35 studií o účinnosti "vakcín", které vyvolávají pochybnosti o povinném očkování

Vzhledem k tomu, že někteří lidé jsou očkováni již více než půl roku, přibývají důkazy o účinnosti vakcíny Covid. Při hodnocení účinnosti vakcíny je důležité rozlišovat mezi účinností proti infekci, symptomatickému onemocnění a přenosu a účinností proti hospitalizaci a úmrtí. V případě infekce a symptomatického onemocnění nejsou vakcíny COVID-19 tak účinné, jak se očekávalo, a imunita po několika měsících postupně slábne. V případě hospitalizace a úmrtí je imunita silnější a trvá nejméně šest měsíců.

Z výsledků vyplývá, že celosvětová exploze infekce, kterou zažíváme po dvojím očkování např. v Izraeli, Velké Británii, USA atd. -může být způsobena tím, že očkovaní šíří Covid stejně nebo více než neočkovaní.

Přirozenou otázkou je, zda vakcíny s omezenou schopností zabránit symptomatickému onemocnění mohou vést k vývoji virulentnějších kmenů? V článku PLoS Biology z roku 2015 Read a kol. uvedli, že:

"Konvenční moudrost říká, že přírodní výběr odstraní vysoce smrtelné patogeny, pokud smrt hostitele výrazně omezí přenos. Vakcíny, které udržují hostitele naživu, ale stále umožňují přenos, by tak mohly umožnit cirkulaci velmi virulentních kmenů v populaci."

Teoreticky by tedy neočkovaní mohli ohrozit očkované, ale očkovaní neočkované, ale zatím jsme pro to neviděli žádný důkaz.

Zde shrnuji studie a zprávy, které vrhají světlo na imunitu vyvolanou očkováním proti Covidu. Upozorňují na problémy s povinným očkováním, které v současné době ohrožuje práci milionů lidí. Vyvolávají také pochybnosti o argumentech pro očkování dětí.

1) Gazit a spol. z Izraele prokázali, že "u vakcinovaných osob proti SARS-CoV-2 bylo 13krát (95% CI, 8-21) vyšší riziko průlomové infekce variantou Delta než u osob dříve infikovaných". Po úpravě na dobu onemocnění/očkování bylo riziko zvýšeno 27krát (95% CI, 13-57).

2) Pokud pomineme riziko infekce, vzhledem k tomu, že někdo byl infikován, Acharya a kol. nezjistili "žádný významný rozdíl v prahových hodnotách cyklu mezi očkovanými a neočkovanými, asymptomatickými a symptomatickými skupinami infikovanými SARS-CoV-2 Delta".

3) Riemersma a kol. nezjistili "žádný rozdíl ve virové zátěži při porovnání neočkovaných jedinců s těmi, kteří prodělali "průlomovou" infekci po očkování. Navíc jedinci s vakcinačními průlomovými infekcemi mají často pozitivní testy s virovou zátěží odpovídající schopnosti vylučovat infekční viry". Výsledky naznačují, že "pokud se očkovaní jedinci nakazí variantou delta, mohou být zdrojem přenosu SARS-CoV-2 na ostatní". Zaznamenali "nízké hodnoty Ct (<25) u 212 z 310 plně očkovaných (68%) a 246 z 389 (63%) neočkovaných jedinců. Testování podskupiny těchto vzorků s nízkou hodnotou Ct odhalilo infekční SARS-CoV-2 u 15 ze 17 vzorků (88%) od neočkovaných osob a 37 z 39 (95%) od očkovaných osob."

4) Ve studii z Kataru Chemaitelly a kol. uvádějí účinnost vakcíny (Pfizer) proti závažným a smrtelným onemocněním, přičemž účinnost se pohybovala v rozmezí 85-95% nejméně do 24 týdnů po druhé dávce. Naproti tomu účinnost proti infekci slábla až na hodnotu kolem 30% v 15-19 týdnech po druhé dávce.

5) Riemersma a kol. z Wisconsinu uvádějí, že očkovaní jedinci, kteří se nakazili variantou Delta, mohou SARS-CoV-2 přenášet na ostatní. Zjistili zvýšenou virovou nálož u neočkovaných a očkovaných symptomatických osob (68%, resp. 69%, 158/232 a 156/225). Navíc u asymptomatických osob odhalili zvýšenou virovou zátěž (29%, resp. 82%) u neočkovaných, resp. očkovaných osob. To naznačuje, že očkovaní mohou být infikováni, přechovávat, kultivovat a přenášet virus snadno a nevědomky.

