) Wpływ przerw w szczepieniach ochronnych u dzieci, Collateral Global, 2021"Pandemia COVID-19 spowodowała znaczące zakłócenia w usługach szczepień ochronnych dla dzieci i ich przyjmowaniu. W przyszłych pandemiach, a także w pozostałej części obecnej, decydenci muszą zapewnić dostęp do usług szczepień i zapewnić programy nadrabiania zaległości, aby utrzymać wysoki poziom uodpornienia, zwłaszcza u osób najbardziej narażonych na choroby wieku dziecięcego, w celu uniknięcia dalszych nierówności."
74) Nakaz schronienia się nie uratował życia w czasie pandemii - konkluzja pracy naukowej, Howell, 2021
Badania wykazały, że blokady COVID-19 spowodowały więcej zgonów, a nie zmniejszyły ich liczby
"Naukowcy z Korporacja RAND i Uniwersytet Południowej Kalifornii Zbadano nadmierną śmiertelność ze wszystkich przyczyn, wirusowych lub innych, w 43 krajach i 50 stanach USA, które wprowadziły politykę "schronienia w miejscu" (ang. shelter-in-place, "SIP"). Krótko mówiąc, zarządzenia te nie zadziałały. "Nie udało nam się stwierdzić, że polityka SIP ratowała życie. Wręcz przeciwnie, stwierdzamy pozytywny związek między polityką SIP a nadmierną liczbą zgonów. Stwierdziliśmy, że po wdrożeniu polityki SIP nadmiar zgonów wzrasta" - stwierdzili naukowcy w pracy papier dla Krajowego Biura Badań Ekonomicznych (NBER)".
75) Eksperci twierdzili, że zakończenie blokad będzie gorsze dla gospodarki niż same blokady. Nie mieli racji, Instytut Misesa, 2021"Nic nie wskazuje na to, że stany, w których obowiązywały dłuższe okresy zamknięcia i przymusowego oddalenia się od społeczeństwa, radziły sobie lepiej pod względem ekonomicznym niż te, które znacznie wcześniej zrezygnowały z restrykcji dotyczących powidła. Wręcz przeciwnie, wiele stanów, które wcześnie zakończyły okresy zamknięcia - lub w ogóle ich nie wprowadziły - teraz wykazuje mniej bezrobocie i więcej wzrost gospodarczy niż w państwach, w których blokady i zasady dystansu społecznego obowiązywały znacznie dłużej. Zupełny brak korelacji między sukcesem gospodarczym a blokadami uniemożliwiającymi swobodne poruszanie się po kraju po raz kolejny pokazuje, że przewidywania ekspertów, którzy twierdzili, że państwa, w których nie ma długich blokad, będą doświadczać rozlewu krwi i zniszczeń gospodarczych, były bardzo błędne.
76) Szkody wynikające z blokad, zagrożenia wynikające z cenzury i droga naprzód, AIER, 2020 R."Kiedy czyta się o porażkach wywiadu, z których najbardziej spektakularną jest chyba fiasko z bronią masowego rażenia, lekcja, jaką mieli z tego wyciągnąć - i być może wyciągnęli - jest taka, że trzeba zachęcać do dysonansu poznawczego. Trzeba zachęcać do krytycznego myślenia. Trzeba mieć ludzi, którzy patrzą na sprawy inaczej niż główny nurt, ponieważ pomoże to uniknąć popełniania katastrofalnych błędów. A my, zamiast zachęcać do krytycznego myślenia, do odmiennych pomysłów, zrobiliśmy coś dokładnie odwrotnego - zdusiliśmy je. To właśnie sprawia, że działania Ontario College of Physicians and Surgeons wobec Was są tak szokujące, ponieważ stanowią zupełne przeciwieństwo tego, co powinniśmy robić. I to właśnie brak krytycznego myślenia, brak włączenia krytycznego myślenia w proces podejmowania decyzji doprowadził do kolejnych błędów w postępowaniu z COVID-19."
77) ZROZUMIENIE MIĘDZYREGIONALNYCH RÓŻNIC WE WSKAŹNIKACH UMIERALNOŚCI Z POWODU COVID-19, PANDA, 2021 R."Nie możemy twierdzić, że stopniowe przyjmowanie tych środków ma jakikolwiek wpływ na ograniczanie ryzyka. Jest to ważna uwaga dla decydentów, którzy muszą starannie wyważyć korzyści płynące ze strategii stopniowego zamykania obiektów ze szkodami ekonomicznymi spowodowanymi taką interwencją."
78) Potencjalne wnioski z reakcji służby zdrowia Tajwanu i Nowej Zelandii na pandemię COVID-19, Lato, 2020 r."Rozbudowana infrastruktura zdrowia publicznego stworzona na Tajwanie przed przyjęciem COVID-19 umożliwiła szybką i skoordynowaną reakcję, szczególnie w zakresie wczesnych badań przesiewowych, skutecznych metod izolacji/kwarantanny, technologii cyfrowych służących identyfikacji potencjalnych przypadków oraz masowego stosowania masek. Ta terminowa i energiczna reakcja pozwoliła Tajwanowi uniknąć blokady narodowej zastosowanej przez Nową Zelandię. Wiele z tajwańskich elementów kontroli pandemii może być potencjalnie zaadoptowanych przez inne jurysdykcje."
79) 5 razy więcej dzieci popełniło samobójstwo niż zmarło z powodu COVID-19 podczas blokady: Badanie brytyjskie, Phillips, 2021"Pięć razy więcej dzieci i młodych ludzi popełnia samobójstwo niż umiera z powodu COVID-19 Według badań, w których stwierdzono również, że zamknięcie w domu jest bardziej szkodliwe dla zdrowia dzieci niż sam wirus.
80) Badania wskazują, że blokady zwiększyły liczbę zgonów z rozpaczy, Yang, 2021"Śmierć z rozpaczy wynika w dużej mierze z izolacji społecznej. Niezależnie od tego, czy decydenci uważają, że blokady są skuteczne, muszą być świadomi faktu, że zamykanie społeczeństwa prowadzi również do nadmiernej liczby zgonów. Bez względu na to, czy przyczyną jest sama polityka rządu, czy też dobrowolne podporządkowanie się społeczeństwa wymuszające miękki despotyzm powszechnej histerii, izolacja społeczna zbiera swoje żniwo w życiu wielu ludzi."
81) ZGONY Z ROZPACZY I CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA NADUMIERALNOŚCI W 2020 R., Mulligan, 2020 r."Przypuszczalnie izolacja społeczna jest częścią mechanizmu, który zmienia pandemię w falę zgonów z rozpaczy. Jednak wyniki przedstawione w niniejszym opracowaniu nie mówią, w jakim stopniu, jeśli w ogóle, wynikają z rządowych nakazów pozostania w domu, a w jakim z różnych działań podejmowanych przez poszczególne gospodarstwa domowe i prywatne firmy w celu zachęcenia do społecznego dystansu."
82) Wpływ zamknięcia na zdrowie psychiczne populacji ogólnej podczas pandemii COVID-19 we Włoszech: Wyniki badań przeprowadzonych w ramach sieci współpracy COMET, Fiorillo, 2020 r."Chociaż fizyczna izolacja i zamknięcie stanowią istotne środki zdrowia publicznego w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19, stanowią one poważne zagrożenie dla zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia ogółu ludności. Jako integralna część reakcji na pandemię COVID-19 należy zająć się potrzebami w zakresie zdrowia psychicznego."
Zdrowie psychiczne a pandemia wirusa Covid-19, Pfefferbaum, 2020 r."Pandemia wirusa Covid-19 ma niepokojące konsekwencje dla zdrowia indywidualnego i zbiorowego oraz funkcjonowania emocjonalnego i społecznego. Poza zapewnieniem opieki medycznej, już rozciągnięci w czasie pracownicy służby zdrowia mają do odegrania ważną rolę w monitorowaniu potrzeb psychospołecznych i zapewnianiu wsparcia psychospołecznego swoim pacjentom, pracownikom służby zdrowia i społeczeństwu - działania te powinny być włączone do ogólnej pandemicznej opieki zdrowotnej."
83) Dlaczego rządowe blokady szkodzą głównie biednym, Peterson, 2021"W krajach rozwiniętych blokady niewątpliwie spowodowały znaczne koszty ekonomiczne i zdrowotne. Na przykład wielu pracowników sektora usług, takich jak przemysł spożywczy, zostało bez pracy i musiało liczyć na rządowe czeki stymulacyjne, które pomogły im przetrwać najtrudniejsze etapy pandemii. Niektóre firmy musiały całkowicie zamknąć swoje podwoje, przez co wielu pracodawców również pozostało bez pracy. Nie wspominając już o poważne konsekwencje dla zdrowia psychicznego nakazów zamknięcia wydanych przez rząd...Te nieodpowiedzialne działania rządów są szczególnie dotkliwe i bardziej szkodliwe w krajach rozwijających się i wśród ludzi ubogich, ponieważ większość pracowników nie może sobie pozwolić na poświęcenie tygodni, a może nawet miesięcy dochodów tylko po to, by zostać zamkniętym w czymś, co w rzeczywistości jest aresztem domowym."
84) Koszty zamknięć: Raport wstępny, AIER, 2020 R."W debacie na temat polityki dotyczącej koronawirusów zdecydowanie zbyt mało uwagi poświęcono kosztom blokad. Bardzo często zdarza się, że zwolennicy tych interwencji piszą artykuły i duże badania, nie wspominając nawet o ich minusach." 
85) W Afryce dystans społeczny jest przywilejem, na który niewielu może sobie pozwolić, Noko, 2020 r."Dystans społeczny mógłby prawdopodobnie działać w Chinach i w Europie - ale w wielu krajach afrykańskich jest to przywilej, na który może sobie pozwolić tylko mniejszość".
86) Gaz łzawiący, bicie i wybielacz: najbardziej ekstremalne blokady Covid-19 na świecieRatcliff, 2020 r."Przemoc i upokorzenia są stosowane na całym świecie w celu wprowadzenia ograniczeń związanych z koronawirusem, często dotykając najbiedniejszych i najbardziej bezbronnych."
87) "Rozstrzelać ich": Prezydent Filipin Rodrigo Duterte rozkazuje policji i wojsku zabijać obywateli, którzy nie podporządkują się zakazowi walki z koronawirusem, Capatides, 2020"Później tej samej nocy prezydent Filipin Rodrigo Duterte wystosował mrożące krew w żyłach ostrzeżenie dla swoich obywateli: Jeszcze raz sprzeciwisz się nakazowi zamknięcia, a policja zastrzeli cię na śmierć".
88) Zamykają stolicę Kolumbii w związku z rosnącą liczbą zachorowań, Vyas, 2021
Kolumbijskie protesty stają się śmiertelne pośród trudności 19
"Bogota, w której odnotowano jedną czwartą przypadków zachorowań, już wcześniej zastosowała ograniczenia w przemieszczaniu się i sprzedaży alkoholu, aby ograniczyć zgromadzenia i rozprzestrzenianie się wirusa, a następnie rozszerzyła te środki". rygorystyczne zamknięcia na wypadek pandemii które obwinia się o spowodowanie masowego bezrobocia i wpędzenie w ubóstwo około czterech milionów ludzi".
89) Argentyna otrzymuje szczepionki AstraZeneca w związku z protestami przeciwko blokadzie, AL JAZEERA, 2021"W Buenos Aires i okolicach wprowadzono nowe ograniczenia związane z wirusem COVID-19, aby powstrzymać wzrost liczby zachorowań... Argentyńczycy wyszli w sobotę na ulice, aby zaprotestować przeciwko nowym ograniczeniom związanym z koronawirusem, które weszły w życie w piątek... Horacio Rodriguez Larreta, szef rządu miasta, powiedział w zeszłym tygodniu, że Buenos Aires "całkowicie nie zgadza się z decyzją rządu krajowego o zamknięciu szkół".
