Δρ Mark Trozzi

Αναλάβετε δράση τώρα | Τερματίστε τον ΠΟΥ

Βίντεο ενός λεπτού των Dr Tess Lawrie και Dr Peter McCullough, ένα σπουδαίο έγγραφο του WCH που εξηγεί τα γιατί και τα πώς και δύο εύκολες στρατηγικές δράσεις που μπορείτε να αναλάβετε.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είναι κεντρικός δράστης των εγκλημάτων του Κόβιντ κατά της ανθρωπότητας. Ακολουθούν δύο φωνές που εμπιστευόμαστε, η Dr Tess Lawrie και ο Dr Peter McCullough, που εξηγούν. (1 λεπτό)

Ακολουθεί μια σημαντική ενημέρωση του Παγκόσμιου Συμβουλίου για την Πολιτική Υγείας. Παρέχει καλά τεκμηριωμένα στοιχεία, αναλύσεις και στρατηγικές για να τερματιστεί η παγκόσμια τυραννία του ΠΟΥ, η οποία βασίζεται στην ψευδή παραδοχή της προστασίας της "υγείας" μας. Παρακαλούμε μελετήστε και μοιραστείτε το. Εδώ είναι τόσο η συντομευμένη περίληψη όσο και η πλήρης ενημέρωση.

Παγκόσμιο Συμβούλιο για την Πολιτική Υγείας: Για τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του IHR και τη συνθήκη του ΠΟΥ για την πανδημία

Περίληψη

Απόρριψη της μονοπωλιακής εξουσίας επί της παγκόσμιας δημόσιας υγείας

Μια ομάδα εμπειρογνωμόνων στις πολιτικές επιστήμες και το δίκαιο έχει εκπονήσει μια εμπεριστατωμένη, 45σέλιδη πολιτική ενημέρωση σχετικά με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις των Διεθνών Κανονισμών Υγείας (2005) και της συνθήκης/συμφωνίας του ΠΟΥ για την πανδημία (WHO CA+). Η σύντομη έκθεση πολιτικής προσφέρει επαγγελματική εικόνα των προτεινόμενων νομικών μέσων. Περιλαμβάνει επίσης μια ιστορική αναδρομή για το τι πήγε στραβά κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID, περιγράφει τις προσπάθειες που γίνονται για να καθιερωθούν αυτά τα λάθη ως αποδεκτά πρότυπα και παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για το πώς μπορεί να διορθωθεί η πορεία πριν να είναι πολύ αργά. Τα κεντρικά σημεία της σύντομης πολιτικής περιγράφονται παρακάτω για τη διευκόλυνσή σας.

Μάιος 2023

Εισαγωγή

Γίνονται διαπραγματεύσεις για τη σημαντική επέκταση του ελέγχου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) επί των παγκόσμιων αντιδράσεων και σκέψεων για τη δημόσια υγεία μέσω α) τροποποιήσεων των Διεθνών Κανονισμών Υγείας (2005) και β) μιας συνθήκης/συμφωνίας για την πανδημία (WHO CA+). Και τα δύο μέσα μπορούν να θεωρηθούν συμπληρωματικά. Ενώ οι υποβληθείσες τροποποιήσεις των ΔΥΑ, εάν εγκριθούν, θα ενισχύσουν σημαντικά τις εξουσίες του ΠΟΥ καθώς και του Γενικού Διευθυντή του έναντι κρατών και μη κρατικών φορέων, η συνθήκη για την πανδημία στην παρούσα μορφή της θα δημιουργήσει μια νέα, δαπανηρή υπερεθνική γραφειοκρατία και θα επιβάλει ένα ιδεολογικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα λειτουργεί σε θέματα παγκόσμιας υγείας.

Η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας (ΠΣΥ) έχει θέσει ως προθεσμία τον Μάιο του 2024 για να θέσει σε ψηφοφορία τις προτεινόμενες τροποποιήσεις της ΔΥΑ και της συνθήκης για την πανδημία. Οι τροποποιήσεις της ΔΥΑ εγκρίνονται με απλή πλειοψηφία των αντιπροσώπων στην Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας χωρίς περαιτέρω εθνικές διαδικασίες επικύρωσης. Τα κράτη διατηρούν το δικαίωμα ατομικής εξαίρεσης εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος (10 μήνες). Εάν δεν το πράξουν, η αναθεωρημένη έκδοση εφαρμόζεται αυτομάτως σε αυτά. Η συνθήκη, εν τω μεταξύ, απαιτεί πλειοψηφία δύο τρίτων στην Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας με επακόλουθη εθνική επικύρωση. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 35 του μηδενικού σχεδίου της συνθήκης, η συμφωνία μπορεί να τεθεί σε ισχύ σε προσωρινή βάση πριν από την ολοκλήρωση των διαδικασιών επικύρωσης. Η συνθήκη του ΠΟΥ για την πανδημία εξετάζεται για έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 19 (που αφορά την έγκριση συμβάσεων ή συμφωνιών) του Καταστατικού του ΠΟΥ με πρόσθετη εξέταση της καταλληλότητας του άρθρου 21 (που αφορά την έγκριση κανονισμών).