6) Subramanian uvedl, že "na úrovni jednotlivých zemí se zdá, že neexistuje žádný zřetelný vztah mezi procentem plně očkované populace a novými případy COVID-19". Při porovnání 2947 okresů ve Spojených státech bylo ve více očkovaných lokalitách o něco méně případů. Jinými slovy, neexistuje žádný jasný rozeznatelný vztah .

7) Chau a kol. se zabývali přenosem SARS-CoV-2 Delta varianty mezi očkovanými zdravotnickými pracovníky ve Vietnamu. Ze 69 zdravotnických pracovníků, kteří byli pozitivně testováni na SARS-CoV-2, se 62 zúčastnilo klinické studie a všichni se uzdravili. U 23 z nich byly získány sekvence kompletního genomu a všichni patřili k variantě Delta. "Virová zátěž u případů infekce průlomovou variantou Delta byla 251krát vyšší než u případů nakažených starými kmeny zjištěnými v období březen-duben 2020".

8) V Barnstable, Massachusetts, Brown et al. zjistili, že mezi 469 případy COVID-19 bylo 74% plně očkovaných a že "očkovaní měli v nose v průměru více viru než neočkovaní, kteří byli infikováni".

9) Hetemäli et al. ve zprávě o nemocniční epidemii ve Finsku uvedli, že "mezi očkovanými zdravotnickými pracovníky byly zjištěny symptomatické i asymptomatické infekce a sekundární přenos se vyskytl u osob se symptomatickými infekcemi navzdory používání osobních ochranných prostředků".

10) Při vyšetřování nemocniční epidemie v Izraeli pozorovali Shitrit a spol. "vysokou přenosnost varianty SARS-CoV-2 Delta mezi dvakrát očkovanými a maskovanými osobami". Dodali, že "to naznačuje určité oslabení imunity, i když stále poskytuje ochranu jedincům bez komorbidit".

11) Ve zprávě o sledování vakcíny COVID-19 ve Spojeném království za týden #42 bylo uvedeno, že "v průběhu času dochází k oslabení protilátkové odpovědi N" a "zdá se, že hladiny protilátek N jsou nižší u jedinců, kteří se nakazili po dvou dávkách očkování". Z téže zprávy (tabulka 2, strana 13) vyplývá, že ve starších věkových skupinách nad 30 let mají osoby očkované dvakrát vyšší riziko nákazy než neočkované osoby, pravděpodobně proto, že v této skupině je více osob se silnější přirozenou imunitou z předchozího onemocnění Covid. Naproti tomu očkované osoby měly nižší riziko úmrtí než neočkované, a to ve všech věkových skupinách, což naznačuje, že vakcíny poskytují větší ochranu proti úmrtí než proti infekci. Podobné údaje viz také zprávy PHE ve Velké Británii 43, 44, 45, 46.

12) V Izraeli Levin a spol. "provedli šestiměsíční longitudinální prospektivní studii zahrnující očkované zdravotnické pracovníky, kteří byli každý měsíc testováni na přítomnost protilátky IgG a neutralizačních protilátek proti hřebci". Zjistili, že "šest měsíců po obdržení druhé dávky vakcíny BNT162b2 byla humorální odpověď podstatně snížena, zejména u mužů, u osob ve věku 65 let a starších a u osob s imunosupresí".

13) Ve studii ze státu New York Rosenberg a kol. uvádějí, že "v období od 3. května do 25. července 2021 byla celková účinnost vakcíny proti hospitalizaci v New Yorku upravená podle věku relativně stabilní 89,5%-95,1%). Celková věkově upravená účinnost vakcíny proti infekci u všech dospělých osob v New Yorku klesla z 91,8% na 75,0%".

14) Suthar a kol. uvedli, že "naše údaje prokazují výrazné oslabení protilátkové odpovědi a imunity T buněk proti SARS-CoV-2 a jeho variantám po 6 měsících od druhé imunizace vakcínou BNT162b2."