90) Życie a środki do życia - rewizja: Czy kraje uboższe i młodsze powinny mieć równie surowe ograniczenia? Von Carnap, 2020 r."Ekonomiści z bogatego świata w większości poparli rygorystyczne środki ograniczające, odrzucając wszelkie kompromisy między życiem i środkami do życia... rygorystyczne blokady w krajach, w których znaczna część populacji jest uboga, prawdopodobnie będą miały poważniejsze konsekwencje dla dobrobytu niż w krajach bogatszych. Z perspektywy makroekonomicznej wszelkie negatywne skutki ekonomiczne blokady zmniejszają budżet, w którym i tak już jest mniej środków, w biednym kraju."
91) Reagowanie na pandemię COVID-19 w krajach rozwijających się: Lekcje z wybranych krajów globalnego Południa, Chowdhury, 2020"Gdyby testy, śledzenie kontaktów i inne wczesne środki ograniczające rozprzestrzenianie się choroby zostały odpowiednio wcześnie przeprowadzone w celu powstrzymania transmisji wirusa, nie byłoby konieczności zamykania zakładów w całym kraju, a jedynie ograniczone obszary musiałyby zostać zamknięte w celu przeprowadzenia kwarantanny. Skuteczność środków ograniczania rozprzestrzeniania się zakażeń, w tym blokad, zwykle ocenia się przede wszystkim na podstawie ich zdolności do szybkiego ograniczania nowych zakażeń, "spłaszczania krzywej" i unikania kolejnych fal zakażeń. Blokady mogą mieć jednak wiele skutków, zależnych od kontekstu, i zwykle wiążą się z ogromnymi kosztami ekonomicznymi, nierównomiernie rozłożonymi w gospodarkach i społeczeństwach."
92) Zwalczanie COVID-19 za pomocą dysfunkcyjnego federalizmu: Lekcje z IndiiChoutagunta, 2021"Stwierdzono, że scentralizowana blokada w Indiach okazała się w najlepszym razie częściowym sukcesem w kilku stanach, a jednocześnie spowodowała ogromne koszty ekonomiczne nawet na obszarach, gdzie pandemia dotknęła niewielu."
93) Geneza pomysłu blokady z 2006 r., Tucker, 2020 r."Teraz rozpoczyna się wielki wysiłek, widoczny w tysiącach artykułów i wiadomości nadawanych każdego dnia, mający na celu unormowanie blokady i wszystkich zniszczeń, jakie dokonały się w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Nie zamknęliśmy prawie całego kraju w 1968/69, 1957lub 1949-1952a nawet podczas 1918. Ale w ciągu kilku przerażających dni w marcu 2020 roku stało się to udziałem nas wszystkich, powodując lawinę społecznych, kulturalnych i ekonomicznych zniszczeń, które będą odbijać się echem przez wieki".
94) Młodzi ludzie są szczególnie narażeni na blokady, Yang, 2021"Szkody wyrządzone społeczeństwu były z pewnością rozległe. 3,5-procentowe roczne spowolnienie gospodarcze w 2020 roku i 32,9-procentowy spadek w II kwartale 2020 roku, co sprawia, że jest to jeden z najostrzejszych spadków gospodarczych we współczesnej historii. Poziomu cierpienia i traumy spowodowanej tą polityką nie da się jednak odpowiednio wyrazić za pomocą samych danych ekonomicznych. Polityka lockdown mogła spowodować znaczne straty finansowe, ale równie niepokojące, jeśli nie bardziej, są straty społeczne. We wszystkich krajach odnotowano wzrost liczby zgłoszeń dotyczących problemy ze zdrowiem psychicznym, takie jak depresja i lęk, które wiążą się z izolacją społeczną, znacznymi zakłóceniami w życiu i egzystencjalnym lękiem przed stanem świata. W przeciwieństwie do straconych dolarów, problemy ze zdrowiem psychicznym powodują realne i trwałe szkody, które mogą prowadzić do komplikacji w późniejszym życiu, a nawet do samookaleczenia lub samobójstwa. Dla młodych ludzi, drastyczny wzrost liczby samobójstw spowodowało więcej ofiar niż Covid-19. Dzieje się tak dlatego, że są oni o wiele mniej podatni na działanie Covid niż starsze grupy ludności, ale o wiele bardziej narażeni na negatywne skutki zamknięcia."
95) Więcej "samobójstw z powodu Covid" niż zgonów dzieci z powodu Covid, Gartz, 2021"Przed Covid, amerykańska młodzież zginęła przez samobójstwo co sześć godzinSamobójstwo jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego i główną przyczyną śmierci osób poniżej 25. roku życia - znacznie większym niż Covid. I jest to coś, co tylko pogorszyliśmy, ponieważ pod przewodnictwem polityków i "nauki" przez ponad rok pozbawialiśmy naszych najmłodszych członków społeczeństwa - którzy stanowią jedną trzecią populacji Stanów Zjednoczonych - edukacji, rozwoju emocjonalnego i społecznego bez ich zgody lub przyzwolenia... Największy wzrost liczby zgonów wśród młodzieży nastąpił w przedziale wiekowym 15-24 lata - grupie wiekowej najbardziej podatnej na popełnienie samobójstwa, w której dochodzi do 91% samobójstw wśród młodzieży... Tego rodzaju "zgony z rozpaczy" są zwykle częstsze wśród młodzieży, zwłaszcza tej, która wkrótce ukończy studia lub wejdzie na rynek pracy. W obliczu kurczenia się gospodarki z powodu zamknięcia zakładów pracy i przymusowego zamykanie uniwersytetówmłodzież ma zarówno mniejsze możliwości ekonomiczne, jak i ograniczone wsparcie społeczne - które odgrywa ważną rolę w zgłaszaniu przypadków samookaleczenia i zapobieganiu im - poprzez sieci społeczne".
96) Porównanie wyników badania COVID-19 w populacji osób objętych i nieobjętych osłoną., Jani, 2021 r."Połączono rejestry lekarzy rodzinnych, recept, laboratoriów, szpitali i zgonów oraz porównano wyniki badania COVID-19 wśród osób posiadających i nieposiadających osłony w zachodniej Szkocji. Z 1,3 miliona mieszkańców 27 747 (2,03%) otrzymało zalecenie objęcia ochroną, a 353 085 (26,85%) zostało sklasyfikowanych a priori jako osoby o umiarkowanym ryzyku... pomimo strategii objęcia ochroną, osoby o wysokim ryzyku były narażone na zwiększone ryzyko zgonu." 
97) Szwecja: Pomimo różnych wariantów, brak blokad, brak zgonów spowodowanych codziennym stosowaniem Covid, Fumento, 2021""Blokowanie to oszczędność czasu". powiedział w zeszłym roku. "To niczego nie rozwiązuje". Mimo że Szwecja nieuchronnie odczuwa wpływ gospodarek, które się zablokowały, "Covid-19 miał raczej ograniczony wpływ na jej gospodarkę w porównaniu z większością innych krajów europejskich". według portalu Nordetrade.com firma konsultingowa. "Mniejsze restrykcje prewencyjne wobec Covid-19 na początku roku oraz silne ożywienie gospodarcze w trzecim kwartale powstrzymały spadek PKB" - napisano w raporcie. Tak więc kraj, którego media uwielbiają nienawidzić, czerpie to, co najlepsze ze wszystkich światów: niewiele obecnych przypadków zachorowań i zgonów, silniejszy wzrost gospodarczy niż w krajach objętych blokadą, a jego mieszkańcy nigdy nie doświadczyli jarzma tyranii".
98) Lekcje blokady, Ross, 2021 r."Nigdy nie podejmuj radykalnych działań, jeśli nie masz niezbitych dowodów na to, że będą one skuteczne. Władze podejmowały wszelkie drastyczne działania i nie były w najmniejszym stopniu zainteresowane przedstawieniem dowodów, i nadal nie są. Niewybieralni biurokraci, którzy nic o nas nie wiedzą, dyktowali nam, jak mamy żyć, aż do najdrobniejszych szczegółów. Władze zmusiły setki milionów ludzi do noszenia masek. Zakładano, że to ograniczy przenoszenie choroby. Obecnie istnieją dowody na to, że maseczki są bardziej niż bezużyteczne. Bądźcie bardzo niechętni jawnemu łamaniu Konstytucji. Konstytucja jest największym dobrem naszego kraju i naszą gwiazdą północną. Ignorowanie jej lub deptanie po niej nigdy nie jest dobrym pomysłem. Konstytucja jest tym, co czyni nas tym, kim jesteśmy. Powinniśmy traktować ją jak skarb, którym jest. Zawsze należy brać pod uwagę zarówno koszty, jak i korzyści, a także przewidywać je na podstawie najlepszych starań. Koszty praktycznie każdego aspektu zamknięcia były większe niż korzyści, zazwyczaj o wiele większe... Spowodowało to wzrost liczby depresji i liczby samobójstw, zwłaszcza wśród osób w wieku 18 lat i młodszych. Odkładanie i odwoływanie wizyt lekarskich spowodowało tysiące przedwczesnych zgonów."
99) Prof. Sunetra Gupta - Nowa blokada to straszny błąd, Gupta, 2020"Chciałbym się z tym nie zgodzić. Myślę, że istnieje alternatywa, a polega ona na zmniejszeniu liczby zgonów, które może spowodować pandemia, poprzez skierowanie naszej energii na ochronę osób szczególnie narażonych. Dlaczego miałbym tak powiedzieć? Głównym powodem jest to, że koszty alternatywnych strategii, takich jak blokada, są tak duże, że pozostaje nam zastanowić się, jak w obecnej sytuacji iść naprzód bez wyrządzania krzywdy nie tylko osobom narażonym na działanie COVID, ale także ogółowi społeczeństwa w sposób zgodny ze standardami, które wyznaczyliśmy sobie od chwili, kiedy się urodziliśmy, może nie urodziliśmy, ale kiedy staliśmy się świadomi odpowiedzialności wobec społeczeństwa.
100) Szkody wynikające z zamknięcia znacznie przewyższają korzyści, Hinton, 2021"Prawie 1,2 mln osób czeka co najmniej sześć miesięcy na niezbędne usługi". 
101) Blokady nie działają, Stone/AEI, 2020 r."Blokady nie działają. To proste zdanie wystarczy, aby w dzisiejszych czasach wywołać burzę kontrowersji, niezależnie od tego, czy wypowiesz je publicznie (oczywiście do kogoś znajdującego się w odległości co najmniej sześciu stóp), czy w Internecie. Gdy tylko słowa te opuszczą Twoje usta, zaczynają być interpretowane w niezwykły sposób. Dlaczego chcesz zabijać starych ludzi? Dlaczego uważasz, że gospodarka jest ważniejsza od ratowania życia? Dlaczego nienawidzisz nauki? Czy jesteś sługusem Trumpa? Dlaczego rozpowszechniasz nieprawdziwe informacje na temat ciężkości choroby COVID? Ale chodzi o to, że nie ma żadnych dowodów na to, że blokady działają. Gdyby ścisłe blokady rzeczywiście ratowały życie, byłbym za ich wprowadzeniem, nawet gdyby wiązały się z dużymi kosztami ekonomicznymi. Ale, mówiąc wprost, argumenty naukowe i medyczne przemawiające za ścisłymi blokadami są cienkie jak papier... Jeśli zamierzasz zasadniczo zlikwidować swobody obywatelskie całej populacji na kilka tygodni, powinieneś mieć dowody na to, że ta strategia zadziała".
