Tohtori Mark Trozzi

Tohtori Tess Lawrien ja tohtori Peter McCulloughin minuutin mittainen video, loistava WCH-asiakirja, jossa selitetään miksi ja miten, sekä kaksi helppoa strategista toimenpidettä.

Maailman terveysjärjestö on keskeinen tekijä Covidin rikoksissa ihmisyyttä vastaan. Tässä kaksi luotettavaa henkilöä, tohtori Tess Lawrie ja tohtori Peter McCullough, selittävät. (1 minuutti)

Tässä on tärkeä World Council For Health Policy -julkaisu. Se tarjoaa hyvin tutkittua näyttöä, analyysejä ja strategioita WHO:n maailmanlaajuisen tyrannian lopettamiseksi, joka perustuu väärään oletukseen "terveytemme" suojelemisesta. Tutkikaa ja jakakaa tämä. Tässä on sekä lyhennetty tiivistelmä että koko tiedote.

World Council for Health Policy Brief: IHR:n muutosehdotuksista ja WHO:n pandemiasopimuksesta.

Yhteenveto

Maailmanlaajuista kansanterveyttä koskevan monopolivallan hylkääminen

Valtiotieteiden ja oikeustieteen asiantuntijaryhmä on laatinut perusteellisen 45-sivuisen poliittisen selvityksen ehdotetuista muutoksista kansainväliseen terveyssäännöstöön (2005) ja WHO:n pandemiasopimukseen (WHO CA+). Poliittinen selvitys tarjoaa ammatillista näkemystä ehdotetuista oikeudellisista välineistä. Siinä kerrotaan myös historiallinen kuvaus siitä, mikä meni pieleen COVID-pandemian aikana, kuvataan pyrkimyksiä vakiinnuttaa nämä virheet hyväksytyiksi normeiksi ja annetaan arvokkaita näkemyksiä siitä, miten kurssia voidaan korjata ennen kuin on liian myöhäistä. Seuraavassa on esitelty lyhyesti poliittisen tiedotteen keskeiset kohdat.

toukokuu 2023

Johdanto

Parhaillaan käydään neuvotteluja, joiden tarkoituksena on laajentaa merkittävästi Maailman terveysjärjestön (WHO) määräysvaltaa maailmanlaajuisissa kansanterveydellisissä vastatoimissa ja ajattelussa a) kansainvälisen terveyssäännöstön (2005) muutoksilla ja b) pandemiasopimuksella/-sopimuksella (WHO CA+). Molempia välineitä voidaan pitää toisiaan täydentävinä. Jos esitetyt IHR:n muutokset hyväksytään, WHO:n ja sen pääjohtajan valtuudet valtioihin ja muihin kuin valtiollisiin toimijoihin nähden lisääntyvät huomattavasti, mutta pandemiasopimus nykyisessä muodossaan loisi uuden, kustannusintensiivisen ylikansallisen byrokratian ja asettaisi ideologiset puitteet, joiden mukaan globaalia terveyttä koskevissa asioissa olisi toimittava.

Maailman terveyskokous (WHA) on asettanut toukokuuksi 2024 määräajan, johon mennessä IHR:ään ja pandemiasopimukseen ehdotetuista muutoksista on äänestettävä. IHR:n muutokset hyväksytään Maailman terveyskokouksen edustajien yksinkertaisella enemmistöäänestyksellä ilman muita kansallisia ratifiointimenettelyjä. Valtioilla on edelleen oikeus jättäytyä sopimuksesta pois tietyn ajan kuluessa (10 kuukautta). Jos ne eivät tee niin, tarkistettua versiota sovelletaan niihin automaattisesti. Sopimus puolestaan edellyttää kahden kolmasosan enemmistöä Maailman terveysjärjestössä, minkä jälkeen se on ratifioitava kansallisella tasolla. Sopimuksen nollaluonnoksen 35 artiklan mukaan sopimus voi kuitenkin tulla voimaan väliaikaisesti ennen ratifiointiprosessien päättämistä. WHO:n pandemiasopimusta harkitaan hyväksyttäväksi WHO:n perussäännön 19 artiklan (joka koskee yleissopimusten tai sopimusten hyväksymistä) nojalla, ja lisäksi harkitaan, soveltuuko 21 artikla (joka koskee sääntöjen hyväksymistä).