15) Ve studii z univerzity v Umeå ve Švédsku Nordström a kol. pozorovali, že "účinnost vakcíny BNT162b2 proti infekci postupně slábla z 92% (95% CI, 92-93, P<0-001) v den 15-30 na 47% (95% CI, 39-55, P<0-001) v den 121-180 a od dne 211 a dále nebylo možné zjistit žádnou účinnost (23%; 95% CI, -2-41, P=0-07)".

16) Yahi a spol. uvádějí, že "v případě varianty Delta mají neutralizační protilátky sníženou afinitu k proteinu hrotu, zatímco facilitující protilátky vykazují nápadně zvýšenou afinitu. Zlepšení v závislosti na protilátkách tedy může být problémem pro osoby, které dostávají vakcíny založené na původní sekvenci hrotu kmene Wuhan".

17) Goldberg a kol. (vakcína BNT162b2 v Izraeli) uvádějí, že "imunita proti delta variantě SARS-CoV-2 slábla u všech věkových skupin několik měsíců po obdržení druhé dávky vakcíny".

18) Singanayagam a kol. zkoumali kinetiku přenosu a virové nálože u očkovaných a neočkovaných jedinců s mírnou infekcí varianty delta v komunitě. Zjistili, že (u 602 kontaktů v komunitě (identifikovaných prostřednictvím britského systému sledování smluv) 471 britských indexových případů COVID-19, které byly zařazeny do kohortové studie Assessment of Transmission and Contagiousness of COVID-19 in Contacts a přispěly 8145 vzorky horních cest dýchacích z denních odběrů po dobu až 20 dnů) "očkování snižuje riziko infekce variantou delta a urychluje clearance viru. Nicméně plně očkovaní jedinci s průlomovou infekcí mají vrcholovou virovou zátěž podobnou jako neočkované případy a mohou účinně přenášet infekci v domácnostech, včetně plně očkovaných kontaktů."

19. Keehner a kol. v NEJM nedávno informovali o opětovném výskytu infekce SARS-CoV-2 u vysoce očkovaných pracovníků ve zdravotnictví. Očkování mRNA vakcínami bylo zahájeno v polovině prosince 2020; do března bylo plně očkováno 76% pracovníků a do července se toto procento zvýšilo na 87%. Počátkem února 2021 došlo k dramatickému poklesu infekcí... "což se shoduje s ukončením kalifornského mandátu pro očkování maskou 15. června a rychlým převládnutím B.1.617.2 (delta) varianty, která se poprvé objevila v polovině dubna a do konce července tvořila více než 95% izolátů UCSDH, došlo k rychlému nárůstu infekcí, včetně případů mezi plně očkovanými osobami... vědci uvedli, že "dramatická změna účinnosti vakcíny od června do července je pravděpodobně způsobena jak vznikem delta varianty, tak slábnoucí imunitou v průběhu času".

20. Juthani a kol. se snažili popsat dopad očkování na hospitalizaci pacientů s potvrzenou infekcí SARS-CoV-2 s využitím reálných údajů shromážděných zdravotnickým systémem Yale New Haven. "Pacienti byli považováni za plně očkované, pokud byla poslední dávka (buď druhá dávka BNT162b2 nebo mRNA-1273, nebo první dávka Ad.26.COV2.S) podána nejméně 14 dní před nástupem příznaků nebo pozitivním PCR testem na SARS-CoV-2. Vakcinace byla provedena v souladu s pravidly pro očkování proti SARS. Celkem jsme identifikovali 969 pacientů, kteří byli přijati do nemocnice Yale New Haven Health System s potvrzeným pozitivním PCR testem na SARS-CoV-2"... Výzkumníci zaznamenali "vyšší počet pacientů s těžkým nebo kritickým onemocněním u těch, kteří dostali vakcínu BNT162b2, než u těch, kteří dostali mRNA-1273 nebo Ad.26.COV2.S...".

21. Nedávno zveřejněná studie CDC uvádí, že většina (53%) pacientů, kteří byli hospitalizováni s onemocněním podobným Covid-19, již byla plně očkována dvoudávkovými vakcínami RNA. Tabulka 1 ukazuje, že mezi 20 101 dospělými s oslabenou imunitou hospitalizovanými s onemocněním Covid-19 bylo 10 564 (53%) plně očkováno vakcínou Pfizer nebo Moderna (Očkování bylo definováno jako podání přesně 2 dávek vakcíny COVID-19 na bázi mRNA ≥14 dní před indexovým datem hospitalizace, což bylo datum odběru respiračního vzorku spojeného s posledním pozitivním nebo negativním výsledkem testu SARS-CoV-2 před hospitalizací nebo datum hospitalizace, pokud k testování došlo až po přijetí). To poukazuje na přetrvávající problémy, kterým čelí průlom Delta při očkování.