102) Nauka zabiła się o COVID-19, Raleigh/Federalist/Atlas, 2021 r.Blokady niszczyły ludzi, powiedział Atlas, "zamykając opiekę medyczną, uniemożliwiając ludziom szukanie pomocy medycznej w nagłych wypadkach, zwiększając nadużywanie narkotyków, zwiększając liczbę zgonów samobójczych, powodując większe szkody psychiczne, zwłaszcza wśród młodego pokolenia". Setki i tysiące przypadków molestowania dzieci nie zostały zgłoszone. Potroiły się przypadki samookaleczeń wśród nastolatków... Dane dotyczące śmiertelności wskazują, że od jednej trzeciej do połowy zgonów podczas pandemii nie było spowodowanych wirusem COVID-19" - powiedział Atlas. "Powinniśmy zapewnić ukierunkowaną ochronę osobom z grupy wysokiego ryzyka, ale nie powinniśmy zamykać osób z grupy niskiego ryzyka".
103) Składanie elementów układanki Covid w kompletny obraz pandemiiBrookes, 2021 r."Ogólnie rzecz biorąc, pozytywny wpływ polityki kwarantanny, wymogów izolacji, systemów testowania i śledzenia, dystansu społecznego, maskowania i innych niefarmakologicznych działań interwencyjnych jest minimalny. Początkowo były to jedyne narzędzia, jakimi dysponowali interwencjonistyczni politycy i naukowcy. W najlepszym wypadku opóźniały one nieco to, co nieuniknione, ale powodowały też znaczne szkody uboczne."
104) Blokady w Covid sygnalizują wzrost znaczenia polityki publicznej według RansomaO'Neill/MisesInstitute, 2021"Polityka publiczna przez okup ma miejsce wtedy, gdy rząd nakłada na jednostki wymóg określonego zachowania i egzekwuje go poprzez karanie ogółu społeczeństwa. w sumie dopóki nie zostanie osiągnięty określony poziom zgodności. Metoda ta opiera się na członkach społeczeństwa i publicznych komentatorach, takich jak Marcotte, którzy będą przypisywać winę za te negatywne konsekwencje opornym obywatelom, którzy nie przyjmują zachowań preferowanych przez klasę rządzącą. W weltanschauungu, który leży u podstaw tego typu rządzenia, reakcje władz na zachowania obywateli są "metafizycznie dane" i traktowane jako zwykłe epifenomenu działań pojedynczych członków społeczeństwa, którzy ośmielają się zachowywać w sposób nielubiany przez władze publiczne... To, co w tej atmosferze pojawiło się jako złowieszczy sposób myślenia, to refleksyjny przypisywanie winy w stosunku do opornych członków społeczeństwa za wszelkie późniejsze negatywne konsekwencje nałożone na nich przez politykę rządu. Jeśli rząd zdecyduje się nałożyć negatywne konsekwencje na społeczeństwo - nawet pod warunkiem, że jego zachowanie będzie zależało od zachowania społeczeństwa - to konsekwencja ta jest wybrana polityka rządu i musi być postrzegana jako wybór polityczny".
105) Śmiertelność w Szwecji w 2020 r. była niższa niż w większości Europy, mimo braku blokady, Miltimore, 2021"Myślę, że ludzie będą się bardzo uważnie zastanawiać nad tymi całkowitymi wyłączeniami, nad tym, na ile były one naprawdę dobre... Być może przyniosły one efekt w krótkiej perspektywie, ale jeśli spojrzeć na nie przez pryzmat całej pandemii, pojawia się coraz więcej wątpliwości... dane opublikowane przez Reuters z których wynika, że w Szwecji, która zrezygnowała z rygorystycznych blokad wprowadzonych przez większość krajów na świecie, w 2020 r. odnotowano mniejszy wzrost śmiertelności niż w większości krajów europejskich."
106) Ocena kosztów COVID w porównaniu z kosztami blokad, Leef/Przegląd Narodowy, 2021"Nie było jednak takiej starannej kalkulacji w przypadku blokad wprowadzonych w pośpiechu w celu zwalczania Covid-19. Blokady były po prostu założono nie tylko skutecznie spowolni rozprzestrzenianie się SARS-CoV-2, ale także spowoduje tylko takie koszty, które będą do zaakceptowania. Niestety, biorąc pod uwagę nowatorski charakter blokad i ogromną skalę ich prawdopodobnych negatywnych skutków, to dziwacznie sceptyczne podejście do blokad było - i pozostaje - całkowicie nieuzasadnione. Niesprawiedliwość tej reakcji dodatkowo podkreśla fakt, że w wolnym społeczeństwie ciężar dowodu spoczywa na tych, którzy chcieliby ograniczyć wolność, a nie na tych, którzy sprzeciwiają się takim ograniczeniom... Decydenci polityczni powinni być w równym stopniu zainteresowani kosztami problemu, jak i kosztami proponowanych rozwiązań".
107) Czy blokada zadziałała? Porównanie między krajami dokonane przez ekonomistęBjørnskov, 2020"Zbadaj związek między surowością polityki lockdown w pierwszej połowie 2020 r. a wskaźnikami umieralności. Wykorzystując dwa indeksy z miar polityki Covid 19 Centrum Blavatnika i porównując tygodniowe wskaźniki umieralności z 24 krajów europejskich w pierwszych połowach lat 2017-2020, a także rozwiązując kwestię endogeniczności polityki na dwa różne sposoby, nie znajduję wyraźnego związku między polityką blokad a rozwojem umieralności."
108) Zwiększenie liczby przedwczesnych martwych urodzeń i zmniejszenie liczby jatrogennych przedwczesnych porodów z powodu uszkodzenia płodu: wieloośrodkowe badanie kohortowe skutków blokady COVID-19 w Melbourne, Australia, Hui, 2021 r."Ograniczenia dotyczące blokady w środowisku o wysokim dochodzie, przy braku wysokich wskaźników występowania choroby COVID-19, wiązały się ze znacznym wzrostem liczby przedwczesnych martwych urodzeń oraz znacznym zmniejszeniem liczby jatrogennych PTB z powodu podejrzenia zagrożenia płodu".
109) Wpływ pandemii COVID19 na śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych i aktywność katalityczną podczas zamknięcia w środkowych Niemczech: badanie obserwacyjne, Nef, 2021"Podczas blokady związanej z COVID-19 w środkowych Niemczech zaobserwowano znaczny wzrost śmiertelności z powodu chorób układu krążenia, podczas gdy działania związane z kateryzacją zostały ograniczone".
110) Nota redaktora - Przegląd nowotworów, Collateral Global, 2021"Przed blokadami poczyniliśmy ogromne postępy w walce z rakiem. W latach 1999-2019 umieralność na raka upuszczony o zaskakujące 27% w Stanach Zjednoczonych, do 600 tys. zgony w 2019 r. Na całym świecie standaryzowany względem wieku współczynnik zgonów z powodu nowotworów wynosi zmniejszenie o 15% od 1990 roku. Rak, podobnie jak COVID-19, jest proporcjonalnie chorobą ludzi starszych, z liczbą zachorowań wynoszącą 27%. problem: osób w wieku 70 lat i więcej oraz ponad 70% przypadków dotykających osoby w wieku 50 lat i więcej. Pomimo postępów w walce z chorobą, w 2018 r. na świecie zdiagnozowano 18,1 mln nowych przypadków, a 9,6 mln osób zmarł ... Prawie ośmiu na dziesięciu pacjentów chorych na raka zgłosiło opóźnienia w opiece medycznej, przy czym prawie sześciu na dziesięciu zrezygnowało z wizyt u lekarza, jeden na czterech z badań obrazowych, a jeden na sześciu z operacji chirurgicznej... Żniwo chorób nowotworowych, spotęgowane przez blokadę i panikę, będzie się utrzymywać w nieokreślonej przyszłości".
111) Wpływ COVID-19 i częściowej blokady na dostęp do opieki, samokontrolę i samopoczucie psychiczne wśród osób z cukrzycą: Badanie przekrojowe, Yeoh, 2021"COVID-19 i kwarantanna miały mieszany wpływ na zachowania związane z samoopieką i zarządzaniem. Podczas pandemii i kwarantanny należy zapewnić większą opiekę kliniczną i uwagę osobom chorym na cukrzycę z licznymi chorobami współistniejącymi i wcześniejszymi zaburzeniami zdrowia psychicznego... pandemia i kwarantanna mogły doprowadzić do wielu strat, w tym utraty bliskich, zatrudnienia, bezpieczeństwa finansowego, bezpośrednich kontaktów społecznych, możliwości kształcenia, rekreacji i wsparcia społecznego. Przegląd psychologicznych skutków kwarantanny wykazał dużą częstość występowania objawów psychologicznych i zaburzeń emocjonalnych."
112) Zdrowie psychiczne w czasie pandemii COVID-19 w Stanach Zjednoczonych: Ankieta internetowa, Jewell, 2020 r."Wyniki badań sugerują, że wielu mieszkańców USA doświadcza silnego stresu, depresji i lęku, zwłaszcza ci, którzy są niedofinansowani, nieubezpieczeni lub bezrobotni."
113) Zdrowie psychiczne w Wielkiej Brytanii w czasie pandemii COVID-19: analizy przekrojowe z badania kohortowego społeczności lokalnej, Jia, 2020"Zwiększona zachorowalność na choroby psychiczne była widoczna w tej brytyjskiej próbie i występowała częściej u osób młodszych, kobiet i osób, które zaliczały się do uznanych grup ryzyka COVID-19. Skuteczne mogą być interwencje w zakresie zdrowia publicznego i zdrowia psychicznego, które mogą poprawić postrzeganie ryzyka związanego z COVID-19, zamartwianie się samotnością związaną z COVID-19 i wzmocnić pozytywny nastrój."
114) Psychologiczny wpływ kwarantanny na chorobę koronawirusową w 2019 r. (COVID-19), Luo, 2020"Na podstawie tych badań można stwierdzić, że w okresie kwarantanny wystąpiła duża liczba objawów lub problemów psychologicznych, w tym lęk (228/649, 35,1%), depresja (110/649, 16,9%), samotność (37/649, 5,7%) i rozpacz (6/649, 0,9%). Jedno z badań (Dong et al., 2020) odnotowano, że osoby poddane kwarantannie miały skłonności lub pomysły samobójcze częściej niż osoby niepoddane kwarantannie."
115) Pandemia COVID-19 prowadzi do poważnych zaniedbań w zakresie szczepień dzieci - wynika z nowych danych WHO i UNICEF-u, WHO, 2021 R."23 miliony dzieci nie otrzymało podstawowych szczepionek dla dzieci w ramach rutynowych usług zdrowotnych w 2020 r., co stanowi najwyższą liczbę od 2009 r. i o 3,7 miliona więcej niż w 2019 r."
116) Głód wywołany wirusem jest przyczyną 10 000 zgonów dzieci miesięcznie, Hinnant, 2020 r."Na całym świecie koronawirus i związane z nim ograniczenia spychają na margines już i tak głodne społeczności. przez krawędź, odcina skromne gospodarstwa od rynków i izoluje wioski od żywności i pomocy medycznej. Głód spowodowany wirusem prowadzi do śmierci 10 000 dzieci miesięcznie w ciągu pierwszego roku pandemii, jak wynika z pilnego wezwania do działania wystosowanego przez Organizację Narodów Zjednoczonych, którym podzieliła się agencja The Associated Press przed jego publikacją w czasopiśmie medycznym Lancet... Rodzice tych dzieci są bez pracy" - powiedziała Annelise Mirabal, która pracuje w fundacji pomagającej niedożywionym dzieciom w Maracaibo, mieście w Wenezueli jak dotąd najbardziej dotkniętym pandemią. "W maju, wspomina Nieto, po dwóch miesiącach kwarantanny w Wenezueli, do jego szpitala trafiły 18-miesięczne bliźnięta z ciałami rozdętymi z niedożywienia".