Επισήμως, οι τροποποιήσεις των ΔΥΑ και η συνθήκη για την πανδημία παρουσιάζονται ως μέσα για την αύξηση της διεθνούς συνεργασίας, της αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών και της ισότητας σε περίπτωση μιας άλλης παγκόσμιας κρίσης στον τομέα της υγείας. De facto, μπορούν να μετατραπούν σε μέσα αντικατάστασης της διεθνούς συνεργασίας με συγκεντρωτικές υπαγορεύσεις, ενθάρρυνσης της καταστολής των διαφωνιών και νομιμοποίησης ενός καρτέλ που επιβάλλει στους πληθυσμούς προϊόντα υγείας που οδηγούνται από συμφέροντα και αποφέρουν κέρδη έναντι εκείνων που λειτουργούν καλύτερα αλλά είναι λιγότερο κερδοφόρα.

Ορισμένες από τις υποβληθείσες τροποποιήσεις της ΔΥΑ (2005) παρέχουν ένα νομικό πλαίσιο για τη μονοπωλιακή εξουσία του ΠΟΥ επί πτυχών της παγκόσμιας δημόσιας υγείας σε περιόδους πραγματικής και δυνητικής κρίσης. Εάν οι τροποποιήσεις αυτές εγκριθούν, η εξουσία αυτή θα ασκείται από λίγους ισχυρούς κύριους χορηγούς του ΠΟΥ που ασκούν ουσιαστικό έλεγχο στον οργανισμό. Είναι αξιοσημείωτο σε αυτό το πλαίσιο ότι ο ΠΟΥ έχει πλήρη έλεγχο μόνο επί του ενός τετάρτου περίπου του προϋπολογισμού του. Το υπόλοιπο αποτελείται από τις προαιρετικές συνεισφορές των χρηματοδοτών του. Εάν συμφωνηθεί, ορισμένες από τις τροποποιήσεις της ΔΥΑ (2005) θα επέτρεπαν στα ειδικά συμφέροντα που έχουν εκθέσει τον οργανισμό (βλ. π.χ. Cohen & Carter 2010) να τυποποιήσουν και να επιβάλουν τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη και ακόμη και οι μη κρατικοί φορείς παγκοσμίως θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας και να προσεγγίζουν γενικότερα διάφορα θέματα παγκόσμιας υγείας.

Υποχρεωτικά μέτρα και κρατική κυριαρχία

Ορισμένες από τις προτεινόμενες τροποποιήσεις της ΔΥΑ (2005) θα άλλαζαν τη φύση των προσωρινών και μόνιμων συστάσεων που αναφέρονται στα άρθρα 15 και 16, οι οποίες μπορούν να εκδίδονται από την ΠΟΥ και τον Γενικό Διευθυντή της, από μη δεσμευτικές συμβουλές σε υποχρεωτικές προς εφαρμογή από τα συμβαλλόμενα κράτη. Το άρθρο 15 των Διεθνών Υγειονομικών Κανονισμών (2005) αναφέρει: Εάν "έχει διαπιστωθεί [...] ότι υπάρχει έκτακτη ανάγκη δημόσιας υγείας διεθνούς ενδιαφέροντος, ο Γενικός Διευθυντής εκδίδει προσωρινές συστάσεις". Το άρθρο 16 προσθέτει ότι "ο ΠΟΥ μπορεί [επίσης] να εκδίδει μόνιμες συστάσεις κατάλληλων υγειονομικών μέτρων [...] για συνήθη ή περιοδική εφαρμογή". Στην ΔΥΑ (2005), οι προσωρινές συστάσεις που εκδίδονται από τον Γενικό Διευθυντή και οι μόνιμες συστάσεις ορίζονται ως μη δεσμευτικές συμβουλές προς εξέταση {1}.