Virallisesti IHR:n muutokset ja pandemiasopimus esitetään välineinä, joilla lisätään kansainvälistä yhteistyötä, tehokasta tiedonvaihtoa ja oikeudenmukaisuutta uuden maailmanlaajuisen terveyskriisin sattuessa. De facto ne voivat muuttua välineiksi, joilla kansainvälinen yhteistyö korvataan keskitetyillä määräyksillä, joilla kannustetaan tukahduttamaan toisinajattelu ja joilla laillistetaan kartelli, joka määrää väestölle etujensa mukaisesti voittoa tuottavia terveystuotteita niiden sijaan, jotka toimivat paremmin mutta ovat vähemmän kannattavia.

Useat esitetyistä IHR:n (2005) muutoksista luovat oikeudelliset puitteet WHO:n monopolivallalle maailmanlaajuisen kansanterveyden osa-alueilla todellisen ja mahdollisen kriisin aikana. Jos nämä muutokset hyväksytään, tätä valtaa käyttäisivät muutamat WHO:n voimakkaat päärahoittajat, jotka käyttävät merkittävää määräysvaltaa organisaatiossa. Tässä yhteydessä on huomionarvoista, että WHO:lla on täysi määräysvalta vain noin neljännekseen omasta talousarviostaan. Loppuosa koostuu sen rahoittajien korvamerkityistä vapaaehtoisista lahjoituksista. Jos joistakin IHR:n (2005) muutoksista päästäisiin sopimukseen, ne antaisivat järjestön toimintaa vaarantaville erityisintresseille (ks. esim. Cohen & Carter 2010) mahdollisuuden standardoida ja määrätä, miten valtioiden ja jopa valtiosta riippumattomien toimijoiden on maailmanlaajuisesti reagoitava kansanterveydellisiin hätätilanteisiin ja lähestyttävä erilaisia globaaleja terveysasioita yleensä.

Pakolliset toimenpiteet ja valtion suvereniteetti

Osa IHR:ään (2005) ehdotetuista muutoksista muuttaisi 15 ja 16 artiklassa mainittujen WHO:n ja sen pääjohtajan antamien väliaikaisten ja pysyvien suositusten luonteen ei-sitovista neuvoista sopimusvaltioiden täytäntöönpanovelvollisiksi. Kansainvälisen terveyssäännöstön (2005) 15 artiklassa todetaan seuraavaa: Jos "on todettu [...], että kyseessä on kansainvälisesti merkittävä kansanterveydellinen hätätilanne, pääjohtaja antaa väliaikaisia suosituksia". Artiklassa 16 lisätään, että "WHO voi [myös] antaa pysyviä suosituksia asianmukaisista terveystoimenpiteistä [...] rutiininomaista tai säännöllistä soveltamista varten". IHR:ssä (2005) pääjohtajan antamat väliaikaiset suositukset ja pysyvät suositukset määritellään ei-sitoviksi neuvoiksi, joita on syytä harkita.{1}

Jos useat äskettäin ehdotetuista tarkistuksista hyväksytään, ne muuttavat annettavien suositusten luonnetta ja tekevät niistä pakollisia ja oikeudellisesti sitovia. Tarkistuksilla tämä saavutettaisiin poistamalla 1 artiklassa olevien termien "tilapäiset suositukset" ja "pysyvät suositukset" määritelmästä ilmaisu "ei-sitova" ja lisäämällä samalla useisiin myöhempiin artikloihin valtuutus noudattaa näitä suosituksia. WHO:n oma kansainvälisen terveyssäännöstön tarkistuskomitea (International Health Regulations Review Committee, IHRRC) toteaa raportissaan ehdotetusta uudesta 13A artiklasta: "Tämä ehdotus [...] tekee 15 ja 16 artiklassa käsitellyistä väliaikaisista ja pysyvistä suosituksista pakollisia." Tämä ehdotus ei ole sitova. (WHO 2023: 55) Ehdotetun artiklan 7 kohdan osalta WHO:n komitea jatkaa, että "nämä ehdotukset antavat WHO:lle tosiasiallisesti valtuudet ohjeistaa valtioita" (ibid.: 57). Mitä tulee 42 artiklaan ehdotettuun muutokseen, IHRRC selittää samoin: "Ehdotettu muutos, jolla lisätään viittaus väliaikaisiin ja pysyviin suosituksiin, näyttää tekevän näiden suositusten soveltamisesta pakollista". (ibid.: 67)