117) RAPORT CG 3: Wpływ ograniczeń związanych z pandemią na zdrowie psychiczne dzieci, Collateral Global, 2021"Dowody wskazują, że ogólny wpływ ograniczeń związanych z COVID-19 na zdrowie psychiczne i samopoczucie dzieci i młodzieży będzie prawdopodobnie poważny... Osiem na dziesięć dzieci i młodzieży zgłasza pogorszenie zachowania lub jakichkolwiek objawów psychologicznych lub wzrost negatywnych uczuć z powodu pandemii COVID-19. Zamknięcie szkół przyczyniło się do zwiększenia niepokoju, samotności i stresu; negatywne uczucia związane z pandemią COVID-19 wzrastały wraz z czasem trwania zamknięcia szkół. Stwierdzono, że pogorszenie zdrowia psychicznego było większe u kobiet i starszych nastolatków."
118) Niezamierzone konsekwencje blokad: COVID-19 i pandemia cieni, Ravindran, 2021"Wykorzystując zróżnicowanie w intensywności nakazanych przez rząd blokad w Indiach, pokazujemy, że liczba skarg dotyczących przemocy domowej wzrasta o 0,47 SD w okręgach o najsurowszych zasadach blokad. Podobnie duży wzrost odnotowujemy w przypadku cyberprzestępczości."
119) Przewidywany wzrost liczby samobójstw w Kanadzie w wyniku wprowadzenia COVID-19, McIntyre, 2020 r."Wzrost bezrobocia o jeden punkt procentowy wiązał się ze wzrostem liczby samobójstw o 1,0% w latach 2000-2018. W pierwszym scenariuszu wzrost stopy bezrobocia spowodował prognozowaną łączną liczbę 418 nadmiarowych samobójstw w latach 2020-2021 (wskaźnik samobójstw na 100 000: 11,6 w 2020 r.). W drugim scenariuszu prognozowane wskaźniki samobójstw na 100 000 wzrosły do 14,0 w 2020 r. i 13,6 w 2021 r., co skutkowało 2114 nadliczbowymi samobójstwami w latach 2020-2021. Wyniki te wskazują, że zapobieganie samobójstwom w kontekście bezrobocia związanego z COVID-19 jest priorytetem o krytycznym znaczeniu."
120) COVID-19, bezrobocie i samobójstwa, Kawohl, 2020 r."W scenariuszu wysokim, stopa bezrobocia na świecie wzrosłaby z 4-936% do 5-644%, co wiązałoby się ze wzrostem liczby samobójstw o około 9570 rocznie. W scenariuszu niskim bezrobocie wzrosłoby do 5-088%, co wiązałoby się ze wzrostem liczby samobójstw o około 2135... należy spodziewać się dodatkowego obciążenia dla naszego systemu zdrowia psychicznego, a środowisko medyczne powinno już teraz przygotować się na to wyzwanie. Osoby zajmujące się zdrowiem psychicznym powinny również uświadamiać politykom i społeczeństwu, że wzrost bezrobocia wiąże się ze zwiększoną liczbą samobójstw. Zmniejszenie gospodarki i skupienie się systemu medycznego na pandemii COVID-19 może prowadzić do niezamierzonych długoterminowych problemów dla wrażliwej grupy społecznej znajdującej się na marginesie społeczeństwa."
121) Wpływ pandemii COVID-19 na zgony z powodu nowotworów spowodowane opóźnieniami w diagnostyce w Anglii, Wielka Brytania: krajowe, populacyjne badanie modelowe, Maringe, 2020 r."Należy się spodziewać znacznego wzrostu liczby możliwych do uniknięcia zgonów z powodu nowotworów w Anglii w wyniku opóźnień diagnostycznych spowodowanych pandemią COVID-19 w Wielkiej Brytanii".
122) Wpływ ekonomiczny możliwych do uniknięcia zgonów z powodu nowotworów spowodowanych opóźnieniami diagnostycznymi podczas pandemii COVID-19: Krajowe badanie modelowania populacyjnego w Anglii, Wielka Brytania, Gheorghe, 2021"Przedwczesne zgony z powodu nowotworów wynikające z opóźnień diagnostycznych podczas pierwszej fali pandemii COVID-19 w Wielkiej Brytanii spowodują znaczne straty ekonomiczne. W przeliczeniu na jednego mieszkańca wpływ ten jest w rzeczywistości większy niż wpływ zgonów, które można bezpośrednio przypisać COVID-19. Wyniki te podkreślają znaczenie rzetelnej oceny kompromisów pomiędzy szerszymi skutkami zdrowotnymi, dobrobytem i ekonomicznymi NPI w celu wsparcia zarówno alokacji zasobów, jak i nadania priorytetu usługom zdrowotnym o krytycznym znaczeniu dla czasu, na które pandemia wywiera bezpośredni wpływ, takim jak opieka nad chorymi na raka."
123) Nowotwory podczas pandemii COVID-19: czy krzyczeliśmy wystarczająco głośno i czy ktoś nas słuchał? Trwałe dziedzictwo dla narodów, Cena, 2021 r."W przypadku zaledwie czterech typów nowotworów (piersi, okrężnicy, płuca i przełyku) badania przeprowadzone podczas pierwszej fali pandemii COVID-19 (opublikowane w lipcu 2020 [3]) przewidywano 60 000 utraconych lat życia. W tym nowym artykule lata życia skorygowane o jakość oraz straty w produktywności spowodowane tą nadwyżką zgonów z powodu nowotworów zostały oszacowane odpowiednio na 32 700 i 104 miliony funtów w ciągu 5 lat. W przeliczeniu na jednego mieszkańca jest to prawie 1,5 raza więcej niż w przypadku zgonów bezpośrednio związanych z COVID-19 w tym czasie. Autorzy potwierdzają, że jest to ostrożny szacunek dla tych grup nowotworów, ponieważ nie uwzględnia on dodatkowych strat produktywności wynikających z opóźnień lub obniżenia jakości leczenia i migracji do kolejnych etapów."
124) Działalność związana z dawstwem i przeszczepianiem narządów w Wielkiej Brytanii podczas blokady COVID-19, Manara, 2020 r."W porównaniu z rokiem 2019 liczba zmarłych dawców zmniejszyła się o 66%, a liczba przeszczepów od zmarłych dawców zmniejszyła się o 68%, co stanowi większe spadki niż szacowaliśmy".
125) Szybki przegląd systematyczny: Wpływ izolacji społecznej i samotności na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w kontekście COVID-19, Loades, 2020 r."Dzieci i młodzież są prawdopodobnie bardziej narażone na wysokie wskaźniki depresji i najprawdopodobniej lęku w trakcie i po zakończeniu wymuszonej izolacji. Może się to nasilać w miarę trwania wymuszonej izolacji."
126) Koszty i korzyści wynikające z blokad Covid-19 w Nowej Zelandii, Lally, 2021"Korzystając z danych dostępnych do 28 czerwca 2021 r., szacowana liczba dodatkowych zgonów w wyniku zastosowania strategii łagodzenia skutków wynosi od 1750 do 4600, co oznacza, że koszt jednego roku życia skorygowanego o jakość, uratowanego dzięki blokadzie w marcu 2020 r., jest co najmniej 13 razy większy od powszechnie stosowanej wartości progowej $62 000 dla interwencji zdrowotnych w Nowej Zelandii; wydaje się, że blokady nie były uzasadnione poprzez odniesienie do standardowego punktu odniesienia. Wykorzystując jedynie dane dostępne dla rządu Nowej Zelandii w marcu 2020 roku, wskaźnik jest podobny, a zatem nasuwa się ten sam wniosek, że ogólnokrajowa strategia blokad nie była uzasadniona."
127) Tendencje w zakresie myśli samobójczych w ciągu pierwszych trzech miesięcy od zamknięcia COVID-19, Killgore, 2020 r."Odsetek respondentów popierających idee samobójcze był większy z każdym mijającym miesiącem w przypadku osób objętych restrykcjami dotyczącymi zamknięcia lub schronienia w miejscu z powodu nowego koronawirusa, ale pozostawał względnie stabilny i niezmieniony w przypadku osób, które zgłosiły brak takich restrykcji".
128) Śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych podczas pandemii COVID-19 w dużym mieście brazylijskim: analiza całościowa, Brant, 2021"Częstsze występowanie zgonów z powodu CVD w domu, równolegle z niższymi wskaźnikami hospitalizacji, sugeruje, że opieka nad chorymi na CVD została zakłócona podczas pandemii COVID-19, która w bardziej niekorzystny sposób dotknęła osoby starsze i bardziej wrażliwe społecznie, pogłębiając nierówności zdrowotne w BH".
129) Nadmierna liczba zgonów osób z chorobami układu krążenia w czasie pandemii COVID-19, Banerjee, 2021"Dane dotyczące śmiertelności sugerują, że pośredni wpływ na CVD będzie raczej opóźniony niż równoczesny (szczytowe RR 1,14). Działalność służb zajmujących się chorobami układu krążenia zmniejszyła się o 60-100% w porównaniu z poziomem sprzed pandemii w ośmiu szpitalach w Chinach, Włoszech i Anglii."
130) Zgony z przyczyn sercowo-naczyniowych podczas pandemii COVID-19 w Stanach Zjednoczonych, Wadhera, 2021"Zmniejszyła się liczba hospitalizacji z powodu ostrych schorzeń sercowo-naczyniowych, co budzi obawy, że pacjenci mogą unikać szpitali z obawy przed zarażeniem się ostrym zespołem ostrej niewydolności oddechowej - koronawirusem-2 (SARS-CoV-2)... w niektórych regionach Stanów Zjednoczonych w początkowej fazie pandemii COVID-19 nastąpił wzrost liczby zgonów spowodowanych chorobą niedokrwienną serca i chorobami nadciśnieniowymi".
131) Zamykanie młodych ludzi prowadzi do większej liczby zgonów z powodu Covid-19, Berdine, 2020 r."1 kwietnia 2020 r. dr Anthony Fauci wskazano że blokady będą musiały być kontynuowane do momentu, gdy nie będzie żadnych nowych przypadków. Polityka ta wskazywała na strategię, której celem było wyeliminowanie wirusa za pomocą blokad. Założenie, że wirus może zostać wyeliminowany, było fałszywe. O ile pojedyncze cząstki wirusa można z pewnością zabić, o tyle wirusa Covid-19 nie da się wyeliminować. Gdyby wirus był możliwy do zwalczenia, Australia odniosłaby już sukces, stosując brutalne zamknięcie. Wszystkie dane naukowe, w przeciwieństwie do pobożnych życzeń wysuwanych przez modele Garbage In Garbage Out, wskazują, że wirus jest tu na zawsze - podobnie jak grypa. Biorąc pod uwagę fakt, że wirus w końcu rozprzestrzeni się na całą młodą i aktywną zawodowo populację, zamykanie młodych ludzi w ośrodkach zamkniętych nie może przynieść zmniejszenia śmiertelności w porównaniu z działaniem dobrowolnym.
132) Drugie zamknięcie złamałoby mieszkańców RPA, Griffiths, 2020 r."Prawdopodobnie wkrótce, w miarę pogarszania się sytuacji, w całym kraju lub w poszczególnych prowincjach, coraz częściej będą pojawiać się apele o wprowadzenie drugiej blokady. Jeśli taka decyzja zostanie wprowadzona w życie, wielu mieszkańców RPA prawdopodobnie przekroczy swój próg wytrzymałości, ponieważ niektórzy mogą stracić to, co tak desperacko próbowali ocalić podczas pierwszego zamknięcia."