Ορισμένες από τις νέες προτεινόμενες τροποποιήσεις, εάν εγκριθούν, θα αλλάξουν τη φύση των συστάσεων που μπορούν να εκδοθούν και θα τις καταστήσουν υποχρεωτικές και νομικά δεσμευτικές. Οι τροπολογίες θα το επιτύχουν αυτό με την αφαίρεση του χαρακτηρισμού μη δεσμευτική από τον ορισμό των όρων προσωρινές συστάσεις και πάγιες συστάσεις στο άρθρο 1, ενώ ταυτόχρονα θα εισάγουν εντολή για την τήρησή τους σε διάφορα επόμενα άρθρα. Η ίδια η Επιτροπή Αναθεώρησης των Διεθνών Κανονισμών Υγείας ή IHRRC του ΠΟΥ στην έκθεσή της σημειώνει σε σχέση με το προτεινόμενο νέο άρθρο 13Α: "Η πρόταση αυτή [...] καθιστά υποχρεωτικές τις προσωρινές και μόνιμες συστάσεις που εξετάζονται στα άρθρα 15 και 16". (WHO 2023: 55) Όσον αφορά την παράγραφο 7 του υποβαλλόμενου άρθρου, η επιτροπή του ΠΟΥ συνεχίζει ότι "οι προτάσεις αυτές ουσιαστικά δίνουν στον ΠΟΥ την εξουσία να δίνει οδηγίες στα κράτη" (ό.π.: 57). Όσον αφορά την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 42, η ΔΥΠΕ εξηγεί ομοίως: "Η προτεινόμενη τροποποίηση για τη συμπερίληψη μίας αναφοράς στις προσωρινές και μόνιμες συστάσεις φαίνεται να καθιστά υποχρεωτική την εφαρμογή αυτών των συστάσεων". (ό.π.: 67)

Διαφορετικές τροπολογίες θα διευρύνουν επίσης σημαντικά τις εξουσίες του Γενικού Διευθυντή, ο οποίος επιλέγεται με μια αντιδημοκρατική, αδιαφανή διαδικασία. Μια τροποποίηση του άρθρου 15, για παράδειγμα, θα έδινε τη δυνατότητα στον Γενικό Διευθυντή να εκδίδει συστάσεις όχι μόνο κατά τη διάρκεια μιας ΠΥΕΚΑ που έχει κηρυχθεί από τον ίδιο, αλλά σε όλες τις καταστάσεις που εκτιμάται από τον ίδιο ότι έχουν τη δυνατότητα να μετατραπούν σε τέτοια (WHO 2023a: 15). Μια προσθήκη στο άρθρο 42, εν τω μεταξύ, αναφέρει ότι τα μέτρα του ΠΟΥ, όπως οι συστάσεις του Γενικού Διευθυντή, όχι μόνο "ξεκινούν και ολοκληρώνονται χωρίς καθυστέρηση από όλα τα κράτη μέρη", αλλά ότι "τα κράτη μέρη λαμβάνουν επίσης μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι μη κρατικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στα αντίστοιχα εδάφη τους συμμορφώνονται με τα μέτρα αυτά" (ό.π.: 22).

Το άρθρο 18 της ΔΥΑ περιλαμβάνει έναν μη εξαντλητικό κατάλογο μέτρων που η ΠΟΥ μπορεί να ζητήσει από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μέσω συστάσεων όταν πρόκειται για άτομα. Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την απαίτηση ιατρικών εξετάσεων, την επανεξέταση των αποδείξεων ιατρικών εξετάσεων και εργαστηριακών αναλύσεων, την απαίτηση εμβολιασμού ή άλλης προφύλαξης, την επανεξέταση των αποδείξεων εμβολιασμού ή άλλης προφύλαξης, τη θέση ατόμων υπό δημόσια υγειονομική παρακολούθηση, την εφαρμογή καραντίνας ή άλλων υγειονομικών μέτρων και την εφαρμογή απομόνωσης ή θεραπείας (βλ. WHO 2023a: 17).