Erilaiset tarkistukset laajentaisivat merkittävästi myös epädemokraattisessa ja vaikeaselkoisessa prosessissa valitun pääjohtajan valtuuksia. Esimerkiksi 15 artiklan muutos antaisi pääjohtajalle mahdollisuuden antaa suosituksia paitsi hänen julistamansa PHEIC-ilmoituksen aikana myös kaikissa tilanteissa, joissa hän arvioi, että niistä voi tulla PHEIC-ilmoitus (WHO 2023a: 15). 42 artiklaan tehdyssä lisäyksessä puolestaan todetaan, että WHO:n toimenpiteet, kuten pääjohtajan antamat suositukset, "kaikkien sopimusvaltioiden on aloitettava ja saatettava päätökseen viipymättä" ja että "sopimusvaltioiden on myös toteutettava toimenpiteitä varmistaakseen, että niiden alueella toimivat valtiosta riippumattomat toimijat noudattavat tällaisia toimenpiteitä" (ibid: 22).

Ihmisoikeussopimuksen 18 artiklassa on ei-tyhjentävä luettelo toimenpiteistä, joita WHO voi suositusten kautta kehottaa sopimusvaltioita toteuttamaan, kun kyse on henkilöistä. Luetteloon sisältyy muun muassa lääketieteellisten tutkimusten vaatiminen, lääketieteellisistä tutkimuksista ja laboratorioanalyyseistä annettujen todisteiden tarkistaminen, rokotusten tai muiden ennaltaehkäisevien toimenpiteiden vaatiminen, rokotuksista tai muista ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä annettujen todisteiden tarkistaminen, henkilöiden asettaminen kansanterveydelliseen tarkkailuun, karanteenin tai muiden terveystoimenpiteiden toteuttaminen sekä eristämisen tai hoidon toteuttaminen (vrt. WHO:n julkaisu 2023a: 17).

Ehdotetut tarkistukset, joilla WHO:n tai sen pääjohtajan antamat suositukset tehtäisiin pakollisiksi, herättävät vakavia kysymyksiä niiden vaikutuksista valtioiden suvereniteettiin ja demokraattiseen hallintoon, ja niihin on puututtava pikaisesti. Vastaukset saattavat vaihdella kansakunnittain. Vaikka WHO:lla ei ole tehokasta täytäntöönpanomekanismia korkean tulotason maihin nähden, ehdotetut IHR:n muutokset voivat johtaa siihen, että WHO:n direktiivejä myötäilevät tai jopa tukevat vaikutusvaltaiset hallitukset väittävät, että niitä on noudatettava ja pantava täytäntöön sisäisesti, koska ne ovat oikeudellisesti sitovia kansainvälisen oikeuden välineen nojalla. Voimakkaat kansallisvaltiot ja yksityiset sidosryhmät, jotka ovat linjassa direktiivien kanssa, sekä WHO itse voisivat edelleen käyttää tarkistettua IHR:ää oikeudellisena kehyksenä yrittäessään laillistaa terveyskolonialismin ja painostaa taloudellisesti matalan tulotason maita noudattamaan niitä - mikä heikentäisi vakavasti niiden itsemääräämisoikeutta prosessin aikana.

Toisinajattelun torjunta maailmanlaajuisesti

Sekä IHR:n (2005) muutoksilla että pandemiasopimusluonnoksella kannustetaan järjestelmälliseen maailmanlaajuiseen yhteistyöhön, jolla torjutaan hallitusten ja WHO:n - joka on YK:n virasto - eriäviä kantoja ja edistetään näin tiedon hallinnan keskittymistä. YK:n apulaispääsihteeri Melissa Fleming esitti Davosissa pidetyssä Maailman talousfoorumin (2022:1) kokouksessa seuraavan näkemyksen: "Me omistamme tieteen, ja mielestämme maailman pitäisi tietää se."