133) CDC, Longitudinal Trends in Body Mass Index Before and During the COVID-19 Pandemic Among Persons Aged 2-19 Years - United States, 2018-2020., Lange, 2021"W czasie pandemii COVID-19 dzieci i młodzież spędzały więcej czasu niż zwykle poza zorganizowanymi strukturami szkolnymi, a rodziny, w których już wcześniej występowały nieproporcjonalnie duże czynniki ryzyka otyłości, mogły doświadczyć dodatkowych zakłóceń w zakresie dochodów, wyżywienia i innych społecznych uwarunkowań zdrowia.† W rezultacie dzieci i młodzież mogły doświadczyć okoliczności, które przyspieszyły przyrost masy ciała, w tym zwiększonego stresu, nieregularnych pór posiłków, mniejszego dostępu do pożywnych produktów żywnościowych, zwiększonego czasu spędzanego przed ekranem i mniejszych możliwości aktywności fizycznej (np, brak sportów rekreacyjnych) (2,3)."
134) Prawda o blokadach, "Racjonalny grunt", 2021"1,4 miliona dodatkowych zgonów spowodowanych gruźlicą z powodu zakłóceń w funkcjonowaniu systemu lockdown500 000 dodatkowych zgonów związanych z HIVLiczba zgonów z powodu malarii może się podwoić do 770 000 rocznie65-procentowy spadek liczby wszystkich badań przesiewowych w kierunku nowotworówLiczba badań przesiewowych w kierunku raka piersi spadła o 89%.Liczba badań przesiewowych w kierunku jelita grubego spadła o 85 procentCo najmniej 1/3 zgonów w Stanach Zjednoczonych nie jest związana z chorobą COVID-19.Wzrost liczby zatrzymań krążenia, ale spadek liczby wezwań do nich przez EMSZnaczący wzrost kardiomiopatii związanej ze stresem podczas blokadPrzewiduje się, że 132 miliony dodatkowych osób w Afryce Subsaharyjskiej będzie niedożywionych z powodu zakłóceń w funkcjonowaniu systemu zamknięćW badaniu szacuje się, że w ciągu najbliższego roku z powodu blokad może zginąć nawet 2,3 miliona dodatkowych dzieciMiliony dziewcząt zostały pozbawione dostępu do żywności, podstawowej opieki zdrowotnej i ochrony, a tysiące narażone na nadużycia i wyzysk."
135) Wsteczna sztuka spowalniania rozprzestrzeniania się? Efektywność zgromadzeń podczas COVID-19, Mulligan, 2021 r."Mikrodowody zaprzeczają ideałowi zdrowia publicznego, zgodnie z którym gospodarstwa domowe byłyby miejscami odosobnienia i zerowej transmisji. Zamiast tego dowody sugerują, że "gospodarstwa domowe wykazują najwyższe wskaźniki przenoszenia" oraz że "gospodarstwa domowe są miejscami wysokiego ryzyka przenoszenia [COVID-19]".
136) Polityka dotycząca pozostawania w domu jest przypadkiem wyjątkowego błędu: internetowe badanie ekologiczne, Savaris, 2021"Po wstępnym przetworzeniu danych uwzględniono 87 regionów z całego świata, uzyskując 3741 porównań parami do analizy regresji liniowej. Tylko 63 (1,6%) porównania były istotne. Dzięki naszym wynikom nie byliśmy w stanie wyjaśnić, czy śmiertelność COVID-19 jest zmniejszona przez pozostanie w domu w ~ 98% porównań po tygodniach epidemiologicznych od 9 do 34."
137) Nieudany eksperyment z blokadami CovidLuskin, 2020 r."Sześć miesięcy po wybuchu pandemii wirusa Covid-19 Stany Zjednoczone przeprowadziły dwa eksperymenty na dużą skalę w dziedzinie zdrowia publicznego - po pierwsze, w marcu i kwietniu, zamknięcie gospodarki w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa, a po drugie, od połowy kwietnia, ponowne otwarcie gospodarki. Są już wyniki. Choć może to być sprzeczne z intuicją, analiza statystyczna pokazuje, że zamknięcie gospodarki nie powstrzymało rozprzestrzeniania się choroby, a jej ponowne otwarcie nie wyzwoliło drugiej fali zakażeń."
138) Wywiad z Gigi Foster, wojowniczką przeciwko blokadom, Brownstone, 2021"Uważaliśmy, że jest to konieczne, ponieważ otaczali nas ludzie, którzy uwierzyli w ideologię blokad. W swoich umysłach będą mieli bardzo proste powody, dla których blokady powinny działać. Dlatego, jak wiecie, w tym rozdziale odnieśliśmy się do tego bardzo bezpośrednio. Mówimy: "Na pierwszy rzut oka chodzi o to, aby uniemożliwić ludziom kontakt ze sobą, a tym samym przenoszenie wirusa. W to właśnie wierzą ludzie. Kiedy myślą o zamknięciu, myślą: "To właśnie robię". Nie zdają sobie jednak sprawy z tego, jak wiele innych problemów pobocznych ma miejsce, a także jak mało ten konkretny cel jest faktycznie realizowany, ponieważ żyjemy obecnie w społeczeństwach opartych na współzależności. Ponadto często zamykamy ludzi w dużych budynkach, wspólnie korzystamy z powietrza i nie mamy możliwości wychodzenia na zewnątrz, przez co potencjalnie zwiększamy rozprzestrzenianie się wirusa, przynajmniej w obrębie naszych społeczności. Jest to więc przykład próby nawiązania spokojnej współpracy z ludźmi, którzy naszym zdaniem nie mają racji w tej kwestii, nie krzycząc na siebie nawzajem, nie zajmując radykalnego stanowiska po którejś ze stron i nie mówiąc po prostu: "Będę się z tobą bawił w "gotcha", bo to nie jest produktywne".
139) Upolitycznienie finansowania nauki w USA, Carl, 2021 r.Odnośnie Szwecji: "Na marginesie, w raporcie wyraźnie stwierdzono: "Najlepszym sposobem na porównanie wpływu pandemii koronawirusa (COVID-19) na śmiertelność w skali międzynarodowej jest spojrzenie na śmiertelność z wszystkich przyczyn w porównaniu ze średnią pięcioletnią". Co więc pokazują nowe liczby? Szwecja miała negatywny nadwyżka umieralności. Innymi słowy, poziom umieralności w okresie od stycznia 2020 r. do czerwca 2021 r. wynosił niżej niż średnia z pięciu lat. Jeśli to nie jest potwierdzenie słuszności podejścia Andersa Tegnella, to nie wiem, co nim jest."
140) Blokada przed pandemią, polityka ochrony zdrowia i prawa człowieka: integracja przeciwstawnych poglądów na temat środków łagodzenia skutków pandemii COVID-19 dla zdrowia publicznego, Burlacu, 2020 r."Wychodząc od przesłanek zamknięcia, w niniejszym artykule zbadaliśmy i ujawniliśmy inne konsekwencje działań związanych z pandemią COVID-19, takie jak wykorzystywanie lub nadużywanie praw człowieka i ograniczeń wolności, kwestie ekonomiczne, marginalizacja grup społecznych oraz zaćmienie wszystkich innych chorób. Nasza próba naukowa ma na celu wypracowanie stabilnego stanowiska i zintegrowanie obecnych przeciwstawnych poglądów poprzez przedstawienie pomysłu, że zamiast stosowania jednolitej polityki blokad można by zalecić udoskonalony model, w którym bardziej rygorystyczne i dłuższe blokady byłyby przeznaczone dla grup szczególnego ryzyka/wieku, a jednocześnie umożliwiono by mniej rygorystyczne środki dla grup mniejszego ryzyka, minimalizując straty ekonomiczne i liczbę zgonów. Rygorystyczna (a także kierowana wolnością) debata może doprowadzić do zsynchronizowania przeciwstawnych punktów widzenia zwolenników skrajnego zamknięcia (np. większości epidemiologów i ekspertów ds. zdrowia) i krytyków wszelkich środków restrykcyjnych (np. ekonomistów i ekspertów ds. praw człowieka). Konfrontacja z wieloma aspektami środków łagodzących skutki dla zdrowia publicznego to jedyny sposób, aby nie zapisać się w historii kolejną porażką, tak jak to miało miejsce w przypadku innych epidemii w przeszłości."
141) Zdrowie psychiczne, używanie substancji i idee samobójcze podczas pandemii COVID-19 - Stany Zjednoczone, 24-30 czerwca 2020 r., Czeisler, 202025,5% osób w wieku od 18 do 24 lat poważnie rozważało popełnienie samobójstwa w ciągu ostatnich 30 dni (Tabela 1).CDC: Jedna czwarta młodych dorosłych twierdzi, że rozważała popełnienie samobójstwa tego lata podczas pandemii - Fundacja Edukacji Ekonomicznej (fee.org)
142) Czy prawda o ograniczeniach COVID naprawdę zwycięży?, Atlas, 2021 r."Oddzielić się od nich ograniczona wartość w powstrzymywaniu wirusa - skuteczność, która często była "grubo przesadzony" w opublikowanych pracach - polityka blokad okazała się wyjątkowo szkodliwa. Strona szkody dzieci, które nie uczęszczają do szkoły w formie stacjonarnej, są dramatyczne: słabe wyniki w nauce, porzucanie szkoły, izolacja społeczna i myśli samobójcze. gorzej dla grup o niższych dochodach. Niedawno badanie potwierdza, że aż 78% nowotworów nie zostało nigdy wykrytych z powodu pominięcia badań przesiewowych w ciągu trzech miesięcy. Jeśli ekstrapolować to na cały kraj, gdzie ok. 150,000 nowych nowotworów diagnozowanych miesięcznie, trzy czwarte do ponad miliona nowych przypadków w ciągu dziewięciu miesięcy pozostanie niewykrytych. Ta katastrofa zdrowotna dodaje się do nieudanych operacji, opóźnionych prezentacji chorób dziecięcych, pacjentów po zawałach serca i udarach, którzy boją się wezwać pogotowie i innych dobrze udokumentowanych przypadków... Poza opieką szpitalną, CDC odnotowało czterokrotny wzrost depresji, trzykrotny wzrost objawów lękowych i dwukrotny wzrost myśli samobójczych, szczególnie wśród młodzi dorośli po kilku pierwszych miesiącach blokad, powtarzając AMA doniesienia o przedawkowaniu narkotyków i samobójstwach. Przemoc domowa oraz znęcanie się nad dziećmi były niebotyczne z powodu izolacji, a w szczególności z powodu utrata miejsc pracyw szczególności w najsurowszy zamknięcia".
143) Przy niskim poziomie szczepień liczba zgonów z powodu zakażeń wirusem HIV w Afryce pozostaje znacznie niższa niż w Europie i USA, Mises Wire, 2021 r."Od samego początku paniki kowidalnej narracja była następująca: wprowadzajcie surowe blokady, bo inaczej wasza populacja przeżyje krwawą łaźnię. Kostnice będą przepełnione, a liczba ofiar śmiertelnych będzie zdumiewająca. Z drugiej strony, zapewniano nas, że te jurysdykcje, które zrobić W wyniku blokady zginęłaby tylko niewielka część ludzi... Narracja o blokadach została już oczywiście całkowicie obalona. Jurysdykcje, które nie zamknęły zakładów lub wprowadziły tylko słabe i krótkie blokady skończyło się na Covid liczba ofiar śmiertelnych była podobna do liczby ofiar w krajach, które wprowadziły drakońskie blokady, lub nawet lepsza od niej. Zwolennicy blokad twierdzili, że kraje, w których wprowadzono blokady, będą miały zdecydowanie lepsze warunki. Ci ludzie wyraźnie się mylili".