22. Eyre, 2021 se zabýval dopadem očkování proti SARS-CoV-2 na přenos variant Alfa a Delta. Uvádějí, že "očkování sice stále snižuje riziko infekce, ale podobné virové nálože u očkovaných a neočkovaných jedinců nakažených variantou Delta zpochybňují, nakolik očkování brání dalšímu přenosu... snížení přenosu se v průběhu času od druhého očkování snížilo, přičemž u varianty Delta dosáhlo do 12 týdnů podobné úrovně jako u neočkovaných jedinců v případě ChAdOx1 a výrazně zesláblo v případě BNT162b2. Ochrana před očkováním u kontaktů také poklesla během 3 měsíců po druhém očkování... očkování snižuje přenos Delta, ale méně než u varianty Alfa."

23. Levine-Tiefenbrun, 2021 se zabývali virovou zátěží průlomových infekcí Delta-variantou SARS-CoV-2 po očkování a posilovací vakcíně BNT162b2 a uvedli, že účinnost snížení virové zátěže se s časem po očkování snižuje, "významně klesá po 3 měsících po očkování a účinně mizí přibližně po 6 měsících".

24. Puranik, 2021 se zabýval Srovnání dvou vysoce účinných mRNA vakcín proti COVID-19 v období výskytu variant Alfa a Delta, přičemž uvádí: "V červenci zůstala účinnost vakcíny proti hospitalizaci vysoká (mRNA-1273: mRNA-1273: 81%, 95% CI: 33-96,3%; BNT162b2: 75%, 95% CI: 24-93,9%), ale účinnost proti infekci byla u obou vakcín nižší (mRNA-1273: V případě BNT162b2 byla účinnost snížena o 2 % (76%, 95% CI: 58-87%; BNT162b2: 42%, 95% CI: 13-62%), přičemž u BNT162b2 bylo snížení výraznější."

25. Saade, 2021 se zabýval testováním neutralizace živého viru u rekonvalescentů a osob očkovaných proti izolátům SARS-CoV-2 19A, 20B, 20I/501Y.V1 a 20H/501Y.V2 a uvedl: "Hodnotil neutralizační schopnost protilátek zabránit buněčné infekci pomocí testu neutralizace živého viru s různými kmeny [19A (původní), 20B (B.1.1.241 lineage), 20I/501Y.V1 (B.1.1.7 lineage) a 20H/501Y.V2 (B.1.351 lineage)] ve vzorcích séra odebraných od různých populací: zdravotnických pracovníků (HCW) očkovaných dvěma dávkami vakcíny COVID-19 (Pfizer-BioNTech BNT161b2), HCW 6 měsíců po mírném COVID-19 a pacientů v kritickém stavu COVID-19... zjištěním této studie je snížená neutralizační odpověď pozorovaná vůči 20H/501Y.V2 u plně imunizovaných osob vakcínou BNT162b2 ve srovnání s divokým typem a variantou 20I/501Y.V1."

26. Canaday, 2021 se zabývali Významným snížením humorální imunity u zdravotnických pracovníků a obyvatel pečovatelských domů 6 měsíců po očkování proti COVID-19 BNT162b2 mRNA a uvádějí: "Hladiny anti-spike, anti-RBD a neutralizace poklesly za 6 měsíců u všech skupin o více než 84% bez ohledu na předchozí infekci SARS-CoV-2.". Po 6 měsících po očkování mělo 70% obyvatel NH, kteří nebyli nakaženi, neutralizační titry na dolní hranici detekce nebo pod ní ve srovnání se 16% po 2 týdnech po úplném očkování. Tyto údaje prokazují významné snížení hladin protilátek ve všech skupinách. Zejména ti infekčně naivní obyvatelé NH měli nižší počáteční humorální imunitu po očkování ihned a největší pokles vykazovali o 6 měsíců později."