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις που θα καθιστούσαν υποχρεωτικές τις συστάσεις που εκδίδονται από τον ΠΟΥ ή τον Γενικό Διευθυντή του εγείρουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τις επιπτώσεις τους στην κρατική κυριαρχία και τη δημοκρατική διακυβέρνηση, τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν επειγόντως. Οι απαντήσεις μπορεί να διαφέρουν από έθνος σε έθνος. Ενώ ο ΠΟΥ δεν διαθέτει αποτελεσματικό μηχανισμό επιβολής έναντι των χωρών υψηλού εισοδήματος, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις της ΔΥΑ θα μπορούσαν να οδηγήσουν ισχυρές κυβερνήσεις που ευθυγραμμίζονται με τις οδηγίες του ΠΟΥ ή ακόμη και πίσω από αυτές, υποστηρίζοντας ότι αυτές πρέπει να τηρούνται και να επιβάλλονται στο εσωτερικό τους λόγω του νομικά δεσμευτικού χαρακτήρα τους βάσει ενός μέσου διεθνούς δικαίου. Ισχυρά εθνικά κράτη και ιδιωτικοί φορείς που ευθυγραμμίζονται με τις οδηγίες, καθώς και ο ίδιος ο ΠΟΥ θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν περαιτέρω την αναθεωρημένη ΔΥΑ ως νομικό πλαίσιο στην προσπάθεια νομιμοποίησης της αποικιοκρατίας στον τομέα της υγείας και στην οικονομική πίεση των χωρών με χαμηλό εισόδημα για συμμόρφωση - υπονομεύοντας σοβαρά την κυριαρχία τους κατά τη διαδικασία.

Αντιμετώπιση της διαφωνίας σε παγκόσμιο επίπεδο

Τόσο οι τροποποιήσεις της ΔΥΑ (2005) όσο και το σχέδιο συνθήκης/συμφωνίας για την πανδημία ενθαρρύνουν τη συστηματική παγκόσμια συνεργασία για την αντιμετώπιση των διαφωνιών από τις θέσεις των κυβερνήσεων και του ΠΟΥ - ο οποίος είναι οργανισμός του ΟΗΕ - προωθώντας έτσι τη συγκεντρωτική εξουσία επί της πληροφόρησης. Η Melissa Fleming, Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας του ΟΗΕ, δήλωσε την ακόλουθη πεποίθηση σε συνάντηση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του 2022 (2022: 1) στο Νταβός: "Μας ανήκει η επιστήμη και πιστεύουμε ότι ο κόσμος πρέπει να τη γνωρίζει".

Το σχέδιο συνθήκης/συμφωνίας για την πανδημία ενθαρρύνει όλα τα Κράτη Μέρη - στα οποία περιλαμβάνονται δημοκρατικά, αυταρχικά και δικτατορικά - να προσδιορίσουν τα προφίλ όσων θεωρούνται παραπληροφόρηση από τον ΠΟΥ ή τα Κράτη Μέρη και να αντιμετωπίσουν τις πληροφορίες και τις απόψεις που
αποκλίνουν από την επίσημη γραμμή. Το IHRRC του ΠΟΥ προτείνει ακόμη ότι ο ΠΟΥ θα μπορούσε να έχει την υποχρέωση "να επαληθεύει πληροφορίες που προέρχονται από άλλες πηγές εκτός από τα κράτη μέρη" (WHO 2023: 21). Αναφέρει επίσης ότι βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, όπως η ελευθερία του λόγου και η ελευθερία του Τύπου, πρέπει να εξισορροπούνται με αυτό που ο ΠΟΥ και οι κυβερνήσεις διακηρύσσουν ως ακριβείς πληροφορίες σε κάθε δεδομένη στιγμή (βλ. ό.π.: 21). Αυτή η αφήγηση είναι επικίνδυνη, αντιδημοκρατική και το ακριβώς αντίθετο από αυτό που θα έπρεπε να συμβεί με βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν από το COVID.