144) Ponowne rozważenie zamknięcia, Joffe, 2020 r."Blokady spowodowały również szereg niezamierzonych konsekwencji. Dr Joffe twierdzi, że Kanadyjczykom przedstawiono "fałszywą dychotomię" - wybór pomiędzy ekonomicznie szkodliwymi blokadami a śmiertelnie niebezpieczną bezczynnością. Jednak z jego analizy wynika, że koszty blokad wypadają blado w porównaniu z rzekomymi korzyściami, jeśli mierzy się je liczbą lat życia skorygowanych o jakość (QALY). "W różnych analizach kosztów i korzyści przeprowadzonych w różnych krajach, obejmujących niektóre z tych kosztów, konsekwentnie szacuje się, że koszt w ludziach związany z blokadami jest co najmniej pięć do dziesięciu razy wyższy niż korzyści, a prawdopodobnie znacznie wyższy".
145) Niefarmakologiczne środki zdrowia publicznego służące zmniejszeniu ryzyka i wpływu epidemii i pandemii grypy, WHO, 2020"Nie zaleca się domowej kwarantanny narażonych osób w celu ograniczenia przenoszenia choroby, ponieważ nie ma oczywistego uzasadnienia dla tego środka, a jego wdrożenie nastręczałoby znacznych trudności".
146) Przewidywane zgony z powodu rozpaczy z powodu COVID-19, Well Being Trust, 2020"Jeśli nie podejmiemy natychmiastowych działań, więcej Amerykanów może stracić życie z powodu śmierci z rozpaczy, śmierci spowodowanej używaniem narkotyków, alkoholu i samobójstw. W ciągu ostatniej dekady liczba zgonów z rozpaczy rosła, a w kontekście COVID-19 zgony z rozpaczy należy postrzegać jako epidemię w ramach pandemii."
147) Dr Matthew Owens: Wyeliminowanie nieopisanych szkód wyrządzonych przez COVID-19 młodym ludziom: wezwanie do działania, 2020"Potrzebne jest teraz wyczucie proporcji, aby pomóc złagodzić negatywny wpływ środków 'lockdown' i wspierać zdrowy rozwój i dobre samopoczucie wszystkich młodych ludzi".
148) Zostań w domu, chroń służbę zdrowia, ratuj życie": Analiza kosztów i korzyści zamknięcia szpitala w Wielkiej Brytanii., Miles, 2020"Koszty dalszego stosowania surowych ograniczeń są tak duże w stosunku do prawdopodobnych korzyści w postaci uratowanych istnień ludzkich, że szybkie złagodzenie ograniczeń jest obecnie uzasadnione".
149) Deklaracja Great Barrington, Gupta, Kulldorff, Bhattacharya, 2020"Zarówno sam COVID-19, jak i reakcje na politykę blokad miały ogromne negatywne konsekwencje dla pacjentów w USA i na całym świecie. O ile szkody związane z zakażeniami wywołanymi przez COVID-19 są dobrze widoczne w codziennych wiadomościach, o tyle szkody związane z blokadami są mniej znane, ale nie mniej ważne. Pacjenci, którzy ucierpieli z powodu opuszczonych wizyt lekarskich i hospitalizacji spowodowanych blokadami, są tak samo godni uwagi i reakcji, jak pacjenci dotknięci zakażeniem COVID-19."
150) Szwecja odnotowała niższy wskaźnik umieralności w 2020 r. niż większość Europy - dane, Ahlander, 2021"Szwecja, która uniknęła surowych blokad, które zdławiły znaczną część światowej gospodarki, wyszła z 2020 roku z mniejszym wzrostem ogólnego wskaźnika śmiertelności niż większość krajów europejskich - wykazała analiza oficjalnych źródeł danych."
151) Śmiertelność z powodu powodzi-19: A Matter of Vulnerability Among Nations Facing Limited Margins of Adaptation (Kwestia podatności na zagrożenia wśród krajów o ograniczonych możliwościach adaptacji)De Larochelambert, 2020"Kraje, które już doświadczyły stagnacji lub regresu średniej długości życia, o wysokich dochodach i wskaźnikach zachorowań na choroby niezakaźne, miały najwyższą cenę do zapłacenia. Obciążenie to nie zostało złagodzone przez bardziej rygorystyczne decyzje publiczne."
152) List otwarty lekarzy i pracowników służby zdrowia do wszystkich władz belgijskich i wszystkich belgijskich mediów, AIER, 2020 R."Jeśli porównamy przebieg zakażeń w krajach, w których wprowadzono ścisłą politykę blokad, z krajami, w których ich nie wprowadzono (Szwecja, Islandia...), zobaczymy podobne krzywe. Nie ma więc związku między wprowadzoną blokadą a przebiegiem zakażenia. Blokada nie doprowadziła do obniżenia wskaźnika śmiertelności."
153) Czy miesiące nauki zdalnej pogłębią problemy uczniów z koncentracją uwagi? Harwin, 2020 r."Robert znów pracuje w domu, wraz z ponad 50 milionów uczniówW 48 stanach zamknięto zajęcia w szkołach, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się nowego koronawirusa. Jak długa nieobecność w tradycyjnej szkole wpłynie na Roberta i miliony innych uczniów w całym kraju, którzy mają problemy z samokontrolą, koncentracją i elastycznością umysłu?".
154) Covid Lockdown Cost/Benefits: Krytyczna ocena literatury, Allen, 2021 r."Analiza ponad 80 badań Covid-19 wykazała, że wiele z nich opierało się na fałszywych założeniach, które miały tendencję do przeszacowywania korzyści i niedoszacowywania kosztów związanych z zamykaniem pomieszczeń. W rezultacie większość wczesnych badań kosztów i korzyści dochodziła do wniosków, które później zostały obalone przez dane, co sprawiło, że ich wnioski były błędne. Badania przeprowadzone w ciągu ostatnich sześciu miesięcy wykazały, że blokady miały, w najlepszym razie, marginalny wpływ na liczbę zgonów spowodowanych przez Covid-19. Ogólnie rzecz biorąc, nieskuteczność blokad wynika z dobrowolnych zmian w zachowaniu. Jednostki, w których wprowadzono blokady, nie były w stanie zapobiec nieprzestrzeganiu przepisów, a jednostki, w których ich nie wprowadzono, korzystały z dobrowolnych zmian w zachowaniu, które naśladowały blokady. Ograniczona skuteczność blokad wyjaśnia, dlaczego po roku bezwarunkowa skumulowana liczba zgonów na milion oraz rozkład dziennych zgonów na milion nie są ujemnie skorelowane z surowością blokad w poszczególnych krajach. Bryana Caplana i przy dwóch skrajnych założeniach dotyczących skuteczności blokad, stosunek kosztów do korzyści blokad w Kanadzie, w przeliczeniu na uratowane lata życia, wynosi od 3,6 do 282. Jest więc możliwe, że blokady przejdą do historii jako jedna z największych porażek politycznych w czasie pokoju w historii Kanady."
155) Uprawnienia COVID-19 nie będą działać w przypadku wariantu Delta, Aleksander, 2021 r."Elity są jednak dalekie od konsekwencji swojej nonsensownej, nielogicznej, nieuzasadnionej polityki i dekretów. Dyktatów, które nie dotyczą ani ich samych, ani ich rodzin czy przyjaciół. Klasa zamożna korzystająca z "laptopów" mogłaby opuścić dom, pracować zdalnie, wyprowadzać psy i zwierzęta, czytać książki i wykonywać zadania, których nie mogłaby wykonywać, będąc codziennie w pracy. Mogli zatrudniać dodatkowych nauczycieli dla swoich dzieci itp. Praca zdalna była dobrodziejstwem. Jednak działania naszych rządów wyniszczały i długotrwale krzywdziły ubogie społeczeństwa, co było straszne i przewrotne, a wielu z nich nie wytrzymywało i popełniało samobójstwa. Analiza przeprowadzona przez Ethana Yanga z AIER wykazała, że dzjadacze rozpaczy gwałtownie wzrosła. Biedne dzieci, zwłaszcza w bogatszych krajach zachodnich, takich jak USA i Kanada, samookaleczały się i zakończyli swoje życieNie z powodu wirusa pandemicznego, ale z powodu zamknięcia szkół. Wiele dzieci odebrało sobie życie z rozpaczy, depresji i poczucia beznadziei z powodu zamknięcia szkół.
156) List otwarty lekarzy i pracowników służby zdrowia do wszystkich władz belgijskich i wszystkich belgijskich mediów, Amerykański Instytut Stresu, 2020"Jeśli porównamy przebieg zakażeń w krajach, w których wprowadzono ścisłą politykę blokad, z krajami, w których ich nie wprowadzono (Szwecja, Islandia...), zobaczymy podobne krzywe. Nie ma więc żadnego związku między wprowadzoną blokadą a przebiegiem zakażenia. Blokada nie doprowadziła do obniżenia śmiertelności. Jeśli przyjrzymy się dacie wprowadzenia blokad, zauważymy, że zostały one wprowadzone po tym, jak szczyt zachorowań już minął, a liczba zachorowań spadła. Spadek ten nie był więc wynikiem podjętych działań".
157) Sceptycyzm wobec blokady nigdy nie był "skrajnym" punktem widzenia, Carl, 2021Bez względu na to, czy zamknięcia można uzasadnić względami zdrowia publicznego, czy też nie, z pewnością stanowią one największe zagrożenie dla zdrowia ludzi". naruszenie na wolności obywatelskie w historii współczesnej. W Zjednoczonym Królestwie blokady przyczyniły się do największy skurczenie się gospodarki od ponad 300 lat, a także niezliczone bankructwai dramatyczne wzrost w pożyczkach publicznych".
158) Aktuariusze ostrzegają Ramaphosę przed "katastrofą humanitarną na miarę Covid-19", jeśli restrykcyjne zamknięcie nie zostanie zniesione, Dzwonek, 2020 r. "W raporcie Pandy często powtarzana przez rząd mantra, że priorytetem jest życie ludzkie i że chodzi o kwestię "życie ludzkie kontra gospodarka", została opisana jako fałszywa dychotomia. W raporcie zauważono: "Wirusy zabijają. Zwraca się uwagę, że intencją blokady jest "spłaszczenie krzywej", czyli rozłożenie w czasie spodziewanych zgonów spowodowanych wirusem, tak aby nie obciążać nadmiernie systemów szpitalnych. To "ratuje życie w zakresie, w jakim zapobiega się możliwym do uniknięcia zgonom, ale jedynie przesuwa czas reszty o kilka tygodni".
159) STAN NARODU: RAPORT Z BADANIA COVID-19 OBEJMUJĄCEGO 50 PAŃSTW #23: DEPRESJA WŚRÓD MŁODYCH DOROSŁYCH, Perlis, 2020 r."Podobnie jak wyniki z maja, nasze badanie wskazuje, że następna administracja będzie kierować krajem, w którym bezprecedensowa liczba młodych ludzi doświadcza depresji, lęku, a niektórzy nawet myśli samobójczych. Objawy te nie koncentrują się w żadnej konkretnej podgrupie czy regionie; są one podwyższone w każdej badanej przez nas grupie. Wyniki naszego badania sugerują również, że osoby, które poniosły bezpośrednie straty ekonomiczne i majątkowe w wyniku działania COVID-19, wydają się być szczególnie zagrożone, dlatego strategie koncentrujące się na tych osobach mogą mieć kluczowe znaczenie."