Pandemiasopimusluonnoksessa/-sopimuksessa kannustetaan kaikkia sopimusvaltioita - mukaan lukien demokraattiset, autoritaariset ja diktatoriset valtiot - määrittelemään WHO:n tai sopimusvaltioiden vääräksi informaatioksi katsomia profiileja ja puuttumaan tietoihin ja mielipiteisiin, joita
poiketa virallisesta linjasta. WHO:n IHRRC:ssä jopa ehdotetaan, että WHO:lla voisi olla velvollisuus "tarkistaa muista lähteistä kuin sopimusvaltioista peräisin olevat tiedot" (WHO 2023: 21). Lisäksi siinä todetaan, että keskeiset ihmisoikeudet, kuten sananvapaus ja lehdistönvapaus, on tasapainotettava sen kanssa, mitä WHO ja hallitukset julistavat kulloinkin oikeiksi tiedoiksi (ks. ibid.: 21). Tämä kertomus on vaarallinen, epädemokraattinen ja juuri päinvastainen kuin mitä COVIDista saatujen kokemusten perusteella pitäisi tapahtua.

Khosla & McCoy (2022: 1-2) selittävät British Medical Journalissa: "Eriävän mielipiteen suvaitsevaisuus ei ainoastaan merkitse kykyä haastaa ja saattaa hallitukset (ja muut vaikutusvaltaiset toimijat) vastuuseen ja halukkuutta kunnioittaa vähemmistön näkemyksiä, vaan se myös rohkaisee keskustelua ja pohdintaa yhteiskunnassa tavoilla, jotka edistävät myönteistä sosiaalista muutosta ja kehitystä. Eriävä mielipide voi auttaa tiedottamaan julkisesta mielipiteestä, muuttamaan politiikkaa, nopeuttamaan uudistuksia sekä edistämään ja suojelemaan muita ihmisoikeuksia. Erimielisyys on ollut keskeistä sukupuolten tasa-arvon ja naisten oikeuksien edistämisessä sekä etnisen ja rotusorron kumoamisessa, mistä esimerkkeinä ovat kansalaisoikeusliike Yhdysvalloissa ja apartheidin vastainen taistelu Etelä-Afrikassa. Se on ollut ratkaiseva tekijä monissa menestyksekkäissä kampanjoissa, joilla on pyritty suojelemaan luonnonympäristöä vahingoittumiselta ja tuhoutumiselta. Terveydenhuollon alalla eriävällä mielipiteellä oli tärkeä rooli HIV-pandemian hoidon saatavuuden edistämisessä. [...] Oikeutta eriävään mielipiteeseen on kunnioitettava ja pidettävä demokratian ja vapauden terveenä ilmentymänä, ja meidän on tietoisesti pyrittävä jatkuvasti valvomaan ja suojelemaan tätä oikeutta. [...] On tärkeää, että terveydenhuollon ammattilaisten ääni on [...] ratkaisevan tärkeä sen varmistamisessa, että pandemian valvontatoimia ei käytetä väärin tekosyynä ihmisoikeuksien tukahduttamiselle, toimittajien ja aktivistien pidättämiselle tai ankarien lakien käyttöönotolle valeuutisten torjumiseksi. [...] Maailmanlaajuisen terveydenhuollon parissa työskentelevillä on ratkaiseva rooli kriittisen ajattelun suojelemisessa, säilyttämisessä ja edistämisessä. Kun kohtaamme ennennäkemättömiä haasteita, on tärkeämpää kuin koskaan pysyä lujana ja puolustaa näitä ihmisoikeuksien perusperiaatteita."

Valvonta: (digitaaliset) terveystodistukset ja paikannuslomakkeet.