Οι Khosla & McCoy (2022: 1-2) εξηγούν στο British Medical Journal: "Η ανοχή στη διαφωνία δεν σηματοδοτεί μόνο την ικανότητα αμφισβήτησης και λογοδοσίας των κυβερνήσεων (και άλλων ισχυρών φορέων) και την προθυμία σεβασμού των μειονοτικών απόψεων, αλλά ενθαρρύνει τη συζήτηση και τη διαβούλευση στην κοινωνία με τρόπους που οδηγούν σε θετική κοινωνική αλλαγή και ανάπτυξη. Η διαφωνία μπορεί να συμβάλει στην ενημέρωση της κοινής γνώμης, στην αλλαγή πολιτικής, στην επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων και στην προώθηση και προστασία άλλων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η διαφωνία έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην προώθηση της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των γυναικών, καθώς και στην αντιστροφή της εθνοτικής και φυλετικής καταπίεσης, όπως φαίνεται από το κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα στις ΗΠΑ και τον αγώνα κατά του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική. Έχει αποτελέσει κρίσιμο συστατικό σε πολλές επιτυχημένες εκστρατείες με στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από τη βλάβη και την καταστροφή. Και στον τομέα της υγείας, η διαφωνία έπαιξε σημαντικό ρόλο στην προώθηση της πρόσβασης στη θεραπεία για την πανδημία του HIV. [...] Το δικαίωμα στη διαφωνία πρέπει να γίνεται σεβαστό και να θεωρείται ως υγιής έκφραση της δημοκρατίας και της ελευθερίας και πρέπει να προσπαθούμε συνειδητά να παρακολουθούμε και να προστατεύουμε συνεχώς αυτό το δικαίωμα. [...] Είναι σημαντικό ότι οι φωνές των επαγγελματιών υγείας είναι [...] ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί ότι τα μέτρα ελέγχου της πανδημίας δεν θα χρησιμοποιηθούν ως πρόσχημα για την περαιτέρω καταστολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη σύλληψη δημοσιογράφων και ακτιβιστών ή τη θέσπιση δρακόντειων νόμων για την καταπολέμηση των "ψευδών ειδήσεων". [...] Όσοι εργάζονται στον παγκόσμιο χώρο της υγείας έχουν κρίσιμο ρόλο να διαδραματίσουν στην προστασία, διατήρηση και προώθηση της κριτικής σκέψης. Καθώς αντιμετωπίζουμε πρωτοφανείς προκλήσεις, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να παραμείνουμε σταθεροί και να υπερασπιστούμε αυτές τις βασικές αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων".

Επιτήρηση: (ψηφιακά) πιστοποιητικά υγείας και έντυπα εντοπισμού

Πρόσθετες τροποποιήσεις της ΔΥΑ (2005) προβλέπουν ένα διευρυμένο σύστημα επιτήρησης με (κατά προτίμηση ψηφιακά) πιστοποιητικά υγείας και έντυπα εντοπισμού για να εξασφαλιστεί η μαζική συμμόρφωση με τις κεντρικές οδηγίες. Τροποποιήσεις σχετικά με τη χρήση (ψηφιακών) πιστοποιητικών υγείας ή εντύπων εντοπισμού για τον έλεγχο και την επιτήρηση δεν προτάθηκαν μόνο όσον αφορά τα άρθρα που αφορούν τις διεθνείς καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας, αλλά και όσον αφορά το άρθρο 23, το οποίο αφορά τα γενικά υγειονομικά μέτρα κατά την άφιξη και την αναχώρηση. Σύμφωνα με το IHRRC του ΠΟΥ, το άρθρο αυτό εφαρμόζεται σε όλες τις καταστάσεις, όχι μόνο σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας διεθνούς ενδιαφέροντος (PHEIC).

Οι τροποποιήσεις που υποβλήθηκαν στο άρθρο 23, για παράδειγμα, περιλαμβάνουν μια "νέα προτεινόμενη παράγραφο 6 [η οποία] εισάγει ειδική αναφορά στα έντυπα εντοπισμού επιβατών ως μέρος των εγγράφων που μπορεί να απαιτούνται, καθώς και την προτίμηση αυτά να είναι σε ψηφιακή μορφή" (WHO 2023: 61). Μια άλλη τροπολογία προτείνει τη συμπερίληψη πληροφοριών σχετικά με εργαστηριακές εξετάσεις στα έγγραφα υγείας των ταξιδιωτών. Η IHRRC καταφέρνει να σημειώσει: "[Γ]ενω το άρθρο 23 ισχύει για όλες τις καταστάσεις, όχι μόνο για τις ΠΥΕΚΑ, η επιτροπή ανησυχεί ότι μια τέτοια απαίτηση μπορεί να επιβαρύνει υπερβολικά τους ταξιδιώτες και μπορεί ακόμη και να εγείρει ηθικές ανησυχίες και ανησυχίες που σχετίζονται με διακρίσεις". (ό.π.: 62) Σε γενικές γραμμές, η ΕΔΕΑ αναγνωρίζει επίσης μια ανησυχία σχετικά με "το κατάλληλο επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων" (ό.π.: 66). 