160) COVID-19 - do 2021 roku przybędzie nawet 150 milionów skrajnie ubogich, Bank Światowy, 2020 r."Oczekuje się, że w 2020 r. skrajne ubóstwo na świecie wzrośnie po raz pierwszy od ponad 20 lat, ponieważ zakłócenia spowodowane pandemią COVID-19 spotęgują siły konfliktów i zmian klimatycznych, które już wcześniej spowalniały postępy w ograniczaniu ubóstwa - podał dziś Bank Światowy. Szacuje się, że pandemia COVID-19 sprawi, że w tym roku w skrajne ubóstwo popadnie od 88 mln do 115 mln osób, a do 2021 r. liczba ta wzrośnie nawet do 150 mln, w zależności od tego, jak silny będzie skurcz gospodarczy. Skrajne ubóstwo, definiowane jako życie za mniej niż $1,90 dziennie, może dotknąć od 9,1% do 9,4% ludności świata w 2020 r., według dwuletnich badań Sprawozdanie na temat ubóstwa i wspólnego dobrobytu. Oznaczałoby to regres do poziomu 9,2% w 2017 roku. Gdyby nie pandemia, spodziewano się, że wskaźnik ubóstwa spadnie do 7,9% w 2020 r.".
161) Wpływ wirusa COVID-19 na hospitalizację i postępowanie w niewydolności serca: raport z oddziału niewydolności serca w Londynie w szczytowym okresie pandemii, Bromage, 2020 r."W naszym ośrodku w czasie pandemii COVID-19 liczba hospitalizacji z powodu AHF znacznie się zmniejszyła, ale pacjenci hospitalizowani mieli cięższe objawy przy przyjęciu. Konieczne są dalsze badania w celu sprawdzenia, czy częstość występowania AHF zmniejszyła się, czy też pacjenci nie zgłaszali się do szpitala w czasie obowiązywania ogólnokrajowej blokady i ograniczeń związanych z dystansem społecznym. Z punktu widzenia zdrowia publicznego konieczne jest ustalenie, czy będzie się to wiązało z gorszymi wynikami długoterminowymi."
ZAMKNIĘCIA SZKÓŁ
1) Cierpienie w milczeniu: W jaki sposób zamykanie szkół COVID-19 utrudnia zgłaszanie przypadków maltretowania dzieci, Baron, 2020"Chociaż można by się spodziewać, że stres finansowy, psychiczny i fizyczny związany z programem COVID-19 spowoduje dodatkowe przypadki przemocy wobec dzieci, to okazuje się, że rzeczywista liczba zgłoszonych zarzutów była o około 15 000 niższa (27%) niż oczekiwano w ciągu tych dwóch miesięcy. Wykorzystujemy szczegółowy zestaw danych dotyczących zatrudnienia i wydatków w okręgach szkolnych, aby wykazać, że zaobserwowany spadek liczby zarzutów był w dużej mierze spowodowany zamykaniem szkół."
2) Związek między rutynowym zamykaniem szkół a zgłaszaniem przypadków przemocy wobec dzieci i ich uzasadnianiem w Stanach Zjednoczonych w latach 2010-2017, Puls, 2021"Wyniki sugerują, że wykrywalność przypadków przemocy wobec dzieci może być mniejsza w okresach rutynowego zamykania szkół".
3) Zgłaszanie przypadków maltretowania dzieci podczas pandemii SARS-CoV-2 w Nowym Jorku od marca do maja 2020 r., Rapoport, 2021"Gwałtowny spadek liczby zgłoszeń dotyczących przemocy wobec dzieci i interwencji opieki społecznej zbiegł się w czasie z polityką dystansu społecznego mającą na celu ograniczenie przenoszenia COVID-19".
4) Obliczanie wpływu pandemii COVID-19 na wykorzystywanie i zaniedbywanie dzieci w Stanach Zjednoczonych, Nguyen, 2021"Pandemia COVID-19 doprowadziła do gwałtownego spadku liczby dochodzeń w sprawie CAN, gdzie szacuje się, że w okresie 10 miesięcy prawie 200 000 dzieci nie zostało objętych usługami profilaktycznymi i CAN".
5) Wpływ zamknięcia szkół na śmiertelność z powodu choroby koronawirusowej w 2019 r.: stare i nowe prognozy, Ryż, 2020 r."W związku z tym stwierdzamy, że nieco sprzeczne z intuicją wyniki, według których zamknięcie szkół prowadzi do większej liczby zgonów, są konsekwencją dodania pewnych interwencji, które tłumią pierwszą falę zakażenia, oraz braku priorytetowego traktowania ochrony osób najbardziej narażonych. Po zniesieniu interwencji nadal istnieje duża populacja osób podatnych na zakażenie i znaczna liczba osób zakażonych. Prowadzi to do drugiej fali zakażeń, która może spowodować więcej zgonów, ale później. Dalsze blokady doprowadziłyby do powtarzającej się serii fal infekcji, chyba że odporność stada zostałaby osiągnięta dzięki szczepieniom, czego nie uwzględniono w modelu. Podobny wynik uzyskuje się w niektórych scenariuszach uwzględniających ogólny dystans społeczny. Na przykład dodanie ogólnego dystansu społecznego do izolacji przypadków i kwarantanny domowej również silnie wiązało się ze stłumieniem zakażenia w okresie interwencji, ale następnie wystąpiła druga fala, która w rzeczywistości dotyczy większego szczytowego zapotrzebowania na łóżka na oddziałach intensywnej terapii niż w przypadku równoważnego scenariusza bez ogólnego dystansu społecznego."
6) Zamykanie szkół podczas pandemii COVID-19: Katastrofalna sytuacja na świecieBuonsenso, 2020"Ten ekstremalny środek wywołał zakłócenia w systemie edukacji, które objęły setki milionów dzieci na całym świecie. Powrót dzieci do szkół był różny i nadal jest kwestią nierozwiązaną i sporną. Co ważne, proces ten nie był bezpośrednio skorelowany z dotkliwością skutków pandemii i przyczynił się do pogłębienia różnic, nieproporcjonalnie dotykając najbardziej narażone grupy społeczne. Dostępne dowody wskazują, że stosowanie szczepionki przeciwgrypowej w niewielkim stopniu przyczyniło się do kontroli COVID-19, natomiast szkody związane ze stosowaniem szczepionki przeciwgrypowej poważnie dotknęły dzieci i młodzież. Ta nierozwiązana kwestia naraziła dzieci i młodzież na wysokie ryzyko szkód społecznych, ekonomicznych i zdrowotnych w nadchodzących latach, wywołując poważne konsekwencje w ciągu całego ich życia."
7) The Impact of COVID-19 School Closure on Child and Adolescent Health: Szybki przegląd systematycznyChaabane, 2021 "Zamknięcie szkoły związane z COVID-19 wiązało się ze znacznym zmniejszeniem liczby przyjęć do szpitala i wizyt na pediatrycznym oddziale ratunkowym. Jednak wiele dzieci i nastolatków straciło dostęp do szkolnej opieki zdrowotnej, specjalnych usług dla dzieci niepełnosprawnych i programów żywieniowych. Większe ryzyko pogłębiania się nierówności edukacyjnych z powodu braku wsparcia i środków na naukę na odległość odnotowano także wśród rodzin uboższych i dzieci niepełnosprawnych. Zamykanie szkół przyczyniło się także do zwiększenia niepokoju i samotności u młodych ludzi oraz stresu, smutku, frustracji, niezdyscyplinowania i nadpobudliwości dzieci. Im dłuższy był czas zamknięcia szkoły i ograniczenia codziennej aktywności fizycznej, tym większy był przewidywany wzrost wskaźnika masy ciała i częstości występowania otyłości u dzieci."
8) Zamykanie szkół a lęk społeczny w czasie pandemii COVID-19Morrissette, 2020"Przedstawiono wpływ, jaki izolacja społeczna i samotność mogą mieć na dzieci i młodzież podczas globalnej pandemii nowatorskiej choroby koronawirusowej (COVID-19) w 2019 r., a ich wyniki sugerują związki między lękiem społecznym a samotnością/izolacją społeczną".
9) Utrata pracy przez rodziców a zdrowie niemowląt, Lindo, 2011"Utrata pracy przez mężów ma znaczący negatywny wpływ na zdrowie niemowląt. Obniżają one masę urodzeniową o około cztery i pół procenta".
10) Zamykanie szkół nie jest oparte na dowodach i szkodzi dzieciom, Lewis, 2021 r."Dla niektórych dzieci edukacja jest jedynym sposobem na wyjście z ubóstwa; innym szkoła oferuje bezpieczną przystań z dala od niebezpiecznego lub chaotycznego życia rodzinnego. Zamykanie szkół wiąże się z utratą możliwości uczenia się, ograniczeniem interakcji społecznych, izolacją, zmniejszeniem aktywności fizycznej, nasileniem problemów ze zdrowiem psychicznym oraz potencjalnym wzrostem liczby przypadków nadużyć, wykorzystywania i zaniedbywania. Zmniejszony przyszły dochód6 i długość życia są związane z niższym poziomem wykształcenia. Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub te, które już znajdują się w niekorzystnej sytuacji, są bardziej narażone na ryzyko krzywdy."
11) Wpływ zamykania szkół na zdrowie fizyczne i psychiczne dzieci i młodzieży: przegląd systematyczny, Viner, 2021 r."Zamykanie szkół w ramach szerszych działań mających na celu oddalenie społeczne wiąże się ze znacznymi szkodami dla zdrowia i samopoczucia dzieci i młodzieży. Dostępne dane mają charakter krótkoterminowy, a szkody długoterminowe prawdopodobnie ulegną zwiększeniu w wyniku dalszego zamykania szkół. Pilnie potrzebne są dane na temat długoterminowych skutków, uzyskane w oparciu o solidne projekty badawcze, zwłaszcza wśród grup szczególnie narażonych. Wyniki te są ważne dla osób odpowiedzialnych za kształtowanie polityki, które starają się zrównoważyć ryzyko przenoszenia choroby przez dzieci w wieku szkolnym ze szkodami wynikającymi z zamykania szkół."
12) Zamykanie szkół: Dokładny przegląd dowodów, Aleksander, 2020"BW oparciu o istniejące, zweryfikowane dowody, przeważa wniosek, że u dzieci (zwłaszcza małych) ryzyko zakażenia SARS-CoV-2 jest bardzo niskie, a jeśli już dojdzie do zakażenia, to istnieje bardzo niskie ryzyko rozprzestrzenienia go wśród siebie lub wśród innych dzieci w środowisku szkolnym, rozprzestrzenienia go wśród nauczycieli, rozprzestrzenienia go wśród innych dorosłych lub wśród rodziców, lub przeniesienia go do środowiska domowego; dzieci zwykle zarażają się w środowisku domowym/gromadach, a dorośli są zwykle przypadkami wskaźnikowymi; dzieci są w bardzo małym stopniu narażone na ciężką chorobę lub zgon z powodu choroby COVID-19, z wyjątkiem bardzo rzadkich okoliczności; dzieci nie przenoszą SARS-CoV-2/COVID-19 tak jak grypy sezonowej; istnieje gradient wiekowy w zakresie podatności i zdolności przenoszenia, w związku z czym starsze dzieci nie powinny być traktowane tak samo jak młodsze pod względem zdolności do przenoszenia np.g. 6-latek w porównaniu z 17-latkiem (w związku z tym środki zdrowia publicznego byłyby inne w szkole podstawowej niż w szkole średniej); "bardzo niskie ryzyko" można również uznać za "bardzo rzadkie" (nie zerowe ryzyko, ale znikome, bardzo rzadkie); Twierdzimy, że maskowanie i odgradzanie małych dzieci od otoczenia jest niewłaściwą polityką i nie jest potrzebne, a jeśli już ma być stosowane odgradzanie, to 3 metry są lepszym rozwiązaniem niż 6 metrów, co pozwoli rozwiązać problem ograniczonej przestrzeni w szkołach. Szkoły muszą być natychmiast ponownie otwarte dla nauczania indywidualnego, ponieważ nie ma powodu, by robić inaczej".