IHR:n (2005) lisämuutoksilla on tarkoitus laajentaa valvontajärjestelmää (mieluiten digitaalisilla) terveystodistuksilla ja paikannuslomakkeilla, jotta voidaan varmistaa, että keskitettyjä ohjeita noudatetaan joukoittain. (Digitaalisten) terveystodistusten tai paikannuslomakkeiden käyttöä valvontaan ja seurantaan koskevia muutoksia on ehdotettu kansainvälisiä terveyshätätilanteita koskevien artiklojen lisäksi myös 23 artiklaan, joka koskee yleisiä terveystoimenpiteitä sekä maahantulon että maasta poistumisen yhteydessä. WHO:n IHRRC:n mukaan tätä artiklaa sovelletaan kaikkiin tilanteisiin, ei ainoastaan kansainvälisesti merkittäviin kansanterveydellisiin hätätilanteisiin.

Esimerkiksi 23 artiklaan ehdotettuihin muutoksiin sisältyy "uusi ehdotettu 6 kohta, jossa viitataan nimenomaisesti matkustajapaikannuslomakkeisiin osana mahdollisesti vaadittavia asiakirjoja ja jossa suositellaan, että ne ovat digitaalisessa muodossa" (WHO 2023: 61). Toisessa muutoksessa ehdotetaan laboratoriokokeita koskevien tietojen sisällyttämistä matkustajien terveysasiakirjoihin. IHRRC onnistuu toteamaan: "[G]utta koska 23 artiklaa sovelletaan kaikkiin tilanteisiin, ei ainoastaan PHEIC-tapauksiin, komitea on huolissaan siitä, että tällainen vaatimus saattaa kuormittaa matkustajia liikaa ja saattaa jopa herättää eettisiä ja syrjintään liittyviä huolenaiheita.". (ibid.: 62.) Yleisesti ottaen IHRRC myöntää myös olevansa huolissaan "henkilötietojen suojan asianmukaisesta tasosta" (ibid.: 66). 

Kuten Indonesian terveysministeri Sadikin selitti Balilla marraskuussa 2022 pidetyssä G20-huippukokouksessa, maailmanlaajuisten digitaalisten terveystodistusten käyttöönotto on yksi IHR:n (2005) tarkistuksen päätavoitteista. Indonesia on jo itse aloittanut pakollisten digitaalisten terveystodistusten käyttöönoton Androidin ja Applen kautta ladattavan sovelluksen avulla. Maa tarjoaa esimerkin siitä, miten valtaapitävät voivat käyttää väärin digitaalisia terveystodistuksia, jos ne hyväksytään IHR:n muutosten kautta, pakottaakseen ihmisiä, myös lapsia, lääketieteellisiin hoitoihin, rajoittaakseen heidän liikkumistaan, pakottaakseen käyttämään tiettyjä digitaalisia sovelluksia ja louhiakseen näin yksityisiä (terveys)tietoja.

Kartellioikeudet ja sääntely

Useat IHR:n (2005) muutokset, jos ne hyväksytään, antaisivat WHO:lle tietyissä olosuhteissa vallan terveydenhuollon tuotteiden tunnistamiseen, tuotantoon ja jakamiseen (vrt. WHO 2023a: 13-14), mikä tekisi siitä käytännössä kartellin. Tarkistetun IHR:n nojalla WHO voisi esimerkiksi kehottaa sopimusvaltioita lisäämään tietyn lääkkeen tuotantoa - mikä kasvattaisi valmistajan ja/tai WHO:n kanssa mahdollisesti suhteissa olevien osakkeenomistajien voittoja - ja WHO voisi sitten jakaa lääkkeitä parhaaksi katsomallaan tavalla, jolloin WHO:lle muodostuisi vastaanottajien suojelujärjestelmä. Eräässä muutosehdotuksessa WHO:lle esitetään myös roolia standardoitujen "sääntelyohjeiden luomisessa laadukkaiden terveystuotteiden nopeaa hyväksyntää varten" (WHO 2023: 14).

WHO:n jakomekanismiin liittyvien muutosten täytäntöönpanemiseksi tarvittava infrastruktuuri perustettaisiin täydentävällä pandemiasopimuksella tai -sopimuksella. Jälkimmäisellä sopimuksella perustettaisiin WHO:n maailmanlaajuinen toimitusketju- ja logistiikkaverkosto (eli verkosto), jos se hyväksytään.