Όπως εξήγησε ο Ινδονήσιος υπουργός Υγείας Sadikin κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της G20 στο Μπαλί τον Νοέμβριο του 2022, η καθιέρωση παγκόσμιων ψηφιακών πιστοποιητικών υγείας αποτελεί κύριο στόχο της αναθεώρησης της ΔΥΑ (2005). Η ίδια η Ινδονησία έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζει υποχρεωτικά ψηφιακά πιστοποιητικά υγείας με τη χρήση μιας εφαρμογής που μπορεί να μεταφορτωθεί μέσω Android και Apple. Η χώρα αυτή αποτελεί παράδειγμα για το πώς τα παγκόσμια ψηφιακά πιστοποιητικά υγείας, εάν υιοθετηθούν μέσω των τροποποιήσεων της ΔΥΑ, μπορούν να χρησιμοποιηθούν καταχρηστικά από τους εξουσιαστές για να εξαναγκάσουν τους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, να λάβουν ιατρικές θεραπείες, να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, να εξαναγκάσουν την προσωπική χρήση ορισμένων ψηφιακών εφαρμογών και να εξορύξουν με αυτόν τον τρόπο ιδιωτικά δεδομένα (υγείας).

Δικαιώματα καρτέλ και ρύθμιση

Ορισμένες τροποποιήσεις της ΔΥΑ (2005), εάν εγκριθούν, θα παραχωρούσαν την εξουσία σχετικά με τον προσδιορισμό, την παραγωγή και την κατανομή των προϊόντων υγείας στον ΠΟΥ υπό συγκεκριμένες συνθήκες (βλ. WHO 2023a: 13-14), μετατρέποντάς τον ουσιαστικά σε καρτέλ. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη ΔΥΑ, ο ΠΟΥ θα μπορούσε, για παράδειγμα, να πει στα κράτη μέλη να αυξήσουν την παραγωγή ενός συγκεκριμένου φαρμάκου - ενισχύοντας τα κέρδη του κατασκευαστή ή/και των μετόχων που μπορεί να έχουν σχέσεις με τον ΠΟΥ - για να το διανείμει στη συνέχεια ο ΠΟΥ κατά το δοκούν, δημιουργώντας ένα σύστημα πατρωνίας επί των αποδεκτών. Μια προτεινόμενη τροποποίηση βλέπει επίσης έναν ρόλο για τον ΠΟΥ στη δημιουργία τυποποιημένων "ρυθμιστικών κατευθυντήριων γραμμών για την ταχεία έγκριση προϊόντων υγείας ποιότητας" (WHO 2023: 14).

Η υποδομή που απαιτείται για την εφαρμογή των τροποποιήσεων που σχετίζονται με τον μηχανισμό κατανομής του ΠΟΥ θα δημιουργηθεί μέσω της συμπληρωματικής συνθήκης ή συμφωνίας για την πανδημία. Η τελευταία θα δημιουργούσε το Παγκόσμιο Δίκτυο Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Εφοδιαστικής του ΠΟΥ (γνωστό και ως Δίκτυο), εφόσον υιοθετηθεί.

Υποστήριξη της έρευνας για το κέρδος της λειτουργίας

Το σχέδιο συνθήκης/συμφωνίας για την πανδημία, ειδικότερα, έχει περαιτέρω αρνητικές επιπτώσεις στην παγκόσμια ασφάλεια (υγείας), καθώς υποστηρίζει την έρευνα για την απόκτηση λειτουργικότητας παρά τους εξαιρετικούς κινδύνους βιοασφάλειας που ενέχει (για τους κινδύνους αυτούς βλ. π.χ. Kahn 2023). Το σχέδιο συνθήκης δηλώνει ότι όταν πρόκειται για "εργαστήρια και ερευνητικές εγκαταστάσεις που εκτελούν εργασίες για τη γενετική τροποποίηση οργανισμών με σκοπό την αύξηση της παθογένειας και της μεταδοτικότητάς τους" θα πρέπει να τηρούνται πρότυπα προκειμένου "να αποφευχθεί η τυχαία απελευθέρωση αυτών των παθογόνων", αλλά πρέπει να διασφαλιστεί ότι "τα μέτρα αυτά δεν δημιουργούν περιττά διοικητικά εμπόδια για την έρευνα" (WHO 2023b: 16). Δεδομένου ότι μια διαρροή εργαστηρίου ενός ιού που έχει κατασκευαστεί από τον άνθρωπο είναι πιθανότατα υπεύθυνη για την κρίση του COVID, η προτεινόμενη συνθήκη για την πανδημία αποκαλύπτει μια ανησυχητική αδιαφορία για την εξαιρετική καταστροφή που μπορεί να προκληθεί λόγω των κινδύνων βιοασφάλειας που συνδέονται με την έρευνα για την απόκτηση λειτουργικότητας με παθογόνα που μπορούν να προκαλέσουν πανδημία. Ο κόσμος θα μπορούσε να γίνει μάρτυρας της διαφυγής ή της απελευθέρωσης ενός σημαντικά πιο θανατηφόρου τροποποιημένου ιού από τον SARS-CoV-2.