13) Dzieci, szkoła i COVID-19, RIVM, 2021 R."Jeśli spojrzymy na wszystkie przyjęcia do szpitala zgłoszone przez Fundację NICE w okresie od 1 stycznia do 16 listopada 2021 r., 0,7% było w wieku poniżej 4 lat. 0,1% było w wieku 4-11 lat, a 0,2% było w wieku 12-17 lat. Zdecydowana większość (99,0%) wszystkich osób przyjętych do szpitala z COVID-19 była w wieku 18 lat lub starsza."
14) NIEWIELU NOSICIELI, NIEWIELU PRZEKAZICIELI": BADANIE POTWIERDZA MINIMALNĄ ROLĘ DZIECI W EPIDEMII WIRUSA COVID-19, Vincendon, 2020 r."Dzieci są nielicznymi nosicielami, nielicznymi przekaźnikami, a jeśli już dojdzie do zakażenia, to prawie zawsze są to dorośli w rodzinie, którzy je zanieczyścili".
15) Przenoszenie SARS-CoV-2 u dzieci w wieku od 0 do 19 lat w placówkach opieki nad dziećmi i szkołach po ich ponownym otwarciu w maju 2020 r., Badenia-Wirtembergia, NiemcyEhrhardt, 2020"Zbadano dane pochodzące od zakażonych koronawirusem 2 (SARS-CoV-2) dzieci w wieku 0-19 lat, które uczęszczały do szkół/placówek opieki nad dziećmi, aby ocenić ich rolę w przenoszeniu SARS-CoV-2 po ponownym otwarciu tych placówek w maju 2020 r. w Badenii-Wirtembergii w Niemczech. Przenoszenie zakażenia z dziecka na dziecko w szkołach/placówkach opieki nad dziećmi wydaje się bardzo rzadkie."
16) Oświadczenia Głównego Komitetu Ochrony Zdrowia Australii (AHPPC) dotyczące koronawirusa (COVID-19) na dzień 24 kwietnia 2020 r., rząd australijski, 2020 r."AHPPC nadal zwraca uwagę, że istnieją bardzo ograniczone dowody na przenoszenie choroby między dziećmi w środowisku szkolnym; populacyjne badania przesiewowe za granicą wykazały bardzo niską częstość występowania pozytywnych przypadków u dzieci w wieku szkolnym. W Australii 2,4% potwierdzonych przypadków dotyczyło dzieci w wieku od 5 do 18 lat (stan na godzinę 6 rano, 22 kwietnia 2020 r.). AHPPC uważa, że dorośli przebywający w środowisku szkolnym powinni stosować środki zwiększające zagęszczenie pomieszczeń (np. w pokojach nauczycielskich) ze względu na większe ryzyko przeniesienia zakażenia między dorosłymi."
17) PODSUMOWANIE LITERATURY PEDIATRYCZNEJ DOTYCZĄCEJ COVID-19, Przechwałki, 2021 r."Choroba krytyczna występuje bardzo rzadko (~1%). W danych z Chin, USA i Europy można zaobserwować gradient ryzyka w kształcie litery "U", przy czym niemowlęta i starsze nastolatki są najbardziej narażone na hospitalizację i cięższy przebieg choroby. Zgony dzieci z powodu COVID-19 są niezwykle rzadkie - w maju 2020 r. w Wielkiej Brytanii odnotowano tylko 4 zgony dzieci w wieku <15 lat, przy czym wszystkie zgony dotyczyły dzieci z poważnymi chorobami współistniejącymi."
18) Dynamika transmisji SARS-CoV-2 w rodzinach z dziećmi w Grecji: Badanie 23 skupisk Maltezou, 2020"Chociaż dzieci zarażają się wirusem SARS-CoV-2, nie wydaje się, aby przenosiły zakażenie na inne osoby". 
19) Brak dowodów na wtórne przeniesienie wirusa COVID-19 przez dzieci uczęszczające do szkoły w Irlandii, 2020 r., Heavey, 2020"Uważa się, że dzieci są wektorami przenoszenia wielu chorób układu oddechowego, w tym grypy. Założono, że tak będzie również w przypadku COVID-19. Do tej pory jednak nie udało się uzyskać dowodów na powszechne przenoszenie choroby przez dzieci. Zamykanie szkół powoduje problemy z opieką nad dziećmi dla rodziców. Ma to wpływ na pracowników, w tym pracowników służby zdrowia. Istnieją również obawy dotyczące wpływu zamknięcia szkół na zdrowie psychiczne i fizyczne dzieci... Badanie wszystkich irlandzkich przypadków pediatrycznych zakażenia COVID-19, które uczęszczały do szkoły w okresie przedobjawowym i objawowym zakażenia (n = 3), nie wykazało przypadków dalszego przeniesienia zakażenia na inne dzieci lub dorosłych w szkole i w różnych innych miejscach. Obejmowały one lekcje muzyki (instrumenty dęte drewniane) i ćwiczenia chóru, które są zajęciami o wysokim ryzyku przeniesienia zakażenia. Ponadto nie stwierdzono przeniesienia zakażenia na dzieci z trzech zidentyfikowanych przypadków u osób dorosłych".
20) COVID-19, zamykanie szkół i ubóstwo dzieci: pogłębiający się kryzys społeczny, Van Lancker, 2020 r."The Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury Szacuje się, że w 138 krajach zamknięto szkoły na terenie całego kraju, a w kilku innych krajach zamknięto szkoły na szczeblu regionalnym lub lokalnym. Zamknięcie szkół ma wpływ na edukację 80% dzieci na całym świecie. Chociaż trwa debata naukowa na temat skuteczności zamykania szkół w odniesieniu do przenoszenia wirusa, fakt, że szkoły są zamykane na długi okres, może mieć szkodliwe konsekwencje społeczne i zdrowotne dla dzieci żyjących w ubóstwie i prawdopodobnie pogłębi istniejące nierówności." 
21) Wpływ zamknięcia szkół z powodu COVID-19 na pracowników służby zdrowia w USA i śmiertelność netto: badanie modelowe, Bayham, 2020 r."Zamykanie szkół wiąże się z wieloma kompromisami i może powodować niezamierzone obowiązki związane z opieką nad dziećmi. Nasze wyniki sugerują, że potencjalne zapobieganie zarażeniu w wyniku zamykania szkół musi być starannie wyważone z potencjalną utratą pracowników opieki zdrowotnej z punktu widzenia zmniejszenia skumulowanej umieralności z powodu COVID-19, w przypadku braku środków łagodzących."
22) Prawda o dzieciach, szkole i COVID-19Thompson/The Atlantic, 2021"Wyrok CDC zapada w szczególnie trudnym momencie debaty na temat dzieci, szkół i wirusa COVID-19. Rodzice są wyczerpany. Samobójstwa uczniów wzrastają. Związki zawodowe nauczycieli stoją w obliczu krajowa opprobrium z powodu ich niechęci do powrotu do nauczania osobistego. A szkoły są już robi hałas o pozostaniu zamkniętym do 2022 roku... Badania prowadzone na całym świecie od początku pandemii wskazują, że osoby poniżej 18 roku życia, a zwłaszcza młodsze dzieci, są less susceptible to infectionmniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia ciężkich objawóworaz znacznie mniejsze prawdopodobieństwo hospitalizacji lub śmierci...w maju 2020 r. małe badanie irlandzkie młodych studentów i pracowników oświaty, u których stwierdzono obecność COVID-19, przeprowadzono wywiady z ponad 1000 osób, z którymi nawiązano kontakt, i nie stwierdzono przypadku dalszego przeniesienia choroby na dzieci lub dorosłych. W czerwcu 2020 r, badanie w Singapurze w trzech skupiskach COVID-19 stwierdzono, że "dzieci nie są główną siłą napędową" ognisk epidemii i że "ryzyko przeniesienia SARS-CoV-2 wśród dzieci w szkołach, zwłaszcza w przedszkolach, jest prawdopodobnie niskie".
23) Obawy przed epidemią koronawirusa w szkołach nie zostały jeszcze spełnione, jak wynika z pierwszych danychMeckler/The Washington Post, 2020 r."Eksperci twierdzą, że te wczesne dowody sugerują, iż otwarcie szkół może nie być tak ryzykowne, jak wielu się obawiało, i mogą być wskazówką dla administratorów podczas planowania reszty tego, i tak już bezprecedensowego, roku szkolnego. Wszyscy obawiali się, że w szkołach dojdzie do wybuchów epidemii. Na uczelniach już tak się stało. Musimy powiedzieć, że jak dotąd nie zaobserwowaliśmy ich u młodszych dzieci i to jest naprawdę ważna obserwacja".
24) Trzy badania podkreślają niskie ryzyko COVID w przypadku szkół stacjonarnych, CIDRAP, 2021 R."Trzy nowe badania wskazują na niskie ryzyko zakażenia wirusem COVID-19 i jego rozprzestrzeniania się w szkołach, w tym ograniczone przenoszenie wirusa COVID-19 w Karolinie Północnej, nieliczne przypadki związanego z koronawirusem wieloukładowego zespołu zapalnego u dzieci (MIS-C) w szwedzkich szkołach oraz minimalne rozprzestrzenianie się wirusa wśród uczniów szkół podstawowych w Norwegii."
25) Występowanie i wtórne przenoszenie zakażeń SARS-CoV-2 w szkołach, Zimmerman, 2021"W ciągu pierwszych 9 tygodni osobistego nauczania w szkołach Karoliny Północnej stwierdziliśmy niezwykle ograniczoną wewnątrzszkolną wtórną transmisję SARS-CoV-2, co określono na podstawie śledzenia kontaktów".
26) Szkoły otwarte, Covid-19 oraz zachorowalność dzieci i nauczycieli w SzwecjiLudvigsson, 2020 r."Spośród 1 951 905 dzieci w wieku od 1 do 16 lat w Szwecji według stanu na 31 grudnia 2019 r., 65 zmarło w okresie przed pandemią od listopada 2019 r. do lutego 2020 r., w porównaniu z 69 w okresie pandemii od marca do czerwca 2020 r. Żaden z tych zgonów nie był spowodowany przez COVID-19. Piętnaścioro dzieci, u których rozpoznano COVID-19, w tym siedmioro z MIS-C, zostało przyjętych na oddział intensywnej terapii (ICU) od marca do czerwca 2020 roku (0,77 na 100 000 dzieci w tej grupie wiekowej). Czworo dzieci wymagało wentylacji mechanicznej. Czworo dzieci było w wieku od 1 do 6 lat (0,54 na 100 000), a 11 w wieku od 7 do 16 lat (0,90 na 100 000). Czworo dzieci cierpiało na chorobę podstawową: dwoje na raka, jedno na przewlekłą chorobę nerek i jedno na chorobę hematologiczną.) Spośród 103 596 nauczycieli przedszkolnych i 20 nauczycieli szkolnych w kraju, mniej niż 10 zostało przyjętych na oddział intensywnej terapii do 30 czerwca 2020 roku (co odpowiada 19 na 100 000)." 
27) Minimalna transmisja SARS-CoV-2 z pediatrycznych przypadków COVID-19 w szkołach pod