27. Izrael, 2021 se zabýval rozsáhlou studií poklesu titru protilátek po vakcíně BNT162b2 mRNA nebo infekci SARS-CoV-2 a uvedl: "Stanovení kinetiky protilátek IgG proti SARS-CoV-2 po podání dvou dávek vakcíny BNT162b2 nebo infekci SARS-CoV-2 u neočkovaných jedinců...".U očkovaných osob klesaly titry protilátek každý následující měsíc až o 40%, zatímco u rekonvalescentů klesaly o méně než 5% za měsíc. Šest měsíců po očkování vakcínou BNT162b2 mělo 16,1% subjektů hladiny protilátek pod hranicí séropozitivity <50 AU/ml, zatímco po 9 měsících od infekce SARS-CoV-2 bylo pod hranicí <50 AU/ml pouze 10,8% rekonvalescentů."

28. Eyran, 2020 zkoumali longitudinální kinetiku protilátek u vyléčených pacientů s COVID-19 po dobu 14 měsíců a zjistili "významně rychlejší úbytek u naivních vakcinovaných ve srovnání s vyléčenými pacienty, což naznačuje, že sérologická paměť po přirozené infekci je robustnější ve srovnání s očkováním. Naše údaje zdůrazňují rozdíly mezi sérologickou pamětí vyvolanou přirozenou infekcí a očkováním."

29. Salvatore a kol. zkoumali přenosový potenciál očkovaných a neočkovaných osob nakažených variantou SARS-CoV-2 Delta ve federální věznici v červenci až srpnu 2021. Zjistili, že celkem 978 vzorků poskytlo 95 účastníků, "z nichž 78 (82%) bylo plně očkovaných a 17 (18%) nebylo plně očkovaných....kliničtí lékaři a lékaři v oblasti veřejného zdraví by měli považovat očkované osoby, které se nakazí virem SARS-CoV-2, za neméně infekční než neočkované osoby".

30) Andeweg a spol. analyzovali 28 578 sekvenovaných vzorků SARS-CoV-2 od osob se známým imunitním statusem získaných v rámci národního komunitního testování v Nizozemsku od března do srpna 2021. Zjistili důkazy o "zvýšeném riziku infekce variantami Beta (B.1.351), Gamma (P.1) nebo Delta (B.1.617.2) ve srovnání s variantou Alfa (B.1.1.7) po očkování. Mezi jednotlivými vakcínami nebyly zjištěny žádné zřetelné rozdíly. Účinek byl však větší v prvních 14-59 dnech po kompletním očkování ve srovnání s 60 dny a déle. Na rozdíl od imunity navozené očkováním nebylo u jedinců s imunitou navozenou infekcí zjištěno zvýšené riziko reinfekce variantami Beta, Gamma nebo Delta oproti variantě Alfa."

31) Di Fusco a kol. provedli hodnocení průlomových infekcí vakcíny COVID-19 u imunokompromitovaných pacientů plně očkovaných vakcínou BNT162b2. "Průlomové infekce vakcíny COVID-19 byly zkoumány u plně očkovaných (≥14 dní po 2. dávce) IC jedinců (IC kohorta), 12 vzájemně se vylučujících skupin IC podmínek a kohorty bez IC." Zjistili, že "z 1 277 747 jedinců ve věku ≥ 16 let, kteří obdrželi 2 dávky vakcíny BNT162b2, bylo 225 796 (17,7%) identifikováno jako IC (medián věku: 58 let; 56,3% žen). Nejčastějšími IC stavy byly solidní malignity (32,0%), onemocnění ledvin (19,5%) a revmatologické/zánětlivé stavy (16,7%). V plně očkovaných kohortách s IC a bez IC bylo během sledovaného období pozorováno celkem 978 průlomových infekcí; 124 (12,7%) vedlo k hospitalizaci a 2 (0,2%) byly hospitalizované případy úmrtí. Na IC jedince připadalo 38,2% (N = 374) všech průlomových infekcí, 59,7% (N = 74) všech hospitalizací a 100% (N = 2) úmrtí při hospitalizaci. Podíl průlomových infekcí byl v kohortě IC třikrát vyšší než v kohortě bez IC (N = 374 [0,18%] vs. N = 604 [0,06%]; neupravené míry výskytu byly 0,89 a 0,34 na 100 osoboroků."