Συμπέρασμα

Ορισμένες από τις προτεινόμενες τροποποιήσεις των ΔΥΑ και η συνθήκη για την πανδημία (WHO CA+) - εάν συμφωνηθούν - θα χρησιμοποιηθούν αναπόφευκτα για να προωθήσουν τα συμφέροντα λίγων ισχυρών παραγόντων εις βάρος άλλων. Αντιπροσωπεύουν μια άνευ προηγουμένου προσπάθεια νομιμοποίησης της συγκέντρωσης αντιδημοκρατικής εξουσίας με ψευδή προσχήματα, η οποία απαιτεί μια ταχεία, αποτελεσματική και στιβαρή αντίδραση. Ορισμένες από τις προτεινόμενες τροποποιήσεις της ΔΔΑ (2005), ειδικότερα, αντιπροσωπεύουν ένα πλαίσιο για την παράνομη άσκηση παγκόσμιας κυβερνητικής εξουσίας χωρίς λαϊκή συναίνεση, συνταγματικούς μηχανισμούς ελέγχου ή λογοδοσία. Ως τέτοιες, δημιουργούν ένα επικίνδυνο προηγούμενο αν περάσουν.

Το προβλεπόμενο νομικό πλαίσιο για μονοπωλιακή εξουσία επί πτυχών της παγκόσμιας δημόσιας υγείας δεν θα οδηγήσει σε καλύτερη ετοιμότητα για πανδημία, αλλά σε επανάληψη ορισμένων από τις χειρότερες αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID σε περίπτωση μελλοντικής έκτακτης ανάγκης. Το σχεδιαζόμενο νομικό πλαίσιο για μονοπωλιακή εξουσία επί πτυχών της παγκόσμιας δημόσιας υγείας δεν αποτελεί ένδειξη προόδου, αλλά αντιπροσωπεύει μια οπισθοδρόμηση της ανθρώπινης ανάπτυξης στην εποχή των συγκεντρωτικών αυτοκρατοριών, των φεουδαρχικών συστημάτων και της αποικιοκρατίας.

Είναι αποδεδειγμένο ότι η μονοπωλιακή εξουσία εξαλείφει την ελεύθερη επιλογή και τον ανταγωνισμό, παραβιάζοντας έτσι τα ατομικά δικαιώματα και μειώνοντας δραματικά την ποιότητα των λύσεων και της καινοτομίας. Υπάρχουν λίγοι τομείς στους οποίους αυτό έχει τόσο σοβαρές συνέπειες όσο στον τομέα της ανθρώπινης υγείας. Η αδικαιολόγητη συγκέντρωση εξουσίας αποτελεί επίσης απειλή για τα δημοκρατικά συστήματα και το δικαίωμα των ανθρώπων στην αυτοδιοίκηση. Οι δημοκρατίες διαφυλάσσονται με την αποτροπή της συσσώρευσης συγκεντρωμένης εξουσίας και με τη διάλυση των μονοπωλίων, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζονται βασικές δημοκρατικές βασικές αξίες.

Αναφορές

COHEN, D., & CARTER, P. (2010). Ο ΠΟΥ και οι "συνωμοσίες" για την πανδημική γρίπη. British Medical Journal (BMJ); 340 :c2912 doi:10.1136/bmj.c2912.

KAHN, Laura H. (2023). Τα επτά θανάσιμα αμαρτήματα της βιοϊατρικής έρευνας. Georgetown Journal of International Affairs. https://gjia.georgetown.edu/2023/03/03/the-seven-deadly-sins-of-biomedicalresearch/.

KHOSLA, R., & MCCOY, D. (2022). Η διαφωνία και το δικαίωμα στη διαμαρτυρία στο πλαίσιο της παγκόσμιας υγείας. BMJ Global Health 2022; 7:e011540. doi:10.1136/ bmjgh-2022-011540.

ΠΟΥ (2023). Έκθεση της Επιτροπής Αναθεώρησης σχετικά με τις τροποποιήσεις των Διεθνών Υγειονομικών Κανονισμών (2005). https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr2/A_WGIHR2_5-en.pdf.

WHO (2023a). Σύνταξη κατά άρθρο των προτεινόμενων τροποποιήσεων των Διεθνών Υγειονομικών Κανονισμών (2005) που υποβλήθηκαν σύμφωνα με την απόφαση WHA75(9) (2022). https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr2/A_WGIHR2_7-en.pdf.