Toimintatapojen vahvistamista koskevan tutkimuksen tukeminen

Erityisesti pandemiasopimusluonnoksella/-sopimuksella on lisäksi kielteisiä vaikutuksia maailmanlaajuiseen (terveys)turvallisuuteen, koska siinä tuetaan toimintakyvyn parantamiseen tähtäävää tutkimusta huolimatta sen poikkeuksellisista bioturvallisuusriskeistä (näistä riskeistä ks. esim. Kahn 2023). Sopimusluonnoksessa todetaan, että "laboratorioiden ja tutkimuslaitosten, jotka tekevät työtä organismien muuntamiseksi geneettisesti niiden patogeenisuuden ja tarttuvuuden lisäämiseksi", osalta on noudatettava standardeja, jotta "estetään näiden patogeenien tahaton leviäminen", mutta on varmistettava, että "nämä toimenpiteet eivät luo tarpeettomia hallinnollisia esteitä tutkimukselle" (WHO 2023b: 16). Kun otetaan huomioon, että COVID-kriisin taustalla on todennäköisesti ihmiselle kehitetyn viruksen laboratoriovuoto, ehdotettu pandemiasopimus paljastaa huolestuttavan piittaamattomuuden niistä poikkeuksellisista tuhoista, joita voi aiheutua bioturvallisuusriskien vuoksi, jotka liittyvät potentiaalisilla pandemian patogeeneillä tehtävään tutkimukseen. Maailma saattaa joutua todistamaan SARS-CoV-2:ta huomattavasti tappavamman muunnetun viruksen karkaamista tai vapautumista.

Päätelmä

Useita ehdotettuja IHR:n muutoksia ja pandemiasopimusta (WHO:n CA+) - jos niistä sovitaan - käytetään väistämättä edistämään muutamien vaikutusvaltaisten toimijoiden etuja muiden kustannuksella. Ne edustavat ennennäkemätöntä yritystä laillistaa epädemokraattisen vallan keskittyminen valheellisella verukkeella, mikä edellyttää nopeaa, tehokasta ja voimakasta reagointia. Erityisesti jotkin ehdotetuista IHR:n (2005) muutoksista muodostavat puitteet globaalin hallituksen vallan laittomalle käytölle ilman kansan suostumusta, perustuslaillisia valvontamekanismeja tai vastuuvelvollisuutta. Sellaisina ne luovat vaarallisen ennakkotapauksen, jos ne hyväksytään.

Suunniteltu oikeudellinen kehys, joka antaa monopolivaltaa maailmanlaajuisen kansanterveyden osa-alueisiin, ei johda parempaan pandemiavalmiuteen, vaan siihen, että tulevissa hätätilanteissa toistuvat jotkin COVID-pandemian aikana tehdyistä pahimmista päätöksistä. Suunniteltu oikeudellinen kehys monopolivallalle maailmanlaajuiseen kansanterveyteen liittyvissä asioissa ei ole merkki edistyksestä, vaan se merkitsee inhimillisen kehityksen taantumista keskitettyjen imperiumien, feodaalijärjestelmien ja kolonialismin aikoihin.

On hyvin todistettu, että monopolivalta poistaa vapaan valinnan ja kilpailun, mikä loukkaa yksilön oikeuksia ja heikentää ratkaisujen ja innovaatioiden laatua dramaattisesti. Vain harvoilla aloilla tällä on yhtä vakavia seurauksia kuin ihmisten terveyden alalla. Vallan kohtuuton keskittyminen uhkaa myös demokraattisia järjestelmiä ja ihmisten itsehallinto-oikeutta. Demokratiat säilyvät, kun estetään vallan keskittyminen ja hajotetaan monopolit samalla kun turvataan keskeiset demokraattiset perusarvot.

Viitteet

COHEN, D., & CARTER, P. (2010). WHO ja influenssapandemian "salaliitot". British Medical Journal (BMJ); 340 :c2912 doi:10.1136/bmj.c2912.

KAHN, Laura H. (2023). Biolääketieteellisen tutkimuksen seitsemän kuolemansyntiä. Georgetown Journal of International Affairs. https://gjia.georgetown.edu/2023/03/03/the-seven-deadly-sins-of-biomedicalresearch/.