32) Mallapaty (NATURE) uvádí, že ochranný účinek očkování v případě, že jste již prodělali infekci, je "relativně malý a znepokojivě se snižuje po třech měsících od obdržení druhé injekce". Mallapaty dále dodává to, na co jsme upozorňovali veřejnou zdravotnickou komunitu, a sice že osoby nakažené Deltou mají v nose přibližně stejné množství virového genetického materiálu "bez ohledu na to, zda byly předtím očkovány, což naznačuje, že očkované a neočkované osoby mohou být stejně infekční". Mallapaty informoval o údajích z testování 139 164 blízkých kontaktů 95 716 osob nakažených virem SARS-CoV-2 v období od ledna do srpna 2021 ve Spojeném království, a to v době, kdy varianty Alpha a Delta soupeřily o dominanci. Zjištění bylo, že "ačkoli vakcíny poskytovaly určitou ochranu před infekcí a dalším přenosem, Delta tento účinek tlumila. Osoba, která byla plně očkovaná a poté prodělala 'průlomovou' infekci Delta, měla téměř dvakrát větší pravděpodobnost, že virus přenese dál, než osoba, která byla nakažena virem Alpha. A to bylo navíc vyšší riziko průlomové infekce způsobené Deltou než infekce způsobené Alfou."

33) Chia a spol. uvádějí, že hodnoty prahových cyklů PCR (Ct) byly "při stanovení diagnózy podobné u očkovaných i neočkovaných skupin, ale virová nálož klesala rychleji u očkovaných jedinců. U očkovaných pacientů bylo pozorováno časné, silné zvýšení protilátek proti bílkovině hrotu, avšak tyto titry byly významně nižší proti B.1.617.2 ve srovnání s divokým typem vakcinačního kmene."

34) Wilhelm a kol. uvádějí sníženou neutralizaci omikronové varianty SARS-CoV-2 vakcinačními séry a monoklonálními protilátkami. "zjištění in vitro s použitím autentických variant SARS-CoV-2 naznačují, že na rozdíl od v současnosti cirkulující varianty Delta byla neutralizační účinnost vakcínou vyvolaných sér proti variantě Omicron výrazně snížena, což zvýrazňuje imunitu zprostředkovanou T-buňkami jako zásadní bariéru pro prevenci závažného COVID-19."

35) CDC informovalo o podrobnostech 43 případů COVID-19, které byly připsány variantě Omicron. Zjistili, že "34 případů (79%) se vyskytlo u osob, které absolvovaly primární sérii vakcíny COVID-19 schválené FDA nebo schválenou FDA ≥14 dní před nástupem příznaků nebo obdržením pozitivního výsledku testu SARS-CoV-2".

Tato zjištění nejsou orgánům veřejného zdraví neznámá. Ředitelka CDC Rochelle Walenskyová totiž uvedla, že vakcíny Covid fungují "výjimečně dobře" proti závažným onemocněním a úmrtím, ale "co už nedokážou, je zabránit přenosu".

Z těchto studií vyplývá, že vakcíny jsou důležité pro snížení počtu závažných onemocnění a úmrtí, ale nedokážou zabránit šíření nemoci, která by nakonec nakazila většinu z nás. To znamená, že zatímco vakcíny poskytují individuální výhody očkovaným osobám, a to zejména starším vysoce rizikovým osobám, o veřejném přínosu všeobecného očkování lze vážně pochybovat. Od vakcín Covid jako takových nelze očekávat, že by přispěly k eliminaci komunitního šíření viru nebo k dosažení stádové imunity. To rozbíjí důvody pro povinné očkování a pasy.

Telegram
E-mail
Facebook
Twitter
WhatsApp
Tisk

Přihlášení k odběru newsletteru


Odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zasíláním marketingových e-mailů od: Trozzi, RR2, Bancroft, ON, K0L 1C0, https://drtrozzi.com/. Svůj souhlas se zasíláním e-mailů můžete kdykoli odvolat pomocí odkazu SafeUnsubscribe®, který najdete na konci každého e-mailu. E-maily jsou obsluhovány společností Constant Contact

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA ImageZměna obrázku

10% Sleva s kódem: TROZZI

Signature Series Spike Support Formula

CAD $64.99

Formule pro zdravé srdce a svaly

CAD $54.99

Signature Series Restful Sleep Formula

 CAD $52.99

cs_CZČeština