WHO (2023b). Μηδενικό σχέδιο της ΠΟΥ CA+ προς εξέταση από το Διακυβερνητικό Διαπραγματευτικό Όργανο κατά την τέταρτη συνεδρίασή του. https://apps.who.int/gb/inb/pdf_files/inb4/A_INB4_3-en.pdf

ΠΑΓΚΌΣΜΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌ ΦΌΡΟΥΜ (2022). Συναντήσεις για τον αντίκτυπο της βιώσιμης ανάπτυξης 2022. Αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης. https://www.weforum.org/events/sustainable-development-impact-meetings2022/sessions/tackling-disinformation.

Πλήρης ενημέρωση πολιτικής δείτε ή κατεβάστε εδώ 

Πρόσκληση για δράση παρακαλούμε βοηθήστε να μοιραστείτε τα παραπάνω διαφωτιστικά έγγραφα με πολιτικούς, υποψήφιους και φορείς επιρροής σε τοπικό, επαρχιακό και ομοσπονδιακό επίπεδο. Θα τους ενδυναμώσετε με αδιάσειστα στοιχεία για τα εγκλήματα και τα άθλια σχέδια της ΠΟΥ, καθώς και με έναν οδικό χάρτη για την έξοδο και το τέλος της ΠΟΥ.  

2η πρόσκληση για δράση / Καναδικό ψήφισμα. Η Leslyn Lewis είναι συντηρητική βουλευτής στον Καναδά. Ξεκίνησε ένα διαδικτυακό αίτημα για την απομάκρυνση του Καναδά από τον ΟΗΕ, τον ΠΟΥ και την AGENDA 2030. Αυτό θα διαβαστεί στη Βουλή των Κοινοτήτων του Καναδά και μόλις διαβαστεί, θα γίνει δημόσιο έγγραφο. Μέχρι στιγμής υπάρχουν πάνω από 10.000 υπογραφές. Παρακαλούμε υπογράψτε και μοιραστείτε τις. (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 20231103 Υπάρχουν τώρα 45.676 υπογραφές και ανεβαίνουν). 

Σύνδεσμοι και σχετικό υλικό

Η έκθεση TrozziΘέλουμε να σας παρέχουμε τους καλύτερους πόρους και σας προσκαλούμε να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας.

Βοηθήστε να διαδοθεί η λέξη:

Τηλεγράφημα
Twitter
Facebook
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Εκτύπωση

18 Σχόλια

 1. Γιατί θα πρέπει ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ σε αυτόν τον κόσμο να ακολουθεί τις εντολές ενός μη εκλεγμένου σώματος
  των κακοποιών που προφανώς θέλουν τον έλεγχο ώστε να συνεχίσουν να μας αρρωσταίνουν &
  να μας σκοτώσουν για τη δική τους απληστία. Έχουν ήδη δείξει τα Αληθινά τους χρώματα με την απάτη του Covid. Πρέπει να διωχθούν !!!!

 2. Είναι απίστευτο ότι εξακολουθούμε να έχουμε δεσμούς με οποιονδήποτε από τους οποίους, wef ή un.
  Πρωταρχικός στόχος της κάθε οργάνωσης είναι η παγκόσμια ερήμωση.
  Δεν χρειάζεται να εξετάσουμε τροποποιήσεις σε οτιδήποτε. Αυτές οι ομάδες λειτουργούν συντονισμένα και είναι το απόλυτο κακό. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι κάποιος που αφιερώνει χρόνο για να διαβάσει τις ιστοσελίδες τους θα τις αποκαλούσε οτιδήποτε άλλο.
  Έχουν αποδείξει ξεκάθαρα ότι είναι ειδεχθείς εγκληματίες μόνο και μόνο με τον τρόπο που χειρίστηκαν τον Κόβιντ.
  Τι χρειάζεται για να διακόψετε τους δεσμούς; Μια αίτηση υπογεγραμμένη από 95% του πληθυσμού της χώρας;
  Μου αρέσει αυτό που κάνει η Αλμπέρτα και ελπίζω ειλικρινά να εγκαταλείψει τη συνομοσπονδία, αν αυτό χρειάζεται για να πει η επαρχία όχι σε οποιαδήποτε σχέση με αυτούς τους κακοποιούς.

Γράψτε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

CAPTCHA ImageΑλλαγή εικόνας

elΕλληνικά