KHOSLA, R., & MCCOY, D. (2022). Erimielisyys ja oikeus protestoida globaalin terveyden kontekstissa. BMJ Global Health 2022; 7:e011540. doi:10.1136/ bmjgh-2022-011540.

WHO (2023). Kansainvälisen terveyssäännöstön muutoksia käsittelevän tarkistuskomitean raportti (2005). https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr2/A_WGIHR2_5-en.pdf.

WHO (2023a). Artiklakohtainen kooste kansainvälisen terveyssäännöstön (2005) muutosehdotuksista, jotka on toimitettu päätöksen WHA75(9) mukaisesti (2022). https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr2/A_WGIHR2_7-en.pdf.

WHO (2023b). WHO:n CA+:n nollaluonnos hallitustenvälisen neuvotteluelimen neljännen kokouksen käsiteltäväksi. https://apps.who.int/gb/inb/pdf_files/inb4/A_INB4_3-en.pdf

MAAILMAN TALOUSFOORUMI (2022). Kestävän kehityksen vaikutuskokoukset 2022. Desinformaation torjunta. https://www.weforum.org/events/sustainable-development-impact-meetings2022/sessions/tackling-disinformation.

Täydellinen poliittinen selonteko katso tai lataa täältä 

Kehotus toimintaan auttakaa jakamaan yllä olevia valaisevia asiakirjoja poliitikkojen, ehdokkaiden ja vaikuttajien kanssa paikallisesti, maakunnallisesti ja liittovaltion tasolla. Annatte heille vankat todisteet WHO:n rikoksista ja häijyistä suunnitelmista sekä tiekartan WHO:sta irtautumiseksi ja sen lopettamiseksi.  

2. toimintakutsu / kanadalainen vetoomus. Leslyn Lewis on konservatiivien kansanedustaja Kanadassa. Hän on käynnistänyt verkkovetoomuksen Kanadan poistamiseksi YK:sta, WHO:sta ja AGENDA 2030:sta. Se luetaan Kanadan alahuoneessa, ja kun se on luettu, siitä tulee julkinen asiakirja. Allekirjoituksia on tähän mennessä kertynyt yli 10 000. Allekirjoittakaa ja jakakaa. (PÄIVITYS 20231103 Allekirjoittajia on nyt 45 676, ja heitä on yhä enemmän.) 

Linkit ja liittyvä materiaali

Trozzin raporttiHaluamme tarjota sinulle parhaat resurssit ja pyydämme sinua rekisteröitymään sähköpostiuutiskirjeeseemme.

Auta levittämään sanaa:

Telegrammi
Twitter
Facebook
Sähköposti
Tulosta

18 kommenttia

 1. Miksi KENENKÄÄN tässä maailmassa pitäisi noudattaa valitsemattoman elimen diktaattia?
  roistoja, jotka ilmeisesti haluavat hallita, jotta he voivat jatkaa meidän sairastuttamistamme &
  tappavat meidät oman ahneutensa vuoksi. He ovat jo näyttäneet todelliset värinsä Covid-huijauksen myötä. Heidät on asetettava syytteeseen !!!!

 2. Uskomatonta, että meillä on yhä yhteyksiä keneenkään, wef:iin tai un:iin.
  Kummankin järjestön ensisijainen tavoite on maailman väestökato.
  Mihin tahansa ei tarvitse tehdä tarkistuksia. Nämä ryhmät toimivat yhdessä ja ovat puhdasta pahuutta. En voi kuvitella, että kukaan, joka viitsii lukea heidän verkkosivujaan, kutsuisi heitä miksikään muuksi.
  He ovat hyvin selvästi osoittaneet olevansa kauhistuttavia rikollisia jo sillä, miten he kohtelivat Covidia.
  Mitä tarvitaan siteiden katkaisemiseen? Vetoomus, jonka on allekirjoittanut 95% maan väestöstä?
  Pidän siitä, mitä Alberta tekee, ja toivon vilpittömästi, että he lähtevät liittovaltiosta, jos se on tarpeen, jotta maakunta voi kieltäytyä kaikista yhteyksistä näihin roistoihin.

Kirjoita kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

CAPTCHA ImageVaihda kuva

fiSuomi